Návrh nového Autorského zákona

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vypracovalo a predložilo do legislatívneho procesu návrh nového Autorského zákona, ktorým sa má nahradiť doteraz platný a účinný zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

Ambíciou nového  zákona je priniesť moderný a flexibilný právny predpis, ktorý zabezpečí autorom a iným nositeľom práv efektívnejší výkon ich práv v rámcoch stanovených európskym a medzinárodným právom. Na druhej strane však nebude predstavovať prekážku pre šírenie kultúry, vzdelania a výsledkov výskumu či pre rozvoj internetovej ekonomiky a podporu tvorivosti. Cieľom návrhu zákona je zároveň aj zlepšenie vymožiteľnosti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom v prípade ich porušenia. Dôležité je tiež zabezpečenie primeranej kontroly nad organizáciami kolektívnej správy (napr. formou zverejňovania povinných informácií) nositeľom práv aj širokej verejnosti. Predkladaný návrh zákona vychádza aj z potreby prispôsobiť súčasnú právnu úpravu zmenám súvisiacim s vývojom informačnej spoločnosti, najmä v súvislosti s používaním diel a iných predmetov ochrany v prostredí internetu. Je nevyhnutné prijať právny predpis, ktorý zohľadňuje požiadavky týkajúce sa ochrany a používania autorských diel a iných predmetov ochrany na internete, ktorý zároveň zabezpečí autorom a iným nositeľom práv efektívnejší výkon ich práv a na druhej strane nastaví vhodné podmienky prístupu používateľov k chránenému obsahu. Takýto predpis má byť základom pre šírenie kultúry, vzdelania a výskumu, ako aj pre rozvoj kreatívneho priemyslu a internetovej ekonomiky a pre podporu tvorivosti.

Návrh nového Autorského zákona zavádza najmä nasledovné zmeny :

 • aktualizuje a precizuje doterajšie zákonné autorskoprávne definície a pojmy tak, aby bola zabezpečená správna aplikácia ustanovení autorského zákona v praxi a právna istota,
 • za účelom prehľadnosti a efektívnosti zavádza novú štruktúru a triedenie výnimiek a obmedzení. Úplne sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o harmonizácii niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti, ktorá upravuje výnimky a obmedzenia,
 • zavádza úpravu rozšírených hromadných licenčných zmlúv,
 • upravuje vzťah autorského práva k dielu a vlastníckeho práva k jeho hmotnému substrátu a zavádza osobitnú informačnú povinnosť vlastníka veci voči autorovi v prípade úmyslu zničenia alebo premiestnenia tejto veci, ak ide o dielo, ktoré je originálom a je umiestnené na verejnom priestranstve,
 • samostatná pozornosť sa venuje aj tzv. osobitným režimom tvorby (zamestnanecké dielo, dielo na objednávku, spoločné dielo, školské dielo). Doterajší samostatný zmluvný typ - zmluva o vytvorení diela sa z právnej úpravy odstraňuje a zavádza sa osobitný právny základ tvorby autorských diel na objednávku,
 • v záujme posilnenia práv autorov sa upravuje právo autora odstúpiť od licenčnej zmluvy v osobitných prípadoch (napr.: pri nevyužívaní licencie, zmene presvedčenia autora).
 • zavádzajú sa nové zmluvné typy ako napr.: rozšírená hromadná licenčná zmluva, multiteritoriálna licenčná zmluva na on-line použitie hudobných diel a zmluva o postúpení výkonu majetkových práv.  Majetkové práva teda zostávajú aj naďalej neprevoditeľné, autor však môže zmluvou postúpiť ich výkon inej osobe. 
 • z dôvodu viacerých špecifík sa návrh zákona venuje niektorým dielam  v osobitnej hlave, a to audiovizuálnemu dielu a počítačovým programom.
 • čo sa týka práv súvisiacich s autorským právom, nepriamo sa ich dotýka väčšina zmien vzťahujúcich sa na autorské právo, keďže sa veľká časť ustanovení primerane vzťahuje aj na práva súvisiace s autorským právom.
 • venuje sa právam k databáze a upravuje samostatne autorské právo k databáze a osobitné právo k databáze.
 • samostatná časť upravuje správu práv. Do tejto časti sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu.

Občianske združenie EISi, ktoré sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti a slúži predovšetkým ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva predložilo Ministerstvu kultúry SR zoznam svojich základných 126-  tich pripomienok k novému Autorského zákonu.

Návrh nového Autorského zákona obsahuje podľa EISi radu prínosných ustanovení. Predovšetkým ustanovenia o kolektívnej správe práv predstavujú zásadný krok vpred. Zároveň však obsahuje aj nespočetné množstvo nových problémov, pričom rôzne časti návrhu sú rôznej kvality. Zatiaľ čo ustanovenia o kolektívnej správe práve stačí vyladiť na rôznych miestach, základné ustanovenia o autorskom práve treba úplne prepracovať. Asi najproblematickejšou časťou celého zákona je oblasť výnimiek a obmedzení, ktorá síce prichádza s novou prehľadnou štruktúrou rubrík, no v zápätí vyslovene šokuje svojou nefunkčnosťou a legislatívnou prácou. EISi považuje za zásadný problém, ak aspoň tretina zákonných licencií podľa navrhovaného znenia vlastne ani nemôže fungovať.

Celé znenie pripomienok EISi si môžete pozrieť TU.

Ostatné pripomienky k návrhu nového Autorského zákona sú dostupné TU.

Materiály k legislatívnemu procesu týkajúceho sa nového Autorského zákona nájdete TU  a TU.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2016.

 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať