Blog

Blog predstavuje platformu pre publikovanie autorských článkov z rôznych oblastí práva. Jej úloha je dvojaká - na jednej strane prispieť k zvýšeniu právneho povedomia o jednotlivých právnych inštitútoch v širšej verejnosti a to zrozumiteľným priblížením vybraných právnych otázok. Inokedy zase vytvoriť priestor pre fundovanú právnickú diskusiu o jednotlivých aplikačno-interpretačných problémoch právnej úpravy a zaujať k nim argumentačne podopreté stanoviská vrátane úvah v rovine de lege ferenda. Z hľadiska prehľadnosti je blog členený  podľa odvetví právneho poriadku (napr. občianske právo, trestné právo a pod.), obsahuje aj tématické rubriky ako napríklad "Profesorským perom", "Paškviliár", "Na notársku nôtu" a iné.

O zbytočných prieťahoch v súdnom konaní či o dĺžke súdnych sporov dnes aj my vieme svoje.

Kategória: Profesorským perom
Autor: Alexander Bröstl
12.04.2014

K  vzťahu vylučovacej a určovacej žaloby sa rozvinula inter-portálová diskusia. Tomáš Čentík uviedol viacero dôvodov prečo sa excindačná a určovacia žaloba navzájom nevylučujú (bližšie na našom portáli TU); naproti tomu sa Martin Maliar priklonil k záveru o tom, že obe žaloby sa skôr vylučujú (na portáli lexforum.cz - k nahliadnutiu TU).

Kategória: Civilné právo procesné
Autor: Alexander Bröstl, ml.
03.04.2014

Profesijný život ma naučil, že existuje nemalá skupina ľudí umne ovládajúcich remeslo vyhovárania sa. 

Kategória: Z advokátskej praxe
Autor: Alexander Bröstl, ml.
27.03.2014

Ideálny stav v konkurzných konaniach nastáva vtedy, ak sa zákonom definovaná aktívna konkurzná podstata (t.j. majetok podliehajúci speňaženiu v konkurze) zhoduje s konkurznou podstatou spísanou v súpise majetku – inými slovami musí byť daný súlad skutkového stavu so zákonom. Ak sa tieto dve veličiny nezhodujú, tak ide o protiprávny stav, ktorý má za následok buď poškodenie veriteľov alebo zásah do práva vlastniť majetok tretích osôb; to závisí od toho či správca niečo opomenul zahrnúť do súpisu alebo naopak zapísal tam niečo, čo nie je majetkom úpadcu.

Kategória: Civilné právo procesné
Autor: Tomáš Čentík
25.03.2014

V druhej časti rozhovoru s Jurajom Palúšom bola reč napríklad o rekodifikácií, elektronizácii legislatívneho procesu, používaní českých judikátov, či pripravovaných legislatívnych zmenách.

Kategória: Rozhovory
Autor: Alexander Bröstl, ml.
19.03.2014

Viete, aká je jedna z najslávnejších svedeckých výpovedí na súde?

Kategória: Profesorským perom
Autor: Alexander Bröstl
17.03.2014

Jednou z prvých študijných matérií s ktorou som prišiel na začiatku štúdia práva do kontaktu bola teória práva a v rámci nej náuka o právnych normách. Ako prvé som sa dozvedel, že každá právna norma je vnútorne členitá a skladá sa spravidla z troch častí (tzv. trichotomická štruktúra právnej normy), ktorými sú hypotéza, dispozícia a sankcia.

Kategória: Civilné právo hmotné
Autor: Tomáš Čentík
14.03.2014

V prvej časti rozhovoru s dlhoročným legislatívcom Jurajom Palúšom sa dozviete ako u nás vzniká právny predpis a čo všetko zahŕňa jeho príprava. V druhej časti rozhovoru, ktorú uverejníme o týždeň, Juraj Palúš prezradí aký je súčasný stav rekodifikačných prác, elektronizácie legislatívneho procesu, zjednocovania judikatúry a aktuálne pripravovaných legislatívnych noviniek.

Kategória: Rozhovory
Autor: Alexander Bröstl, ml.
12.03.2014

V právnej spisbe už bola pomerne intenzívne diskutovaná otázka náhrady trov odvolacieho konania, ktoré neboli vyčíslené najneskôr do troch pracovných dní od vyhlásenia odvolacieho rozhodnutia. Predtým ako sa zameriame na samotnú otázku účelnosti trov odvolacieho konania si v krátkosti priblížime podstatu problému s vyčísľovaním odvolacích trov.

Kategória: Civilné právo procesné
Autor: Tomáš Čentík
10.03.2014

Čím viacej by som mal rozumieť právu, tým častejšie sa mi stáva, že ma zaskočí elementárna právna otázka (naposledy či môže byť právnická osoba dedičom).

Kategória: Obchodné právo
Autor: Alexander Bröstl, ml.
06.03.2014

Mieru určitosti a presnosti pri tvorbe legálnej terminológie stanovuje normotvorca najmä s prihliadnutím na povahu predmetu právnej regulácie. V niektorých prípadoch je nevyhnutné v rámci tvorby právnych noriem použiť neurčité (vágne) právne pojmy. Cieľom legislatívneho ukotvenia týchto pojmov je predovšetkým pružne reagovať na tie skutočnosti, ktoré nie je možné presne právne definovať ako aj odstrániť prípadnú tvrdosť zákona.

Kategória: Všeobecné právne inštitúty
Autor: Tomáš Čentík
26.02.2014

Pri príležitosti uvedenia komentáru k zákonu o konkurze a reštruturalizácii sme s Matúšom Králikom diskutovali o súčasnej právnej úprave konkurzu a reštrukturalizácie a to najmä o prínose ale aj nedostatkoch novej právnej úpravy účinnej od roku 2006.

Kategória: Rozhovory
Autor: Alexander Bröstl, ml.
28.01.2014