0 príspevkov

Exekučný poriadok

0 príspevkov
O autorovi

JUDr. Martin Serfőző získal právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od ukončenia vysokoškolského štúdia v roku 2008 pôsobil ako exekútorský koncipient, neskôr aj ako vedúci Exekútorského úradu JUDr. Petra Molnára, súdneho exekútora v Košiciach. Od augusta 2014 pôsobí ako podnikový právnik. Aktuálne žije a pracuje v Košiciach.

O publikácii

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov je predpisom verejného práva regulujúcim predovšetkým postavenie súdnych exekútorov v systéme orgánov verejnej moci Slovenskej republiky a ich činnosť pri napĺňaní jednej z najdôležitejších úloh štátu - zabezpečení vymožiteľnosti práva.  

Napriek obzvlášť vysokým nárokom na kvalitu právnej úpravy pri verejno-mocenských zásahoch do základných práv a slobôd jednotlivcov (hoci želaných) pri obnove porušených práv, je možné v exekučnej praxi pozorovať množstvo nejasných inštitútov a rôznych interpretácií právnych noriem. Pravdepodobne dôsledkom tejto skutočnosti sú pomerne časté novelizácie základného exekučného predpisu, ktorých cieľom je odstraňovanie aplikačných problémov -  je však potrebné otvorene povedať, že aj posilňovanie právnej pozície povinných osôb, ktoré si napriek hrozbe exekučného zásahu neplnia svoje povinnosti alebo prijímajú záväzky s vedomím, že ich nebudú schopné plniť riadne a včas.

Odborná právnická, ale i laická verejnosť má v súčasnosti k dispozícii niekoľko kvalitných komentárov k Exekučnému poriadku. Cieľom tohto komentára je rozšíriť okruh názorov na existujúce interpretačné a aplikačné problémy a zároveň poukázať na tie, ktorým nie je venovaná dostatočná pozornosť. Auto publikácie verí, že komentár sa stane zdrojom inšpirácie pre odborníkov pri riešení zložitých právnych otázok, ale i praktickou pomôckou pre tých, ktorí sa exekučnému právu nevenujú do hĺbky.

Zobraziť viac