Novela Obchodného zákonníka: Jednoduchá spoločnosť na akcie

Boom okolo startupov priniesol zmenu Obchodného zákonníka – 1. januára 2017  vstupuje do účinnosti jeho novela implementujúca jednoduchú spoločnosť na akcie (JSA).

Na podporu startupov a podobných projektov dôvodová správa odkazuje: „Účelom návrhu zákona je vytvoriť novú formu obchodnej spoločnosti, ktorá ponúkne komplexné riešenie pre rizikové investovanie do obchodných spoločností. Príkladom takéhoto investovania sú investície do startupov, ako podnikateľských iniciatív s vysokým inovačným a rastovým potenciálom, ktoré si nemôžu zabezpečiť financovanie prostredníctvom bánk. S cieľom zabezpečiť optimálnu súčinnosť investorov a zakladateľov startupov a podporiť ich rozvoj v SR je preto najefektívnejším riešením zavedenie novej právnej formy kapitálovej obchodnej spoločnosti, ktorá umožní flexibilné nastavenie majetkových vzťahov, vstupu investora do spoločnosti a jeho výstupu zo spoločnosti. Čiastočné zapracovanie vybraných právnych inštitútov s touto funkciou do existujúcich foriem spoločností by nepredstavovalo komplexné riešenie“.

Autori novely tiež konštatujú, že pri startupoch sa dnes najviac využíva spoločnosť s ručením obmedzeným a v neskorších štádiách (kedy nejde len o začínajúcu spoločnosť) aj akciová spoločnosť, ktoré však majú z pohľadu startupistov viaceré nevýhody (minimálna výška vkladu, usporiadanie vnútorných vzťahov, pri akciovke minimálna výška základného imania).

Zákonodarca preto vytvoril novú formu obchodnej spoločnosti, ktorou je  jednoduchá spoločnosť na akcie, ktorá je konštruovaná ako hybridná forma kapitálovej obchodnej spoločnosti, obsahujúcej prvky spoločnosti s ručením obmedzeným aj akciovej spoločnosti.

Nejde však o osobitný typ akciovej spoločnosti, ale o nový samostatný druh obchodnej spoločnosti – v tejto súvislosti si všimnite, že názov nie je zvolený ako „jednoduchá akciová spoločnosť“ ale ako „jednoduchá spoločnosť na akcie“; na druhej strane na jednoduchú spoločnosť na akcie sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákona o akciovej spoločnosti (samotná JSA je upravená v ustanoveniach §§ 220b – 220zf).

Jednoduchá spoločnosť na akcie je spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou; za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojím majetkom a samozrejme akcionár neručí za záväzky spoločnosti.

Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie „jednoduchá spoločnosť na akcie“ alebo skratku „j. s. a.“.

Spoločnosť môže založiť jedna alebo viacero osôb - hodnota základného imania spoločnosti musí byť aspoň 1 euro (aj toto má byť významný spôsob podpory začínajúcich projektov). Spoločnosť nemôže byť založená na základe výzvy na upisovanie akcií.

Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina sa musí vyhotoviť vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone.

Akcie spoločnosti môžu  mať len zaknihovanú podobu (podľa dôvodovej správy „má ísť o transparentnú právnu formu“) a môžu znieť len na meno. Právna úprava predpokladá kmeňové akcie (bez osobitných práv), ale aj akcie s ktorými sú spojené osobitné hlasy (napríklad iný počet hlasovacích práv).

Vedenie registra akcionárov sa zveruje centrálnemu depozitárovi, ktorý bude údaje z registra akcionárov zverejňovať na svojom webovom sídle – tieto údaje budú verejne prístupné.

Stanovy môžu obmedziť alebo vylúčiť prevoditeľnosť akcií alebo niektorých druhov akcií spoločnosti. Platí pri tom, že právny úkon, ktorým sa akcie previedli v rozpore s obmedzením alebo vylúčením, je neplatný.

Obchodný zákonník ustanovuje, že ak je prevoditeľnosť akcii vylúčená,  uplynutím štyroch rokov od splatenia ich emisného kurzu (stanovy môžu určiť kratšiu dobu) vzniká akcionárovi právo požadovať odkúpenie týchto akcií spoločnosťou.

Výslovne sa upravuje, že ak stanovy podmienia prevoditeľnosť akcií súhlasom spoločnosti, musia ustanoviť aj dôvody, pre ktoré spoločnosť môže alebo musí odmietnuť udelenie súhlasu alebo je súhlas povinná udeliť, a lehotu, do ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára na udelenie súhlasu, a rozhodnutie oznámiť akcionárovi. Súhlas udeľuje predstavenstvo, alebo iný orgán určený stanovami – ak je ním valné zhromaždenie stanovy nemusia určiť dôvody, pre ktoré spoločnosť môže alebo musí odmietnuť udelenie súhlasu alebo je súhlas povinná udeliť.

Ak príslušný orgán spoločnosti v lehote určenej stanovami nerozhodne o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu alebo neoznámi svoje rozhodnutie akcionárovi, platí, že bol súhlas udelený. Pri odmietnutí súhlasu v prípadoch kedy povinnosť odmietnuť súhlas  na prevod akcií nevyplývala zo stanov alebo zo zákona, vzniká akcionárovi právo požadovať odkúpenie týchto akcií spoločnosťou. Ak spoločnosť odmietla udeliť súhlas  na prevod akcií v rozpore so zákonom alebo so stanovami, môže sa akcionár do jedného roka namiesto odkúpenia akcií domáhať voči spoločnosti, aby bol prejav vôle spoločnosti nahradený súdnym rozhodnutím.

Všeobecne pre všetky obchodné spoločnosti zároveň novela Obchodného zákonníka zakotvila možnosť písomne uzavrieť medzi spoločníkmi dohody vyplývajúce z ich účasti na spoločnosti a to najmä:

  • spôsob a podmienky výkonu práv spojených s účasťou na spoločnosti,
  • spôsob výkonu práv súvisiacich so správou a riadením spoločnosti,
  • podmienky a rozsah účasti na zmenách základného imania a

Podľa dôvodovej správy je potrebné to vnímať tak, že takéto dohody boli prípustné aj dnes, avšak bez ich normatívnej úpravy ich súdy nie vždy akceptovali.  Zároveň predkladatelia zákona zdôrazňujú, že na rozdiel od spoločenskej zmluvy, ktorá je dostupná pre tretie osoby, sa pri týchto dohodách predpokladá, že ich prístupnosť pre tretie osoby bude obmedzená  (čo môže nepriamo viesť k podpore investícií do začínajúcich podnikov).

V prípade JSA zákon používa pojem akcionárska dohoda a počíta s tým, že si v nej akcionári budú môcť dohodnúť aj právo:

  • pridať sa k prevodu akcií (tag-along) -  oprávňuje akcionára (oprávnený) previesť svoje akcie zároveň s akciami iného akcionára; tomuto právu zodpovedá povinnosť povinného, ktorý sa zaviazal, že pri prevode svojich akcií na základe zmluvy umožní zároveň previesť akcie oprávneného na tretiu osobu za rovnakých podmienok.
  • požadovať prevod akcií (drag-along) -  oprávňuje akcionára (oprávnený) požadovať od iného akcionára (povinný), aby zároveň s prevodom akcií oprávneného previedol na tretiu osobu svoje akcie; tomuto právu zodpovedá povinnosť povinného, ktorý sa zaviazal, že zároveň s prevodom akcií oprávneného na základe zmluvy prevedie svoje akcie na tretiu osobu za rovnakých podmienok.
  • požadovať nadobudnutie akcií (shootout) - oprávňuje akcionára (oprávnený) určiť cenu jednej akcie a žiadať od iného akcionára (povinný), aby na neho previedol akcie za takto určenú cenu. Za oprávneného sa považuje akcionár, ktorý ako prvý doručí svoj návrh s určením ceny za jednu akciu inému akcionárovi. Tento inštitút bude slúžiť najmä na riešenie patových situácií medzi akcionármi vo vnútri spoločnosti.

Podpisy na akcionárskej zmluve sa musia osvedčiť a zmluva nenadobudne účinnosť skôr ako dňom osvedčenia pravosti podpisov zmluvných strán.

Právo pridať sa k prevodu akcií a právo požadovať prevod akcií môžu byť dohodnuté aj ako práva, ktoré vznikajú registráciou v registri centrálnom depozitárom. V takom prípade sa na ich zriadenie vyžaduje notárska zápisnica a čo je oveľa podstatnejšie nadobúdajú tým charakter obdobný vecným právam -  registrované právo pridať sa k prevodu akcií a právo požadovať prevod akcií, ktoré boli registrované sa nepremlčujú a pôsobia pri prevode akcií na základe zmluvy aj voči právnym nástupcom majiteľa akcií, s ktorými je spojená povinnosť zodpovedajúca týmto právam; ak ich oprávnený nevykoná, zostávajú mu zachované aj voči právnemu nástupcovi majiteľa akcií, s ktorými je spojená povinnosť zodpovedajúca týmto právam.

Orgánmi JSA sú valné zhromaždenie (upravuje sa korešpondenčné hlasovanie), predstavenstvo (členovia môžu byť menovaní na dobu neurčitú) a fakultatívne dozorná rada.

Novela bola v NR SR schválená 12. novembra 2015 – podklady z legislatívneho procesu  môžete nájsť TU.

 

Šaňo Bröstl ml. 

ilustračné foto: pixabay.com

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať