Ministerstvo spravodlivosti SR sa prihlásilo k princípom zverejňovania údajov o konečných vlastníkoch

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sa prihlásilo k plneniu princípov zverejňovania údajov o konečných užívateľoch výhod (konečných vlastníkoch), ktoré vypracovala skupina krajín presadzujúcich posilnenie transparentnosti konečných užívateľov výhod.

paragafy.jpgzdroj: pixabay.com

Transparentnosť vlastníckych štruktúr je jedným zo základných nástrojov slúžiacich na odhaľovanie korupcie. Transparentnosť v tejto oblasti je niečo, čo ministerstvo dlhodobo podporuje aj prostredníctvom existujúceho Registra partnerov verejného sektora.

„Verím, že zverejňovanie konečných vlastníkov právnických osôb prispeje k vyššej transparentnosti vlastníckych vzťahov tak u nás doma, ako aj na globálnej úrovni a pomôže v boji proti praniu špinavých peňazí, korupcii a daňovým únikom, ako aj k posilneniu dôvery a integrity v spoločnosti,“ povedal minister spravodlivosti Gábor Gál.

Vláda Slovenskej republiky sa zaviazala zohľadniť tieto princípy pri tvorbe ďalších politík v Akčnom pláne Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republiky na roky 2020 – 2021, prijatom na rokovaní vlády Slovenskej republiky 13. novembra toho roku, ktorý koordinuje splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.
Z tlačovej správy Ministerstva spravodlivosti SR vyplýva, že v budúcnosti možno očakávať ďalšie právne „vychytávky“ týkajúce sa publicity konečných užívateľov výhod.

Pripomeňme, že momentálne je pri problematike evidencie konečných užívateľov výhod najdôležitejším termín 31. december 2019, keďže s účinnosťou od 1. novembra 2018 sa do obchodného registra zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod. Súčasne platí, že údaje o konečných užívateľoch výhod sa nezapisujú pri tých právnických osobách, ktoré už sú zapísané v registri partnerov verejného sektora a naopak zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod v obchodnom registri nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do RPVS.

Pre úplnosť dodajme, že podľa § 15e zákona o obchodnom registri má právnická osoba v termíne do 31. decembra 2019 povinnosť len podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod – povinnosť je splnená samotným podaním návrhu a nie je potrebné, aby bol konečný užívateľ výhod v tomto termíne do obchodného registra aj zapísaný. Vzhľadom na preťaženie registrových súdov od 1. novembra 2019 platí, že návrh na zápis konečného užívateľa výhod musí registrový súd vybaviť do 30. júna 2020 a štandardné lehoty ustanovené pre zápisy do obchodného registra sa v tomto prípade neuplatnia.


Zdroj: justice.gov.sk, doplnenie: redakcia
Ilustračné foto: pixabay.com

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať