Blog

Blog predstavuje platformu pre publikovanie autorských článkov z rôznych oblastí práva. Jej úloha je dvojaká - na jednej strane prispieť k zvýšeniu právneho povedomia o jednotlivých právnych inštitútoch v širšej verejnosti a to zrozumiteľným priblížením vybraných právnych otázok. Inokedy zase vytvoriť priestor pre fundovanú právnickú diskusiu o jednotlivých aplikačno-interpretačných problémoch právnej úpravy a zaujať k nim argumentačne podopreté stanoviská vrátane úvah v rovine de lege ferenda. Z hľadiska prehľadnosti je blog členený  podľa odvetví právneho poriadku (napr. občianske právo, trestné právo a pod.), obsahuje aj tématické rubriky ako napríklad "Profesorským perom", "Paškviliár", "Na notársku nôtu" a iné.

Je potrebné preložiť apostilu ? Častá otázka prekladateľov, ale aj zadávateľov. Pri hľadaní odpovede na túto otázku som uvažoval takto:

Kategória: Správne právo
Autor: Ján Dankovčík
04.07.2014

Bol som pri tom. Na „pondelkovej demonštrácii,“ 16. októbra 1989 v Lipsku, na ktorej už bolo 120 tisíc ľudí. Aj večer 18. októbra 1989 na koncerte v Gewandhause v tom istom meste. Všetci sme si dávali Bacha. Počas prestávky som si pozrel a vypočul – teda asi skôr vypočul ako pozrel –  najnovšiu správu (z televízora na chodbe) o tom, že generálny tajomník Ústredného výboru (ÚV) Zjednotenej socialistickej strany Nemecka (SED) súdruh Erich Honecker „zo zdravotných dôvodov“ odstúpil z tejto funkcie. Nahradil ho súdruh Egon Krenz, ktorý 13. októbra 1989 tak trochu poza jeho chrbát (keďže Honecker bol nielen známy „ostrostrelec,“ ale chcel na zastrašenie demonštrantov v Lipsku nasadiť aj obrnené transportéry), zakázal použitie strelných zbraní pri demonštráciách (o čom som v tom čase v uliciach Lipska nič nevedel).

Kategória: Profesorským perom
Autor: Alexander Bröstl
30.06.2014

Portál ulpianus.sk pokračuje v sérii rozhovorov s predstaviteľmi časopisov, portálov, či organizácii spoluvytvárajúcich domáce právne prostredie. Aktuálny rozhovor predstavuje internetový časopis Právne listy zameraný na trestné právo; jeho tvorca a hlavný prispievateľ Peter Šamko  sa v rozhovore popri predstavení  Právnych listov vyjadruje k viacerým stránkam súčasnej trestnoprávnej úpravy.

Kategória: Rozhovory
Autor: Alexander Bröstl, ml.
23.06.2014

Pri doručovaní právnych úkonov a iných právnych aktov je potrebné rozlišovať medzi doručovaním hmotnoprávnych úkonov a procesnoprávnym doručovaním. Tieto druhy doručovania písomností majú svoje osobitosti pokiaľ ide o účinnosť doručenia a zavŕšenie procesu perfektnosti a vyvolania zamýšľaných právnych dôsledkov právneho úkonu (aktu). Zásadný rozdiel spočíva v určení okamihu, kedy sa určitá písomnosť považuje za účinne doručenú čo má významný vplyv predovšetkým na posudzovanie začiatku plynutia lehôt (napr. výpovedné doby, prekluzívne lehoty, lehota na plnenie od právoplatnosti rozhodnutia) a iných právnych skutočností (nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia).

Kategória: Všeobecné právne inštitúty
Autor: Tomáš Čentík
20.06.2014

V nedávno zverejnenom blogu na našom portáli sa písalo, že postava Shakespearovej historickej hry  vyslovuje želanie, ktoré stojí pri zrode nového spoločenského poriadku:  „Prvú vec, ktorú urobíme – pozabíjajme všetkých právnikov“.

Kategória: Z advokátskej praxe
Autor: Alexander Bröstl, ml.
16.06.2014

Dnešný príbeh nás zavedie aj do prostredia právnych vrtákov, viacerých príkladov toho, že právna úprava nie je jednoznačná v elementárnych otázkach, či boja proti (údajnému) právnemu formalizmu.

Kategória: Civilné právo hmotné
Autor: Alexander Bröstl, ml.
09.06.2014

V aplikačnej praxi súdov sa stal štandardným a ustáleným prístup, ktorý poväčšine vylučuje možnosť účastníka civilného súdneho konania položiť otázky znalcovi v štádiu pred vypracovaním znaleckého posudku. Spravidla je účastníkom rovno doručené uznesenie o nariadení znaleckého dokazovania, v ktorom už sú súdom definované úlohy a otázky, ktoré má znalec zodpovedať, a to bez toho, aby bol účastník vyzvaný na možnosť participovať na formulácii týchto otázok.

Kategória: Civilné právo procesné
Autor: Tomáš Čentík
04.06.2014

Na domácej právnickej scéne pôsobí veľa zaujímavých združení, inštitúcií, či právnických webov – portál ulpianus.sk postupne bude prinášať rozhovory s ich predstaviteľmi.  Združenie EISi, premosťujúce právo a technológie predstavil jeho zakladajúci člen Martin Husovec – Martin aktuálne pracuje a venuje sa pedagogickej činnosti v Nemecku a výskumnej činnosti v USA, preto sme využili príležitosť a opýtali sa na niektoré rozdiely medzi slovenským, americkým a nemeckým prístupom k právu.

Kategória: Rozhovory
Autor: Tomáš Čentík
28.05.2014

Máme radi okrúhle výročia:  pred 450 rokmi sa narodil William Shakespeare. A o dva roky, 23. apríla 1616, budeme oslavovať znovu, pre zmenu 400 rokov od jeho úmrtia. 

Kategória: Profesorským perom
Autor: Alexander Bröstl
26.05.2014
K napísaniu tohto článku ma priviedla nespokojnosť s uplatňovaním princípu ultima ratio v trestnom práve, ktorý sa stal v aplikačnej praxi súdov a orgánov činných v trestnom konaní vďačným nástrojom ako urýchlene uzavrieť konkrétnu trestnú vec bez jej náležitého objasnenia a potrestania páchateľa napriek tomu, že boli naplnené všetky podmienky na vznik trestnej zodpovednosti.
Kategória: Trestné právo
Autor: Tomáš Čentík
19.05.2014

Asi neprekvapí, že prívlastok  súvetia pravidelne sa objavujúceho v záveroch zmlúv má pôvod v latinčine – salvator značí záchranca či spasiteľ a salvare zachraňovať. Presne tak, účelom tohto dojednania je  - ak nie rovno spasiť -  tak aspoň zachrániť záväzkový vzťah pred jeho celkovou neplatnosťou z dôvodu neplatnosti niektorých jeho častí. 

Kategória: Civilné právo hmotné
Autor: Alexander Bröstl, ml.
12.05.2014

„Tak a teraz už som videl v živote všetko! Videl som práve hovoriť Gréka o daniach ako o hybnej sile spoločnosti, ako o kultúre. A videl som Belgičana, ktorý ho zahriakol a pripomenul, že nemožno v dnešných časoch až takto vyzdvihovať výber daní.“

Kategória: Zo života študentov práva
07.05.2014

Poznáte to – záverečné ustanovenia zmlúv v rámci pripomienkovania človek zväčša preletí len očami. Pravdepodobne preto, že zakaždým obsahujú tie isté vyhlásenia, ktoré sa často považujú za “neškodné“ – podmienenie zmeny zmluvy písomnou formou, vyhlásenie o slobodnej, určitej a vážnej vôli bez akéhokoľvek omylu,  salvatórsku klauzulu, či informáciu o počte vyhotovených rovnopisov. Niekedy sa pritrafí voľba práva, rozhodcovská doložka, či presná identifikácia príloh.

Kategória: Civilné právo hmotné
Autor: Alexander Bröstl, ml.
05.05.2014

Inštitút regulovaného nájomného je atypickým inštitútom zmluvného práva – jeho atypickosť spočíva v tom, že v oblasti súkromného práva sa uplatňuje princíp zmluvnej slobody, t.j. účastníci zmluvného vzťahu nie sú v otázke dohody o výške nájomného limitovaní.

Kategória: Civilné právo hmotné
Autor: Tomáš Čentík
14.04.2014

O zbytočných prieťahoch v súdnom konaní či o dĺžke súdnych sporov dnes aj my vieme svoje.

Kategória: Profesorským perom
Autor: Alexander Bröstl
12.04.2014

K  vzťahu vylučovacej a určovacej žaloby sa rozvinula inter-portálová diskusia. Tomáš Čentík uviedol viacero dôvodov prečo sa excindačná a určovacia žaloba navzájom nevylučujú (bližšie na našom portáli TU); naproti tomu sa Martin Maliar priklonil k záveru o tom, že obe žaloby sa skôr vylučujú (na portáli lexforum.cz - k nahliadnutiu TU).

Kategória: Civilné právo procesné
Autor: Alexander Bröstl, ml.
03.04.2014

Profesijný život ma naučil, že existuje nemalá skupina ľudí umne ovládajúcich remeslo vyhovárania sa. 

Kategória: Z advokátskej praxe
Autor: Alexander Bröstl, ml.
27.03.2014

Ideálny stav v konkurzných konaniach nastáva vtedy, ak sa zákonom definovaná aktívna konkurzná podstata (t.j. majetok podliehajúci speňaženiu v konkurze) zhoduje s konkurznou podstatou spísanou v súpise majetku – inými slovami musí byť daný súlad skutkového stavu so zákonom. Ak sa tieto dve veličiny nezhodujú, tak ide o protiprávny stav, ktorý má za následok buď poškodenie veriteľov alebo zásah do práva vlastniť majetok tretích osôb; to závisí od toho či správca niečo opomenul zahrnúť do súpisu alebo naopak zapísal tam niečo, čo nie je majetkom úpadcu.

Kategória: Civilné právo procesné
Autor: Tomáš Čentík
25.03.2014

V druhej časti rozhovoru s Jurajom Palúšom bola reč napríklad o rekodifikácií, elektronizácii legislatívneho procesu, používaní českých judikátov, či pripravovaných legislatívnych zmenách.

Kategória: Rozhovory
Autor: Alexander Bröstl, ml.
19.03.2014

Viete, aká je jedna z najslávnejších svedeckých výpovedí na súde?

Kategória: Profesorským perom
Autor: Alexander Bröstl
17.03.2014