Novinky

Sekcia "Novinky" prináša rôznorodé aktuálne informácie zo sveta práva a informačný servis o dianí v právnom prostredí. Cieľom rubriky je prinášať tie najzaujímavejšie ako aj prakticky využiteľné informácie napr. o prelomových počinoch orgánov verejnej moci, právnických publikáciách a časopisoch, súťažiach, či tipoch pre uľahčenie právnej praxe.

Všetkým vášnivým poľovníkom a tým, ktorých zaujímajú právne aspekty poľovníctva dávame do pozornosti čerstvo vydaný komentár k vybraným ustanoveniam zákona o poľovníctve z pera Martina Ľuptáka a Matúša Sarvaša.

26.06.2015

Zástupkyňa vlády Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva dáva do pozornosti potenciálnych sťažovateľov, že na oficiálnej stránke Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu (ďalej len „Súd“) bol zverejnený popis obvyklých chýb pri vypĺňaní formulára sťažnosti s návodom, ako sa im vyhnúť - kanceláriou zástupkyne Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva bol vyhotovený preklad uvedeného dokumentu, podľa ktorého je 12 najčastejších chýb nasledovných:

05.06.2015

Slovenská advokátska komora  pripravila pre advokátov dokumentárny film o všetkých doterajších predsedoch SAK, ktorý odvysiela RTVS na 2. programe - 10. júna 2015 o 15.25 hod.

03.06.2015

Centrum právnej pomoci (ďalej „Centrum“) v snahe zlepšiť a zdokonaliť systém vzájomnej spolupráce Centra s advokátmi spracovalo tlačivo určené advokátom na vyúčtovanie trov právneho zastúpenia v konaní pred Centrom.

27.05.2015

Prednedávnom bola spustená pilotná prevádzka nového právneho a informačného systému Slov-Lex prevádzkovaného pod záštitou Ministerstva spravodlivosti SR.

30.04.2015

Všetkým užívateľom sociálnych sietí na internete dávame do pozornosti publikáciu z dielne spoluautorov Ľubomíra Lukiča a Pavla Sokola, ktorá bola vydaná v elektronickej forme pod hlavičkou neziskovej organizácie European Information Society Institute (EISi), ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. Predmetná publikácia bola vydaná za finančnej podpory Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu „Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd".

15.04.2015

Len pred niekoľkými dňami bolo publikované prvé tohtoročné číslo elektronického časopisu STUDIA IURIDICA Cassoviensia.

24.03.2015

Nie je to možno celkom jasná otázka, ale nakoniec sme všetkými výkladovými pravidlami dospeli k tomu, že marec je aj mesiacom elektronickej knihy.

21.03.2015

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na nekalé obchodné praktiky personálne prepojených prevádzkovateľov internetových obchodov sídliacich na nasledovných webových sídlach: www.moletka.eu, www.svet-siat.eu a www.vip-moda.eu.

19.03.2015

Domáce odborné právnické časopisy majú nový prírastok – časopis SÚKROMNÉ PRÁVO, za ktorým stoji vydavateľstvo Wolters Kluwer.

05.03.2015

Nie je to možno celkom jasná otázka, ale nakoniec sme všetkými výkladovými
pravidlami dospeli k tomu, že marec je aj mesiacom elektronickej knihy.

01.03.2015

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov je predpisom verejného práva regulujúcim predovšetkým postavenie súdnych exekútorov v systéme orgánov verejnej moci Slovenskej republiky a ich činnosť pri napĺňaní jednej z najdôležitejších úloh štátu - zabezpečení vymožiteľnosti práva. 

04.02.2015

Akadémia konkurzného práva v rámci ďalšieho vzdelávania správcov na 5. februára 2015 o 9.00 hod. pripravila celodenný seminár na tému "Speňažovanie majetku podliehajúceho konkurzu".

08.01.2015

Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov upravuje nájomné vzťahy týkajúce sa nájmu poľnohospodárskych a lesných pozemkov. Zákon rozlišuje štyri samostatné kategórie nájomných vzťahov – nájom pozemku na poľnohospodárske účely (nepodnikateľský nájom), nájom pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, nájom podniku na poľnohospodársku výrobu a  nájom lesného pozemku na hospodárenie v lesoch.

01.12.2014

Vydavateľstvo Wolters Kluwer na knižný trh prináša komentár k zákonu č. 8/2005 Z. z. o správcoch v znení neskorších predpisov a k vyhláške č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia  zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.

19.11.2014

Vydavateľstvo Wolters Kluwer na knižný trh prináša komentár k zákonu č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Autormi sú JUDr. Ján Dankovčik a JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková.

12.11.2014

Think-thank European Information Society Institute (EISi) zbieral viac ako dva roky od autorov, vedcov a používateľov ich skúsenosti s organizáciami kolektívnej správy (OKS) práv ako SOZA alebo LITA. Výsledok takmer stovky podnetov je nelichotivý.

25.09.2014

STUDIA IURIDICA Cassoviensia je elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

18.09.2014

Pri príprave komentára k zákonu o nájme poľnohospodárskeho pozemku nás trochu zabrzdili pracovné a súkromné povinnosti, ako aj letné obdobie, počas ktorého nás to predsa len ťahalo viacej von ako k počítaču.

01.09.2014

Všetkým, ktorí sa venujú pozemkovému právu dávame do pozornosti,  že na portáli opozemkoch.sk (konkrétne TU) je publikovaný komentár k aktuálnemu zneniu zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.

18.08.2014