Namiesto pondelkovej porady (prehľad 18. – 24. 11.2019)

Mediálnemu a politickému marketingu sa nevyhnú ani základné právne pojmy.

A tak na Slovensku máme Duckého zmenky, Ruskove zmenky (tie prvé), televízne zmenky, či Kočnerove zmenky.

Podobné je to so zákonmi, kde sa dokonca uchytilo latinské lex. Objavuje sa nám lex Váhostav, lex Frucona, lex Černák či najnovšie lex Harabin a lex Haščák. Chýba už len lex Lexa...

V rímskom práve prídavok ku lex niekedy označoval predmet úpravy – napríklad lex citationis z roku 426 nášho letopočtu zaviedol, že počas súdneho procesu mohlo byť citovaných iba päť určených rímskych právnikov, medzi nimi aj Ulpianus. Oveľa častejšie bol lex pomenovaný podľa osoby, ktorá sa na prijatí zákona podieľala (napríklad Lex Baebia proti volebnej korupcii z roku 185 pred n.l. je pomenovaný podľa konzula M. Baebiusa Tamphilusa). Zoznam lexov si môžete pozrieť napríklad TU.

Možno predpokladať, že pomenovanie zákona podľa určitej osoby nebolo iba podpisom autora zákona, ale aj vyjadrením určitej pocty.  

Sotva sa preto do názvu právneho predpisu dostalo meno darebáka alebo nejaké darebáctvo...

Na záver aj niečo zo súčasnej právnej úpravy. Ako sa tvorí názov právneho predpisu v stručnosti upravujú legislatívne pravidlá vlády (bod 16 legislatívno-technických pokynov) podľa ktorých:

Názov právneho predpisu okrem jeho označenia slovom „zákon“, „nariadenie vlády Slovenskej republiky“, „vyhláška / opatrenie (príslušného ústredného orgánu štátnej správy)“ obsahuje dátum schválenia právneho predpisu a stručné vymedzenie jeho hlavného obsahu. Bodka za názvom sa nedáva. Názov právneho predpisu má byť stručný. Ak sa nemožno vyhnúť dlhšiemu názvu, odporúča sa v zátvorke pripojiť na koniec názvu ešte jeho stručné slovné označenie, napríklad „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)“, „zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

18. november 2019  368/2019 Z.z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

18. november 2019  369/2019 Z.z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

18. november 2019  370/2019 Z.z.
Zákon o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností

18. november 2019  371/2019 Z.z.
Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov

18. november 2019  372/2019 Z.z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov

18. november 2019  373/2019 Z.z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov

18. november 2019  374/2019 Z.z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

18. november 2019  375/2019 Z.z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

18. november 2019  376/2019 Z.z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

18. november 2019  377/2019 Z.z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

18. november 2019  378/2019 Z.z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

19. november 2019  379/2019 Z.z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z.

19. november 2019  380/2019 Z.z.
Zákon, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

19. november 2019  381/2019 Z.z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

19. november 2019  382/2019 Z.z.
Zákon, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

19. november 2019  383/2019 Z.z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

19. november 2019  384/2019 Z.z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

19. november 2019  385/2019 Z.z.
Zákon o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

19. november 2019  386/2019 Z.z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

19. november 2019  387/2019 Z.z.
Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

20. november 2019  388/2019 Z.z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín

21. november 2019  389/2019 Z.z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

21. november 2019  390/2019 Z.z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

21. november 2019  391/2019 Z.z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

21. november 2019  392/2019 Z.z.
Oznámenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. novembra 2019 č. 30153/2019/SRF/93297-M, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania v znení opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zo 16. marca 2018 č. 06484/2018/SRF/21012-M

Prečítali sme


Šaňo Bröstl ml.
Ilustračné foto: pixabay.com

 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať