Zmeny pri nadobúdaní poľnohospodárskeho pozemku

Ústavný súd Slovenskej republiky ešte nestihol zaujať žiadne stanovisko k zákonu č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (pozri TU) a Národná rada SR už schválila jeho novelizáciu – zmena bola prijatá dňa 14. mája 2015, medzičasom ju podpísal  prezident SR a každú chvíľu možno očakávať uverejnenie v Zbierke zákonov. 

Podľa novej úpravy, účinnej od 1. júla 2015 bude platiť, že medzi dispozičné úkony s poľnohospodárskym pozemkom, na ktoré sa vzťahuje osobitný postup patrí aj zámenná zmluva podľa § 611 Občianskeho zákonníka.

Pohnútkou zákonodarcu k tejto zmene bolo podľa dôvodovej správy to, že „Katastrálnym odborom sú predkladané na vkladové konania desiatky zámenných zmlúv, kde sa poľnohospodárske pozemky zamieňajú za hnuteľné veci alebo ktorými sa síce zamieňa pozemok za pozemok avšak v úplne neprimeraných výmerách až v rozsahu hektáre za metre štvorcové čo svedčí o snahe obchádzať ustanovenia tohto zákona.“

Neodpustíme si poznámku, že už len preto, že z uvedeného ustanovenia Občianskeho zákonníka vyplýva, že na zámennú zmluvu sa použijú ustanovenia o kúpnej zmluve, bolo bez väčších pochybností (ani nehovoriac o teleologickom výklade) možné dospieť k záveru, že ani súčasný právny stav neumožňuje prevod na základe takýchto zámenných zmlúv bez osobitného zákonného postupu.

Obmedzenie sa na zámenné zmluvy nevzťahuje absolútne – ak sú predmetom zámeny poľnohospodárske pozemky, ktorých hodnoty sú porovnateľné (čo je podľa doslovného znenia zákona prípad, ak ich rozdiel nie je väčší ako 10  %) neuplatní sa postup podľa uvedeného predpisu. Na otázku z čoho sa má vychádzať pri posudzovaní resp. porovnávaní hodnoty sme v texte novely, ani v podkladoch z legislatívneho konania odpoveď nenašli.

Podľa prechodných ustanovení platí, že nové obmedzenie o zámenných zmluvách sa nevzťahuje na zámenné zmluvy predložené v konaní o povolení vkladu do 31. júla 2015.

Za ďalšiu podstatnú zmenu považujeme spôsob  preukazovania toho, že nadobúdateľ poľnohospodárskeho pozemku je blízkou alebo príbuznou osobou prevodcu, čo je jeden z prípadov, kedy sa neuplatňuje osobitný zákonný postup.

Aj tu bolo motívom zákonodarcu zabrániť zneužívaniu čestných prehlásení (podľa poznatkov predkladateľov zákona k ním dochádza prakticky každodenne) –  podľa nového právneho stavu čestné prehlásenia nebudú v katastrálnom konaní akceptované a namiesto nich bude potrebné doložiť tvrdený vzťah na úrovni blízka osoba či príbuzná osoba potvrdením obce (alebo tak ako doteraz príslušným dokladom, napríklad rodným listom).

Ďalšie zmeny majú skôr len kozmetický charakter – buď sa jedná o určité legislatívno - technické upresnenie alebo o korekcie v postupoch ustanovených zákonom.

Pripomíname, že komentár k zákonu o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku bezplatne prístupný nájdete na našom portáli TU – ku dňu účinnosti novely bude do publikácie zapracovaný komentár k jej novému zneniu.

Dokumetny z legislatívneho konanania, vrátane schváleného znenia zákona nájdete TU.

Alexander Bröstl ml.

 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať