Novinky

Sekcia "Novinky" prináša rôznorodé aktuálne informácie zo sveta práva a informačný servis o dianí v právnom prostredí. Cieľom rubriky je prinášať tie najzaujímavejšie ako aj prakticky využiteľné informácie napr. o prelomových počinoch orgánov verejnej moci, právnických publikáciách a časopisoch, súťažiach, či tipoch pre uľahčenie právnej praxe.

Ako by mali vyzerať mimoriadne opatrenia v justícii?

Včera (24. marca 2020) bol Národnej rade SR predložený vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Autor: Alexander Bröstl, ml.
25.03.2020
Zákon o štátnej cene J.M. Hurbana a A. Dubčeka je v súlade s Ústavou SR

Národná rada Slovenskej republiky v októbri 2017  prijala zákon  č.  261/2017  Z.  z.  o  štátnej  cene  Jozefa Miloslava Hurbana a  štátnej cene Alexandra Dubčeka (celé znenie zákona TU).

Autor: Alexander Bröstl, ml.
13.02.2020
MS SR: Na súdoch pribudnú špeciálne miestnosti, ktoré pomôžu pri zisťovaní názoru dieťaťa a vypočúvaní obzvlášť zraniteľnej obete

Ministerstvo spravodlivosti SR pracuje na zriaďovaní špeciálnych miestností na súdoch, ktoré pomôžu pri zisťovaní názoru dieťaťa a pri vypočúvaní obzvlášť zraniteľnej obete. Okrem samotných miestností sa vďaka projektu zabezpečí aj vytvorenie metodiky na zisťovanie názoru dieťaťa a zraniteľných obetí, ako aj edukačný program a mediálna kampaň. 

29.01.2020
Ministerstvo spravodlivosti SR sa prihlásilo k princípom zverejňovania údajov o konečných vlastníkoch

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sa prihlásilo k plneniu princípov zverejňovania údajov o konečných užívateľoch výhod (konečných vlastníkoch), ktoré vypracovala skupina krajín presadzujúcich posilnenie transparentnosti konečných užívateľov výhod.

12.12.2019
Desať súdov funguje vďaka národnému projektu Ministerstva spravodlivosti SR efektívnejšie

Účelom národného projektu je zavedenie a zabezpečenie kontinuálneho rozvoja takého systému manažérstva, ktorý umožní zvyšovať kvalitu a efektívnosť realizovaných činností – verejných služieb v rámci organizácií súdnictva bez zásahu do nezávislosti súdnej moci.

20.11.2019

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok, ktorým rozhodol o porušení práva na spravodlivé konanie, zaručeného článkom 6 Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd. 

13.11.2019
Dohľad nad riadnym výkonom advokácie patrí k základným úlohám Slovenskej advokátskej komory. Konáme vo všetkých veciach možného porušenia advokátskych predpisov o ktorých sa dozvieme. Máme prepracovaný a funkčný systém dohľadu nad dodržiavaním stavovských predpisov, vrátane etických pravidiel, ktorý dôsledne uplatňujeme aj v aktuálnej situácii.
07.11.2019

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Lispuch a Lispuchová proti Slovenskej republike, v ktorom sťažovatelia namietali porušenie práva na spravodlivé konanie v dôsledku zrušenia právoplatného rozsudku v ich prospech na základe mimoriadneho dovolania podaného generálnym prokurátorom Slovenskej republiky. ESĽP skonštatoval porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a priznal sťažovateľom náhradu trov konania vo výške 331,12 EUR. Nemajetkovú ujmu sťažovateľom nepriznal.

16.10.2019

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenuje nových sudcov Ústavného súdu SR vo štvrtok 10.októbra 2019 o 10.00 v Prezidentskom paláci, informoval v pondelok jej oficiálny web. Pri tejto príležitosti sa tiež prihovorí ústavným sudcom a verejnosti.

08.10.2019

Do parlamentu bol predložený Ministerstvom spravodlivosti SR vypracovaný návrh novely obchodného zákonníka, ktorý ako nelegislatívny materiál obsahuje návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra.

11.09.2019

Ustanovovanie ex offo obhajcov v trestnom konaní prostredníctvom programového prostriedku schváleného Ministerstvom spravodlivosti SR (§ 40 ods. 1 Trestného poriadku), sa realizuje od 1. januára 2019 s cieľom zabezpečiť rovnomernosť ustanovovania medzi advokátmi zapísanými v zozname ex offo obhajcov, ktorý vedie Slovenská advokátska komora.

07.06.2019

Slovenská republika intervenuje v prípade O. H. a G. H. proti Nemecku, v ktorom ESĽP rozhoduje o sťažnosti transexuálneho muža (pôvodne ženy) a jeho dieťaťa. Sťažovateľ O. H., ktorý si v roku 2010 zmenil úradne meno zo ženského na mužské a ktorý bol v roku 2011 úradne zapísaný do matriky ako muž, v roku 2013 porodil dieťa. 

07.06.2019

Súdny dvor EÚ vydal rozsudok vo veci C-55/18 Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)/Deutsche Bank SAE, podľa ktorého členské štáty musia uložiť zamestnávateľom povinnosť zaviesť systém, ktorý umožní merať dĺžku denného pracovného času.

06.06.2019
Ministerstvo spravodlivosti SR spustilo na svojej webovej stránke nový register, a to Register doložiek právoplatností a vykonateľností súdnych rozhodnutí. Občania si tak budú môcť jednoduchšie a rýchlejšie overiť, či konkrétne rozhodnutie je už právoplatné. 
 
05.06.2019

Do ďalšej (júnovej) voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR boli nominovaní:

30.05.2019

Podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení je prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb (napr. občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia) povinný zverejniť v Obchodnom vestníku presnú špecifikáciu jeho použitia (účel, výšku, spôsob použitia v členení na výšku a druh výdavkov priamo súvisiacich s účelom použitia a výšku a druh výdavkov priamo súvisiacich s prevádzkou).

10.05.2019

Slovenská advokátska komora a Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa dohodli na spolupráci pri napĺňaní  potreby  rozvoja a modernizácie právnického vzdelávania na Slovensku.  Zástupcovia oboch strán sa zhodli na potrebe prepojenia vzdelávania poskytovaného študentom na akademickej pôde s praktickými skúsenosťami a vedomosťami, ktorú je možné rozvíjať práve prostredníctvom spolupráce s najväčšou stavovskou právnickou organizáciou.

02.05.2019

Tenisový turnaj pod záštitou Slovenskej advokátskej komory  sa bude konať 14. 06. - 15. 06. 2019 v HS CENTRUM Piešťany, Hlboká 92.

27.04.2019

Vláda SR v stredu 24. apríla 2019 schválila návrh rezortu spravodlivosti na zastavenie exekúcií starších ako 5 rokov. Návrh predložil minister spravodlivosti Gábor Gál. Nižšie uvádzame najčastejšie otázky a odpovede súvisiace s témou. 

 

26.04.2019

Do novej (tretej) voľby kandidátov na sudcu Ústavného súdu SR bolo nominovaných nasledovných 25 kandidátov:

15.04.2019