Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Alexander Bröstl ml. , Tomáš Čentík

§ 6 (Overenie a preukázanie podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku)

§ 6
Overenie a preukázanie podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

 

(1) Splnenie podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku overuje okresný úrad, v ktorého obvode je poľnohospodársky pozemok evidovaný.

(2) Žiadosť o overenie podmienok na nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku je povinný podať nadobúdateľ na okresný úrad, v ktorého obvode je poľnohospodársky pozemok evidovaný, pred uzavretím zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

(3) Žiadosť podľa odseku 2 obsahuje

a) identifikačné údaje nadobúdateľa
1. meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2. názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
b) prílohy
1. číslo ponuky z registra,
2. potvrdenie obce, v ktorej sa podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vykonáva, alebo potvrdenie organizácie zriadenej osobitným predpisom,12) preukazujúce podnikanie v poľnohospodárskej výrobe podľa § 4 ods. 4 alebo potvrdenie zamestnávateľa osoby podľa § 4 ods. 9,
3. čestné vyhlásenie o plnení podmienky podľa § 4 ods. 10, ak ide o mladého poľnohospodára,
4. čestné vyhlásenie o tom, že nadobúdateľ nie je osobou podľa § 7 ods. 1,
5. informáciu obce o účele použitia poľnohospodárskeho pozemku podľa územného plánu obce alebo územného plánu zóny,
6. kópiu listu, ktorým nadobúdateľ podľa § 5 ods. 3 informoval prevádzajúceho o akceptovaní ním požadovanej alebo dohodnutej ceny za m2 poľnohospodárskeho pozemku alebo hodnoty poľnohospodárskeho pozemku; to neplatí, ak ide o bezodplatný prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku,

7. potvrdenie o trvalom pobyte alebo sídle v Slovenskej republike najmenej desať rokov pred uzatvorením zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku,
c) podpis nadobúdateľa.

(4) O splnení podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku vydá okresný úrad nadobúdateľovi osvedčenie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti podľa odseku 2; vo zvlášť zložitých prípadoch vydá osvedčenie najneskôr do 60 dní. Osvedčenie obsahuje

a) číslo ponuky z registra,
b) dátum vydania,
c) odtlačok pečiatky okresného úradu,
d) podpis zamestnanca, ktorý osvedčenie vydal.

(5) Okresný úrad odmietne vydať osvedčenie, ak

a) nadobúdateľ nevykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie podľa § 4 ods. 4; vykonávanie poľnohospodárskej výroby najmenej tri roky sa nevzťahuje na mladého poľnohospodára,
b) nebol dodržaný postup ponukového konania podľa § 4 ods. 5 a 6,
c) nadobúdateľ nie je osobou podľa § 4 ods. 9,
d) nadobúdateľ ani po výzve okresného úradu nedoplnil náležitosti žiadosti podľa odseku 3,
e) nadobúdateľ nemá trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike najmenej desať rokov pred uzatvorením zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku podľa § 4 ods. 4.

(6) Na konanie o vydaní osvedčenia sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.13) Na konanie o odmietnutí vydať osvedčenie sa vzťahuje primerane § 18 až 20, 24, 25, 27, 46, 47, 49, 51 až 59 všeobecného predpisu o správnom konaní.13)

(7) Odmietnutie vydať osvedčenie je preskúmateľné súdom.

(8) Prílohou k zmluve o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku je, ak ide o

a) prevod postupom podľa § 4 až 6, osvedčenie vydané okresným úradom podľa odseku 4; osvedčenie je prílohou aj k zmluve podľa osobitného predpisu,14)
b) prevod podľa § 4 ods. 1,
1. potvrdenie obce alebo kópia dokladu potvrdzujúceho skutočnosť podľa § 4 ods. 1 písm. c),
2. potvrdenie obce, v ktorej sa podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vykonáva, alebo potvrdenie organizácie zriadenej osobitným predpisom,12) preukazujúce podnikanie v poľnohospodárskej výrobe podľa § 4 ods. 1 písm. a) alebo potvrdenie zamestnávateľa osoby podľa § 4 ods. 9,
3. potvrdenie obce, že je daňovníkom podľa osobitného predpisu,15) ak ide o prevod podľa § 4 ods. 1 písm. a),
c) pozemok podľa § 2 ods. 2,
1. ktorý nie je evidovaný podľa osobitného predpisu,16) potvrdenie obce o tom, že ide o pozemok v zastavanom území obce,2)

2. špecifikáciu obmedzenia jeho poľnohospodárskeho využitia podľa osobitných predpisov.4)

d) prevod podľa § 4 ods. 7, potvrdenie o trvalom pobyte alebo sídle na území Slovenskej republiky

________________________________________________________________________

2) § 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
4) Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12) § 1 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore.
13) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
14) § 31 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
15) § 5 a § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
16) § 2 písm. i) zákona č. 220/2004 Z. z.

Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: