Blog

Blog predstavuje platformu pre publikovanie autorských článkov z rôznych oblastí práva. Jej úloha je dvojaká - na jednej strane prispieť k zvýšeniu právneho povedomia o jednotlivých právnych inštitútoch v širšej verejnosti a to zrozumiteľným priblížením vybraných právnych otázok. Inokedy zase vytvoriť priestor pre fundovanú právnickú diskusiu o jednotlivých aplikačno-interpretačných problémoch právnej úpravy a zaujať k nim argumentačne podopreté stanoviská vrátane úvah v rovine de lege ferenda. Z hľadiska prehľadnosti je blog členený  podľa odvetví právneho poriadku (napr. občianske právo, trestné právo a pod.), obsahuje aj tématické rubriky ako napríklad "Profesorským perom", "Paškviliár", "Na notársku nôtu" a iné.

Protichodná judikatúra nie je javom výnimočným naopak ide v justičnom systéme o jav bežný, ktorý je jeho prirodzenou súčasťou. Želaným stavom je síce jednotná (konštantná) judikatúra, t. j. aby sa „v rovnakých prípadoch rozhodovalo rovnako“, avšak za splnenia určitých podmienok je odklon od ustálenej rozhodovacej praxe nielenže prípustný, ale priam žiadúci a nevyhnutný. Naplnenie princípu právnej istoty preto nemožno stotožňovať s právom na jednotnú judikatúru, ktorá sa pochopiteľne môže vyvíjať s cieľom flexibilne reagovať na spoločenský vývoj a doposiaľ „neobjavené“ argumenty.

Kategória: Civilné právo procesné
Autor: Tomáš Čentík
18.07.2019

Štadión Santiago Bernabéu patrí medzi najslávnejšie na svete a jeho pôvabne znejúce pomenovanie má v podvedomí každý z upútaviek na domáce zápasy Realu Madrid.

Kategória: Namiesto pondelkovej porady
Autor: Alexander Bröstl, ml.
23.06.2019

Slovenská advokátska komora môže jasať.

Kategória: Namiesto pondelkovej porady
Autor: Alexander Bröstl, ml.
17.06.2019

Zaoberať sa myšlienkou, že „som odpočúvaný“ je dnes trendy. Vyberajú sa potom baterky z telefónov, používajú aplikácie na šifrovanú komunikáciu, stretnutia sa organizujú na čistinkách uprostred lesov... 

Kategória: Namiesto pondelkovej porady
Autor: Alexander Bröstl, ml.
10.06.2019

Drezúra je jednou z jazdeckých disciplín, ktorá je zaradená v programe letných olympijských hier. Jazdec musí mať koňa pod úplnou kontrolou a na drezúrnom obdĺžniku musia spoločne krokom, klusom alebo cvalom zvládať viaceré hodnotené úlohy.

Kategória: Namiesto pondelkovej porady
Autor: Alexander Bröstl, ml.
03.06.2019

Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je v podmienkach Slovenskej republiky pomerne háklivá téma, a to obzvlášť v prípade, ak sa so zamestnancom končí pracovný pomer jeho okamžitým skončením z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny podľa  § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.

Kategória: Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia
Autor: Ján Lengvarský
30.05.2019

Sudcovská samostatnosť a nezávislosť, tak ako ju každá poctivá demokratická ústava –  i  naša –  zaručuje, nie je            
žiadnym privilégiom stavu sudcovského, ale je najsilnejšou a najbezpečnejšou zárukou občianskych slobôd.

Kategória: Profesorským perom
Autor: Alexander Bröstl
27.05.2019

Kým v Krstnom otcovi mafiánsky klan môže vzbudzovať naše sympatie, v skutočnom svete by náš obdiv mal patriť frajerom na druhej strane barikády.

Kategória: Namiesto pondelkovej porady
Autor: Alexander Bröstl, ml.
27.05.2019

Zo správy bytových domov vyplývajú pre správcov viaceré administratívne povinnosti – jednou z takýchto povinností je povinnosť správcu predložiť správu o svojej činnosti za uplynulý rok. Aplikačný problém v súvislosti so splnením tejto povinnosti spôsobuje v praxi pojem predložiť. Preto sa pokúsime tento pojem podrobiť menšej analýze a zistiť aké interpretačné prístupy prichádzajú do úvahy a aké sankčné mechanizmy, resp. postihy hrozia správcom pre porušenie tejto povinnosti.

Kategória: Správne právo
Autor: Tomáš Čentík
22.05.2019

Bežný hokejový zápas je plný priestupkov, niekedy aj trestných činov, o súkromnoprávnych deliktoch ani nehovoriac.

Kategória: Namiesto pondelkovej porady
Autor: Alexander Bröstl, ml.
20.05.2019

Na zasadnutí hongkongského parlamentu sa minulý týždeň strhla bitka, video si môžete pozrieť napríklad TU.

Kategória: Namiesto pondelkovej porady
Autor: Alexander Bröstl, ml.
13.05.2019

Poznám veľa Slovákov, sú to úžasní ľudia, dosahujú vynikajúce výsledky.“ (3. máj 2019, Donald Trump, POTUS)

Kategória: Namiesto pondelkovej porady
Autor: Alexander Bröstl, ml.
06.05.2019

Exekučné konanie je súdne konanie, ktoré je zamerané na vynútenie plnenia povinnosti, ktorá je obsiahnutá v exekučnom titule a nebola splnená dobrovoľne. Exekučné konanie začína spravidla na návrh oprávneného z exekučného titulu. Návrh na vykonanie exekúcie (ďalej len „návrh“) sa po 1. apríli 2017 podáva výlučne  elektronickými prostriedkami, prostredníctvom na to určeného elektronického formulára do elektronickej schránky Okresného súdu Banská Bystrica.

Kategória: Exekučné právo
Autor: Tomáš Čentík
30.04.2019

Keď ju miluješ, nie je čo riešiť. Alebo?

Kategória: Namiesto pondelkovej porady
Autor: Alexander Bröstl, ml.
29.04.2019

Neodmysliteľnou súčasťou agendy vymáhania pohľadávok je aj prihlasovanie pohľadávok do konkurzu. Elektronizácia sa dotkla aj tejto sféry vytvorením elektronického formulára dostupného na portáli slovensko.sk.

Kategória: Konkurzné právo
Autor: Tomáš Čentík
17.04.2019

Spolupatričnosť podľa Maslowa a jeho pyramídy potrieb patrí k našej podstate.

Kategória: Namiesto pondelkovej porady
Autor: Alexander Bröstl, ml.
15.04.2019

V aplikačnej praxi sa objavili rozdielne názory na uplatnenie fikcie doručenia pri platobnom rozkaze, či už v režime upomínacieho konania alebo klasického platobného rozkazu v režime CSP (pre oba druhy platobných rozkazov platia na účely tohto článku rovnaké pravidlá elektronického doručovania). Elektronizácia je relatívne nová – do právneho poriadku sa síce dostala už skôr, ale naplno sa začala vo vzťahu k súkromnej sfére prejavovať až s nástupom povinnej aktivácie el. schránok právnických osôb, t. j. necelé 2 roky. Elektronická podoba výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci je v právnom poriadku zakotvená už od roku 2013, avšak stále ide vo svojej podstate o niečo nové, čo sa len postupne udomácňuje a na čo si krok po kroku zvykáme. S tým prirodzene vznikajú nové výkladové problémy, ktoré sme tu predtým nemali a musíme sa s nimi vysporiadať. Jedným z týchto problémov je aj otázka doručovania platobného rozkazu.

Kategória: Civilné právo procesné
Autor: Tomáš Čentík
09.04.2019

Každý z nás ich pozná a v podvedomí rozlišujeme medzi červenou  a čiernou tabličkou.

Kategória: Namiesto pondelkovej porady
Autor: Alexander Bröstl, ml.
08.04.2019

V ap­li­kač­nej tres­tnop­ráv­nej praxi je vy­slo­ve­ne spor­né, či súh­la­som poš­ko­de­né­ho pod­ľa § 211 ods. 1 Tr. por. mô­že dis­po­no­vať aj práv­nic­ká oso­ba, res­pek­tí­ve, či sa us­ta­no­ve­nie § 211 Tr. por. tý­ka vy­slo­ve­ne len fy­zic­kej oso­by, prí­pad­ne, či sa za ur­či­tých okol­nos­tí mô­že tý­kať as­poň niek­to­rých práv­nic­kých osôb (nap­rík­lad, ak by man­žel­ka ob­ža­lo­va­né­ho kú­pi­la pria­mo 100% ma­jet­ko­vú účasť v tej­to poš­ko­de­nej spo­loč­nos­ti).

Kategória: Trestné právo
Autor: Peter Šamko
04.04.2019

Roz­hod­nu­tie ESLP vo ve­ci Be­ne­dik pro­ti Slo­vin­sku je za­ují­ma­vé tým, ž v ňom iš­lo o po­su­dzo­va­nie prí­pa­du, v kto­rom slo­vin­ská po­lí­cia v rám­ci vy­šet­ro­va­nia det­skej por­nog­ra­fie po­žia­da­la pos­ky­to­va­te­ľa inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia o dá­ta tý­ka­jú­ce sa uží­va­te­ľa ur­či­tej dy­na­mic­kej IP ad­re­sy (kaž­dá IP ad­re­sa je uni­kát­nym re­ťaz­com čí­siel, kto­rý iden­ti­fi­ku­je kon­krét­ne za­ria­de­nie pri­po­je­né k inter­ne­tu a umož­ňu­je je­ho ko­mu­ni­ká­ciu s ďal­ší­mi za­ria­de­nia­mi). 

Kategória: Trestné právo
Autor: Peter Šamko
03.04.2019