Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Autor: Alexander Bröstl ml. , Tomáš Čentík
§ 9 (Prechodné ustanovenie)

§ 9
Prechodné ustanovenie

Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na katastrálne konanie o zápise prevodu vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku do katastra nehnuteľností začaté a právoplatne neukončené do 31. mája 2014.

Prechodné ustanovenie

Režim upravený novým zákonom sa nevzťahuje na katastrálne konanie o zápise prevodu vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku do katastra nehnuteľností začaté a právoplatne neukončené do 31. mája 2014.

 

Uvedené znamená, že v prípade zmlúv uzavretých do 31. mája 2014 musel byť návrh na vklad doručený (katastrálne konanie sa podľa § 18 Správneho poriadku začína dňom doručenia návrhu príslušnému orgánu) okresnému úradu najneskôr do 31. mája 2014, inak sa uplatnia aj pri týchto zmluvách ustanovenia ZoNVPP.  

 

Podľa nášho názoru je vymedzenie prechodného ustanovenia jednoznačné a neumožňuje iný výklad.

ustanovenie nebolo novelizované

k ustanoveniu osobitná časť dôvodovej správy neobsahuje žiadny text

Nenašli sa žiadne diskusné príspevky
Právnik od roku Reagovať