Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Autor: Alexander Bröstl ml. , Tomáš Čentík
§ 8 (Orgány štátnej správy)

§ 8
Orgány štátnej správy

(1) Orgánmi štátnej správy v oblasti nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku sú
a) ministerstvo,
b) okresný úrad.

(2) Ministerstvo je správcom registra, ktorý je informačným systémom verejnej správy; zverejňovanie údajov v registri je bezodplatné.

(3) Okresný úrad vydáva osvedčenie podľa § 6 ods. 4.

1. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenska

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky je podľa zákona č. 575/2001  Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ústredným orgánom štátnej správy pre
a) poľnohospodárstvo,
b) lesné hospodárstvo,
c) pozemkové úpravy a ochranu poľnohospodárskej pôdy,
d) závlahové systémy a odvodňovacie systémy,
e) veterinárnu kontrolu, veterinárnu inšpekciu a veterinárny dozor,
f) rastlinolekársku starostlivosť,
g) plemenársky dozor,
h) rybárstvo v oblasti akvakultúry a morského rybolovu,
i) poľovníctvo,
j) potravinárstvo a potravinový dozor,
k) spracovanie dreva vrátane biotechnológií,
l) regionálny rozvoj okrem koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky tiež plní úlohy súvisiace s rozvojom vidieka.

 

V oblasti nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku je uvedené ministerstvo  správcom registra zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ktorý je informačným systémom verejnej správy; zverejňovanie údajov v tomto registri je bezodplatné.

 

Bližšie informácie o registri – pozri komentár k ustanoveniam §§ 4 a 5.

2. Okresný úrad

Okresný úrad je podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  miestny orgán štátnej správy. Okresný úrad je preddavková organizácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

 

V oblasti nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku  okresný úrad vydáva osvedčenie podľa § 6 odsek 4 ZoNVPP resp. v prvom stupni rozhoduje o odmietnutí vydania takéhoto osvedčenia. Bližšie pozri komentár k ustanoveniam §§ 5 a 6.

ustanovenie nebolo novelizované

Ustanovuje sa pôsobnosť orgánov štátnej správy. Orgánom štátnej správy v oblasti nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov bude Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktoré bude ako správca viesť Register zverejňovania ponúk prevodu poľnohospodárskeho pozemku a okresný úrad, ktorý bude vydávať po splnení podmienok podľa tohto zákona osvedčenie nadobúdateľovi podľa § 6 ods. 4 do 30 dní od doručenia žiadosti.

Nenašli sa žiadne diskusné príspevky
Právnik od roku Reagovať