Nová úprava povinností pre lyžiarov a snoubordistov

Ešte netušíme ako vydarená bude tohtoročná lyžiarska sezóna z hľadiska snehových podmienok, každopádne však pre ňu platí sprísnenie a upresnenie pravidiel pre lyžiarov, snoubordistov a vôbec pre osoby vstupujúce na lyžiarsku trať.

Od 15. novembra 2015 je účinná novela zákona o Horskej záchrannej službe, ktorá na zákonnej úrovni upravuje povinnosti osôb na lyžiarskej trati (ide o zákon č. 274/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov).

Doteraz boli pravidlá správania sa lyžiarov a ďalších osôb vstupujúcich na lyžiarsku trať upravované najmä prevádzkovými poriadkami či pravidlami Medzinárodnej lyžiarskej organizácie (FIS), tzv. bielym kódexom -  taktiež vykonávací predpis k zákonu o Horskej záchrannej službe obsahoval vzorové pravidlá správania sa na lyžiarskej trati (viď vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov, v Zbierka zákonov pod číslom 23/2006).

Po novom sú základné pravidlá upravené priamo v zákone – každá osoba na lyžiarskej trati je povinná:

  • správať sa tak, aby neohrozila život, zdravie alebo majetok,
  • poskytnúť podľa svojich schopností a možností pomoc pri úraze, oznámiť bezodkladne úraz prevádzkovateľovi lyžiarskej trate a zotrvať na mieste úrazu do poskytnutia pomoci prevádzkovateľom lyžiarskej trate,
  • dodržiavať pravidlá správania sa na lyžiarskej trati a riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa lyžiarskej trate.

Tomu, kto uvedené pravidlá porušuje, môže prevádzkovateľ lyžiarskej trate zakázať na lyžiarskej trati činnosť.

Ďalej sa výslovne ustanovuje, že lyžiar a snoubordista  sú povinní prispôsobiť jazdu na lyžiarskej trati povahe a stavu lyžiarskej trate a svojim schopnostiam, ako aj počtu lyžiarov na lyžiarskej trati.

Lyžiar a snoboudorista je povinný smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Ak jazdí za iným svojim kolegom, je povinný dbať na dostatočný odstup, aby mu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy.

Ďalej platí, že lyžiar a snoubordista, ktorý vchádza na lyžiarsku trať alebo po zastavení chce opäť pokračovať v jazde, je povinný sa presvedčiť, či sa zhora alebo zdola nepribližuje iná osoba, aby neohrozil seba ani iného.

Predpisuje sa, že lyžiar a snoubordista nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúženej alebo neprehľadnej časti lyžiarskej trate – ak na takomto mieste lyžiar alebo snoubordista spadne, je povinný také miesto urýchlene opustiť, ak je to možné.

Celkom novým pravidlom je, že lyžiar či snoubordista mladší ako 15 rokov je povinný na lyžiarskej trati chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou.

Tiež platí, že osoba, ktorá organizuje činnosť na lyžiarskej trati (pôjde predovšetkým o lyžiarske školy), je povinná zabezpečiť, aby osoba mladšia ako 15 rokov mala oblečený reflexný bezpečnostný odev alebo na sebe viditeľne umiestnené reflexné bezpečnostné prvky.

Médiami už prebehla informácia, že nie je jasné, kto a ako má kontrolovať dodržiavanie povinnosti nosiť ochrannú prilbu – je potrebné uviesť, že zákon výslovne upravuje, že dozor nad dodržiavaním (aj týchto) povinností majú vykonávať okresné úrady a horská služba. Súčasne platí, že porušenie vyššie uvedených povinnosti (všeobecné povinnosti každej osoby, ktorá sa zdržiava na lyžiarskej trati resp. povinnosti lyžiara a snoubordistu avšak práve s výnimkou povinnosti pre osoby do 15 rokov nosiť prilbu) môže byť klasifikované ako priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do 331 eur (celkom slušná prirážka ku skipassu, že), pričom v blokovom konaní, ich môžu uložiť poverení príslušníci horskej služby.

Zákon komplexne a detailnejšie upravil aj povinnosti prevádzkovateľa lyžiarskej trate,  ktorý musí:

  • označiť viditeľne lyžiarsku trať a stupeň jej náročnosti,
  • zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť označenej lyžiarskej trate počas prevádzkového času lyžiarskej trate,
  • umiestniť znenie vyššie uvedených povinností osoby na lyžiarskej trati tak, aby sa s nimi bolo možné oboznámiť pri vstupe na lyžiarsku trať,
  • ​​​zabezpečiť pri úraze na lyžiarskej trati prvú pomoc, a ak je to potrebné, prepravu zranenej osoby do miesta, kde sa jej poskytne neodkladná zdravotná starostlivosť; prepravu zranenej osoby pri sklone lyžiarskej trate nad 25 % je povinný zabezpečiť odborne spôsobilou osobou na výkon záchrannej činnosti podľa tohto zákona.

Prevádzkovateľ lyžiarskej trate tiež môže ustanoviť podľa miestnych podmienok pravidlá správania sa na lyžiarskej trati; tieto pravidlá je povinný umiestniť tak, aby sa s nimi bolo možné oboznámiť pri vstupe na lyžiarsku trať.

Zaujímavé, že o alkohole na svahoch ani zmienky... tak a teraz si už len checkujte snehové podmienky a hor sa na svahy!

 

Šaňo Bröstl ml.

ilustračné foto: pixabay.com

 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať