Blog

Blog predstavuje platformu pre publikovanie autorských článkov z rôznych oblastí práva. Jej úloha je dvojaká - na jednej strane prispieť k zvýšeniu právneho povedomia o jednotlivých právnych inštitútoch v širšej verejnosti a to zrozumiteľným priblížením vybraných právnych otázok. Inokedy zase vytvoriť priestor pre fundovanú právnickú diskusiu o jednotlivých aplikačno-interpretačných problémoch právnej úpravy a zaujať k nim argumentačne podopreté stanoviská vrátane úvah v rovine de lege ferenda. Z hľadiska prehľadnosti je blog členený  podľa odvetví právneho poriadku (napr. občianske právo, trestné právo a pod.), obsahuje aj tématické rubriky ako napríklad "Profesorským perom", "Paškviliár", "Na notársku nôtu" a iné.

V právnej spisbe už bola pomerne intenzívne diskutovaná otázka náhrady trov odvolacieho konania, ktoré neboli vyčíslené najneskôr do troch pracovných dní od vyhlásenia odvolacieho rozhodnutia. Predtým ako sa zameriame na samotnú otázku účelnosti trov odvolacieho konania si v krátkosti priblížime podstatu problému s vyčísľovaním odvolacích trov.

Kategória: Občianske právo procesné
Autor: Tomáš Čentík
10.03.2014

Čím viacej by som mal rozumieť právu, tým častejšie sa mi stáva, že ma zaskočí elementárna právna otázka (naposledy či môže byť právnická osoba dedičom).

Kategória: Obchodné právo
Autor: Alexander Bröstl, ml.
06.03.2014

Mieru určitosti a presnosti pri tvorbe legálnej terminológie stanovuje normotvorca najmä s prihliadnutím na povahu predmetu právnej regulácie. V niektorých prípadoch je nevyhnutné v rámci tvorby právnych noriem použiť neurčité (vágne) právne pojmy. Cieľom legislatívneho ukotvenia týchto pojmov je predovšetkým pružne reagovať na tie skutočnosti, ktoré nie je možné presne právne definovať ako aj odstrániť prípadnú tvrdosť zákona.

Kategória: Všeobecné právne inštitúty
Autor: Tomáš Čentík
26.02.2014

Pri príležitosti uvedenia komentáru k zákonu o konkurze a reštruturalizácii sme s Matúšom Králikom diskutovali o súčasnej právnej úprave konkurzu a reštrukturalizácie a to najmä o prínose ale aj nedostatkoch novej právnej úpravy účinnej od roku 2006.

Kategória: Rozhovory
Autor: Alexander Bröstl, ml.
28.01.2014