Ako v súčasnosti vymáhať zmenky?

V Občianskom súdnom poriadku je od 23. decembra 2015 zrušený zmenkový platobný rozkaz a to bez náhrady akýmkoľvek iným inštitútom. Ako teda dnes postupovať pri súdnom uplatňovaní nárokov zo zmenky?

Na prvom mieste upriamujeme pozornosť na osobitné náležitosti žaloby, ktorou sa uplatňuje zmenkový nárok -  podľa § 79 odsek 3 OSP je v žalobe, ktorou sa uplatňuje nárok zo zmenky proti žalovanému, ktorý je fyzickou osobou, žalobca povinný opísať aj rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa vlastného vzťahu so žalovaným, a ak ide o žalobcu, ktorý svoje právo preukazuje nepretržitým radom indosamentov, skutočnosti týkajúce sa vlastného vzťahu jeho právnych predchodcov so žalovaným. Zmenka sa má pripojiť k žalobe  a prípadne ďalšie listiny potrebné na uplatnenie práva z nich.

Platí vyvrátiteľná domnienka, že nárok zo zmenky alebo šeku proti žalovanému, ktorý je fyzickou osobou, vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou – najmä vzhľadom na ďalej uvedené je vhodné v prípade, že nejde o spotrebiteľskú zmenku venovať v žalobe časť žalobného textu preukázaniu takéhoto tvrdenia.

Čo sa týka ďalšieho postupu súdu, podľa nášho názoru nič nebráni tomu, aby bol súdom  vydaný klasický platobný rozkaz –  aj pri zmenke sa  v konečnom dôsledku uplatňuje pohľadávka na peňažné plnenie.  

Je však potrebné počítať s tým, že môže vzniknúť situácia, kedy súd platobný rozkaz nevydá a to v prípadoch ak odporcom bude spotrebiteľ a zároveň má zmenka pôvod v zmluvnom vzťahu, ktorý obsahuje neprijateľné podmienky – aspoň to sa nám javí ako najprirodzenejší výklad § 172 odsek 9 OSP vo vzťahu ku zmenkám.

Pripomíname tiež, že po novom platí aj to, že ak ide o vec týkajúcu sa uplatňovania nároku zo zmenky, ktorá vznikla v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, súd žalovaného poučí aj o možnosti uplatňovania kauzálnych námietok podľa § 17 zmenkového a šekového zákona.  Podľa tohto ustanovenia platí, že  ak je žalovaným zo zmenky ten, koho zaviazanosť zo zmenky vznikla v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, možno majiteľovi robiť námietky, ktoré sa zakladajú na jeho vlastných vzťahoch k vystaviteľovi alebo k predošlým majiteľom vždy (fakticky sa v týchto prípadoch ruší povaha zmenky ako abstraktného cenného papiera). Navyše pri spotrebiteľských zmenkách súd ex offo prihliada na skutočnosti, odôvodňujúce tieto námietky.

Pri určení príslušnosti súdu sa, napriek tomu, že boli zrušené zmenkové platobné rozkazy, podľa nášho názoru, stále uplatní § 10 zákona 371/2004 o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, v ktorom sú upravené zmenkové a šekové súdy a ich obvody – je nimi 8 okresných súdov v sídle krajského súdu resp. v prípade hlavného mesta Okresný súd Bratislava V a v prípade Košíc Okresný súd Košice I.

Od júla 2016 sa oproti dnešnému stavu veľa nezmení – upravuje sa kauzálna príslušnosť v zmenkových sporoch (§ 22 CSP – tie isté súdy ako v predchádzajúcom odseku) a § 299 odsek 2 upravuje obdobné pravidlo ohľadne nevydania platobného rozkazu Ak sa uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy zo spotrebiteľskej zmluvy a žalovaným je spotrebiteľ, súd nevydá platobný rozkaz, ak spotrebiteľská zmluva alebo iné zmluvné dokumenty súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou obsahujú zmluvnú podmienku, ktorá je neprijateľná.“

Šaňo Bröstl ml.

 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať