1 príspevok

Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

1 príspevok
O autorovi

JUDr. Alexander Bröstl ml. je absolventom Právnickej fakulty UPJŠ (2006). Od skončenia vysokej školy pôsobí v advokácii, najprv ako advokátsky koncipient, od roku 2010 ako advokát. Venuje sa predovšetkým oblasti súkromného práva. Žije a pracuje v Košiciach.

Mgr. Tomáš Čentík je absolventom Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach (2011). Od ukončenia štúdií pracuje ako advokátsky koncipient. Venuje sa oblasti súkromného práva, osobitne problematike ochrany osobnosti. Žije v Prešove a pracuje v Košiciach.

O publikácii

Dňa 16. mája 2014 Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorý nadobudol účinnosť 1. júna 2014.

Zákon pozostávajúci z deviatich ustanovení definuje osobitný režim pre prevod poľnohospodárskych pozemkov – jeho podstata spočíva v obmedzení subjektov, ktoré môžu poľnohospodársky pozemok nadobudnúť ; v  nadväznosti zákon upravuje zvláštne procesné postupy (publicita ponuky, overovanie splnenia podmienok).

Publikácia prináša ku každému ustanoveniu zákona výklad – komentár vysvetľuje jednotlivé ustanovenia a to aj v širších súvislostiach a rovnako poukazuje na interpretačne nejednoznačné ustanovenia zákona a možné aplikačné problémy.

Súčasťou komentára sú výňatky z dôvodových správ.

Za pravopisnú stránku komentáru zodpovedajú autori. 

V septembri 2015 bol komentár upravený v častiach dotknutých novelou zákona uskutočnenou zákon č. 122/2015 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zároveň bol doplnený komentár k § 1 a revidovaný komentár k § 2.

Zobraziť viac