Čo so zrušenými kolkovými známkami?

"Napriek dlhoročnej tradícii používania kolkových známok pri vydávaní rôznych dokumentov, dokladov a listín verejnými orgánmi, ktoré zároveň potvrdzovali aj ich hodnovernosť a závažnosť, v súčasnosti táto forma platenia poplatkov stratila svoj pôvodný význam. Samotná existencia kolkových známok vytvárala priestor na ich falšovanie a zneužívanie a ich následná ochrana a zabezpečenie rôznymi novými technickými prvkami zvyšovala náklady na ich výrobu. Rovnako zníženie počtu predajných miest pre verejnosť len na vybranú skupinu predajcov, nepodporovalo požadovanú jednoduchosť a hospodárnosť konania na úradoch. Moderná spoločnosť preto vyžaduje nové formy platenia, ktoré sú všeobecne dostupné a umožňujú hlavne časovú a administratívnu úsporu pri vybavovaní rôznych podaní ." Uvedený text je citovaný z dôvodovej správy k zákonu č. 381/2011 Z.z. o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Z uvedeného dôvodu došlo s účinnosťou od 1. júla 2014 k zrušeniu kolkových známok ako jedného zo spôsobov platenia správnych a súdnych poplatkov zákonom č. 381/2011 Z.z. o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kolkové známky, ktoré boli  vydané do 30. júna 2014 bolo možné použiť len do 31. decembra 2014.

Zákon prirodzene počíta s možnosťou vrátenia nepoužitých kolkových známok v stanovenej lehote. Kolkové známky možno vrátiť od 1. decembra 2014 do 30. novembra 2015 prostredníctvom Slovenskej pošty na základe písomnej žiadosti adresovanej a prijatej poštou. Žiadateľ  je povinný k žiadosti na vrátenie kolkových známok pripojiť kolkové známky a zoznam s uvedením počtu kolkových známok podľa ich nominálnych hodnôt a uviesť celkovú sumu predložených kolkových známok. Ak je žiadateľom fyzická osoba, uvedie meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, a ak je žiadateľom právnická osoba, uvedie názov a sídlo a číslo účtu, na ktorý sa má suma vrátiť.

Pošta je povinná žiadateľovi vyplatiť nominálnu hodnotu predložených a overených kolkových známok do 30 dní odo dňa overenia ich pravosti. Ak sa pravosť kolkových známok nepotvrdí, pošta tieto kolkové známky na základe protokolu bezodkladne odovzdá Ministerstvu financií Slovenskej republiky.

Vrátenie kolkových známok realizuje pošta za odmenu, ktorú zmluvne dohodne Ministerstvo financií SR so Slovenskou poštou, a.s.. Táto odmena predstavuje sumu vo výške 5 % z nominálnej hodnoty kolkovej známky.

Ak sa nepotvrdí pravosť kolkových známok, Ministerstvo financií Slovenskej republiky vypracuje odborný posudok, ktorý zašle orgánom činným v trestnom konaní. Túto skutočnosť oznámi predkladateľovi kolkových známok.

Klasické papierové kolky nahrádza nový moderný platobný systém e-kolok, ktorého súčasťou sú  samoobslužné terminály, tzv. kiosky, umiestnené na úradoch. E-kolok má zvýšiť komfort občanov a firiem pri platení správnych a súdnych poplatkov, zjednodušiť a sprehľadniť služby poskytované štátom, znížiť prevádzkové náklady a eliminovať možnosti podvodov pri správe poplatkov.

Bližšie informácie o elektronických kolkoch (napr. zoznam pripojených úradov, návod na použitie kiosku a pod.) nájdete TU.

Vzor žiadosti na vrátenie kolkových známok je dostupný v elektronickej podobe TU.

 

Spracoval: Tomáš Čentík

19.02.2015

 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať