Odňatie možnosti účastníka položiť znalcovi otázku pred vypracovaním znaleckého posudku

V aplikačnej praxi súdov sa stal štandardným a ustáleným prístup, ktorý poväčšine vylučuje možnosť účastníka civilného súdneho konania položiť otázky znalcovi v štádiu pred vypracovaním znaleckého posudku. Spravidla je účastníkom rovno doručené uznesenie o nariadení znaleckého dokazovania, v ktorom už sú súdom definované úlohy a otázky, ktoré má znalec zodpovedať, a to bez toho, aby bol účastník vyzvaný na možnosť participovať na formulácii týchto otázok.

Druhým súvisiacim parciálnym problémom je otázka prípustnosti odvolania proti uzneseniu o nariadení znaleckého dokazovania, v rámci ktorého sú naformulované znalecké otázky – súdna prax tieto odvolania odmieta s odkazom na § 202 ods. 3 písm. a) v spojitosti s § 218 ods. 1 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“ alebo „procesný kódex“).

V tejto súvislosti je potrebné zamyslieť sa nad tým, či takýto prístup korešponduje s procesnými právami účastníka konania a či ho možno považovať za konformný s procesným kódexom. Zásadný problém spočíva v tom, že právo účastníka klásť znalcovi otázky na pojednávaní až po vypracovaní posudku nemusí byť z hľadiska dostatočného zistenia skutkového stavu a úspechu v spore postačujúce – tento výsluch má totiž v zásade vysvetľujúci charakter jednotlivých aspektov znaleckého posudku, pričom znalec nemusí vedieť kvalifikovaným spôsobom reagovať na skutočnosti mimo úloh a otázok stanovených v súdnom rozhodnutí.

Nad povahou uznesenia o nariadení znaleckého dokazovania v jeho časti, kde sú formulované úlohy a otázky pre znalca ako uznesením, ktorým sa upravuje vedenie konania a s jeho subsumovateľnosťou pod § 202 ods. 3 písm. a) OSP si dovolím polemizovať, nakoľko jeho charakter nenasvedčuje tomu, že patrí do skupiny uznesení o úprave vedenia konania.

Procesný kódex neupravuje exemplifikatívny výpočet uznesení, ktoré sa považujú za uznesenia upravujúce vedenie konania a tieto uznesenia nevymedzuje ani žiadnymi znakmi. V zmysle procesnej teórie sa za uznesenia, ktorými sa upravuje vedenie konania považujú rozhodnutia, ktoré nemajú vplyv na rozhodnutie vo veci samej, týkajú sa otázok, ktoré v záujme hospodárneho vedenia konania vyžadujú rýchle riešenie, ale bez toho aby odopretie možnosti odvolania mohlo byť na ujmu práv účastníka alebo tretej osoby; domnievam sa, že uvedené uznesenie, resp. jeho časť, kde sa zaoberá otázkami pre znalca do tejto kategórie rozhodnutí svojou povahou nepatrí.

Procesný postup súdu týkajúci sa spôsobu formulovania a položenia otázok ustanovenému znalcovi bez súčinnosti účastníka konania, t.j. ak účastníkovi nebolo žiadnym spôsobom umožnené navrhnúť otázky pre znalca, alebo sa aspoň vyjadriť k otázkam formulovaným zo strany súdu možno považovať za rozporný najmä s § 6 OSP, podľa ktorého v konaní postupuje súd v súčinnosti so všetkými účastníkmi konania tak, aby ochrana práv bola rýchla a účinná. Vzhľadom na skutočnosť, že od správnej, vyčerpávajúcej a dostatočnej formulácie otázok pre znalca závisí zodpovedanie na všetky rozhodujúce skutočnosti relevantné pre posúdenie hmotnoprávneho nároku účastníka uplatneného v konaní, možno vysloviť názor, že uvedeným postupom súdu dochádza k odňatiu možnosti účinne a efektívne uplatňovať procesné práva v konaní – najmä v prípadoch, ak sa odpoveďou na danú otázku môže získať významné zistenie pre konečné rozhodnutie.

Ak je v zmysle stabilizovanej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva povinnosťou súdu reagovať na všetky rozhodujúce argumenty a skutočnosti uvádzané účastníkmi konania (Ruiz Torija c. Španielsko z 9. decembra 1994, séria A, č. 303-A, s. 12, § 29; Hiro Balani c. Španielsko z 9. decembra 1994, séria A, č. 303-B; Georgiadis c. Grécko z 29. mája 1997; Higgins c. Francúzsko z 19. februára 1998), o to viac je povinnosťou súdu nebrániť účastníkovi v produkovaní týchto skutočností v rámci súdneho konania. Inými slovami súd nemôže účastníkovi konania znemožniť a uprieť právo prispieť k dostatočnému zisteniu skutkového stavu, ktorý možno dosiahnuť aj náležitým položením otázok súdom ustanovenému znalcovi, ktorých zodpovedanie ovplyvní komplexnosť vypracovaného znaleckého posudku, a tým aj úplnosť skutkových zistení, ktoré majú dopad na správne právne posúdenie prejednávanej veci.

Rovnako podľa § 123 OSP majú účastníci konania právo vyjadriť sa k návrhom na dôkazy a k všetkým dôkazom, ktoré sa vykonali.

Jednostranná formulácia otázok pre znalca zo strany súdu môže mať za následok nedostatočné a nevyčerpávajúce zistenie skutkového stavu veci, resp. môže opomenúť určitú dôležitú skutkovú okolnosť, ktorá sa má preukázať, čím sa účastníkovi konania znemožní právo na účinnú procesnú obranu, čo má zásadný vplyv na úspech v konaní.

Uvedený postup súdu opomínajúci procesné práva účastníka môže mať závažný vplyv na rozhodnutie vo veci samej, pričom odopretie možnosti odvolania proti predmetnému uzneseniu môže byť na ujmu práv účastníka v podobe neúspechu v konaní. Od výsledku znaleckého dokazovania bude totiž závisieť samotné meritórne rozhodnutie. Z uvedeného dôvodu formulovanie a položenie otázok súdnemu znalcovi bez ingerencie účastníka nemožno akceptovať, nakoľko mu znemožňuje rozvinúť svoju procesnú obranu v celom rozsahu. Navyše takýto postup súdu nerešpektuje základné princípy civilného procesu, a to princíp kontradiktórnosti, princíp zistenia čo najúplnejšieho skutkového stavu a prejednací princíp. Procesná povinnosť tvrdiť skutočnosti a navrhovať dôkazy na preukázanie týchto skutočností, ktoré majú význam pre rozhodnutie vo veci samej zahŕňajúca aj zadanie a položenie otázok ustanovenému znalcovi pred vypracovaním znaleckého posudku je predovšetkým záležitosťou účastníkov konania. Splnenie tejto povinnosti sa v konečnom dôsledku procesne prejavuje v unesení bremena tvrdenia a dôkazného bremena. Nemožno spravodlivo požadovať od účastníka konania, aby uniesol dôkaznej bremeno a na druhej strane mu procesne brániť, aby túto skutočnosť nemohol relevantným spôsobom ovplyvniť.

Postup súdu, ktorým sa neumožní účastníkovi konania formulovať a položiť znalcovi pred vypracovaním znaleckého posudku otázky, pričom zodpovedanie týchto otázok môže mať rozhodujúci význam pre výsledok celého sporu, možno hodnotiť ako odňatie možnosti konať pred súdom – odnímajú sa mu totiž procesné práva vyplývajúce z OSP. Pod odňatím možnosti konať pred súdom treba rozumieť taký postup súdu, ktorým sa znemožnila, odňala alebo sťažila účastníkovi konania realizácia tých procesných práv, ktoré majú slúžiť na ochranu a obranu jeho práv a záujmov právom chránených v tom-ktorom súdnom konaní.

V tejto súvislosti poukazujem na judikát, podľa ktorého za postup súdu odnímajúci účastníkovi konania možnosť pred súdom konať a zakladajúci prípustnosť dovolania podľa uvedeného ustanovenia, treba považovať aj odmietnutie odvolania podľa § 218 ods. 1 písm. c) OSP v prípade, že podmienky pre takéto rozhodnutie neboli splnené (uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 5 Cdo 327/2009 zo dňa 14. januára 2010 dostupné TU).

 

Tomáš Čentík

 

Tlačiť
Tomáš ČentíkPrávnik od roku 201113.10.2017 o 11:07:31Reagovať
Rozhodnutie ÚS SR týkajúce sa problematiky znaleckého dokazovania v kontexte prieťahov súdneho konania: Úlohou okresného súdu je prekonzultovať so súdnym znalcom jeho objektívnu možnosť vykonať úkon znaleckej činnosti v požadovanej lehote. Ak si okresný súd túto povinnosť nesplní a nariadenie nového znaleckého dokazovania novým súdnym znalcom spôsobí predĺženie samotného konania, zapríčiní tým vznik zbytočných prieťahov. (nález Ústavného súdu SR – prieťahy, z 27. 10. 2016, sp. zn. II. ÚS 560/2016)
Tomáš ČentíkPrávnik od roku 201120.10.2015 o 14:37:49Reagovať
Uznesenia, ktorými sa upravuje vedenie konania, Občiansky súdny poriadok v žiadnom zo svojich ustanovení nevymenúva, ani ich nevymedzuje žiadnymi znakmi. Súd preto musí v každom konkrétnom prípade zvažovať, či ide o uznesenie, ktorým sa upravuje vedenie konania, alebo nie. Za takéto rozhodnutia treba vo všeobecnosti považovať procesné uznesenia súdu, ktoré nemajú vplyv na rozhodnutie vo veci samej, týkajú sa otázok, ktoré v záujme hospodárneho vedenia konania vyžadujú rýchle riešenie bez toho, aby odopretie možnosti odvolania mohlo byť na ujmu práv účastníkov konania alebo tretích osôb, pričom súd nimi nie je viazaný a môže ich zmeniť bez toho, aby bolo treba podať odvolanie. Vychádzajúc z týchto kritérií je súdna prax jednotná v názore, že uznesením upravujúcim vedenie konania je i uznesenie o nariadení znaleckého dokazovania, resp. ustanovení znalca [porovnaj Sborník stanovisek, závěrů, rozborů a zhodnocení soudní praxe, zpráv o rozhodování soudů a soudních rozhodnutí Nejvyššího soudu 1964 –1969, SEVT, Praha 1980 (v skratke „Zborník III“), str. 329-330]. K rovnakému záveru dospela i právna teória (pozri napr. Števček, M., Ficová, S. a kol. Občiansky súdny poriadok. Komentár, 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 603). (uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 3 Cdo 315/2015 z 01.07.2015) K tomu sa žiada doplniť, že uznesenie o nariadení znaleckého dokazovania, resp. ustanovení znalca je potrebné posudzovať z obsahového hľadiska, nakoľko jeho obsahom môžu byť otázky (kumulácia viacerých uznesení do jednej listiny) mimo rámec ustanovenia znalca, ktoré nemusia spadať pod slovné spojenie uznesenia upravujúce vedenie konania.
Martina RedererováPrávnik od roku 198710.06.2014 o 17:10:08Reagovať
Vážený pán, rada by som sa dočítala, ako postupovať, aké má možnosti účastník konania pred súdom - ak mu je súdom doručené Uznesenie o nariadení znaleckého dokazovania voči ktorému nie je možnosť podať odvolanie ? Má vyčkať ak je posudok znalcom vyhotovený a namietať nemožnosť položiť znalcovi otázky neskôr na pojednávaní ? Aké má takáto námietka účastníka procesnoprávne účinky vo vzťahu k vykonanému dokazovaniu, k posudku ? Napríklad v praxi sa môže vyskytnúť situácia, že ako účastníci konania (žalobcovia, žalovaní) sú v situácii ako ju popisujete v článku. Napríklad účastník vzniesol námietku ohľadom pravosti podpisu, súd nariadil písmoznalecké dokazovanie, sám ustanovil znalca, posudok bol doručený po 32 mesiacoch od prevzatia spisu znalcom (pre zaneprázdnenosť znalca). Otázky znalcovi uviedol súd v uznesení, účastníci vôbec neboli vyzvaní ani k doloženiu podkladov, ani k možnosti akokoľvek sa vyjadriť k otázkam, ku skúmaniu ako takému. Teoreticky takýto posudok môžu napádať obe strany sporu. Poprosila by som aký má na takúto možnú situáciu právnická advokátska obec.
Tomáš ČentíkPrávnik od roku 201112.06.2014 o 12:48:19Reagovať
Na túto problematiku zjavne nie sú jednotné názory, čo dokazuje aj táto diskusia - taktiež sa k tomu doposiaľ nevyjadrila ani súdna prax. V súvislosti s týmto problémom mám vedomosť o dovolacom konaní pred Najvyšším súdom SR, kde sa rieši tento procesný problém. Možno po tomto rozhodnutí budeme všetci múdrejší. V prvom rade je v praxi problémom to, že takéto uznesenia sú spravidla považované za uznesenia, ktorými sa upravuje vedenie konania a z toho dôvodu odmietané odvolacími súdmi. V takom prípade je možnosť podať dovolanie, kde je potrebné argumentovať tým, že nejde o rozhodnutie takejto povahy, a preto bola účastníkovi konania neoprávnene odňatá možnosť konať pred súdom (viď vyššie uvedené uznesenie NS SR). Druhý aspekt spočíva v tom, že ak pripustíme možnosť odvolania proti týmto uzneseniam, čo v prípade, ak súd opomenie v procese tvorby znaleckej úlohy účastníka konania, t.j. či ide o procesnú vadu predstavujúcu niektorý z odvolacích dôvodov (napr. odňatie možnosti konať pred súdom alebo iná vada konania, ktorá môže mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, príp. porušenie §§ 6 a 123 OSP, článku 46 a 48 Ústavy SR). Tieto otázky boli zdôvodňované v predmetnom príspevku a následne konfrontované v rámci diskusie, preto nechávam na čitateľovi, ku ktorému záveru sa prikloní.
Alex Rajnič KnapíkováPrávnik od roku 200316.06.2014 o 22:44:23Reagovať
Navrhnúť otázky, ktoré má súd znalcovi položiť, môže účastník už v žalobe (vyjadrení sa k žalobe), resp. môže tak urobiť v zásade kedykoľvek. Súd nariadi znalecké dokazovanie po vypočutí účastníkov konania a nemá osobitnú povinnosť účastníkov konania vyzývať na predloženie konkrétnych otázok, ktoré majú byť znalcovi položené. Je to právo účastníka navrhovať dôkazy, ale súd rozhodne, ktoré vykoná. Pokiaľ bolo nariadené znalecké dokazovanie a účastník si myslí, že súd opomenul znalcovi nejakú otázku položiť, môže navrhnúť súdu, aby ju znalcovi dodatočne položil. Alebo tak môže urobiť na pojednávaní, keďže súd môže napr. od znalca žiadať, aby doplnil svoj písomne podaný znalecký úkon ústne na pojednávaní (samozrejme vždy záleží na tom, čo je predmetom znaleckého skúmania - nie vždy je to objektívne možné). Netreba zabúdať na to, že pokiaľ súd nevykoná znalecké dokazovanie "podľa predstáv" účastníka a má to za následok nedostatočne zistený skutkový stav veci, ide o dôvod, pre ktorý môže účastník konania podať odvolanie vo veci samej. Formulácii, že "sám súd ustanovil znalca" úplne nerozumiem. Súd priberá znalca do konania. Nerobí tak účastník, znalec nemôže do konania vstúpiť sám z vlastnej iniciatívy alebo na niečí podnet/výzvu, súd neustanovuje znalca len na návrh niektorého z účastníkov konania.... Ak súd ustanovil znalca, ktorý podal posudok po 32 mesiacoch, tak je asi problém ako na strane znalca, tak aj na strane súdu. Na mieste účastníka by som namietala prieťahy v konaní. Súd má nástroje ako znalca "prinútiť" podať znalecký posudok. Netreba zabúdať ani na administratívnoprávnu zodpovednosť znalca (súd avizuje prieťahy znalca MSSR, ktoré vykonáva nad znalcami dohľad). Pokiaľ súd tieto nástroje voči znalcovi nevyužil, treba vziať na zodpovednosť za prieťahy v konaní sudcu. Pri písmoznalectve však treba pre úplnosť dodať, že znalcov zapísaných v zozname je naozaj málo, avšak 32 mesiacov na vypracovanie posudku je naozaj veľa. Čo sa týka doloženia podkladov účastníkmi - pokiaľ znalec pre zodpovedanie súdom položených otázok potrebuje súčinnosť účastníkov konania, účastníci majú túto povinnosť priamo zo zákona, teda znalec by ich na súčinnosť vyzval, preto nie je potrebné im túto povinnosť duplicitne ukladať v uznesení o ustanovení znalca. Uvádzate, že "takýto posudok" môžu teoreticky napádať obe sporové strany. Áno, samozrejme, nielen teoreticky. Každý z účastníkov má právo vyjadriť sa k záverom znaleckého posudku a má právo navrhnúť jeho doplnenie. A samozrejme, každý účastník má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej z dôvodu, že prvostupňový súd nedostatočne zistil skutkový stav. Ak by sme pripustili možnosť účastníkov odvolať sa voči každej otázke položenej súdom znalcovi (alebo napr. svedkovi), asi by súd konanie nikdy neskončil ani na prvom stupni a väčšina týchto konaní by skončila odvolávaním sa žalobcom a žalovaným...
Martina RedererováPrávnik od roku 198718.06.2014 o 13:15:04Reagovať
K možnosti vyjadriť sa cez možnosť odvolania voči položeným otázkam znalcovi: Ak sú v Uznesení o nariadení znaleckého dokazovania súdom znalcovi položené otázky, ktoré sa môžu javiť účastníkom sporu ako kapsiozne alebo navádzajúce - je vhodnejšie a hospodárnejšie sa vyjadriť účastníkmi konania k otázkam ešte pred tým, ako je znalecký posudok znalcom vyhotovený. Ak nebudú účastníci konania namietať položené otázky v stanovenej lehote, neskôr pri hodnotení posudku a výsluchu znalca sa tým súd prvého stupňa nebude zaoberať a nebude to ani odvolacím dôvodom pre podanie odvolania na súd druhého stupňa. Ale vo všeobecnosti sa proti otázkam v uznesení položených súdom znalcovi vyjadruje pred vyhotovením posudku zrejme len malé percento prípadov aj s poukazom na poučenie súdu, že proti takémuto uzneseniu nie je možné podať odvolanie takéto ich vyjadrenie alebo námietky nemajú žiadny účinok a sú právne bezvýznamné . Jedna stránka veci je neprípustnosť odvolania voči nariadenému znaleckému dokazovaniu a druhá, ak súd spojí do tohoto uznesenia o pribratí znalca aj samotné otázky na ktoré má znalec odpovedať - či sa to nemôže považovať za odňatie možnosti účastníka konať pred súdom. Samozrejme, že posudok vždy namieta strana sporu v neprospech ktorej sa javí. Avšak formálne (nie odborné) náležitosti znaleckého posudku (počet príloh, počet strán, znalecká doložka a pod.) by mal skúmať súd ešte predtým, ako pristúpi k vypočutiu znalca, ktorý posudok vypracoval a k hodnoteniu dôkazu. V praxi však tiež tieto skutočnosti sú ponechávané na účastníkoch konania. Stáva sa, že posudky sú vypracované chvatne a neodborne, majú iný počet strán a príloh ako uvádzajú na prvej strane posudku a podobne (formálne vady). Nezanedbateľný pre nápad veci na odvolací súd je aj postup, ak posudok vypracoval znalec pribratého znaleckého ústavu, ale znalecký ústav má síce vydané povolenie pre súdom nariadený znalecký odbor v ktorom sa má posudok vypracovať, ale znalec (fyzická osoba) ktorá posudok pre znalecký ústav vypracovala, je ako znalec zapísaná v inom znaleckom odbore prípadne ako znalec nie je zapísaná vôbec a súd prvého stupňa to nepovažuje za chybu posudku.
Tomáš ČentíkPrávnik od roku 201105.06.2014 o 23:51:59Reagovať
Právo účastníka konania a tomu zodpovedajúcu povinnosť súdu umožniť účastníkovi formulovať úlohy, resp. otázky pre znalca je nevyhnutné aj z toho hľadiska, že súd nie je "motivovaný" položiť otázky tak, aby sa zistil náležite a úplne skutkovÿ stav veci. Inak povedané súdu nezáleží na tom, či sa preukážu skutočnosti v prospech alebo neprospech toho-ktorého účastníka. Z tohto pohľadu je nelogické, aby súd pri predostrení skutočností znalcovi, ktorými sa má zaoberať postupoval bez participácie a v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania. Navyše tento prístup je konzistentný so zásadou procesnej autonómie a prevencie pred nezákonnými rozhodnutiami - predchádza sa ďalším nákladom na opätovné znalecké dokazovanie a nedostatkom už v priebehu konania. Tento záver má taktiež oporu v ustanoveniach 6 a 123 OSP a zároveň rešpektuje princíp kontrakdiktórnosti konania a prejednací princíp - súd nemôže ignorovať , resp. suplovať iniciatívu účastníkov konania, o ktorých práva a povinnosti v konaní ide. Pre súd je totiž irelevantné, ktorý účastník konania unesie dôkazné bremeno v spore, preto by mal mať účastník vplyv na zameranie znaleckého posudku za účelom preukázania rozhodujúcich skutočností. Nemožno vylúčiť, aby súd istým spôsobom korigoval úlohy a otázky, na ktorých zodpovedaní má účastník záujem v prípade, že tieto otázky sú zjavne nezmyselné alebo v žiadnom kontexte nesúvisia s meritom veci (obdoba ingerencie súdu napríklad v prípade sugestívne kladených otázok)- nemožno sa ale stotožmiť s tým, že účastník bude v tomto procese absolútne opomenutý. Predmet sporu totiž určuje žalobca, ktorý najlepšie vie aké skutočnosti majú byť znalcom zodpovedané - rovnako v rámci procesnej obrany sledujúc zásadu rovnosti účastníkov konania má byť rovnaká možnosť poskytnutá žalovanému. Súd v tomto procese by mal v podstate vykonávať iba akýsi dohľad a korekciu, nie nahrádzať procesnú aktivitu účastníkov konania. Vzhľadom na vyššie uvedené nesúhlasím s tým, že ide o vzťah v rovine znalec a súd.
ján dankovčikPrávnik od roku 200907.06.2014 o 12:02:56Reagovať
Tomáš, mám dojem, že si nerozumieme. My sa nesporíme o tom, že účastník konania nemá právo položiť znalcovi otázky (podieľať sa na vymedzení znaleckej úlohy). Toto právo účastníkovi konania vyplýva (ako už bolo na tomto mieste dvakrát uvedené) z ustanovenia § 127 ods. 1 veta prvá OSP. Účastník konania má nárok byť vypočutý pred ustanovením znalca, t.j. navrhnúť súdu predmet znaleckého skúmania (konkrétne otázky), ale nemá nárok na to, že práve tieto otázky budú znalcovi položené, pretože súd rozhoduje o tom, čo treba dokazovať a čo nie. T.j. je nárokovateľné vytvorenie priestoru účastníkovi konania zo strany súdu na ich položenie, ale nie je nárokovateľné aj ich položenie. Ak to vyjadrím ešte inak, účastník konania má právo navrhnúť vykonanie dôkazu, ale nemá nárok na jeho vykonanie. Neviem, či sa sporíme v tom, že rozhodnutie súdu o ustanovení za znalca je svojou povahou rozhodnutím o vedení konania alebo nie. Vy ste vo svojom článku vyjadrili, že nie je, a teda že je voči nemu prípustné odvolanie. Ja si myslím, že ide o rozhodnutie o vedení konania. V predchádzajúcom príspevku som to odôvodnil. Vo svojom poslednom príspevku ste sa k tejto otázku už nevyjadrili. Konečne vyjadrujete nesúhlas s názorom, že ide o vzťah znalca a súdu. Ja si myslím, že nemáte pravdu. Právne vzťahy vznikajú na základe právnych skutočností. Právnou skutočnosťou je aj rozhodnutie súdu o ustanovení za znalca. Súd (štát) uloží povinnosť znalcovi niečo vykonať (znalecký úkon). Je to verejnoprávny vzťah súdu na jednej strane a znalca na strane druhej (dvojstranný právny vzťah). Myslíte si, že by bolo v poriadku ak by z pozície moci povinnosti (otázky) znalcovi ukladal súd a súčasne aj účastník konania? Účastníkovi z tohto právneho vzťahu neplynú žiadne práva a povinnosti. Akiste by ste mohli namietať, že súd nie zriedka v tomto rozhodnutí uloží účastníkom konania povinnosť dostaviť sa k znalcovi na vyšetrenie, predložiť znalcovi listiny potrebné na vykonanie znaleckého úkonu a pod. Podľa môjho názoru by tieto povinnosti mali byť ukladané v samostatnom uznesení, resp. ich vôbec nie je dôvod ukladať, pretože povinnosť poskytnúť súčinnosť znalcovi ustanovenému orgánom verejnej moci vyplýva priamo zo zákona č. Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (§ 2 ods. 6 písm. b)) Tieto povinnosti sú teda ukladané naviac (zbytočne), preto si myslím, že rozhodnutím o ustanovení za znalca vzniká dvojstranný právny vzťah- znalec a súd. Tiež si nemyslím, že prvostupňový súd nemá záujem na úplnom zistení skutkového stavu, ide o jeden z dôvodov na podanie odvolania (§ 205 ods. 2 písm. c)).
Tomáš ČentíkPrávnik od roku 201110.06.2014 o 08:07:49Reagovať
Ja uznávam, že zmyslom neprípustnosti odvolania proti uzneseniam upravujúcim vedenie konania je zabrániť zbytočnému predlžovaniu sporu - nesúhlasím však, že za takéto uznesenie sa považuje rozhodnutie, ktorým sa znalcovi zadávajú úlohy, ktoré má v konaní zodpovedať v znaleckom posudku. Ako som uviedol v článku s odkazom na procesnú teóriu, uznesenie upravujúce vedenie konania nie je také uznesenie, ktoré má vplyv na rozhodnutie vo veci samej a neprípustnosť odvolania by mohla byť účastníkovi konania na ujmu. Odmietnutie návrhu účastníka na položenie otázky, resp. úlohy znalcovi, ktorými možno preukázať rozhodujúce skutočnosti možno považovať za inú vadu konania, ktorá môže mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, príp. môže byť naplnení aj iný odvolací dôvod. S tým skutkovým stavom veci som sa asi nepresne vyjadril, skôr som myslel, že súd nemá záujem zisťovať skutočnú, resp. objektívnu pravdu dôsledkom čoho môže byť zistený skutkový stav pravdu skresľujúci
ján dankovčikPrávnik od roku 200904.06.2014 o 17:14:07Reagovať
Podľa § 127 ods. 1 prvá veta OSP "Ak závisí rozhodnutie od posúdenia skutočností, na ktoré treba odborné znalosti, ustanoví súd po vypočutí účastníkov znalca" Skrz toto ustanovenie má účastník konania vplyv aj na to, čo bude predmetom znaleckého skúmania. Zo samotného pojmu "uznesenie upravujúce vedenie konania" možno vyvodiť, že ide o procesný prostriedok, prostredníctvom ktorého súd určuje smer konania. Cieľom je zabránenie predĺžovaniu sporu, v uvedenom prípade k odbiehaniu ku zisťovaniu skutočností, ktoré sú bezvýznamné pre rozhodnutie. T.j. len procesnému sudcovi prináleží posúdiť to, čo je potrebné skúmať a zistiť pre spravodlivé rozhodnutie vo veci samej. S prihliadnutím na uvedené sa v plnej miere stotožňujem s právnou teóriou a súdnou praxou v tom, že ide o rozhodnutie upravujúce vedenie konania proti ktorému nie je prípustné odvolanie. Práve naopak, v praxi sa nie zriedka stáva, že znalcom sú položené otázky, na ktoré sa nedá objektívne odpovedať (nie pre ich zložitosť ale nezmyselnosť), pretože znalci sa nepodieľali na ich formulácii a súd len "prebral" otázky účastníkov konania. Na tomto mieste si dovolím rozčleniť štádium pred vykonaním znaleckého úkonu na jednotlivé časti a vymedziť úlohu súdu, účastníkov konania a znalca v nich. 1. Účastníci navrhnú súdu aké skutočnosti je podľa ich názoru potrebné zistiť pre rozhodnutie vo veci samej. 2. Súd rozhodne, ktoré z navrhovaných skutočností z doposiaľ vykonaného dokazovania nie sú jasné a zároveň sú dôležité pre meritórne rozhodnutie. 3. Súd predostrie znalcovi to, čo potrebuje zistiť a následne znalec mu "pomôže" sformulovať otázky. Uvedeným konaním sa súd vyhne odpovediam, ktoré zjednodušene povedané nepotreboval zistiť.
Alexander Bröstl ml.Právnik od roku 200604.06.2014 o 21:22:11Reagovať
Ja si myslím, že v účastník konania by mal mať možnosť uviesť, čo má znalec vyriešiť v konaní - nehovorím, že to musí byť formou otázok, i keď najčastejšie sa to v praxi rieši asi takto. Máme viacero prípadov, že keď účastník nesformuluje otázky, súd nie je dôsledný a zabudne sa na niečo spýtať... aby sa predišlo tomu čo píšete, skôr by som to videl tak, že súd by mal vyzvať účastníkov na sformulovanie otázok a ak je medzi nimi nejaká nadbytočnosť alebo nezmyselnosť mal by to odfiltrovať súd (súd predsa musí vedieť čo je a čo nie je podstatné pre konanie).
Alex Rajnič KnapíkováPrávnik od roku 200304.06.2014 o 22:12:48Reagovať
no veď práve, že súd vie (musí vedieť), čo je a čo nie je podstatné pre konanie :)... preto mi tá poznámka o nedôslednosti súdu príde zbytočná. alebo skôr takto - to, že sú naše súdy častokrát nedôsledné (realita) nie je argumentom pre to, aby sme rozhodnutie o ustanovení znalca nepovažovali za uznesenie o vedení konania a pripustili odvolanie voči nemu. právo navrhovať dôkazy predsa účastníkovi konania nikto neodníma. súd znalecké dokazovanie nariadi po vypočutí účastníkov.
Alexander Bröstl ml.Právnik od roku 200605.06.2014 o 07:14:20Reagovať
Nemám rád, keď sa argumentuje nejakým konkrétnym príkladom ale skúsim to dať: predstavme si situáciu, že súd ustanoví znalca a naformuluje mu totálne zlé alebo od veci otázky - prečo by som ako účastník konania nemal mať možnosť podať odvolanie pretože tie otázky sú úplné mimo? Prečo keď som názoru, že znalecké je nadbytočné alebo nepovedie k cielu, nemal mať možnosť podať odvolanie s argumentáciu, že navrhujem, aby znalec nebol ustanovovany?
Alex Rajnič KnapíkováPrávnik od roku 200305.06.2014 o 08:14:52Reagovať
to, či súd nariadi znalecké dokazovanie alebo nie, a ak áno, aké otázky znalcovi položí, predsa účastník môže ovplyvniť vo výpovedi pred nariadením znaleckého dokazovania (§ 127 ods. 1 veta prvá OSP), prípadne aj po svojimi návrhmi na doplnenie znaleckého dokazovania. ja považujem tento vzťah skôr za vzťah súdu a znalca, lebo znalec svojimi odbornými znalosťami "asistuje" súdu, aby náležite veci porozumel a vedel o nej rozhodnúť. účastník konania sa môže brániť podaním odvolania voči rozhodnutiu vo veci samej, kde bude namietať neúplnosť a nesprávnosť súdom zisteného skutkového stavu. veď napr. ak súd nariadi výsluch svedka, procesný predpis účastníkovi nedáva možnosť sa voči tomu odvolať. ani by to nebolo účelné. priebeh dokazovania si predsa stále usmerňuje sudca - preto ten charakter procesných rozhodnutí a neprípustnosť odvolania voči nim. kontradiktórnosť civilného procesu to nijako nenarúša.
Právnik od roku Reagovať