Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb publikovaný v Zbierke zákonov

V Zbierke zákonov bol pod číslom 91/2016 Z. z. dňa 25. februára 2016  publikovaný zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ako sme už uvádzali v minulosti, zákon vychádza z tzv. priamej zodpovednosti právnických osôb, čo znamená, že voči právnickým osobám sa vyvodzujú priame tresty, ktoré nie sú podmienené stíhaním fyzickej osoby.

Zákon pozostáva zo šiestich častí – prvá popri predmete zákona upravuje (v trestnom práve obzvlášť dôležitú) pôsobnosť zákona. Pritom platí, že ak nie je v novom predpise upravené inak a nevylučuje to ani povaha veci, na trestnú zodpovednosť právnickej osoby a tresty ukladané právnickej osobe sa vzťahuje Trestný zákon a na trestné konanie proti právnickej osobe sa vzťahuje Trestný poriadok.

Druhá časť zákona upravuje:

 • trestné činy právnických osôb (zoznam trestných činov s odkazom na Trestný zákon)
 • predpoklady trestnej zodpovednosti právnickej osoby (vymedzuje sa, čo sa považuje za trestný čin spáchaný právnickou osobou), vrátane trestnej zodpovednosti pri právnom nástupníctve (v zásade trestná zodpovednosť prechádza na právnych nástupcov)
 • vylúčenie trestnej zodpovednosti právnických osôb (zoznam právnických osôb, ktoré nemôžu byť trestne zodpovedné)
 • ​​páchateľstvo, spolupáchateľstvo a účastníctvo
 • účinnú ľútosť a zahladenie odsúdenia

Tretia časť je venovaná opisu jednotlivých trestov (vrátane zásad ukladania trestov), ktorými sú:

 • trest zrušenia právnickej osoby
 • trest prepadnutia majetku
 • trest prepadnutia veci
 • peňažný trest
 • trest zákazu činnosti
 • trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie
 • trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie
 • trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní
 • trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku

Ďalšie dve časti zákona patria trestnému konaniu  - v štvrtej časti sú opísané osobitné procesné postupy (napríklad vzťah ku konaniu o správnom delikte, miestna príslušnosť, obhajoba a podobne), piata upravuje výkon trestu.

Predmetom poslednej časti sú spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia, v rámci ktorých sa upravuje aj právny styk s cudzinou a trovy nevyhnutné na vykonanie trestného konania proti právnickej osobe.

Nový právny predpis sa dotkne veľkého množstva právnych predpisov; dôvodová správa rozlišuje tri skupiny:

 • prvú skupinu novelizovaných predpisov predstavujú zákony, ktorých zmena reaguje primárne na zrušenie doterajšej právnej úpravy tzv. nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb a jej nahradenie novou právnou úpravou. Ide najmä o novelizáciu Trestného zákona, Trestného poriadku, zákona o registri trestov, zákona o konkurze a reštrukturalizácii, zákona o verejnom obstarávaní, zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
 • ​druhú skupinu predstavujú zákony, ktoré upravujú úradnú evidenciu zápisom do ktorej právnické osoby vznikajú. V tomto prípade sa novelizácie zameriavajú na rozšírenie údajov evidovaných o právnických osobách, a to o údaje o trestoch a ochranných opatreniach uložených v trestnom konaní právnickej osobe.
 • tretiu skupinu novelizovaných zákonov, ktorá je súčasne najpočetnejšia, predstavujú zákony, ktoré regulujú vydávanie povolení, licencií, či oprávnení na výkon rôznorodých špecializovaných činností, kde predpokladom udelenia povolenia (licencie, oprávnenia atď.) je preukázanie bezúhonnosti.

Zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2016.

Šaňo Bröstl ml. 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať