Vzťah určovacej a vylučovacej žaloby po druhé

K  vzťahu vylučovacej a určovacej žaloby sa rozvinula inter-portálová diskusia. Tomáš Čentík uviedol viacero dôvodov prečo sa excindačná a určovacia žaloba navzájom nevylučujú (bližšie na našom portáli TU); naproti tomu sa Martin Maliar priklonil k záveru o tom, že obe žaloby sa skôr vylučujú (na portáli lexforum.cz - k nahliadnutiu TU).

V nadväznosti na vyjadrenia oboch kolegov si dovolím uviesť pár svojich postrehov:

Vylučovacia žaloba, má podľa môjho názoru, jediný účel, ktorým je záväzné určenie, že určitý majetok nepodlieha konkurzu a to bez ohľadu na dôvod prečo tomu tak je (nemusí sa jednať len o dôvod odvodený od vlastníctva daného majetku treťou osobou). Už pomenovanie žaloby ako vylučovacej implikuje jej negatívny charakter (niečo sa vylučuje z majetku podliehajúceho konkurzu a teda nie je majetkom podliehajúcim konkurzu) – zjednodušene možno povedať, že má podobný charakter ako negatívna určovacia žaloba (t.j. žaloba o určenie, že úpadca nie je majiteľom sporného majetku). Pri negatívnom určení, že vec nie je majetkom úpadcu nevidím dôvod pre to, aby na takomto určení existoval naliehavý právny záujem, pretože ani v dôsledku vyhovenia takejto žalobe nemôže byť vec vylúčená z konkurznej podstaty – jediným efektívnym prostriedkom pre vylúčenie veci z okruhu majetku podliehajúceho konkurzu je excindačná žaloba.

Iná situácia je pri pozitívnej určovacej žalobe, ktorá má za cieľ deklarovať vlastnícke právo (na účely tohto príspevku vychádzam z tohto najčastejšieho prípadu) žalobcu k majetku, ktorý sa považuje za majetok podliehajúci konkurzu. V excindačnom konaní otázka vlastníckeho práva prirodzene môže byť posudzovaná (a pravidelne tomu tak aj bude), súd sa ňou však musí hlbšie zaoberať  len pokiaľ to je nevyhnutné pre prijatie záveru o tom, či vec podlieha konkurzu.

Je však potrebné prisvedčiť záveru, že ak  je osoba, ktorá uplatňuje vylučovací nárok súčasne presvedčená o tom, že je vlastníkom určitej veci, fakticky jej ani neostane iná možnosť ako  uplatniť  - najefektívnejšie v samotnom vylučovacom konaní  - nárok na určenie vlastníckeho práva. Domnievam sa, že priebeh vylučovacieho konania, či dokonca existencia kladného vylučovacieho rozsudku nevylučujú naliehavý právny záujem na určení a to vzhľadom na celkom odlišný účel týchto žalôb. Nevyhnutný je, ako naznačuje Tomáš Čentík, tento postup v prípade potreby zmeny zápisu v evidencii, do ktorej sa majetok zapisuje – excindačnú žalobu, celkom správne, orgány vedúce osobitné evidencie majetku, nebudú akceptovať ako podklad pre zápis zmeny vlastníckych práv.

Súhlasím tiež s Martinom Maliarom, že je úplne namieste položiť si otázku, či by v takýchto prípadoch určovacia žaloba vôbec mala smerovať voči správcovi, ktorý nie je vlastníkom sporného majetku . Áno, oveľa logickejšie sa javí podanie takejto žaloby proti úpadcovi - nebráni však takémuto postupu § 47 odsek 4 ZKR? Mám skôr dojem, ži minimálne kým nie je právoplatne rozhodnuté o vylúčení veci z podstaty („konania týkajúce sa majetku podliehajúceho konkurzu patriaceho úpadcovi“) uvedené ustanovenie bráni tomu, aby bol žalovaným priamo úpadca.

Vzhľadom na všetky uvedené dôvody sa prikláňam k názoru, že v zásade excindančné konanie vyvolané konkurzom neneguje naliehavý právny záujem pre vedenie konania o určenie, že existuje právo k majetku, ktorý je predmetom obidvoch konaní  - tým samozrejme nie je vylúčené, že v individuálnych okolnostiach, nebude daný naliehavý právny záujem z iných dôvodov.  V súlade s tým, čo uviedol Martin Maliar (a nijak to vo svojom príspevku nespochybňoval ani Tomáš Čentík) môže byť naliehavý právny záujem oslabený v situáciách, kde v určenej lehote excindačná žaloba podaná nebola alebo kde bola právoplatne zamietnutá (túto problematiku by som však už považoval za námet  na samostatný príspevok).

Obaja kolegovia v konečnom dôsledku správne pomenovali rôzne aspekty analyzovanej témy a v praxi pri voľbe konkrétneho postupu odporúčam dôsledne zvažovať všetky nimi uvedené problematické otázky.

No a na a Martinovu otázku, či  dlžník  pri spísaní pohľadávky úpadcu voči nemu môže dosiahnuť jej vylúčenie odpovedám jednoznačne nie – a teším sa na odpoveď a nasledujúcu diskusiu.

Šaňo Bröstl ml.

Tlačiť
Tomáš ČentíkPrávnik od roku 201103.04.2014 o 13:17:44Reagovať
v podstate tieto dva typy žalôb sa istým spôsobom dopĺňajú, pretože každá z nich sleduje iný cieľ, vylučovacia žaloba odňať správcovi titul na speňaženie a určovacia zabezpečiť skutočnému vlastníkovi nakladanie so svojim majetkom pri tzv. registrovanom majetku (pri neregistrovanom majetku bude zrejme vhodné excindačnú žalobu doplniť o reivindikačnú žalobu) inými slovami samotná vylučovacia žaloba nerieši pre vlastníka podstatu veci, a to disponovať svojim majetkom, t.j. nie je dostatočným nástrojom ochrany práva vlastniť majetok - to, že súd v konečnom dôsledku vylúči majetok zo súpisu je síce pekné, ale keď s tým majetkom nemožno disponovať, tak mi je takéto vylúčenie asi zbytočné a práve v tomto tkvie ten naliehavý právny záujem inak otázka, či má byť v určovacom spore pasívne legitimovaný správca alebo úpadca je pre mňa osobne viac ako zaujímavá, lebo v jednom spore sme žalovali úpadcu a som zvedavý, či túto skutočnosť bude niekto rozporovať - vychádzali sme z toho, že vlastníkom zapísanom na LV je úpadca, preto by mal byť tento aj uvedený vo výroku súdneho rozhodnutia - navyše správca sa žaluje v prípadoch týkajúcich sa majetku podliehajúceho konkurzu patriaceho úpadcovi, a to že je úpadca zapísaný na LV ešte automaticky neznamená, že mu tento majetok aj patrí. Každopádne to zaujímavá otázka, na ktorú nie je jednoznačná odpoveď
Alexander Bröstl ml.Právnik od roku 200603.04.2014 o 19:15:31Reagovať
Súhlasím s tým, že sa istým spôsobom dopĺňajú, tak ako si napísal - a nemusí to byť len pri registrovanom majetku, kľudne môže naliehavý právny záujem existovať napríklad aj pri bežných hnuteľných veciach, asi bude závisieť od situácie. Čo sa týka pasívnej vecnej legitimácie, skôr by som to, vzhľadom na 47(4) ZKR skutočne videl na správcu - to ustanovenie je podľa mňa jednoznačné a to že síce je zapísaný úpadca skutočne nemusí znamenať, že je vlastníkom, avšak "formálne"a teda aj na účely pasívnej vecnej legitimácie a aplikácie citovaného ustanovenia je...Alebo potom aspoň klasická opatrnosť: zažalovať oboch.
Právnik od roku Reagovať