2 príspevky

Správny súdny poriadok

2 príspevky
O publikácii

Digesta sú z hľadiska právnej histórie významné dielo pochádzajúce z legislatívnej dielne cisára Justiniána, ktorý v 6. storočí nášho letopočtu nechal  zostaviť túto zbierku najvýznamnejších diel rímskych právnikov. Digesta nepredstavovali zákonník v modernom slova zmysle – išlo o kodifikáciu (niekedy označovanú aj ako kompiláciu) diel jednotlivých rímskych právnikov od čias Augusta až do vlády Alexandra Severa (napr. Celsus, Papinianus , už spomínaný Ulpianus a ďalší). Tieto diela predstavovali klasické rímske právo, ktoré sa stalo inšpiratívnym základom pre budovanie moderných právnych poriadkov kontinentálneho právneho systému.

V tejto súvislosti nemožno nespomenúť napríklad známy výrok ius est ars boni et aequi (právo je umenie dobra a spravodlivosti), ktorý je pripisovaný rímskemu právnikov Celsovi.

Stredovek priniesol glosátorov a postglosátorov (napr. bolonský profesor Irnerius, neskôr Bartolus de Saxoferrato), ktorí práve k Digestám písali svoje odborné postrehy a jednotlivé ustanovenia alebo slová rozvádzali a dopĺňali výstižnými okrajovými alebo medziriadkovými poznámkami (tzv. glosy).

Glosa je krátka poznámka, ktorá sa vzťahovala k jednotlivým slovám v textu, glosy vysvetľovali jednotlivé právne pojmy a  podľa toho, či boli tieto glosy medzi riadkami, tak boli označované ako glosy interlineárne, alebo ako glosy marginálne, keď sa nachádzali na okraji textu.. Glosa bola výsledkom tvorivého myslenia a uváženým vyjadrením právneho názoru (stanoviska autora). Zmyslom práce glosátorov bolo preniknúť do študovaného textu, porozumieť mu a svoje závery prostredníctvom glos „predať“ čitateľom, čím sa položili základy praktickej aplikácie práva.

Tieto glosy získali veľkú vážnosť a napr. v Nemecku v období recepcie rímskeho práva platila zásada „quidquid non agnoscit, non agniscit cura“, čo znamená „čo nepozná glosa, nepozná ani súd“. V Nemecku na základe tohto pravidla boli recipované do právneho poriadku len tie miesta Justiniánskych digest, ktoré boli glosované.

Títo komentátori v podstate prispôsobili klasické rímske právo novým potrebám, čím otvorili prepracovanému rímskemu právu (ius commune) cestu do sveta. Preto sa z celej Európy hrnuli záujemcovia na bolonskú právnickú fakultu. Komentátori dostali meno podľa komentárov, ktoré písali pre potreby praxe.

Názov Digesta sme si na portáli ulpianus.sk prepožičali pre vybrané zákony (začíname sériou troch nových procesných kódexov), pri ktorých budú uvedené samotné texty zákona s dôvodovými správami a postupne budú dopĺňané o ďalšie informácie: vzory podaní, námety na diskusiu o aplikačných problémoch, odkazy na odborné články a prvé judikáty.

Každý užívateľ má možnosť  stať sa - formou zodpovedajúcou dnešnému internetovému svetu – glosátorom a vytvoriť tak fórum, na ktorom budú diskutované praktické aj teoretické otázky nových procesných kódexov. 

Táto publikácia obsahuje Správny súdny poriadok.

Zobraziť viac