Najčastejšie chyby v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva

Zástupkyňa vlády Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva dáva do pozornosti potenciálnych sťažovateľov, že na oficiálnej stránke Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu (ďalej len „Súd“) bol zverejnený popis obvyklých chýb pri vypĺňaní formulára sťažnosti s návodom, ako sa im vyhnúť - kanceláriou zástupkyne Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva bol vyhotovený preklad uvedeného dokumentu, podľa ktorého je 12 najčastejších chýb nasledovných:

Chyba č. 1:  nepoužitie aktuálneho formulára sťažnosti Súdu

Sťažovatelia musia použiť najnovší oficiálny formulár sťažnosti Súdu. Ak je to možné, mali by si formulár stiahnuť z internetovej stránky Súdu. To zaistí, že sťažovateľ uvedie všetky informácie, ktoré Súd potrebuje na preskúmanie sťažností sťažovateľa. Stiahnutý formulár tiež na konci obsahuje čiarový kód, ktorý uľahčuje vloženie údajov o sťažovateľoch priamo do databázy Súdu. Staré formuláre spred roka 2014 alebo odkopírované z neaktuálnych príručiek nebudú prijaté. Vždy si môžete zaobstarať nový formulár tak, že napíšete na Súd.

Chyba č. 2: neuvedenie zhrnutia prípadu vo formulári sťažnosti

Súd chce, aby sťažovatelia uviedli stručný a úplný popis alebo zhrnutie ich veci – so skutočnosťami, namietanými porušeniami a vyčerpanými prostriedkami nápravy – v samotnom formulári sťažnosti. Sú tam vyhradené tri strany pre skutočnosti (časť E.), jedna strana pre porušenia (časť F.) a strana pre prehľad prostriedkov nápravy (časť G.). Prečítaním tohto súhrnu môže Kancelária Súdu ihneď zistiť, o čom prípad je a prideliť ho príslušnej súdnej formácii, čo urýchľuje preskúmanie sťažností a zabráni tomu, aby prípady roky čakali na rozhodnutie. Toto zhrnutie vo formulári sťažnosti je povinné. Vo formulári sťažnosti ho nevynechávajte a neodkazujte na priložené strany. Sťažovatelia majú možnosť, ale nie povinnosť, pridať doplňujúci popis rozširujúci skutočnosti, námietky alebo použité opravné prostriedky. Tento ďalší popis by nemal mať viac ako 20 strán. Nemal by dopĺňať nové námietky alebo porušenia, ale iba rozvinúť to, čo sa uvádza vo formulári. Začať popisovať skutočnosti vo formulári sťažnosti a pokračovať na dodatočných listoch papiera priložených k formuláru nie je to, čo Súd chce. Nie je dobré ani zhrnúť prípad v niekoľkých riadkoch vo formulári sťažnosti a potom pokračovať na dvadsiatich stranách. Súd musí byť schopný iba prečítaním formulára sťažnosti porozumieť kľúčovým faktom prípadu, ktoré práva boli porušené a ako a aké prostriedky nápravy boli vyčerpané a kedy.

Chyba č. 3: nepriloženie rozhodnutí alebo dokumentov stanovujúcich opatrenia v jadre prípadu

 Sťažovatelia musia podložiť svoje sťažnosti listinnými dôkazmi. To znamená, že ak sa sťažujú na úradný úkon alebo rozhodnutie, musí byť predložená kópia tohto rozhodnutia alebo dokumentu preukazujúceho tento úradný úkon alebo opatrenie. Súd sa nemôže len stotožniť so slovami sťažovateľov, že sa stalo to, čo hovoria. Takže ak sa sťažovateľ sťažuje, že jeho dom sa vyvlastňuje, musí k formuláru sťažnosti priložiť kópiu úradného rozhodnutia nariaďujúceho vyvlastnenie; ak sťažovateľka namieta, že jej bola odmietnutá právna pomoc v konaní o starostlivosti o dieťa, musí predložiť kópiu dokumentu orgánu, ktorý rozhodol o tomto odmietnutí. Ak je dokumentov týkajúcich sa konkrétnej udalosti alebo konania viacero, sťažovateľ by mal dávať pozor a predložiť všetko, čo sa zdá byť relevantné. Ak nemôžete získať kópiu rozhodnutia alebo dokumentu, mali by ste to vysvetliť vo formulári sťažnosti. Je ale potrebné preukázať, že bolo pre Vás prakticky nemožné dokument získať: od sťažovateľov sa očakáva, že podniknú náležité kroky a požiadajú orgány o kópie dokumentov a v tomto ohľade splnia náležité formality.

Chyba č. 4: nepredloženie kópií rozhodnutí alebo dokumentov preukazujúcich, že sťažovateľ vzniesol všetky svoje sťažnosti pred vnútroštátnymi súdmi alebo že podal svoje sťažnosti Súdu v šesťmesačnej lehote

Súd ako medzinárodný súd nemôže preskúmať sťažnosti nikoho, ak sa najprv vnútroštátnym orgánom, najmä súdom, neposkytla možnosť nápravy v danej veci. To znamená, že sťažovateľ musí vzniesť všetky skutočnosti, na ktoré sa chce sťažovať, pred vnútroštátnymi súdmi a využiť všetky dostupné opravné prostriedky až po najvyšší stupeň. Sťažovateľ preto musí pred Súdom doložiť, že sa tak stalo, zaslaním kópií všetkých súdnych rozhodnutí, nie len najvyššieho rozhodnutia o opravnom prostriedku, ako aj kópií dôvodov pre odvolanie a zápisníc z pojednávaní, ktoré preukazujú, že všetky sťažnosti namietané pred Súdom vzniesol vo vnútroštátnom systéme. Ak vnútroštátny súd vydá rozhodnutie a potom osobitný dokument uvádzajúci dôvody samostatne, musia byť predložené oba dokumenty. Ak nemôžete získať kópiu rozhodnutia alebo dokumentu, mali by ste to vysvetliť vo formulári sťažnosti. Je ale potrebné preukázať, že bolo pre vás prakticky nemožné dokument získať: od sťažovateľov sa očakáva, že podniknú náležité kroky a požiadajú súdne kancelárie alebo iné orgány o kópie dokumentov a v tomto ohľade splnia náležité formality. Ak v priebehu vyčerpávania vnútroštátnych prostriedkov nápravy ešte nebolo vydané konečné rozhodnutie, môže byť predčasné obrátiť sa na Súd: mali by ste získať písomné vyhotovenie rozhodnutia a potom ho predložiť Súdu spolu s vyplneným formulárom sťažnosti. Je tiež potrebné predložiť dôkaz, že ste podali vašu sťažnosť na Súd v lehote šesť mesiacov od konečného rozhodnutia v procese vyčerpania vnútroštátnych prostriedkov nápravy. To znamená, že by ste mali zaslať kópiu rozhodnutia obsahujúceho dátum, alebo ak vám nebola doručená kópia konečného rozhodnutia v deň, keď bolo vydané alebo zverejnené, je potrebné zaslať doklad preukazujúci dátum doručenia, napríklad doklad preukazujúci dátum prevzatia, alebo kópiu doporučeného listu alebo obálky. Ak ste nemali k dispozícii žiadne prostriedky nápravy, je potrebné preukázať, že ste podali sťažnosť v lehote šiestich mesiacov odo dňa úkonu, opatrenia alebo rozhodnutia, na ktoré sa sťažujete a predložiť listinný dôkaz o dátume takéhoto úkonu, opatrenia alebo rozhodnutia.

Chyba č. 5: zaslanie formulára sťažnosti bez originálu podpisu na konci

Formulár sťažnosti Súdu je právny dokument s právnymi dôsledkami. Je potrebné predložiť formulár s vlastnoručným podpisom sťažovateľa alebo jeho advokáta. Fotokópia podpísanej verzie nebude stačiť. Takže pre podanie sťažnosti Súdu nemá žiadny význam ani faxovanie formulára sťažnosti.

Chyba č. 6: keď obchodné spoločnosti alebo právnické osoby nevyplnia vo formulári sťažnosti údaje označujúce ich oficiálneho zástupcu

Aj keď má právnická osoba alebo obchodná spoločnosť advokáta, musí tiež v odsekoch 16 – 23 uviesť meno, kontaktné údaje a funkciu osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby pri podávaní sťažnosti Súdu a podpísať plnomocenstvo pre advokáta. Tento oficiálny zástupca môže byť osoba konkrétne určená na tento účel predstavenstvom alebo správnou radou alebo osoba, ktorá je všeobecne podľa vnútroštátneho práva alebo stanov právnickej osoby oprávnená konať v jej mene. V niektorých prípadoch môže byť oficiálnym zástupcom tiež právnik, ktorý môže konať v jej mene. Ale toto by tiež malo byť objasnené vo formulári. Je potrebné tiež predložiť kópie záznamov, stanov, výpisov z vnútroštátneho registra alebo inej formy oprávnenia preukazujúce, že oficiálny zástupca je oprávnený konať.

Chyba č. 7: nevyplnenie popisu porušení

Sťažovateľ musí uviesť podstatu toho, na čo sa sťažuje. Súd nemôže zo skutočností alebo dokumentov vnútroštátnych súdov vyvodzovať, čo sťažovateľ považuje za porušenie jeho práv. Sťažovateľ by sa mal snažiť a označiť tie články Dohovoru, ktoré pokrývajú to, na čo sa sťažuje – články sú formulované veľmi jasne a všeobecne tak, že sú ľahko pochopiteľné, ako napríklad zlé zaobchádzanie, právo na slobodu, práva týkajúce sa spravodlivého súdneho konania, práva týkajúce sa rodinného života, sloboda prejavu, atď. Je veľmi dôležité napísať aj článok Dohovoru a niekoľkými stručnými vetami aj ako bol porušený – Súd nemôže hádať, čo sťažovateľ namieta, alebo dopĺňať sťažnosť namiesto neho. Napríklad: Článok 3 Polícia ma tri dni držala spútaného v cele bez kúrenia a nedala mi žiadne jedlo. Ochorel som a potreboval som lekárske ošetrenie pre zápal priedušiek. alebo Článok 5 Bol som tri dni protiprávne pozbavený slobody na hraničnej policajnej stanici a nebolo mi povedané prečo, alebo dovolené zatelefonovať advokátovi alebo rodine. alebo Článok 6 Trestné konanie proti mne trvalo 9 rokov a 8 mesiacov na dvoch stupňoch. Tiež mi nebolo dovolené vypočuť svedka, ktorého výpoveď bola jediným dôkazom proti mne. alebo Článok 8 Moje právo na rodinný život bolo porušené tým, že moja dcéra bola osvojená bez môjho súhlasu a bez predošlej konzultácie so mnou alebo bez mojej účasti v konaní.

Chyba č. 8: nevyplnenie časti formulára zaoberajúcej sa prostriedkami nápravy

Sťažovatelia musia vyplniť časť G. týkajúcu sa prostriedkov nápravy, ktoré vyčerpali s uvedením dátumov, aby Súd mohol rýchlo zistiť, či dodržali šesťmesačnú lehotu. Je potrebné uviesť iba zhrnutie prostriedkov nápravy s názvom súdu, dátumom a stručným opisom prijatého rozhodnutia. Napríklad: Čl. 5 sťažnosť na zatknutie políciou Krajský súd žalobu zamietol 05. 12. 2013; odvolanie odmietnuté odvolacím súdom 14. 01. 2015. Čl. 6 sťažnosť na susedský spor Okresný súd žalobu zamietol 03. 04. 202; odvolací súd odvolanie zamietol 04. 12. 2014. Ak je to potrebné, v dodatočných prílohách možno doplniť ďalšie údaje o súdnych konaniach alebo o tom, ako sa súdy sťažnosťami zaoberali. Ak si sťažovateľ myslí, že nemal na vyčerpanie žiadne prostriedky nápravy, pretože neexistovali, alebo boli neúčinné alebo nedostupné po niektorej stránke, sťažovateľ by mal stručne uviesť toto zdôvodnenie.

Chyba č. 9: zabúdanie označiť kolónku štátu

Sťažovateľ musí určiť zmluvný štát (európsky štát, ktorý podpísal Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd), ktorý je údajne zodpovedný za porušenie jeho práv. Závisí od toho právomoc Súdu. Nie je úlohou Súdu „hádať“ z prečítania formulára sťažnosti a priložených dokumentov. Aby bol formulár sťažnosti úplne vyplnený, je potrebné označiť kolónku aspoň jedného zo zmluvných štátov v ňom uvedených.

Chyba č. 10: zabúdanie uviesť vo formulári zoznam dokumentov

Sťažovateľ musí vo formulári sťažnosti na stanovenom mieste (pokračujúc na priloženom hárku, ak nie je dostatok miesta) uviesť zoznam všetkých dokumentov priložených k formuláru. Súd musí byť schopný pri preskúmavaní prípadu nájsť jednotlivé dokumenty; uvádzanie zoznamu dokumentov s číslami strán a v chronologickom poradí vo formulári sťažnosti je nevyhnutné pre rýchle a efektívne preskúmanie prichádzajúcich prípadov.

Chyba č. 11: zasielanie formulára sťažnosti na poslednú chvíľu pred uplynutím šesťmesačnej lehoty

 Ak sťažovateľ niečo vynechá vo formulári sťažnosti, alebo zabudne na príslušný dokument, sťažnosť bude pravdepodobne odmietnutá ako neúplná. Ak bol formulár zaslaný na poslednú chvíľu, sťažovateľ nebude mať čas opätovne podať druhý a úplne vyplnený formulár sťažnosti. Takže dôrazne vám radíme zaslať váš formulár sťažnosti čo možno najskôr po vyčerpaní posledného prostriedku nápravy vo vnútroštátnom systéme, alebo keď nie sú k dispozícii žiadne prostriedky nápravy, čo možno najskôr po udalostiach, na ktoré sa sťažujete.

Chyba č. 12: opätovné podanie druhého neúplného formulára

Ak bol prvý formulár sťažnosti odmietnutý ako neúplný, neeviduje sa žiadny spis, ani formulár, ani žiadny z priložených dokumentov. Takže samotné zaslanie chýbajúceho dokumentu alebo listu s chýbajúcimi informáciami sa nebude počítať; je potrebné si stiahnuť nový formulár sťažnosti, úplne ho vyplniť a priložiť k tomuto formuláru kópie všetkých relevantných dokumentov, aj keď ste tieto dokumenty zaslali v predchádzajúcej korešpondencii adresovanej Súdu.

 

Zdroj: www.justice.gov.sk

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať