Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Autor: Alexander Bröstl ml. , Tomáš Čentík
§ 9a (Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015)
§ 9a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015
 
(1) Ustanovenie § 3 ods. 1 v znení účinnom od 1. júla 2015 sa nevzťahuje na zmluvy podľa § 611 Občianskeho zákonníka predložené v konaní o povolení vkladu do 31. júla 2015.
 
(2) Lehota podľa § 5 ods. 2 v znení účinnom od 1. júla 2015 sa vzťahuje aj na zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov uskutočnené do 30. júna 2015.

 

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015

K novele ZoNVPP účinnej od 1. júla 2015 sa viažu prechodné ustanovenia zakotvené do § 9a zákona.

 

Tieto sa vzťahujú na zámenné zmluvy – podľa znenia zákona, ustanovenie § 3 odsek 1 ZoNVPP sa nevťahuje na zámenné zmluvy predložené v konaní o povolení vkladu do 31. júla 2015.  To znamená, že ešte mesiac od účinnosti zákona bolo možné uzavrieť akékoľvek zámenné zmluvy a za predpokladu, že boli predložené v konaní o povolenie vkladu do konca júla 2015 (bez ohľadu na to, či boli uzavreté pred účinnosťou novely, alebo po jej účinnosti) nevzťahuje sa na nich obmedzenie pre zámenné zmluvy obsiahnuté v novele ZoNVPP.

 

Z podkladov predložených do legislatívneho procesu vyplýva, že pôvodný návrh ustanovenia § 9a odsek 1 znel nasledovne: „Ustanovenie § 3 ods. 1 sa nevzťahuje na zmluvy podľa § 611 Občianskeho zákonníka podpísané do 30. júna 2015 a predložené na vklad do katastra nehnuteľností najneskôr do 15. júla 2015.“

 

V priebehu legislatívneho konania však došlo k zmene tohto ustanovenia do schválenej podoby – vláda SR, k poslaneckému návrhu vzniesla pripomienku, ktorú odôvodnila nasledovne: „Navrhovanou právnou úpravou by mohla byť narušená právna istota účastníkov právnych vzťahov. Navrhované znenie prechodného ustanovenia v odseku 1 ustanovuje dve kumulatívne podmienky, ktoré sú určujúce pre pôsobnosť nového znenia § 3 ods.1. Prvou podmienkou je podpísanie zámennej zmluvy pred nadobudnutím účinnosti novely a druhou podmienkou je predloženie zámennej zmluvy k návrhu na vkladové konanie do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti novely. Kumulatívne uplatnenie týchto podmienok môže predstavovať zásah do právnej istoty účastníkov dotknutých právnych vzťahov a od ich rovnakého postavenia pred zákonom pretože pri splnení prvej z podmienok sa vlastnícke právo na základe právoplatného rozhodnutia vo vkladovom konaní nadobudne ku dňu podpisu zmluvy t.j.do 30 júna 2015 a to bez ohľadu na dátum predloženia návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. V nadväznosti na uvedené je potrebné prechodné ustanovenie viazať len na termín predloženia zámennej zmluvy na vklad do katastra nehnuteľností, a preto je potrebné text odseku 1 upraviť napríklad takto: „Ustanovenie § 3 odsek 1 sa nevzťahuje na zmluvy podľa § 611 Občianskeho zákonníka predložené v konaní o povolení vkladu do 15. júla 2015.“

 

V Národnej rade SR bolo nakoniec prijaté znenie, ktoré vychádzalo z námietok vlády, s tým, že za hraničný dátum bol zvolený 31. júl 2015 – zo spoločnej správy výborov vyplýva, že dôvodom pre takéto riešenie je odstránenie rizika retroaktivity a neprimeranej prísnosti zákona v odseku 1.

 

V odseku 2 komentovaného ustanovenia je výslovne zakotvené, že novým spôsobom vymedzená lehota v ustanovení § 5 odsek 2 ZoNVPP sa vzťahuje aj na zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov uskutočnené do 30. júna 2015.

Ustanovenie bolo doplnené ako nové novelou zákonom č. 122/2015 Z.z. (účinnosť tohto znenia od 1. júla 2015):

Dôvodová správa k zákonu č. 122/2015 Z. z..:

Vzhľadom na úpravu niektorých ustanovení je potrebné upraviť prechodné ustanovenia na zmluvy a ponuky podpísané a zverejnené podľa doteraz platných podmienok.

Nenašli sa žiadne diskusné príspevky
Právnik od roku Reagovať