Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Autor: Alexander Bröstl ml. , Tomáš Čentík
§ 7 (Zákaz nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku)

§ 7
Zákaz nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

(1) Nadobúdať poľnohospodársky pozemok do vlastníctva nemôže štát, občan štátu, fyzická osoba s pobytom alebo právnická osoba so sídlom v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje občanom Slovenskej republiky, fyzickým osobám s pobytom v Slovenskej republike ani právnickým osobám so sídlom v Slovenskej republike nadobúdať vlastníctvo k poľnohospodárskemu pozemku; to sa nevzťahuje na dedenie poľnohospodárskeho pozemku.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na štáty Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarsko ani štáty, pre ktoré to vyplýva z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; ustanovenie sa nevzťahuje ani na ich štátnych občanov, ani na fyzické osoby s pobytom alebo právnické osoby so sídlom v týchto štátoch.

1. Okruh osôb so zákazom nadobúdať poľnohospodárske pozemky

V tomto ustanovení je upravený princíp vzájomnosti – podľa tohto ustanovenia môžu cudzie štáty, občania cudzích štátov, fyzické osoby s pobytom alebo právnické osoby so sídlom v cudzích štátoch nadobúdať poľnohospodársky pozemok do vlastníctva iba v tom prípade, ak ich právny poriadok umožňuje slovenským štátnym občanom, fyzickým osobám s pobytom v Slovenskej republike a právnickým osobám so sídlom v Slovenskej republike nadobúdať vlastníctvo k poľnohospodárskemu pozemku na ich území.

 

Aj napriek absencii princípu vzájomnosti sa uvedený zákaz nadobúdania nevzťahuje na nadobudnutie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v rámci dedičstva.

 

Ak vychádzame z toho, že podľa ustanovenia § 4 ZoNVPP sa na prevod poľnohospodárskeho pozemku vyžaduje za každých okolností splnenie podmienky trvalého pobytu, resp. sídla na území Slovenskej republiky po určitú dobu, je potrebné konštatovať, že okrem občanov cudzích štátov, je uvedenie ostatných subjektov zbytočné, nakoľko tieto nespĺňajú podmienku územného princípu. U cudzieho štátu je totiž z povahy veci vylúčené, aby mal trvalý pobyt, resp. sídlo na území Slovenskej republiky – u fyzických osôb a právnických osôb s pobytom (sídlom) v cudzích štátoch je ešte teoreticky možné uvažovať, že tieto majú trvalý pobyt (sídlo) súčasne aj na území Slovenskej republiky.

 

Domnievame sa, že komentované ustanovenie malo svoj význam predovšetkým pri pôvodnom znení návrhu zákona, podľa ktorého bolo možné v prípade neprejavenia záujmu zo strany poľnohospodárov, aby poľnohospodárske pozemky mohla nadobudnúť aj osoba, ktorá nemá trvalý pobyt, resp. sídlo na území Slovenskej republiky. Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci legislatívneho procesu bol prijatý pozmeňovací návrh, ktorý limitoval nadobudnutie vlastníctva poľnohospodárskej pôdy výlučne na osoby s trvalým pobytom, resp. sídlom na území Slovenskej republiky, pričom komentované ustanovenie nebolo náležitým spôsobom upravené, stratilo vo väčšej časti praktický význam.

2. Výnimka zo zákazu nadobúdať poľnohospodárske pozemky

Výnimka zo zákazu nadobúdať poľnohospodárske pozemky sa vzťahuje na štáty Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarsko ani štáty, pre ktoré to vyplýva z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a na ich štátnych občanov, na fyzické osoby s pobytom alebo právnické osoby so sídlom v týchto štátoch.

 

Pri vymenovaných štátoch nie je celkom pochopiteľné vzhľadom na podmienky nadobúdania poľnohospodárskych pozemkov (najmä podmienka územného princípu) ako u nich môže dôjsť k nadobudnutiu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku – takéto nadobudnutie je možné iba u štátnych občanov týchto štátov a fyzických osôb s pobytom alebo právnických osôb so sídlom v týchto štátoch za predpokladu, že majú trvalý pobyt, resp. sídlo na území Slovenskej republiky.

ustanovenie nebolo novelizované

V odseku 1 sa ustanovuje, že podľa navrhovaného zákona nemôže poľnohospodársky pozemok nadobúdať do vlastníctva štát, občan štátu alebo podnikateľ (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) so sídlom v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje občanom Slovenskej republiky, fyzickým osobám s trvalým pobytom v Slovenskej republike a právnickým osobám so sídlom v Slovenskej republike nadobúdať vlastnícke právo k poľnohospodárskemu pozemku. Tento zákaz sa nevzťahuje na nadobudnutie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku inštitútom dedičstva.

V odseku 2 sa ustanovenie, že vyššie uvedené sa nevzťahuje na členské štáty Európskej únie, členov Európskeho hospodárskeho priestoru, na Švajčiarsko a na štáty, na ktoré sa vzťahuje medzinárodná zmluva.

Nenašli sa žiadne diskusné príspevky
Právnik od roku Reagovať