PRE RODIČOV: Podmienky a postup pri žiadaní o ošetrovné v čase krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19

Zavreli škôlku alebo školu z dôvodu karanténnych opatrení a potrebujete s dieťaťom zostať doma. V takom prípade ide o prekážku v práci na strane zamestnanca bez nároku na náhradu mzdy od zamestnávateľa, t. j. Vaša neprítomnosť v práci je ospravedlnená a stratu príjmu si môžete čiastočne kompenzovať prostredníctvom dávky ošetrovného.

virus-4976408_640.jpgzdroj:

Ošetrovné mimo krízovej situácie

V čase mimo krízovej situácie vzniká poistencovi nárok na ošetrovné v prípade, ak sa osobne a celodenne stará (i) o dieťa[1] do dovŕšenia jedenásteho roku veku, (ii) alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak:

1. dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia,

2. predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu alebo

3. fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.

Výška ošetrovného je 55 % denného vymeriavacieho základu, čo zjednodušene znamená 55 % z priemernej hrubej mzdy zamestnanca počas určitého obdobia, z ktorej bolo odvádzané poistné na nemocenské poistenie.

Mimo krízovej situácie poistencovi vzniká nárok na ošetrovné od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa a zaniká dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti, najneskôr uplynutím desiateho dňa.

Nárok na ošetrovné trvá najviac 10 kalendárnych dní, pričom v tom istom prípade môže ošetrovať len jeden poistenec.

Ošetrovné v čase krízovej situácie

Novelou zákona o sociálnom poistení boli zavedené prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (§ 293er zákona o sociálnom poistení).

V čase krízovej situácie nárok na ošetrovné vzniká od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti a zaniká dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti, ak poistenec:

a) osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia šestnásteho roku veku, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, alebo

b) splnil podmienky nároku na ošetrovné podľa § 39 ods. 1 písm. b) (viď vyššie ošetrovné mimo krízovej situácie),

c) sa stará o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu.

Nárok na ošetrovné bude trvať do skončenia potreby ošetrovania/starostlivosti, pričom v tom istom prípade sa v ošetrovaní/starostlivosti môžu poistenci striedať.

Ako požiadať o ošetrovné?

Rodič môže požiadať o priznanie ošetrovného tak, že vyplní formulár žiadosti o dávku ošetrovné buď vo formáte pdf alebo word: Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus (pdf) | Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus (word) a tento následne odošle e-mailom (e-mailové adresy uvádzame konci dokumentu) alebo poštou do príslušnej pobočky a zostane s dieťaťom doma (Pozor: vyplnené formuláre žiadosti posielajte na e-mailové adresy pobočiek, nie pracovísk)

Následne o tejto skutočnosti je zamestnanec povinný bez zbytočného odkladu informovať svojho zamestnávateľa.

Sociálna poisťovňa si z vlastnej iniciatívy overí, že školské/predškolské zariadenie daného dieťaťa bolo uzavreté a takisto z vlastnej iniciatívy začne konanie o dávke ošetrovné. Po skončení konania vydá rozhodnutie, ktoré doručí žiadateľovi a vyplatí peniaze.

V prípade dieťaťa, ktoré je vo veku nedovŕšených 11 rokov (teda max 10 rokov plus 364 dní) netreba kontaktovať pediatra (nemusí nič potvrdzovať), nárok na ošetrovné po uzatvorení školského/predškolského zariadenia vzniká automaticky.

V prípade dieťaťa, ktoré má 11 a viac rokov, treba telefonicky kontaktovať pediatra, ktorý ak to uzná za vhodné, vystaví žiadosť o ošetrovné z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa a pošle ju do Sociálnej poisťovne. Následne Sociálna poisťovňa postupuje podľa vyššie uvedeného.

Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), že do príslušnej pobočky musia poslať aj čestné vyhlásenie, o tom, v ktorých dňoch rodič dieťa osobne a celodenne ošetroval alebo sa o fyzickú osobu osobne a celodenne staral. Ide v ňom o oznámenie skutočností potrebných pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral.

Na tento účel Sociálna poisťovňa pripravila formulár/tlačivo tu: Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu, a tiež postup, ako ho vyplniť.

Toto čestné vyhlásenie musí Sociálnej poisťovni poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné.

Čestné vyhlásenie odporúčame poslať čím skôr (ak nebude dodržaný termín – koniec mesiaca – nárok na výplatu dávky nezanikne, ale bude vyplatená až po doručení tohto dokladu). Čestné vyhlásenie odošlite e-mailom (E-mailové adresy uvádzame konci dokumentu). Upozornenie: Čestné vyhlásenie je možné poslať aj za dva, tri mesiace naraz, dávka však môže byť vyplatená až po doručení tohto vyhlásenia. Ak chcete dávku za príslušný mesiac, treba vypĺňať a posielať tlačivo do Sociálnej poisťovne priebežne po mesiacoch.

Ako vyplniť čestné vyhlásenie:

1.       Vyplňte údaje o poistencovi

2.       Doplňte meno a priezvisko dieťaťa/detí, o ktoré sa staráte/ktoré ošetrujete

3.       Údaje o poskytovaní starostlivosti

a) najskôr vyberte mesiac, za ktorý podávate čestné vyhlásenie, môžete naraz vybrať aj viac mesiacov, ak podávate čestné vyhlásenie po uplynutí viacerých mesiacov

b) ak ste boli s dieťaťom doma celý kalendárny mesiac vyznačte x prvý riadok

c) ak ste boli s dieťaťom doma časť kalendárneho mesiaca vyznačte x druhý riadok a doplňte obdobia

d) doplňte ostatné dôležité údaje

4.       Ak posielate čestné vyhlásenie poštou alebo ako pdf prílohu emailu, podpíšte ho.

Upozornenie: V časti "poskytoval dieťaťu/deťom osobne a celodenne starostlivosť/ošetrovanie iba v dňoch" uveďte dátum od kedy začala OČR do konca mesiaca ktorého sa čestné vyhlásenie týka napr. od 16.3.2020- 31.3.2020. Čestné vyhlásenie sa bude posielať za každý mesiac a teda za mesiac apríl v tejto časti uvediete napr. od 16.3.2020 – 30.4.2020.

Viac informácií na https://www.socpoist.sk/ako-poziadat-o-jednotlive-davky-bez-navstevy-pobocky/68337s

Emailové kontakty na pobočky Sociálnej poisťovne:

Bratislava

KoronaBAM@socpoist.sk

Banská Bystrica

KoronaBB@socpoist.sk

Bardejov

KoronaBJ@socpoist.sk

Čadca

KoronaCA@socpoist.sk

Dolný Kubín

KoronaDK@socpoist.sk

Dunajská Streda

KoronaDS@socpoist.sk

Galanta

KoronaGA@socpoist.sk

Humenné

KoronaHE@socpoist.sk

Košice mesto

KoronaKEM@socpoist.sk

Komárno

KoronaKN@socpoist.sk

Lučenec

KoronaLC@socpoist.sk

Liptovský Mikuláš

KoronaLM@socpoist.sk

Levice

KoronaLV@socpoist.sk

Michalovce

KoronaMI@socpoist.sk

Martin

KoronaMT@socpoist.sk

Nitra

KoronaNR@socpoist.sk

Nové Zámky

KoronaNZ@socpoist.sk

Považská Bystrica

KoronaPB@socpoist.sk

Prievidza

KoronaPD@socpoist.sk

Prešov

KoronaPO@socpoist.sk

Poprad

KoronaPP@socpoist.sk

Rimavská Sobota

KoronaRS@socpoist.sk  

Rožňava

KoronaRV@socpoist.sk

Senica

KoronaSE@socpoist.sk

Svidník

KoronaSK@socpoist.sk

Stará Ľubovňa

KoronaSL@socpoist.sk

Spišská Nová Ves

KoronaSN@socpoist.sk

Trenčín

KoronaTN@socpoist.sk

Topoľčany

KoronaTO@socpoist.sk

Trnava

KoronaTT@socpoist.sk

Trebišov

KoronaTV@socpoist.sk

Veľký Krtíš

KoronaVK@socpoist.sk

Vranov nad Topľou

KoronaVT@socpoist.sk

Žilina

KoronaZA@socpoist.sk

Žiar nad Hronom

KoronaZH@socpoist.sk

Zvolen

KoronaZV@socpoist.sk


Spracoval: Tomáš Čentík, 4.4.2020

www.akbc.sk

ilustračné foto: pixabay.com


[1] Dieťaťom sa na účely ošetrovného rozumie a) vlastné dieťa alebo osvojené dieťa poistenca alebo jeho manžela (manželky) a b) dieťa, ktoré bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať