Prvé rande so Správnym súdnym poriadkom

Trojicu nových kódexov, ktorých štúdium na poslednú chvíľu spríjemní každému z nás tohtoročné leto, uzatvára Správny súdny poriadok.

Správne súdnictvo a  vôbec všetko upravené v  piatej časti Občianskeho súdneho poriadku išlo vždy akosi mimo mňa – pripomína niečo ako zaprášenú povalu domu, do ktorej sa veľa nechodieva, napriek tomu, že má veľa neprebádaných zákutí.

Po novom bude mať Správny súdny poriadok oveľa výraznejšie postavenie a to predovšetkým vďaka tomu, že je spísaný do samostatného kódexu.

Neviem ako čitateľ týchto riadkov, no ja pri oboznamovaní sa s novým predpisom dávam prednosť v zorientovaní sa v systematike (aby človek vedel, kde má čo hľadať, čo je najdôležitejšia schopnosť dnešného právnika) pred poctivým čítaním slovo po slove od paragrafu jeden.

V prvej časti SSP nájdete taký ten basic balíček asi každého procesného kódexu: právomoc (pozitívne aj negatívne vymedzená v § 6 a 7), vecná príslušnosť (v zásade krajské súdy), miestna príslušnosť (v zásade krajský súd, v ktorého obvode má sídlo orgán verejnej správy, ktorý rozhodol v prvom stupni), a kauzálna príslušnosť (zachováva sa špecializácia v niektorých otázkach), či zloženie súdu a ešte pred tým vymedzenie základných pojmov (orgán verejnej správy, rozhodnutie a podobne) a základných princípov (použijú sa popri princípoch, na ktorých spočíva Civilný sporový poriadok).

Druhá časť je pokračovaním prvej (múdrosť, čo?) – upravuje od a po zet všetky záležitosti ako začatie konania, žaloba, dispozície so žalobou, definícia účastníkov, zastúpenie, dokazovanie,  rozhodnutia (rozsudok, uznesenie, sťažnosť), či trovy konania. Ak som kde tu nazrel do textu javilo sa to ako súčasný text OSP alebo jeho výrazne upragedovaná verzia občasne s absolútne novým prvkom – teda čo všeobecne platí pre rekodifikáciu ako celok.

Rozsahom je druhá časť celkom slušná predohra a tak môžete ísť nažhavený hneď do trojky – v nej je upravené hádam najhlavnejšie dejstvo kódexu a to:

 • všeobecná správna žaloba (neviem prečo ma zaujímala hlavne lehota na podanie, tá je v zásade dva mesiace)
 • správna žaloba vo veciach správneho trestania (upravujú sa tiež pravidlá sankčnej moderácie)
 • správna žaloba v sociálnych veciach (nimi sa rozumie rozhodovanie Sociálnej poisťovne, Ministerstva/Ústredia/Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, zdravotných poisťovní, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ministra obrany Slovenskej republiky a nadriadeného určeného podľa osobitného predpisu, príslušného útvaru sociálneho zabezpečenia, obcí, miest, mestských častí a samosprávnych krajov v oblasti sociálnych služieb)
 • správna žaloba vo veciach azylu, zaistenia  a administratívneho vyhostenia

Štvrtá časť je sídlom osobitných konaní, ktorými sú:

 • konanie o žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy
 • konanie o žalobe proti inému zásahu orgánu verejnej správy
 • konania vo volebných veciach (konanie vo veciach stáleho zoznamu voličov  a zoznamu voličov - konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín  pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu - konanie vo veciach prijatia návrhu na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky - konanie vo veciach registrácie  -kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávneho kraja - konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, miest a mestských častí)
 • konania vo veciach územnej samosprávy (konanie o preskúmaní zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva alebo zastupiteľstva samosprávneho kraja - konanie o preskúmaní zániku funkcie starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti a predsedu samosprávneho kraja – konanie o preskúmaní zániku funkcie hlavné kontrolóra - konanie o preskúmaní zákonnosti uznesenia zastupiteľstva - konanie o súlade všeobecne záväzného nariadenia obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja so zákonom, nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy – konanie o vypovedaní dohody o spolupráci alebo členstva v združení)
 • konania vo veciach politických práv (konanie vo veciach registrácie politických strán -konanie o žalobe generálneho prokurátora na rozpustenie politickej strany – konanie vo veciach združovania občanov – konanie vo veciach zhromažďovania občanov)
 • konanie o kompetenčnej žalobe
 • konanie o návrhov  v iných veciach (konanie o vykonateľnosti rozhodnutí cudzích orgánov verejnej správy - konanie o vydaní súhlasu s inšpekciou)

Piata časť patrí opravným prostriedkom, ktorými sú kasačná sťažnosť (pozor ide o mimoriadny opravný prostriedok, ktorý nahrádza klasické odvolanie, keďže konanie podľa SSP je koncipované v zásade ako jednoinštančné!) a obnova konania (podľa dôvodovej správy hlavne z dôvodu možnosti reagovať na rozhodnutia ESĽP).

A rande nekončí vášnivo, ale veľmi nudne – kódex uzatvára šiesta časť „Spoločné, preechodné a záverečné ustanovenia“.

Šaňo Bröstl ml. 

ilustračné foto: redakcia

 

 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať