Novinky

Sekcia "Novinky" prináša rôznorodé aktuálne informácie zo sveta práva a informačný servis o dianí v právnom prostredí. Cieľom rubriky je prinášať tie najzaujímavejšie ako aj prakticky využiteľné informácie napr. o prelomových počinoch orgánov verejnej moci, právnických publikáciách a časopisoch, súťažiach, či tipoch pre uľahčenie právnej praxe.

Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory vyhlásilo pri príležitosti II. európskeho dňa advokácie a Medzinárodného dňa ľudských práv súťaž o najlepšiu esej, do ktorej sa môžu zapojiť študenti právnických fakúlt a advokátski koncipienti zapísaní do zoznamu Slovenskej advokátskej komory s vekovým limitom do 30 rokov. Európsky deň advokácie sa v roku 2015 nesie v duchu témy sloboda prejavu a preto organizátor túto tematiku zvolili aj v rámci súťaže.

13.11.2015

T. Borec predstavil projekty e-justice, z ktorých dva boli organizátormi ocenené.

09.11.2015

Nestíhate sledovať všetky zmeny na slovenskej či českej právnej scéne? Hodil by sa vám kvalitný prehľad udalostí, judikatúry či legislatívnych zmien za posledné týždne? Chcete mať zároveň informácie o nadchádzajúcich workshopoch, konferenciách či inom dianí na Slovensku či v Českej Republike? EISi od júla štartuje novú službu, ktorá vám toto všetko poskytne - pravidelne, na jednom mieste a priamo do vašej schránky.

03.11.2015

STUDIA IURIDICA Cassoviensia je elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

19.10.2015

Návrh novely nariadenia vlády SR zvyšuje sumu, ktorú nemožno zraziť zo mzdy alebo iného príjmu na sto percent životného minima.

16.10.2015

V záujme prezentovania rozhodovacej praxe v jednotlivých predmetoch priemyselného vlastníctva ÚPV SR pripravil na zverejnenie vecné právoplatné prvostupňové a druhostupňové rozhodnutia vydané v roku 2014. Databáza bude následne doplnená o rozhodnutia vydané v roku 2015.

14.10.2015

Pred niekoľkými dňami rozhodol Súdny dvor EÚ očakávaný spor vo veci Schrems (C -362/14), týkajúci sa poskytovania osobných údajov z Európskej únie do Spojených štátov. Po vydaní stanoviska generálneho advokáta Bota len v septembri, súd rozhodol fakticky už po dvoch týždňoch od jeho zverejnenia, čo vyvolalo prekvapivé reakcie.

09.10.2015

Súdny dvor Európskej únie rozsudkom z 1. októbra 2015 vo veci C‑32/14, ERSTE Bank Hungary Zrt. proti Attilovi Sugárovi v rámci konania o prejudiciálnej otázke predloženej maďarským súdom judikoval vo veci exekučných notárskych zápisníc v kontexte skúmania (ne)prijateľností podmienok v spotrebiteľských zmluvách.

06.10.2015

Najvyšší predstavitelia justície rokovali s ministrom spravodlivosti o spresnení pravidiel pri rozhodovaní o väzbe. Dňa 17. septembra sa na pôde Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky uskutočnilo pracovné stretnutie ministra spravodlivosti Tomáša Boreca s predsedníčkou Súdnej rady Slovenskej republiky Janou Bajánkovou, predsedníčkou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Danielou Švecovou a predsedom Špecializovaného trestného súdu Michalom Trubanom.

21.09.2015

Súdny dvor Európskej únie rozsudkom z 3. septembra 2015 vo veci C‑110/14, Horațiu Ovidiu Costea proti SC Volksbank România SA v rámci konania o prejudiciálnej otázke predloženej rumunským súdom judikoval, že pojem spotrebiteľ v zmysle európskeho práva sa vzťahuje aj na fyzickú osobu, ktorá vykonáva povolanie advokáta.

17.09.2015

Minister Tomáš Borec využil svoje návrhové oprávnenie v zmysle § 21 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a požiadal Najvyšší súd SR o vydanie stanoviska k zjednoteniu výkladu právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa, nakoľko v právoplatných rozhodnutiach súdov nižšieho stupňa došlo k výkladovým rozdielnostiam. O návrhu smerujúcom k zvýšeniu ochrany spotrebiteľov bude rozhodovať  plénum Najvyššieho súdu SR.

03.09.2015

Ešte v novembri 2014 sa konala vedecká konferencia pod názvom „PRACOVNÝ SÚDNY PORIADOK (nová právna norma v oblasti pracovného práva)“.

04.08.2015

Dňom 17. augusta 2015 sa začne v Slovenskej republike a v ostatných členských štátoch (s výnimkou Dánska, Veľkej Británie a Írska) uplatňovať Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 z 4.7.2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve, Ú. v. EÚ, séria L 201, s.107,  zo dňa 27.7.2012.

31.07.2015

Právnická fakulta UPJŠ usporiadala v novembri 2014 druhý ročník študentského sympózia z práva obchodných spoločností.

Kategória: Obchodné právo
Autor: Alexander Bröstl, ml.
21.07.2015

Všetkým vášnivým poľovníkom a tým, ktorých zaujímajú právne aspekty poľovníctva dávame do pozornosti čerstvo vydaný komentár k vybraným ustanoveniam zákona o poľovníctve z pera Martina Ľuptáka a Matúša Sarvaša.

26.06.2015

Zástupkyňa vlády Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva dáva do pozornosti potenciálnych sťažovateľov, že na oficiálnej stránke Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu (ďalej len „Súd“) bol zverejnený popis obvyklých chýb pri vypĺňaní formulára sťažnosti s návodom, ako sa im vyhnúť - kanceláriou zástupkyne Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva bol vyhotovený preklad uvedeného dokumentu, podľa ktorého je 12 najčastejších chýb nasledovných:

05.06.2015

Slovenská advokátska komora  pripravila pre advokátov dokumentárny film o všetkých doterajších predsedoch SAK, ktorý odvysiela RTVS na 2. programe - 10. júna 2015 o 15.25 hod.

03.06.2015

Centrum právnej pomoci (ďalej „Centrum“) v snahe zlepšiť a zdokonaliť systém vzájomnej spolupráce Centra s advokátmi spracovalo tlačivo určené advokátom na vyúčtovanie trov právneho zastúpenia v konaní pred Centrom.

27.05.2015

Prednedávnom bola spustená pilotná prevádzka nového právneho a informačného systému Slov-Lex prevádzkovaného pod záštitou Ministerstva spravodlivosti SR.

30.04.2015

Všetkým užívateľom sociálnych sietí na internete dávame do pozornosti publikáciu z dielne spoluautorov Ľubomíra Lukiča a Pavla Sokola, ktorá bola vydaná v elektronickej forme pod hlavičkou neziskovej organizácie European Information Society Institute (EISi), ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. Predmetná publikácia bola vydaná za finančnej podpory Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu „Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd".

15.04.2015