Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní

Od 1. januára 2015 je účinným zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dôvodová správa ako cieľ sledovaný novým typom rozhodcovského konania uvádza vytvorenie osobitného druhu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov blízkeho rozhodcovskému konaniu. Nový druh konania má mať zároveň povahu systémového opatrenia, ktoré má prispieť k odstráneniu prieťahov v konaní. Rozhodovanie spotrebiteľských sporov rozhodcami má byť aj odpoveďou na negatívne skúsenosti s činnosťou rozhodcovských súdov v spotrebiteľských veciach, ale aj plnením záväzkov voči Európskej únii.

Podľa nového právneho predpisu platí, že v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní možno rozhodovať len spotrebiteľské spory, ohľadom ktorých možno uzatvoriť dohodu o urovnaní (v zmysle § 585 Občianskeho zákonníka)  vrátane sporov o určenie, či tu právo alebo právny vzťah je, alebo nie je -  naliehavý právny záujem na určení však môže mať len spotrebiteľ.

Negatívne je predmet konania vymedzený tak, že nemožno rozhodovať spory o vzniku, zmene alebo zániku vlastníckeho práva a iných vecných práv k nehnuteľnostiam, spory o osobnom stave, spory súvisiace s núteným výkonom rozhodnutí a spory, ktoré vznikli v priebehu alebo súvisia s konkurzným a reštrukturalizačným konaním.

Za spotrebiteľský spor sa považuje spor medzi dodávateľom a spotrebiteľom (definícia týchto subjektov je obsiahnutá v § 52 Občianskeho zákonníka) vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou.

Spotrebiteľské spory môžu byť v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní rozhodované len na základe spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy, ktorá ako jediná môže založiť právomoc stáleho rozhodcovského súdu v spotrebiteľských sporoch.

Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva je dohoda medzi dodávateľom a spotrebiteľom o tom, že spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú zo spotrebiteľskej zmluvy alebo s touto spotrebiteľskou zmluvou súvisia, rozhodne v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní určený stály rozhodcovský súd zapísaný v zozname stálych rozhodcovských súdov a určený v tejto spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluve.

Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva musí byť písomná, obsahovo a formálne oddelená od spotrebiteľskej zmluvy a nesmie obsahovať dojednania, ktoré nesúvisia so spotrebiteľským rozhodcovským konaním. Písomná forma spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy je zachovaná aj vtedy, ak bola uzavretá elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie jej obsahu a identifikáciu zmluvných strán, ktoré spotrebiteľskú rozhodcovskú zmluvu uzavreli.

Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva musí obsahovať:

 • identifikačné údaje zmluvných strán v rozsahu obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo dodávateľa a meno, priezvisko, bydlisko spotrebiteľa,
 • označenie spotrebiteľskej zmluvy alebo spotrebiteľských zmlúv, na spory z ktorých sa vzťahuje spotrebiteľská rozhodcovská zmluva,
 • označenie stáleho rozhodcovského súdu s uvedením názvu a sídla,
 • webové sídlo stáleho rozhodcovského súdu, na ktorom je zverejnený rokovací poriadok stáleho rozhodcovského súdu, ako aj aktuálne identifikačné a iné informatívne údaje (podľa § 18 odsek 3 zákona) a adresu pre elektronickú komunikáciu a
 • poučenie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 zákona – poučenie vysvetľuje podstatu spotrebiteľského rozhodcovského konania a základné práva účastníka spotrebiteľského rozhodcovského konania.

Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva nesmie obsahovať dohodu o osobe konkrétneho rozhodcu.

Zákon výslovne normuje, že spotrebiteľská rozhodcovská zmluva neobmedzuje právo spotrebiteľa obrátiť sa na súd. Spotrebiteľ sa napriek uzavretej spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluve môže domáhať svojho práva podaním žaloby na súd a dodávateľ ani jeho právny nástupca sa nemôžu účinne dovolávať nedostatku právomoci súdu, ibaže vo veci už skôr začalo spotrebiteľské rozhodcovské konanie; na tento účel je spotrebiteľské rozhodcovské konanie začaté okamihom doručenia návrhu na začatie spotrebiteľského rozhodcovského konania spotrebiteľovi.

Veľmi dôležitým je aj ďalšie v zákone upravené pravidlo a síce, že uzavretím spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy nesmie byť podmienené uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.

Zákon obsahuje aj štandardné pravidlo o neplatnosti zmluvy, na ktorú sa má spotrebiteľská rozhodcovská zmluva vzťahovať - ak je spotrebiteľská zmluva neplatná, je s ňou súvisiaca spotrebiteľská rozhodcovská zmluva neplatná, ak sa na ňu vzťahuje dôvod neplatnosti spotrebiteľskej zmluvy.

Podobne platí, že ak zmluvné strany odstúpia od spotrebiteľskej zmluvy alebo ju inak ukončia, nedotýka sa toto odstúpenie spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

Podstatnú časť zákona predstavuje samotná úprava spotrebiteľského rozhodcovského konania – kogentným spôsobom sa upravujú inštitúty ako žaloba, žalobná odpoveď, trovy konania, rozhodcovský rozsudok a jeho náležitosti, či žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku.

Na spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa vzťahuje zákon o rozhodcovskom konaní, len ak je to v tomto predpise výslovne ustanovené. Súčasne platí, že ak niektorú otázku v konaní nemožno riešiť podľa zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, použijú sa primerane ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku ak to povaha veci pripúšťa.

Zákon upravuje tiež postavenie a činnosť rozhodcov v spotrebiteľských veciach (podmienky pre výkon funkcie rozhodcu či ich ďalšie vzdelávanie) a postavenie a činnosť stálych rozhodcovských súdov (napríklad podmienky pre ich zriadenie a obsahové náležitosti štatútu a rokovacieho poriadku).

Súčasťou predpisu sú podmienky disciplinárnej zodpovednosti rozhodcov a úprava disciplinárneho konania (od prešetrovania sťažností až po rozhodovanie v disciplinárnych senátoch).

Kontrolu na dodržiavaním zákona a prípadné ukladanie sankcií zákon zveruje Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky.

Podľa registra na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR je sú k dnešnému dňu zriadené nasledovné stále rozhodcovské súdy, ktoré sú oprávnené rozhodhovať spotrebiteľské spory:

 • Stály rozhodcovský súd zriadený pri Rozhodcovská a mediačná (Bratislava)
 • Slovenský arbitrážny súd (Bratislava)
 • Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie (Bratislava)
 • Stály rozhodcovský súd Victoria Arbiter (Žilina)
 • Stály rozhodcovský súd v Banskej Bystrici (Banská Bystrica)
 • Stály rozhodcovský súd zriadený pri Asociácii pre Arbitráž (Bratislava)
 • Rozhodcovský súd v Bratislave zriadený pri Asociácii pre rozhodcovské konanie (Bratislava)

Na stránke Ministerstva spravodlivosti SR (TU) nájdete tiež zoznam rozhodcov oprávnený rozhodovať spotrebiteľské spory.

Šaňo Bröstl ml.

foto: pixabay.com

 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať