POZOR: Nová elektronická zbierka zákonov SLOV – LEX

Prednedávnom bola spustená pilotná prevádzka nového právneho a informačného systému Slov-Lex prevádzkovaného pod záštitou Ministerstva spravodlivosti SR.

Cieľom projektu Slov-Lex je uľahčiť prístup k prameňom práva, umožniť ľahšiu a rýchlejšiu orientáciu v právnom poriadku Slovenskej republiky, skvalitnenie a zefektívnenie tvorby práva a zlepšenie využívania zdrojov práva.

Projekt Slov-Lex je založený na dvoch vzájomne prepojených informačných systémoch:

  1. eZbierka - informačný systém na poskytovanie záväzných elektronických a informatívnych konsolidovaných znení právnych predpisov a iných noriem adresátom práva,
  2. eLegislatíva - informačný systém pre riadenie procesov vo všetkých fázach legislatívneho procesu (predprípravná, prípravná, schvaľovacia, vyhlasovacia) vybavený pokročilými editačnými nástrojmi pre tvorcov legislatívy so súčasným zapojením verejnosti do legislatívneho procesu.

Vychádzajúc zo základnej zásady práva „ignorantia iuris non excusat“ (neznalosť práva neospravedlňuje), ktorá je v dnešnej dynamickej dobe vzhľadom na turbulentný vývoj, objem a komplikovanosť legislatívy čoraz ťažšie aplikovateľná, projekt Slov-Lex má prispieť k lepšiemu napĺňaniu tejto zásady prostredníctvom zabezpečenia skutočného a rýchleho prístupu všetkých k platnej legislatíve.

Kľúčovým a hlavným cieľom projektu je takzvaná autorizácia textov právnych predpisov v elektronickej forme a postupné povýšenie elektronickej formy na záväznú prostredníctvom e-legislatívy. V súčasnosti totiž právne informačné systémy prevádzkované Ministerstvom spravodlivosti SR (JASPI), bezplatné internetové zdroje, ako aj komerčné systémy vykazujú spoločný problém: poskytovaný obsah informácií nie je štátom garantovaný a adresáti práva (občania, podnikatelia, zamestnanci, úradníci, tvorcovia právnych noriem, národné aj nadnárodné informačné systémy) sa pri svojom konaní naň nemôžu odvolávať.

Slov-Lex má byť postupne náhradou tradičnej a súčasne primárnej a jedinej záväznej listinnej formy Zbierky zákonov podobou primárne elektronickou s elektronickým vyhlasovaním v eZbierke. Ťažiskovým prínosom elektronickej zbierky bude predovšetkým úspora nákladov, zníženie byrokracie, zvýšenie právneho povedomia a lepší prístup k prameňom práva a lepší a komplexnejší prehľad o legislatívnom procese.

Elektronická zbierka Slov-Lex má v podstate nahradiť v súčasnosti existujúci systém JASPI, ktorý je obsahovo neúplný, má nízku pridanú funkcionalitu a nie je garantovaný štátom.

Okrem štandardnej funkcie zbierky zákonov prináša Slov-Lex nový komponent eLegislatíva, ktorý poskytne tvorcom legislatívy efektívne nástroje k tvorbe obsahu a riadeniu životných cyklov právnych predpisov. Komponent poskytuje vyhľadávacie nástroje za účelom oboznamovania sa s vloženými informáciami o legislatívnych procesoch a poskytuje funkcionality pre ich pripomienkovanie, sledovanie histórie a vedenie diskusie. Celý legislatívny proces je verejný pre všetkých používateľov portálu.

Portál eLegislatíva prináša:

  • orgánom zákonodarnej a výkonnej moci využívanie efektívneho nástroja pre tvorbu právnych predpisov a administráciu legislatívneho procesu, elimináciu administratívnych úkonov
  • občanom, podnikateľom, orgánom štátnej správy a orgánom súdnej moci možnosť efektívneho zapojenia do legislatívneho procesu.

Na portáli Slov-Lex sú nadefinované aj komponenty na vyhľadávanie právnych predpisov vydávaných na úrovni Európskej únie a súdnych rozhodnutí.

Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti ide iba o pilotnú prevádzku, v rámci ktorej nie sú aktívne všetky komponenty nie je objektívne možné tento systém ohodnotiť. Veríme, že do budúcna bude systém Slov-Lex každodenným pomocníkom a významným prínosom pri práci s právnymi informáciami.

Náklady spojené s implementáciou projektu sú financované zo zdrojov EÚ a ŠR v rámci  Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Ministerstvom spravodlivosti SR (prijímateľ pomoci) a Úradom vlády SR (poskytovateľ pomoci) v zastúpení Ministerstvom financií SR, ktorá bola podpísaná dňa 18.09.2012. Celkové oprávnené náklady predstavujú sumu 9 499 980,14 Eur.

 

Spracoval: Tomáš Čentík, 30. apríla 2015

Zdroj: www.justice.gov.sk

foto: www.slov-lex.sk

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať