Blog

Blog predstavuje platformu pre publikovanie autorských článkov z rôznych oblastí práva. Jej úloha je dvojaká - na jednej strane prispieť k zvýšeniu právneho povedomia o jednotlivých právnych inštitútoch v širšej verejnosti a to zrozumiteľným priblížením vybraných právnych otázok. Inokedy zase vytvoriť priestor pre fundovanú právnickú diskusiu o jednotlivých aplikačno-interpretačných problémoch právnej úpravy a zaujať k nim argumentačne podopreté stanoviská vrátane úvah v rovine de lege ferenda. Z hľadiska prehľadnosti je blog členený  podľa odvetví právneho poriadku (napr. občianske právo, trestné právo a pod.), obsahuje aj tématické rubriky ako napríklad "Profesorským perom", "Paškviliár", "Na notársku nôtu" a iné.

Účelom daňovej kontroly je zistiť alebo preveriť skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane alebo dodržiavanie osobitných predpisov. Daňová kontrola je z tohto pohľadu jedným z najvýznamnejších nástrojov v podmienkach správy daní, ktorá slúži na ochranu fiškálnych záujmov štátu (na pozadí ktorého je snaha maximalizovať príjmy štátneho rozpočtu) pri súčasnom zachovaní práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a iných osôb. Daňová kontrola totiž predstavuje verejno-mocenský zásah do individuálnej sféry daňového subjektu, ktorý v konečnom dôsledku najčastejšie smeruje k dorubovaniu daní a sekundárne k ukladaniu sankcií.

Kategória: Daňové právo
Autor: Tomáš Čentík
09.02.2015

Otázka, či má znalec, tlmočník a prekladateľ vykonávajúci činnosť podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (ďalej aj „ZakZTP“) povinnosť viesť evidenciu tržieb v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici, padla na našich seminároch viackrát. Zastávame názor, že NIE. Argumenty prečo nie sme rozobrali nižšie.

Kategória: Daňové právo
Autor: Ján Dankovčík, Alexandra Rajničová Knapíková
20.01.2015

Piata hlava Civilného sporového poriadku s názvom „Strany a zastúpenie“  pozostáva celkovo z piatich dielov, z ktorých si v tomto príspevku v základoch priblížime nasledovné dve:

  • Prvý diel: Strany §§ 57 – 70​ CSP
  • Druhý diel: Procesné spoločenstvo §§ 71 – 74 CSP
Kategória: Občianske právo procesné
Autor: Alexander Bröstl, ml.
15.01.2015

Na tomto fóre sme sa prednedávnom zaoberali otázkou tzv. blanketového odvolania v režime Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“). Predmetom príspevku bol v podstate návod ako dosiahnuť faktické predĺženie odvolacej lehoty (za predpokladu, že vychádzame z toho, že z hľadiska prípravy odvolania je najzložitejšou časťou tvorba jeho odôvodnenia, nakoľko príprava odvolania bez uvedenia dôvodov zaberie radovo zopár minút), aké sú právne následky podania odvolania bez uvedenia dôvodov a aké sú podmienky pre dopĺňanie dôvodov odvolania (bližšie pozri TU).

Kategória: Občianske právo procesné
Autor: Tomáš Čentík
11.12.2014

Občiansky súdny poriadok umožňuje, aby účastník konania (odvolateľ) podal proti rozhodnutiu súdu v prvom stupni tzv. blanketové odvolanie (pozn. tento pojem nie je v zákone definovaný – možnosť podania takého odvolania vyplýva z konštrukcie právnej úpravy), t.j. odvolanie bez uvedenia odvolacích dôvodov (neúplné odvolanie).

Kategória: Občianske právo procesné
Autor: Tomáš Čentík
25.11.2014

Dnes si prebehneme úpravu zloženia súdu a vylúčenia sudcov podľa Civilného sporového poriadku, obsiahnutú v jeho §§ 38 - 54.

Kategória: Občianske právo procesné
Autor: Alexander Bröstl, ml.
20.11.2014

Neznalosť zákona (práva) neospravedlňuje alebo – Ignorantia legis (iuris) neminem excusat – je právny princíp (niektorí ho nazývajú tiež maxima) pochádzajúci z rímskeho práva. 

Kategória: Profesorským perom
Autor: Alexander Bröstl
10.11.2014

Trestnému právu sa venujem asi toľko, že klientom sa v rámci obchodného práva snažím vždy poradiť tak, aby s trestným právom (rovnako ani ja) neprišli do styku. Preto sa vopred ospravedlňujem, ak som  nižšie uvedenou úvahou trafil vedľa.

Kategória: Trestné právo
Autor: Alexander Bröstl, ml.
03.11.2014

Po krátkom oboznámení sa s princípmi budúceho základného kódexu pre sporový proces si dnes priblížime pripravovanú úpravu právomoci a príslušnosti súdu v sporovom konaní.

Kategória: Občianske právo procesné
Autor: Alexander Bröstl, ml.
16.10.2014

Z vysokej školy si môžeme pamätať, že medzi princípmi a zásadami by mal byť existovať určitý rozdiel. Pripomenúť nám ho budú musieť aj autori procesnej reformy, nakoľko Civilný sporový poriadok  (články 1- 18) a rovnako Civilný mimosporový poriadok (články 1-14) vo svojich úvodoch obsahujú princípy, podľa ktorých majú byť vykladané, zároveň však Správny súdny poriadok, popri tom, že na tieto princípy  odkazuje, obsahuje aj viaceré zásady (§ 5 základné zásady konania), ktoré pravdepodobne predstavujú určité doplnenie princípov (čiastočne sa však s nimi prekrývajú).

Kategória: Občianske právo procesné
Autor: Alexander Bröstl, ml.
12.09.2014

Portál ulpianus.sk Vám predstavuje ďalší spomedzi zaujímavých právnických projektov, ktorým je právnický web lexforum.sk (lexforum.cz). Projekt Lexforum je blog o slovenskom a českom práve, zameraný na bežné a menej bežné právne otázky všetkých právnych odvetví. Hlavným cieľom projektu je upozorňovať na novinky v judikatúre alebo legislatíve a vytvoriť fórum pre formulovanie právnych otázok a spoločné hľadanie odpovedí. Na otázky odpovedal jeden z jeho zakladateľov a aktívnych prispievateľov Juraj Gyárfáš.

Kategória: Rozhovory
Autor: Tomáš Čentík
04.09.2014

Tentoraz o právnom odôvodnení Noci dlhých nožov. Ale pekne po poriadku, pretože poriadok musí byť.

Kategória: Profesorským perom
Autor: Alexander Bröstl
27.08.2014

Odpor proti platobnému rozkazu vydanému v občianskom súdnom konaní môže znieť napríklad aj „Proti platobnému rozkazu zo dňa XY podávam odpor, pretože pohľadávka uplatnená navrhovateľom v celom rozsahu neexistuje“ -  komu sa nechce písať rozvité vety to možno skúsi takto: „Proti platobnému rozkazu zo dňa XY podávam odpor“. 

Kategória: Občianske právo procesné
Autor: Alexander Bröstl, ml.
25.08.2014

Každý vlastník bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome, ktorý sa cíti byť dotknutý na svojich právach, resp. právom chránených záujmoch sa môže obrátiť na súd v súlade s ustanovením § 14 odsek 4 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len „ZoVBNP“) – tento nástroj slúži ako ochrana pred prijatím protiprávnych rozhodnutí na schôdzi vlastníkov bytov, kde vlastníci bytov rozhodujú o spoločných záležitostiach ako spoluvlastníci spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestoroch, príslušenstve a pozemku.

Kategória: Občianske právo hmotné
Autor: Tomáš Čentík
13.08.2014

Medzi najchaotickejšie oblasti domáceho práva určite patrí pozemkové vlastníctvo a užívacie vzťahy k pôde. Dedičstvo uhorského pozemkového systému, ktoré sa nepodarilo po revolúcii napraviť (a štát k efektívnym riešeniam nepristúpil dodnes) prináša extrémne neprehľadnú situáciu v užívacích vzťahoch k pozemkom a niekoľko právnych vychytávok.

Kategória: Občianske právo hmotné
Autor: Alexander Bröstl, ml.
07.08.2014

Exekučný poriadok ustanovuje prípady, kedy súdny exekútor poverený vykonaním exekúcie nemá nárok na plnú výšku odmeny. Jeden z týchto prípadov je upravený v § 47 odsek 3 Exekučného poriadku, podľa ktorého: „Ak povinný uhradí pohľadávku po začatí exekučného konania skôr, ako mu uplynie lehota na podanie námietok, má exekútor nárok na náhradu trov konania vo výške ustanovenej osobitným predpisom v rovnakom rozsahu ako v prípade upustenia od vykonania exekúcie“ – v takom prípade mu vzniká v spojitosti s § 5 odsek 2 vyhlášky 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov (ďalej len „Vyhláška“) nárok na odmenu vo výške 50 % z odmeny vypočítanej ako 20 % zo základu na jej určenie (základom na určenie odmeny súdneho exekútora je výška vymoženej pohľadávky), t.j. 10 % z vymoženej pohľadávky.

Kategória: Exekučné právo
Autor: Tomáš Čentík
01.08.2014

Dnes spontánne, krátko a pod dojmom udalosti. Z bližšie nevysvetliteľných dôvodov som sa dnes vybral do roboty pešo – ani nie na polceste ma na chodníku takmer zvalcovala teta na bicykli (asi nie každému sa chce chodiť do roboty po vlastných).

Kategória: Správne právo
Autor: Alexander Bröstl, ml.
25.07.2014

V obchodnoprávnych vzťahoch založených zmluvou o dielo je štandardné, že podnikatelia v postavení zhotoviteľov v záujme zabezpečiť svoje nároky na zaplatenie ceny diela dojednávajú vo svoj prospech tzv. výhradu vlastníckeho práva pri ktorej sa zhotoviteľ považuje za vlastníka zhotovovaného diela až do momentu nastania určitej právnej skutočnosti, najčastejšie úplného zaplatenia ceny diela.

Kategória: Obchodné právo
Autor: Tomáš Čentík
23.07.2014

Na prvý pohľad možno triviálna otázka, ale predsa: Má podanie odporu proti platobnému rozkazu na nepríslušnom súde zákonom predpokladané právne účinky?

Kategória: Občianske právo procesné
Autor: Alexander Bröstl, ml., Tomáš Čentík
17.07.2014

Podľa čl. I zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine (ďalej len „zákon o rodine“) „Manželstvo je zväzkom muža a ženy. Spoločnosť tento jedinečný zväzok všestranne chráni a napomáha jeho dobro. Manžel a manželka sú si rovní v právach a povinnostiach. Hlavným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí.“

Kategória: Občianske právo procesné
Autor: Ján Dankovčík
11.07.2014