Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Alexander Bröstl ml. , Tomáš Čentík

§ 5 (Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku)

§ 5
Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

(1) Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku musí obsahovať tieto údaje:
a) identifikačné údaje prevádzajúceho
1. meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2. názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
b) údaje o poľnohospodárskom pozemku podľa údajov z katastra nehnuteľností,
c) informáciu o účele použitia poľnohospodárskeho pozemku podľa územného plánu obce alebo územného plánu zóny,

d) cenu požadovanú prevádzajúcim za m2 poľnohospodárskeho pozemku alebo hodnotu poľnohospodárskeho pozemku;to neplatí, ak ide o bezodplatný prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku,

e) termín a adresu na predkladanie ponúk na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

(2) Ponuka zverejnená podľa odseku 1 zaniká na účely prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku šesť mesiacov od neúspešného ukončenia ponukového konania podľa § 4 ods. 6.

(3) Nadobúdateľ je povinný zaznamenať záujem o nadobudnutie vlastníctva ponúkaného pozemku v registri a odoslať písomne informáciu prevádzajúcemu v termíne a na adresu podľa odseku 1 písm. e). Ak nadobúdateľ do piatich dní od uplynutia lehoty podľa § 4 ods. 3 nezašle písomnú informáciu prevádzajúcemu, platí, že o prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku neprejavil záujem.

(4) Prevádzajúci je povinný označiť v registri nadobúdateľa, ktorý prejavil záujem podľa odseku 3 a s ktorým sa prevádzajúci predbežne dohodol na uzavretí zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: