Novinky

Sekcia "Novinky" prináša rôznorodé aktuálne informácie zo sveta práva a informačný servis o dianí v právnom prostredí. Cieľom rubriky je prinášať tie najzaujímavejšie ako aj prakticky využiteľné informácie napr. o prelomových počinoch orgánov verejnej moci, právnických publikáciách a časopisoch, súťažiach, či tipoch pre uľahčenie právnej praxe.

Od 1.1.2019 majú všetci zamestnávatelia povinnosť nahlásiť voľné pracovné miesta – podľa § 62 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti je zamestnávateľ povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza; to sa nevzťahuje na voľné pracovné miesto, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovanom na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu (napr. zamestnávateľ, ktorý sa riadi zákonom o štátnej službe).

05.02.2019

Laureátom ceny v kategórii Ľudské práva a právo ústavné sa stal doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc., vysokoškolský pedagóg a sudca Ústavného súdu SR. 

03.02.2019

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) prvýkrát rozhodol o tom, že ústavný zákon nie je v súlade s Ústavou SR.

31.01.2019

Úrad na ochranu osobných údajov SR vypracoval na základe často kladených otázok metodické usmernenie k zverejňovaniu fotografií a audiovizuálnych záznamov v kontexte ochrany osobných údajov. Tento dokument sumarizuje možnosti prevádzkovateľov pri určení právnych základov pri zverejňovaní fotografií.

 

24.01.2019

Včera (7. januára 2019) bol posledný termín na predkladanie návrhov na kandidátov na sudcov ÚS SR.

08.01.2019

Minister spravodlivosti Gábor Gál predložil návrh, aby sa zdravotná dokumentácia pacienta stala úradným záznamom. Pri zabielení dôležitých údajov by mohol byť vinník trestne stíhaný.

06.12.2018

Každý, kto sa obráti na advokáta, chce dostať  kvalitnú službu a dobrú právnu radu. Slovenská advokátska komora (SAK), ako garant licencií advokátov a samosprávny orgán s disciplinárnou právomocou, dbá na zachovanie odbornosti advokátov a kvality poskytovaných služieb a koná tak, aby nedochádzalo k deformácii trhu právnych služieb.

21.11.2018

Európska prokuratúra (EPPO) zverejnila výberové konanie na hlavného európskeho prokurátora. Uchádzači z celej EÚ sa môžu na tento post prihlásiť do 14.12.2018.

20.11.2018

Po približne 4 rokoch Ústavný súd SR vyslovil nesúlad  zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku resp. jeho podstatnej časti s Ústavou SR.

15.11.2018

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil rozhodnutie o neprijateľnosti sťažnosti v prípade Žilková proti Slovenskej republike, v ktorom sťažovateľka namietala porušenie práva na spravodlivé konanie. ​

29.10.2018

Od 16. februára 2019 sa začne v Európskej únii uplatňovať nové nariadenie o verejných listinách, vďaka ktorému sa odstráni administratívna záťaž pre občanov súvisiaca napr. s apostiláciou alebo zabezpečovaním overených prekladov niektorých verejných listín.

04.10.2018

Deväť z 13 sudcov Ústavného súdu SR vrátane jeho predsedníčky ukončí svoj mandát 16. februára 2019. Noví sudcovia budú volení na 12 rokov, a teda budú vo svojich funkciách až do roku 2031. 

29.05.2018

​Pred pár dňami (1.marca 2018) to bol presne rok, čo nadobudli účinnosť nové pravidlá pre osobný bankrot. Vďaka zmenám sa osobný bankrot stal oveľa dostupnejším. Pre ľudí je dnes jednoduchšie vymaniť sa z tzv. „dlhovej pasce“ a prejsť s pomocou Centra právnej pomoci procesom osobného bankrotu formou konkurzu alebo splátkového kalendára. Za rok osobného bankrotu po novom bolo na súd podaných 7 402 návrhov a schválených 4 330 osobných bankrotov + 68 splátkových kalendárov.

07.03.2018

​Poslanci dnes (6. februára 2018) v parlamente definitívne odobrili veľkú novelu zákona  o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Návrh predložený ministerkou spravodlivosti Luciou Žitňanskou na jednej strane zavádza opatrenia, ktoré pomôžu znalcom, tlmočníkom a prekladateľom pri výkone ich činnosti. Na strane druhej podstatne zvyšuje verejnú kontrolu v konaniach pri vyvodzovaní zodpovednosti voči znalcom, tlmočníkom a prekladateľom.

07.02.2018

​Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok, ktorým rozhodol o porušení práva na slobodu prejavu, zaručeného článkom 10 Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd.

29.11.2017

Európsky súd pre ľudské práva vypísal výberové konanie na pozíciu právneho experta zaoberajúceho sa slovenskými prípadmi. Hlavnou náplňou práce je poskytovanie asistencie vyšším právnym expertom ESĽP, najmä vo vzťahu k príprave korešpondencie so sťažovateľmi a návrhov rozhodnutí. 

16.11.2017

Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská dnes predložila na rokovanie vlády návrh zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Návrh na jednej strane zavádza opatrenia, ktoré pomôžu znalcom, tlmočníkom a prekladateľov pri výkone ich činnosti. Na strane druhej podstatne zvyšuje verejnú kontrolu v konaniach pri vyvodzovaní zodpovednosti voči znalcom, tlmočníkom a prekladateľom. 

09.11.2017

Medializované informácie o problémoch elektronických občianskych preukazov nijako neovplyvňujú prácu na súdoch a nepredstavujú pre ne bezpečnostné riziko.  Sudcovia, vyšší súdni úradníci a rovnako aj právnické profesie ako advokáti, notári, či exekútori, ktorí používajú mandátne certifikáty, ich môžu používať ďalej bez akéhokoľvek bezpečnostného rizika. Aktuálna medializovaná situácia sa totiž používania mandátnych certifikátov nijako netýka.

26.10.2017

STUDIA IURIDICA Cassoviensia je elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

28.09.2017
Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská predložila do medzirezortného pripomienkovania očakávanú veľkú novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Navrhovaná úprava je výrazným posunom pre tých, ktorí o informácie žiadajú a rovnako pre tých, ktorí ich poskytujú. Na jednej strane významne rozširuje okruh poskytovaných informácií aj okruh povinných osôb, na strane druhej vytvára jednoduché pravidlá, ktoré bránia zneužívaniu infozákona.
26.09.2017