Práva a povinnosti zamestnávateľov a SZČO v sociálnej a daňovej oblasti v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou

Uznesením vlády SR č. 111 zo dňa 11. marca bola v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 vyhlásená pre územie Slovenskej republiky, od 12. marca 2020 od 06:00 hod. mimoriadna situácia.

corona-4912807_1280.jpgzdroj:

V nadväznosti na uvedené došlo za účelom ochrany zdravia k vydaniu viacerých opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, medzi inými tiež opatrenia z 15. marca 2020, číslo: OLP/2595/2020, ktorým bolo nariadené povinné uzavretie maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby, okrem bližšie stanovených výnimiek.

Práve uvedené povinné uzatvorenie prevádzok malo a naďalej má pre mnoho obchodných spoločností či samostatne zárobkovo činných osôb (ďalej len „SZČO“) takmer likvidačné dôsledky, ktoré sa štát rozhodol zmierniť nasledujúcimi opatreniami v daňovej oblasti a v oblasti sociálneho poistenia:

 

A. Daňové opatrenia

Nariadením vlády č. 48/2020 Z. z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov došlo k faktickému predĺženiu lehoty na podanie daňového priznania z dani z príjmov, posledný deň ktorej by bol inak 31. marec 2020, 30. apríl 2020 alebo 31. máj 2020, a to až do 30. júna 2020, bez potreby podávania oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. V uvedenej lehote je zároveň potrebné daň z príjmu aj zaplatiť.

Spomínané faktické predĺženie lehoty spočíva v tom, že na jednej strane síce stále platia nezmenené zákonné lehoty, v ktorých je daňovník povinný podať daňové priznanie, avšak v prípade, ak namiesto uvedených lehôt podá daňové priznanie do 30. júna 2020, nehrozia mu za takéto omeškanie žiadne sankcie.

Celé znenie nariadenia vlády SR je možné nájsť TU

 

B. Opatrenia v oblasti sociálneho poistenia

V súvislosti so zmiernením dôsledkov mimoriadnej situácie pre zamestnávateľov a SZČO došlo zároveň k prijatiu zákona č. 68/2020 Z .z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej aj ako „novela“). Uvedený zákon nadobudol účinnosť dňa 27. marca 2020, pričom nižšie sú uvedené najpodstatnejšie zmeny, ktoré prináša:

 

 • Nárok zamestnanca alebo povinne nemocensky poistenej SZČO na nemocenské v prípade, ak mu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia.

Za dočasnú pracovnú neschopnosť v zmysle § 33 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) sa po „novom“ popri chorobe a úraze považuje aj situácia, ak boli zamestnancovi alebo povinne nemocensky poistenej SZČO nariadené karanténne opatrenia alebo izolácia. Aj v takomto prípade preto uvedeným osobám vzniká právo na nemocenské.

Zamestnancovi, ktorý bol v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie, vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, a to vo výške je 55 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 zákona o sociálnom poistení alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57 zákona o sociálnom poistení.

Z uvedeného dôvodu preto zamestnávateľ nemá povinnosť uhrádzať takémuto zamestnancovi náhradu príjmu v zmysle zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov za prvých 10 dní práceneschopnosti, ako tomu bolo doposiaľ.

Tu však treba myslieť na to, že uvedený nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti platí iba pre zamestnanca, ktorý bol počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie, nie z „klasických“ dôvodov, t.j. z dôvodu choroby či úrazu.

Čo sa týka povinne nemocensky poistenej SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, ktorá bola v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie, výška nemocenského  je 55 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 zákona o sociálnom poistení alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57 zákona o sociálnom poistení.

 

 • Nárok na ošetrovné

Predmetnou novelou zároveň došlo k predĺženiu obdobia vyplácania dávky ošetrovného, ktoré sa od nadobudnutia jej účinnosti poistencovi (okrem iného) poskytuje v prípade, ak sa stará o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku, alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak:

 1. dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia,
 2. predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu alebo
 3. fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.

V tejto súvislosti zároveň platí, že zamestnanec, povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti nie sú povinní platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti od prvého dňa tejto osobnej a celodennej starostlivosti až do jej skončenia, pričom počas uvedenej doby sa povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti neprerušuje.

 

 • Aktívne opatrenia na trhu práce

Pre zamestnávateľa asi najzaujímavejšiu zmenu predstavuje zmena zákona č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“), ktorá spočíva v doplnení § 54 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti. V zmysle novely sa za aktívne opatrenie na trhu práce od nadobudnutia účinnosti novely považujú tiež „projekty na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, ktoré schvaľuje ministerstvo alebo ústredie po schválení podmienok vládou Slovenskej republiky a realizuje ústredie alebo úrad,“

Zároveň platí, že na príspevok poskytovaný účastníkovi predmetného projektu bude mať žiadateľ právny nárok, a to po splnení v budúcnosti špecifikovaných podmienok.

Tieto opatrenia sa budú týkať predovšetkým tých zamestnávateľov a SZČO, ktorí z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 udržia pracovné miesta, čo by malo byť práve účelom uvedeného príspevku. Podrobnosti týkajúce sa podmienok poskytnutia príspevku, či náležitostí žiadosti o poskytnutie príspevku zatiaľ nie sú známe, avšak tieto by mali byť predmetom legislatívnej úpravy, k prijatiu ktorej by malo dôjsť v priebehu najbližších dní. 

Okrem uvedeného, novela zakotvila taktiež upustenie od sankcionovania nedodržania nasledovných lehôt, vyplývajúcich pre jednotlivé kategórie zamestnávateľov zo zákona o službách zamestnanosti:

 • lehoty, v ktorej je sprostredkovateľ podľa § 25 zákona o službách zamestnanosti povinný poskytnúť Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny správu o svojej činnosti za rok 2019 (pôvodný termín - do 31. marca 2020),
 • lehoty, v ktorej je agentúra dočasného zamestnávania podľa § 29 zákona o službách zamestnanosti povinná poskytnúť Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny správu o svojej činnosti za rok 2019 (pôvodný termín - do 31. marca 2020),
 • lehoty, v ktorej je zamestnávateľ prechodného zamestnania podľa § 50b zákona o službách zamestnanosti povinný predložiť Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny správu o svojej činnosti za rok 2019 (pôvodný termín - do 31. marca 2020),
 • lehoty, v ktorej je agentúra podporovaného zamestnávania podľa § 58 zákona o službách zamestnanosti povinná poskytnúť Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny správu o svojej činnosti za rok 2019 (pôvodný termín - do 31. marca 2020),
 • lehoty, v ktorej je zamestnávateľ povinný preukázať plnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov za rok 2019 (pôvodný termín - do 31. marca 2020),
 • lehoty, v ktorej je zamestnávateľ povinný preukázať Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny splnenie povinnosti podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona o službách zamestnanosti za rok 2019 zadaním zákazky podľa § 64 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti (pôvodný termín - do 31. marca 2020),
 • lehoty, v ktorej je zamestnávateľ, ktorý v roku 2019 nezamestnával určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona o službách zamestnanosti povinný odviesť na účet Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím odvod určený zákonom (pôvodný termín - do 31. marca 2020),

Uvedené odpustenie sankcií platí za obdobných podmienok ako skôr spomenutý faktický odklad povinnosti podať daňové priznanie pre daň z príjmu, a teda za predpokladu, že uvedené povinnosti budú príslušnými zamestnávateľmi dodatočne splnené do 30. júna 2020.

Celé znenie zákona č. 68/2020 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je možné nájsť tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/63/20200327.html

 

C. Opatrenia oznámené 29. marca 2020                                                                                                         

Dňa 29. marca 2020 boli vládou SR oznámené ďalšie opatrenia, predstavujúce tzv. „balík prvej pomoci“ určené pre zamestnávateľov a SZČO za účelom zmiernenia dopadu nariadených obmedzení na ich ekonomickú situáciu. Vládou oznámené opatrenia sú nasledovné:

 1. štát preplatí 80 % mzdy zamestnancov pracujúcich v prevádzkach, ktoré sú  povinne uzavreté. Uvedená pomoc by mala byť poskytnutá do výšky najviac 200.000,- € na zamestnávateľa a najviac 1.100,- € na zamestnanca. V tejto súvislosti by nemalo byť rozhodujúce, či pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa je na dobu určitú alebo neurčitú, avšak jednou z podmienok poskytnutia príspevku by malo byť, aby zamestnancovi nebola v čase podania žiadosti daná výpoveď, t.j. aby mu neplynula výpovedná lehota, keďže účelom príspevku je udržanie pracovného miesta
 2. štát poskytne príspevky pre živnostníkov a zamestnancov vo firmách, ktoré zaznamenali pokles tržieb, t.j. ktoré boli mimoriadnou situáciou sekundárne dotknuté. Výška poskytnutého príspevku sa bude odvíjať od výšky poklesu ich tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka.

Uvedené opatrenia nadväzujú na už platnú a účinnú novelu zákona o službách zamestnanosti (viď bod. B prehľadu). Podanie žiadostí vo vzťahu k bodom 1) a 2) by malo byť možné od pondelka, 6. apríla 2020, pričom prvé príspevky by sa mali začať poskytovať od 15. apríla 2020.

 1. poskytnutie mesačných bankových záruk vo výške 500.000.000,- € pre podnikateľov, za účelom financovania svojho podnikania,
 2. zamestnancom v karanténe a počas OČR bude uhrádzaných 55 % z ich hrubej mzdy – uvedené opatrenie už bolo prijaté (viď bod B prehľadu),
 3. poskytnutie možnosti odkladu platby odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb o viac ako 40 %,
 4. poskytnutie možnosti odkladu preddavkov dane z príjmu pri poklese tržieb o viac ako 40 %,
 5. poskytnutie možnosti započítania si doteraz neuplatnenej straty od roku 2014 zároveň.

To, od kedy budú dané opatrenia platiť a za akých konkrétnych podmienok by malo byť zrejmé z legislatívneho vyjadrenia predmetných zmien, ku ktorému by malo dôjsť v priebehu týždňa od 30. marca 2020. 

Prehľad je vyhotovený k právnemu stavu platnému k 29. marcu 2020. Po prijatí príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov bude tento prehľad priebežne aktualizovaný.


Ján Lengvarský

www.lengvarsky.sk

ilustračné foto: pixabay.com

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať