0 príspevkov

Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov

0 príspevkov
O autorovi

JUDr. Alexander Bröstl ml. je absolventom Právnickej fakulty UPJŠ (2006). Od skončenia vysokej školy pôsobí v advokácii, najprv ako advokátsky koncipient, od roku 2010 ako advokát. Venuje sa predovšetkým oblasti súkromného práva. Žije a pracuje v Košiciach.

Mgr. Tomáš Čentík je absolventom Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach (2011). Od ukončenia štúdií pracuje ako advokátsky koncipient. Venuje sa oblasti súkromného práva, osobitne problematike ochrany osobnosti. Žije v Prešove a pracuje v Košiciach.

O publikácii

Zákon č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov, ako osobitný predpis súkromného práva, upravuje nájomné vzťahy týkajúce sa nájmu poľnohospodárskych a lesných pozemkov. Zákon rozlišuje štyri samostatné druhy nájomných vzťahov – nájom pozemku na poľnohopodárske účely (nepodnikateľský nájom), nájom pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, nájom podniku na poľnohospodársku výrobu a nájom lesného pozemku na hospodárenie v lesoch.

Komentár, popri vysvetľovaní jednotlivých ustanovení poukazuje aj na možné aplikačné problémy a nejednoznačnú právnu úpravu niektorých inštitútov. Komentár obsahuje prehľad starších znení zákona a dôvodové správy k zákonu a jeho jednotlivým novelizáciam. 

Zobraziť viac