Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Autor: Alexander Bröstl ml. , Tomáš Čentík
§ 6 (Overenie a preukázanie podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku)

§ 6
Overenie a preukázanie podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

 

(1) Splnenie podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku overuje okresný úrad, v ktorého obvode je poľnohospodársky pozemok evidovaný.

(2) Žiadosť o overenie podmienok na nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku je povinný podať nadobúdateľ na okresný úrad, v ktorého obvode je poľnohospodársky pozemok evidovaný, pred uzavretím zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

(3) Žiadosť podľa odseku 2 obsahuje

a) identifikačné údaje nadobúdateľa
1. meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2. názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
b) prílohy
1. číslo ponuky z registra,
2. potvrdenie obce, v ktorej sa podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vykonáva, alebo potvrdenie organizácie zriadenej osobitným predpisom,12) preukazujúce podnikanie v poľnohospodárskej výrobe podľa § 4 ods. 4 alebo potvrdenie zamestnávateľa osoby podľa § 4 ods. 9,
3. čestné vyhlásenie o plnení podmienky podľa § 4 ods. 10, ak ide o mladého poľnohospodára,
4. čestné vyhlásenie o tom, že nadobúdateľ nie je osobou podľa § 7 ods. 1,
5. informáciu obce o účele použitia poľnohospodárskeho pozemku podľa územného plánu obce alebo územného plánu zóny,
6. kópiu listu, ktorým nadobúdateľ podľa § 5 ods. 3 informoval prevádzajúceho o akceptovaní ním požadovanej alebo dohodnutej ceny za m2 poľnohospodárskeho pozemku alebo hodnoty poľnohospodárskeho pozemku; to neplatí, ak ide o bezodplatný prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku,

7. potvrdenie o trvalom pobyte alebo sídle v Slovenskej republike najmenej desať rokov pred uzatvorením zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku,
c) podpis nadobúdateľa.

(4) O splnení podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku vydá okresný úrad nadobúdateľovi osvedčenie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti podľa odseku 2; vo zvlášť zložitých prípadoch vydá osvedčenie najneskôr do 60 dní. Osvedčenie obsahuje

a) číslo ponuky z registra,
b) dátum vydania,
c) odtlačok pečiatky okresného úradu,
d) podpis zamestnanca, ktorý osvedčenie vydal.

(5) Okresný úrad odmietne vydať osvedčenie, ak

a) nadobúdateľ nevykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie podľa § 4 ods. 4; vykonávanie poľnohospodárskej výroby najmenej tri roky sa nevzťahuje na mladého poľnohospodára,
b) nebol dodržaný postup ponukového konania podľa § 4 ods. 5 a 6,
c) nadobúdateľ nie je osobou podľa § 4 ods. 9,
d) nadobúdateľ ani po výzve okresného úradu nedoplnil náležitosti žiadosti podľa odseku 3,
e) nadobúdateľ nemá trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike najmenej desať rokov pred uzatvorením zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku podľa § 4 ods. 4.

(6) Na konanie o vydaní osvedčenia sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.13) Na konanie o odmietnutí vydať osvedčenie sa vzťahuje primerane § 18 až 20, 24, 25, 27, 46, 47, 49, 51 až 59 všeobecného predpisu o správnom konaní.13)

(7) Odmietnutie vydať osvedčenie je preskúmateľné súdom.

(8) Prílohou k zmluve o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku je, ak ide o

a) prevod postupom podľa § 4 až 6, osvedčenie vydané okresným úradom podľa odseku 4; osvedčenie je prílohou aj k zmluve podľa osobitného predpisu,14)
b) prevod podľa § 4 ods. 1,
1. potvrdenie obce alebo kópia dokladu potvrdzujúceho skutočnosť podľa § 4 ods. 1 písm. c),
2. potvrdenie obce, v ktorej sa podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vykonáva, alebo potvrdenie organizácie zriadenej osobitným predpisom,12) preukazujúce podnikanie v poľnohospodárskej výrobe podľa § 4 ods. 1 písm. a) alebo potvrdenie zamestnávateľa osoby podľa § 4 ods. 9,
3. potvrdenie obce, že je daňovníkom podľa osobitného predpisu,15) ak ide o prevod podľa § 4 ods. 1 písm. a),
c) pozemok podľa § 2 ods. 2,
1. ktorý nie je evidovaný podľa osobitného predpisu,16) potvrdenie obce o tom, že ide o pozemok v zastavanom území obce,2)

2. špecifikáciu obmedzenia jeho poľnohospodárskeho využitia podľa osobitných predpisov.4)

d) prevod podľa § 4 ods. 7, potvrdenie o trvalom pobyte alebo sídle na území Slovenskej republiky

________________________________________________________________________

2) § 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
4) Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12) § 1 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore.
13) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
14) § 31 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
15) § 5 a § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
16) § 2 písm. i) zákona č. 220/2004 Z. z.

1. Všeobecne o overení a preukázaní podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Nakoľko je prevod poľnohospodárskeho pozemku podľa ZoNVPP  spojený so splnením viacerých podmienok, musel zákonodarca vytvoriť mechanizmus ich preskúmania resp. overenia – postup overenia prichádza do úvahy len tam, kde sa uplatňuje osobitný postup nadobúdania poľnohospodárskeho pozemku podľa ZoNVPP.

 

Uvedené overenie bolo zverené do pôsobnosti okresného úradu, v ktorého obvode je poľnohospodársky pozemok evidovaný – z každého listu vlastníctva je identifikovateľný okres, v ktorom sa príslušný pozemok nachádza a je preto možné veľmi jednoducho určiť príslušný okresný úrad.

 

ZoNVPP ustanovuje, že overenie podmienok je potrebné uskutočniť pred uzavretím zmluvy o prevode poľnohospodárskeho pozemku. 

2. Žiadosť o overenie podmienok na nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Pre podanie žiadosti o overenie podmienok na nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku platia nasledovné pravidlá:

 • môže ju podať výlučne nadobúdateľ; ZoNVPP legitimáciu na podanie takejto žiadosti nepriznáva prevodcovi, čo má význam z toho hľadiska, že na strane prevodcu nie sú skúmané žiadne osobitné podmienky;
 • žiadosť musí byť podaná na okresný úrad, v ktorého obvode je poľnohospodársky pozemok evidovaný; ak bude podaný na iný okresný úrad, prípadne úplne iný úrad, mal by ju tento úrad postúpiť na príslušný okresný úrad (a to napriek tomu, že komentované ustanovenie v konaní o vydanie osvedčenie vylučuje subsidiárne použitie Správneho poriadku – viď komentár ďalej);
 • žiadosť sa podáva pred uzavretím zmluvy – túto podmienku ale fakticky okresný úrad neskúma a jej nesplnenie môže vyjsť najavo až v katastrálnom konaní;
 • žiadosť musí obsahovať náležitosti uvedené v odseku 2 komentovaného ustanovenia; pri neúplnej žiadosti bude okresný úrad požadovať jej doplnenie.

Náležitosti žiadosti ZoNVPP rozdeľuje do troch kategórii na identifikačné údaje nadobúdateľa (ako pri fyzickej tak právnickej osobe v štandardnom rozsahu), prílohy (ich rozsah sa môže meniť v závislosti od toho o ktorý prípad prevodu pozemku ide) a podpis nadobúdateľa.

3. Osvedčenie o splnení podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

V prípade, že sú splnené všetky podmienky podľa ZoNVPP okresný úrad vydá nadobúdateľovi  osvedčenie  a to do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti, vo zvlášť zložitých prípadoch najneskôr do 60 dní. Osvedčenie obsahuje náležitosti vymenované v odseku 4 komentovaného ustanovenia.

 

Na konanie o vydanie osvedčenia sa nevzťahuje Správny poriadok – podľa nášho názoru tu zákon nie celkom vhodne vylučuje použitie tohto predpisu, kým pri konaní o odmietnutie vydania overenia uvádza presné ustanovenia Správneho poriadku, ktoré sa subsidiárne uplatnia. V skutočnosti však napríklad pri doručení žiadosti nemôže správny orgán vedieť či jej vyhovie alebo nie a preto nie je logické, aby sa aspoň na niektoré časti konania o vydaní osvedčenia nevzťahoval Správny poriadok (napríklad ustanovenia Správneho poriadku o postúpení žiadosti ak nie je podaná na príslušný okresný úrad, ustanovenie o dopĺňaní podania a pod.).

 

Osvedčenie sa ako príloha prikladá k zmluve o prevode poľnohospodárskeho pozemku. 

4. Odmietnutie vydania osvedčenia o splnení podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Okresný úrad odmietne vydať osvedčenie v prípadoch taxatívne vymedzených v odseku 6 komentovaného ustanovenia – až na jeden prípad (nedoplnenie žiadosti) sa jedná o nesplnenie niektorej z osobitných podmienok ustanovených ZoNVPP.

 

Na konanie o odmietnutí vydať osvedčenie sa vzťahujú  primerane nasledovné ustanovenia Správneho poriadku:

 • § 18 Začatie konania (určuje sa napríklad deň začatia konania)
 • § 19 Podanie (čo okrem iného znamená, že žiadosť môže byť podaná písomne alebo ústne do zápisnice, alebo elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona. Možno ho urobiť aj telegraficky alebo telefaxom; také podanie obsahujúce návrh vo veci treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do troch dní)
 • § 20 Postúpenie (ustanovuje sa postup pre prípad, že žiadosť nie je podaná na príslušný okresný úrad)
 • §§ 24 – 25 Doručenie do vlastných rúk  (upravujú sa najmä spôsoby doručovania, náhradné doručenia a fikcie doručenia)
 • § 27 Lehoty (uvedené ustanovenie upravuje spôsob počítania lehôt a určenie začiatku ich plynutia)
 • § 46 Rozhodnutie (zákon ustanovujú základné predpoklady rozhodnutia)
 • § 47 Náležitosti rozhodnutia  (čo okrem iného znamená, že rozhodnutie o odmietnutí musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní)
 • § 49 Lehota na rozhodnutie (v zásade 30 dní, v zvlášť zložitých prípadoch 60 dní – s možnosťou predĺženia aj týchto lehôt)
 • § 51 Oznámenie rozhodnutia (ustanovujú sa spôsoby oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania)
 • § 52 Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia (upravuje sa kedy, je rozhodnutie právoplatné a vykonateľné)
 • §§ 53 – 59 Odvolacie konanie (upravený postup v odvolacom konaní)

Proti rozhodnutiu o odmietnutí vydania osvedčenia je prípustné odvolanie, o ktorom rozhoduje druhostupňový orgán štátnej správy (v zásade okresný úrad v sídle kraja).

 

Následne možno odmietnutie vydania osvedčenia nechať preskúmať súdom a to postupom podľa § 247 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

5. Prílohy k zmluve o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

V prípade, že sa uplatňuje osobitný postup pri prevode poľnohospodárskeho pozemku ustanovený ZoNVPP musí byť prílohou zmluvy o prevode poľnohospodárskeho pozemku osvedčenie vydané okresným úradom postupom podľa komentovaného ustanovenia.

 

Ak ide o prevod podľa § 4 odsek 1 ZoNVPP písmeno c), teda prevod na blízku osobu alebo príbuznú osobu je prílohou čestné prehlásenie prevádzajúceho alebo kópia dokladu potvrdzujúca uvedený vzťah medzi prevodcom a nadobúdateľom - od 1. júla 2015 vstúpila do účinnosti zmena tohto ustanovenia (k tomu pozri komentár bližšie v bode 5).

 

Ak ide o prevod na osobu, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza, musí byť prílohou potvrdenie obce, v ktorej sa podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vykonáva, alebo potvrdenie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory o tom, že nadobúdateľ spĺňa túto podmienku. V týchto prípadoch je potrebné tiež ako prílohu predložiť potvrdenie obce o tom, že nadobúdateľ je daňovníkom dane z nehnuteľnosti z poľnohospodárskych pozemkov – ide o ďalší spôsob preukázania toho, že nadobúdateľ skutočne vykonáva v danej obci poľnohospodársku výrobu ako podnikanie.

 

Pri nadobúdateľovi, ktorým je fyzická osoba, ktorá vykonáva najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku poľnohospodársku výrobu v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu u osoby, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie, je prílohou osvedčujúcou tieto skutočnosti potvrdenie zamestnávateľa takejto osoby.

 

V prípade prevodov pozemkov upravených v ustanovení § 2 odsek 2 ZoNVPP je pri pozemkoch, ktoré nie sú evidované podľa zákona č. 220/2004 Z. z. (podľa § 2 písmeno i uvedeného zákona hranicou zastavaného územia obce sa rozumie hranica územia vytýčeného lomovými bodmi zastavaného územia obce, ktoré boli premietnuté do odtlačkov katastrálnych máp k 1. januáru 1990) prílohou potvrdenie obce o tom, že ide o pozemok, ktorý je v zastavanom území obce.

 

Pri pozemkoch mimo zastavaného územia obce, ktorých prevod nepodlieha osobitnému postupu podľa ZoNVPP z dôvodu obmedzenia jeho poľnohospodárskeho využitia podľa osobitných predpisov (napr. vodný zákon) je prílohou k zmluve špecifikácia obmedzenia.

 

V prípade, že požadované prílohy nebudú predložené, katastrálne konanie bude okresným úradom prerušené a účastníci konania budú vyzvaní na predloženie zmluvy obsahujúcej požadované prílohy resp. na predloženie týchto príloh.

6. Zmeny účinné od 1. júla 2015

Novelou ZoNVPP uskutočnenou zákonom č. 122/2015 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo dotknuté aj ustanovenie § 6 ZoNVPP. V prípade odseku 3 komentovaného ustanovenia ide o zmenu v súvislosti so zaradením zámennej zmluvy do § 3 odsek 1 ZoNVPP, keď k slovu cena bolo doplnené slovo hodnota – zmena bola potrebná, aby boli legislatívne pokryté prípady, kedy bude dochádzať k prevodu poľnohospodárskeho pozemku prostredníctvom zámennej zmluvy.

 

Z praktického hľadiska možno za významnú zmenu považovať to, že v prípadoch kedy ide o prevody na blízku alebo príbuznú osobu nebude postačovať čestné vyhlásenie prevádzajúceho o tejto skutočnosti, ale bude potrebné potvrdenie obce.

 

Dôvodom pre túto zmenu sú poznatky predkladateľov novely ZoNVPP, že čestné prehlásenie sa v mnohých prípadoch zneužívalo. Predkladatelia novely v dôvodovej správe k tomuto bodu uviedli nasledovné: „Sprísňuje sa preukazovanie vzťahu medzi príbuznými a blízkymi osobami len na úradné dokumenty, aby nedochádzalo k obchádzaniu ustanovení zákona cez čestné vyhlásenia účastníkov zmluvy.“ Pôvodný návrh predkladateľov predpokladal, že dôjde k vypusteniu tohto ustanovenia – až na základe stanoviska vlády k tomuto bodu bolo v priebehu legislatívneho procesu ustálené, že musí byť nájdený iný spôsob potvrdzovania týchto vzťahov.

 

Navrhovanú zmenu je potrebné oceniť – je totiž pravdou, že v praxi dochádzalo k zneužívaniu tohto inštitútu, pretože orgány štátnej správy na úseku katastra túto otázku bližšie neskúmali a vychádzali len z predloženého čestného vyhlásenia. Nebolo preto zriedkavé, že prevodcovia podpísali čestné vyhlásenia s plným vedomím toho, že sa neuskutočňuje prevod na blízku či príbuznú osobu, zároveň si však vedomí toho, že prevod orgány štátnej správy na úseku katastra nezablokujú.

 

Či sa nové riešenie ukáže ako vhodné ukáže aplikačná prax – nie je celkom dobre jasné, na základe čoho bude obec skúmať, či je určitá osoba blízkou či príbuznou osobou nadobúdateľa.

 

Novela doplnila tiež špecifikáciu dokladu, ktorú je povinný doložiť nadobúdateľ podľa § 4 odsek 7 ZoNVPP (akákoľvek osoba, ktorá ma na území SR trvalý pobyt alebo sídlo najmenej 10 rokov) – svojou podstatou ide tiež len o legislatívno – technické spresnenie, ktorým sú príslušné orgány štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností výslovne oprávnené požadovať doklad preukazujúci splnenie tejto podmienky.

Znenie ustanovenia od novely zákonom č. 122/2015 Z.z. (účinnosť tohto znenia od 1. júla 2015):

§ 6
Overenie a preukázanie podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

 

(1) Splnenie podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku overuje okresný úrad, v ktorého obvode je poľnohospodársky pozemok evidovaný.

(2) Žiadosť o overenie podmienok na nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku je povinný podať nadobúdateľ na okresný úrad, v ktorého obvode je poľnohospodársky pozemok evidovaný, pred uzavretím zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

(3) Žiadosť podľa odseku 2 obsahuje

a) identifikačné údaje nadobúdateľa
1. meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2. názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
b) prílohy
1. číslo ponuky z registra,
2. potvrdenie obce, v ktorej sa podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vykonáva, alebo potvrdenie organizácie zriadenej osobitným predpisom,12) preukazujúce podnikanie v poľnohospodárskej výrobe podľa § 4 ods. 4 alebo potvrdenie zamestnávateľa osoby podľa § 4 ods. 9,
3. čestné vyhlásenie o plnení podmienky podľa § 4 ods. 10, ak ide o mladého poľnohospodára,
4. čestné vyhlásenie o tom, že nadobúdateľ nie je osobou podľa § 7 ods. 1,
5. informáciu obce o účele použitia poľnohospodárskeho pozemku podľa územného plánu obce alebo územného plánu zóny,
6. kópiu listu, ktorým nadobúdateľ podľa § 5 ods. 3 informoval prevádzajúceho o akceptovaní ním požadovanej alebo dohodnutej ceny za m2 poľnohospodárskeho pozemku 
alebo hodnoty poľnohospodárskeho pozemku; to neplatí, ak ide o bezodplatný prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku,

7. potvrdenie o trvalom pobyte alebo sídle v Slovenskej republike najmenej desať rokov pred uzatvorením zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku,
c) podpis nadobúdateľa.

(4) O splnení podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku vydá okresný úrad nadobúdateľovi osvedčenie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti podľa odseku 2; vo zvlášť zložitých prípadoch vydá osvedčenie najneskôr do 60 dní. Osvedčenie obsahuje

a) číslo ponuky z registra,
b) dátum vydania,
c) odtlačok pečiatky okresného úradu,
d) podpis zamestnanca, ktorý osvedčenie vydal.

(5) Okresný úrad odmietne vydať osvedčenie, ak

a) nadobúdateľ nevykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie podľa § 4 ods. 4; vykonávanie poľnohospodárskej výroby najmenej tri roky sa nevzťahuje na mladého poľnohospodára,
b) nebol dodržaný postup ponukového konania podľa § 4 ods. 5 a 6,
c) nadobúdateľ nie je osobou podľa § 4 ods. 9,
d) nadobúdateľ ani po výzve okresného úradu nedoplnil náležitosti žiadosti podľa odseku 3,
e) nadobúdateľ nemá trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike najmenej desať rokov pred uzatvorením zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku podľa § 4 ods. 4.

(6) Na konanie o vydaní osvedčenia sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.13) Na konanie o odmietnutí vydať osvedčenie sa vzťahuje primerane § 18 až 20, 24, 25, 27, 46, 47, 49, 51 až 59 všeobecného predpisu o správnom konaní.13)

(7) Odmietnutie vydať osvedčenie je preskúmateľné súdom.

(8) Prílohou k zmluve o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku je, ak ide o

a) prevod postupom podľa § 4 až 6, osvedčenie vydané okresným úradom podľa odseku 4; osvedčenie je prílohou aj k zmluve podľa osobitného predpisu,14)
b) prevod podľa § 4 ods. 1,
1.
čestné vyhlásenie prevádzajúceho alebo kópiupotvrdenie obce alebo kópia dokladu potvrdzujúceho skutočnosť podľa § 4 ods. 1 písm. c),
2. potvrdenie obce, v ktorej sa podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vykonáva, alebo potvrdenie organizácie zriadenej osobitným predpisom,12) preukazujúce podnikanie v poľnohospodárskej výrobe podľa § 4 ods. 1 písm. a) alebo potvrdenie zamestnávateľa osoby podľa § 4 ods. 9,
3. potvrdenie obce, že je daňovníkom podľa osobitného predpisu,15) ak ide o prevod podľa § 4 ods. 1 písm. a),
c) pozemok podľa § 2 ods. 2,
1. ktorý nie je evidovaný podľa osobitného predpisu,16) potvrdenie obce o tom, že ide o pozemok v zastavanom území obce,2)

2. špecifikáciu obmedzenia jeho poľnohospodárskeho využitia podľa osobitných predpisov.4)

d) prevod podľa § 4 ods. 7, potvrdenie o trvalom pobyte alebo sídle na území Slovenskej republiky

________________________________________________________________________

2) § 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
4) Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12) § 1 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore.
13) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
14) § 31 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
15) § 5 a § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
16) § 2 písm. i) zákona č. 220/2004 Z. z.

Pôvodné znenie:

§ 6
Overenie a preukázanie podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

 

(1) Splnenie podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku overuje okresný úrad, v ktorého obvode je poľnohospodársky pozemok evidovaný.

(2) Žiadosť o overenie podmienok na nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku je povinný podať nadobúdateľ na okresný úrad, v ktorého obvode je poľnohospodársky pozemok evidovaný, pred uzavretím zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

(3) Žiadosť podľa odseku 2 obsahuje

a) identifikačné údaje nadobúdateľa
1. meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2. názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
b) prílohy
1. číslo ponuky z registra,
2. potvrdenie obce, v ktorej sa podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vykonáva, alebo potvrdenie organizácie zriadenej osobitným predpisom,12) preukazujúce podnikanie v poľnohospodárskej výrobe podľa § 4 ods. 4 alebo potvrdenie zamestnávateľa osoby podľa § 4 ods. 9,
3. čestné vyhlásenie o plnení podmienky podľa § 4 ods. 10, ak ide o mladého poľnohospodára,
4. čestné vyhlásenie o tom, že nadobúdateľ nie je osobou podľa § 7 ods. 1,
5. informáciu obce o účele použitia poľnohospodárskeho pozemku podľa územného plánu obce alebo územného plánu zóny,
6. kópiu listu, ktorým nadobúdateľ podľa § 5 ods. 3 informoval prevádzajúceho o akceptovaní ním požadovanej alebo dohodnutej ceny za m2 poľnohospodárskeho pozemku
; to neplatí, ak ide o bezodplatný prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku,

7. potvrdenie o trvalom pobyte alebo sídle v Slovenskej republike najmenej desať rokov pred uzatvorením zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku,
c) podpis nadobúdateľa.

(4) O splnení podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku vydá okresný úrad nadobúdateľovi osvedčenie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti podľa odseku 2; vo zvlášť zložitých prípadoch vydá osvedčenie najneskôr do 60 dní. Osvedčenie obsahuje

a) číslo ponuky z registra,
b) dátum vydania,
c) odtlačok pečiatky okresného úradu,
d) podpis zamestnanca, ktorý osvedčenie vydal.

(5) Okresný úrad odmietne vydať osvedčenie, ak

a) nadobúdateľ nevykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie podľa § 4 ods. 4; vykonávanie poľnohospodárskej výroby najmenej tri roky sa nevzťahuje na mladého poľnohospodára,
b) nebol dodržaný postup ponukového konania podľa § 4 ods. 5 a 6,
c) nadobúdateľ nie je osobou podľa § 4 ods. 9,
d) nadobúdateľ ani po výzve okresného úradu nedoplnil náležitosti žiadosti podľa odseku 3,
e) nadobúdateľ nemá trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike najmenej desať rokov pred uzatvorením zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku podľa § 4 ods. 4.

(6) Na konanie o vydaní osvedčenia sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.13) Na konanie o odmietnutí vydať osvedčenie sa vzťahuje primerane § 18 až 20, 24, 25, 27, 46, 47, 49, 51 až 59 všeobecného predpisu o správnom konaní.13)

(7) Odmietnutie vydať osvedčenie je preskúmateľné súdom.

(8) Prílohou k zmluve o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku je, ak ide o

a) prevod postupom podľa § 4 až 6, osvedčenie vydané okresným úradom podľa odseku 4; osvedčenie je prílohou aj k zmluve podľa osobitného predpisu,14)
b) prevod podľa § 4 ods. 1,
1. čestné vyhlásenie prevádzajúceho alebo kópiu dokladu potvrdzujúceho skutočnosť podľa § 4 ods. 1 písm. c),
2. potvrdenie obce, v ktorej sa podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vykonáva, alebo potvrdenie organizácie zriadenej osobitným predpisom,12) preukazujúce podnikanie v poľnohospodárskej výrobe podľa § 4 ods. 1 písm. a) alebo potvrdenie zamestnávateľa osoby podľa § 4 ods. 9,
3. potvrdenie obce, že je daňovníkom podľa osobitného predpisu,15) ak ide o prevod podľa § 4 ods. 1 písm. a),
c) pozemok podľa § 2 ods. 2,
1. ktorý nie je evidovaný podľa osobitného predpisu,16) potvrdenie obce o tom, že ide o pozemok v zastavanom území obce,2)

2. špecifikáciu obmedzenia jeho poľnohospodárskeho využitia podľa osobitných predpisov.4)

________________________________________________________________________

2) § 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
4) Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12) § 1 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore.
13) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
14) § 31 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
15) § 5 a § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
16) § 2 písm. i) zákona č. 220/2004 Z. z.

 

 

Dôvodová správa k zákonu č. 122/2015 Z. z.:

Zámerom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je odstrániť nedostatky, ktoré sa objavili pri aplikačnej praxi zákona č. 140/2014 Z. z., ktorá preukázala, že tí, ktorí chcú tento zákon obchádzať zneužívajú najmä dve skutočnosti:

Prvou je to, že zneužívajú inštitút zámenných zmlúv, ktorý bol z dôvodov napomôcť usporiadaniu vlastníctva pozemkov pod budovami vyňatý spod tohto zákona. Katastrálnym odborom sú predkladané na vkladové konania desiatky zámenných zmlúv, kde sa poľnohospodárske pozemky zamieňajú za hnuteľné veci alebo ktorými sa síce zamieňa pozemok za pozemok avšak v úplne neprimeraných výmerách až v rozsahu hektáre za metre štvorcové čo svedčí o snahe obchádzať ustanovenia tohto zákona.

Druhým zneužívaním ustanovením je ustanovenie § 6 ods. 8 písm. b) tohto zákona, podľa ktorého je možné status blízkej alebo príbuznej osoby preukazovať nielen verejnými listinami ale aj čestným vyhlásením. Katastrálne odboru okresných úradov majú každodenné skúsenosti, že čestné vyhlásenie na uvedený účel je zneužívané a preto ho navrhujeme zo zákona vypustiť.

Sprísňuje preukazovanie vzťahu medzi príbuznými a blízkymi osobami len na úradné dokumenty, aby nedochádzalo k obchádzaniu ustanovení zákona cez čestné vyhlásenia účastníkov zmluvy.

Dôvodová správa k zákonu č. 140/2014 Z. z.:

Určuje sa orgán (okresný úrad, v obvode ktorého je poľnohospodársky pozemok evidovaný), ktorý formou osvedčenia overuje splnenie podmienok nadobudnutia vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku ako aj postup pre prípad, že príslušný okresný úrad osvedčenie nevydá včas alebo ho odmietne vydať. Osvedčenie je podkladom pre konanie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

V odseku 2 sa ustanovuje, že žiadosť o overenie podmienok na nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku podáva žiadateľ, ktorý má záujem o nadobudnutie poľnohospodárskeho pozemku, a to na príslušný okresný úrad, a to ešte pred uzavretím zmluvy o prevode vlastníctva.

V odseku 3 sa ustanovujú náležitosti žiadosti o overenie podmienok na nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Prílohou k žiadosti bude aj potvrdenie príslušnej obce alebo susednej obce, v ktorej sa podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vykonáva alebo potvrdenie organizácie zriadenej osobitným predpisom (zákonom SNR č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov) preukazujúce podnikanie v poľnohospodárskej výrobe podľa § 4 ods. 3 alebo potvrdenie zamestnávateľa preukazujúce pracovnoprávny alebo iný obdobný pomer podľa § 4 ods. 7 navrhovaného zákona. Takéto potvrdenie, ktoré bude vydávať obec, bude spoplatnené v sadzobníku správnych poplatkov, ktoré vyberá obec podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Prílohou bude aj potvrdenie o trvalom pobyte alebo sídle na území Slovenskej republiky najmenej 10 rokov pred uzatvorením zmluvy o prevode vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku.

Prílohou žiadosti bude aj vyhlásenie žiadateľa, že nie je občanom štátu ani podnikateľom so sídlom v štáte podľa § 7 ods. 1, ktorého právny poriadok neumožňuje občanom Slovenskej republiky, fyzickým osobám s trvalým pobytom v Slovenskej republike a právnickým osobám so sídlom v Slovenskej republike nadobúdať vlastnícke právo k poľnohospodárskemu pozemku.

Odsek 4 ustanovuje, že o splnení podmienok vydá okresný úrad nadobúdateľovi osvedčenie, a to do 30 dní od doručenia jeho žiadosti. Súčasne sa ustanovuje, že na konanie o vydaní osvedčenia sa nevzťahuje správny poriadok.

V odseku 5 sa taxatívne ustanovuje, s odkazom na jednotlivé ustanovenia príslušných paragrafov, kedy okresný úrad odmietne vydať nadobúdateľovi osvedčenie. Dôvodom bude neplnenie podnikania v poľnohospodárskej výrobe 3 roky, nesplnenie podmienky o trvalom pobyte alebo sídle na území Slovenskej republiky najmenej 10 rokov pred uzatvorením zmluvy o prevode vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku, nedoloženie všetkých príloh k žiadosti, nedodržanie postupu podľa zákona. Na odmietnutie vydania osvedčenia podľa § 4 ods. 5 po splnení postupov a neprejavenia záujmu o prevod pozemku osobou podľa § 4 ods. 3 nie je dôvod.

Odsek 6 ustanovuje, že v prípade, ak okresný úrad osvedčenie ani po doručení výzvy nevydá, má sa za to, že vydanie osvedčenia odmietol. Odmietnutie vydania osvedčenia alebo jeho nevydanie je preskúmateľné súdom podľa § 244 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.

V odseku 8 sa navrhuje, aby k zmluve pri návrhu na vklad podľa § 30 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. nadobúdateľ predložil aj osvedčenie vydané okresným úradom podľa odseku 4. Osvedčenie sa predkladá aj ku zmluve podľa § 31 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. Táto povinnosť sa však týka iba vkladu kúpnych, resp. darovacích zmlúv, uzavretiu ktorých predchádza postup podľa § 4 a 5 tohto zákona. Je však nevyhnutné, aby k návrhu na vklad prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku boli prikladané určité doklady aj v prípade, že ide o prevod pozemku uvedeného v § 2 ods. 2 alebo o prevod podľa § 4 ods. 1 a § 3 ods. 2 a 3.

Nenašli sa žiadne diskusné príspevky
Právnik od roku Reagovať