Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Autor: Alexander Bröstl ml. , Tomáš Čentík
§ 1 (Predmet úpravy)

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje
a) postup nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku prevodom,
b) pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

1. Všeobecne o zákone o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Národná rada Slovenskej republiky dňa 16. mája 2014 schválila zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ktorý nadobudol účinnosť 1. júna 2014. V Zbierke zákonov je uvedený zákon publikovaný pod číslom 140/2014.

 

Podľa dôvodovej správy „Účelom navrhovaného zákona je vytvorenie takého právneho prostredia, ktoré umožní, aby poľnohospodárske pozemky, ktoré majú naďalej slúžiť svojmu účelu, nadobúdali osoby, ktoré vykonávajú poľnohospodársku výrobu ako podnikanie podľa § 2 Obchodného zákonníka najmenej 3 roky v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza, v obci susediacej z obcou alebo, ak takáto osoba neprejaví záujem o prevod poľnohospodárskeho pozemku a ani ho nenadobudne, oprávnenou je aj osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej 3 roky bez ohľadu na miesto podnikania. Ak však žiaden podnikateľ na pôde v uvedenom poradí neprejaví záujem o prevod poľnohospodárskeho pozemku za cenu požadovanú prevádzajúcim, bude môcť tento pozemok nadobudnúť ktokoľvek okrem subjektov uvedených v § 7“. V dôvodovej správe sa tiež konštatuje, že „Navrhovaná právna úprava vychádzajúc z vyššie uvedeného expressis verbis ustanovuje, že poľnohospodárska pôda je nevyhnutná na zabezpečenie potrieb spoločnosti a rozvoj národného hospodárstva a že z dôvodu verejného záujmu na jej aktívnom, poľnohospodársky a environmentálne odbornom obhospodarovaní môže byť iba vo vlastníctve takých osôb, ktoré spĺňajú zákonom ustanovené podmienky. Súčasne ustanovuje aj kritériá, ktoré zabránia zneužitiu takejto právnej úpravy a ochránia terajších aj budúcich vlastníkov poľnohospodárskej pôdy pred svojvôľou osôb oprávnených nadobúdať vlastníctvo poľnohospodárskej pôdy. Takúto vyváženosť právneho postavenia vlastníka ako prevádzajúceho a poľnohospodára ako nadobúdateľa zabezpečí najmä to, že ak vlastník preukáže, že nenašiel nadobúdateľa spĺňajúceho navrhovanou právnou úpravou kumulatívne ustanovené kritériá oprávnenosti na nákup poľnohospodárskej pôdy, môže previesť túto pôdu na ktorúkoľvek osobu. Takéto preukázanie je možné napríklad oznamom ponuky v registri, ktorý sprístupní ministerstvo prostredníctvom internetu, na úradnej tabuli v obci, v ktorej sa pôda nachádza alebo inzerátom v periodiku s regionálnou pôsobnosťou.“

 

Už pred prijatím pripravovaná právna úprava vyvolávala polemiku o tom, či nebude (najmä obmedzenie vlastníckeho práva resp. obmedzenie jednotlivých vlastníckych oprávnení) v rozpore s Ústavou SR – predkladateľ zákona v dôvodovej správe venuje nemalú časť ústavnoprávnej analýze (a to najmä otázke súladu s článkom 20 Ústavy SR), ako aj komparácii so zahraničnými úpravami (kde sa konštatuje, že viacero členských krajín Európskej únie má v rôznej forme obmedzenia prevodu poľnohospodárskych pozemkov).

 

Je potrebné poznamenať, že k 21. júlu 2014 (termín publikovania tohto komentára) boli Ústavnému súdu SR doručené dva návrhy na začatie konania o posúdenie súladu ZoNVPP s Ústavou SR– v obidvoch prípadoch boli tieto konania iniciované skupinami poslancov Národnej rady SR.

 

ZoNVPP je rozdelený do nasledovných deviatich ustanovení:

 • § 1 Pôsobnosť zákona
 • § 2 Poľnohospodársky pozemok
 • § 3 Nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
 • § 4 Postup pri prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
 • § 5 Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
 • § 6 Overenie a preukázanie podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
 • § 7 Zákaz nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
 • § 8 Orgány štátnej správy
 • § 9 Prechodné ustanovenia

ZoNVPP novelizoval aj zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku (išlo len o technickú novelu vo vzťahu k organizácii štátnej správy) a Devízový zákon (zákon č. 202/1995 Z. z.), kde medzi inými zmenami novelizoval ustanovenie § 19a, ktoré po zmene znie nasledovne: „Cudzozemec môže nadobudnúť vlastnícke právo k nehnuteľnostiam v tuzemsku okrem nehnuteľností, ktorých nadobúdanie je obmedzené osobitnými predpismi.“ - medzi predpismi, na ktoré uvedené ustanovenie odkazuje je aj ZoNVPP.

2. Predmet úpravy zákona

Komentované ustanovenie ako predmet úpravy zákona ustanovuje postup nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku prevodom a pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

 

Postup nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku predstavuje jadro ZoNVPP a je upravený v ustanoveniach §§ 3 – 7 (bližšie pozri komentár k jednotlivým ustanoveniam).

 

Pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku je upravená v ustanovení § 8 ZoNVPP (bližšie pozri komentár k tomuto ustanoveniu).

3. Konania o súlade ZoNVPP s Ústavou SR

Návrhom skupiny 40 poslancov, ktorý bol Ústavnému súdu SR doručený 2. júla 2014, bolo iniciované konanie o preskúmaní súladu ZoNVPP s Ústavou SR. Podstatou argumentácie navrhovateľov je to, že ZoNVPP neprimerane zasahuje do vlastníckeho práva a spôsob aký zvolil zákonodarca presahuje ním stanovený cieľ a účel zákona a nerešpektuje princíp proporcionality. Navrhovatelia uvádzajú v čom vidia nesúlad jednotlivých ustanovení ZoNVPP  s Ústavou SR – ide najmä o rozpor s článkom 12 odsek 1 a 2 v spojení s článkom 13 odsek 3 Ústavy SR spočívajúci v tom, že z možnosti nadobúdania poľnohospodárskych pozemkov je vylúčený určitý okruh subjektov, ďalej rozpor s článkom 13 odsek 4 Ústavy SR, pretože ZoNVPP nenapĺňa požiadavku proporcionality) a rozpor s článkom 20 Ústavy SR, nakoľko ZoNVPP nerešpektuje podmienky obmedzenia vlastníckeho práva v ňom definované. Navrhovatelia požadovali tiež pozastavenie účinnosti ZoNVPP.

 

Dňa 3. júla 2014 bol Ústavnému súdu SR doručený v poradí druhý návrh na začatie konania o súlade ZoNVPP s Ústavou SR  – tento návrh podala skupina 33 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. V tomto návrhu je požadované vyslovenie nesúladu §§ 4-6 ZoNVPP s Ústavou SR a to najmä preto, že zákonodarca postupoval nad rámec, ktorý mu dáva  Ústava SR (cieľ, ktorý zákonodarca pri prijímaní ZoNVPP deklaroval je možné dosiahnuť inými legislatívnymi prostriedkami bez toho aby bolo zasiahnuté do súkromnoprávnych vzťahov), zákonom dochádza k zásahu do ústavne garantovaných práv (najmä článok 12,13 20 a 35 Ústavy SR), stanovujú sa pravidlá diskriminačnej povahy (nadobúdanie pozemkov podnikateľom existujúcim 10 rokov), či preto, že nie sú splnené podmienky pre obmedzenie vlastníckeho práva podľa článku 20 Ústavy SR, pretože sa porušuje zásada rovnakého obsahu vlastníckeho práva, absentuje verejný záujem pri zákonom zvolenom riešení a zákon nespĺňa ústavné predpoklady núteného obmedzenia vlastníckeho práva. Zákon tiež významne obmedzuje trh a hospodársku súťaž s poľnohospodárskymi pozemkami resp. v agrosektore, čo zakladá rozpor s článkom 55 Ústavy SR. Rovnako aj v tomto prípade navrhovatelia požadovali pozastavenie jeho účinnosti.

 

Uznesením Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL ÚS 20/2014-21 zo dňa 17. septembra 2014 boli obidva návrhy spojené do spoločného konania a prijaté na ďalšie konanie. Ústavný súd SR zároveň nevyhovel návrhu na pozastavenie účinnosti ZoNVPP, čo odôvodnil tým, že nezistil okolnosti, ktoré by mali viesť k pozastaveniu účinnosti ZoNVPP, pričom poukázal na to, že samotné návrhy na pozastavenie účinnosti považuje v obidvoch prípadoch za nedostatočne odôvodnené, keďže v nich absentuje konkretizácia a spôsob ohrozenia základných práv alebo slobôd, ako aj skutočnosti, ktoré by preukazovali, že hrozí značná hospodárska škoda alebo iný vážny nenapraviteľný následok podľa § 38 odsek 2 zákona o ústavnom súde. Ústavný súd zohľadnil aj to, že ZoNVPP za uplatňuje krátku dobu a ak by sa v ďalšom konaní preukázalo splnenie podmienok podľa § 125 odsek 2 Ústavy SR, nič nebráni, aby pozastavil účinnosť ZoNVPP.

 

V merite veci Ústavný súd SR k 2. septembru 2015 nerozhodol.

4. Novelizácia zákona v roku 2015

Národná rada Slovenskej republiky dňa 14. mája 2015 schválila novelu ZoNVPP, ktorá bola v Zbierke zákonov publikovaná pod číslom 122/2015 (zákon č. 122/2015 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 

Novelou boli dotknuté §§ 3, 4, 5 a 6 ZoNVPP a doplnený bol § 9a zákona (bližšie pozri komentár k jednotlivým ustanoveniam).

 

Predmetnou novelou boli dotknuté aj nasledovné predpisy:

 • zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
 • zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
 • zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
 • zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom

 

Uvedená novela nadobudla účinnosť dňa 1. júla 2015.

ustanovenie nebolo novelizované

Vymedzuje sa predmet úpravy navrhovaného zákona. Predmetný zákon bude upravovať nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov a pôsobnosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a okresných úradov v oblasti nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov.

Nenašli sa žiadne diskusné príspevky
Právnik od roku Reagovať