ÚS SR: Neúplné zloženie pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky má vplyv na viaceré štatistické ukazovatele

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) pravidelne a systematicky sleduje štatistické údaje podľa vybraných ukazovateľov, ako napr. počet doručených podaní (návrhov a sťažností), počet vybavených podaní, priemernú dĺžku konania pre ústavným súdom a pod.

Na štatistické ukazovatele súvisiace s rozhodovacou činnosťou ústavného súdu má vplyv neúplné zloženie pléna. Zreteľné to bolo v čase, keď na ústavnom súde chýbali 3 sudcovia (od 4. júla 2014 do 14. decembra 2017), no markantný rozdiel možno badať najmä teraz, keď ústavný súd pracuje iba v zložení 4 sudcov, a to od ukončenia III. funkčného obdobia 9 z 13 sudcov ústavného súdu (od 16. februára 2019 do 31. marca 2019).

Aktuálne výsledky štatistického spracovania údajov za prvé 3 mesiace roku 2019 pri porovnaní s rovnakými výsledkami za rovnaké sledované obdobie v roku 2017 a 2018 poukazujú na nasledujúce fakty:

  1. nápad podaní (doručené podania):

– 1. 1. 2017 – 31. 3. 2017 (január, február a marec 2017) 584

– 1. 1. 2018 – 31. 3. 2018 (január, február a marec 2018) 667

– 1. 1. 2019 – 31. 3. 2019 (január, február a marec 2019) 591 (305 + 286)

· do ukončenia III. funkčného obdobia 305

· od ukončenia III. funkčného obdobia do konca marca 286

  1. vybavené podania

– 1. 1. 2017 – 31. 3. 2017 677 (10 z 13 sudcov)

– 1. 1. 2018 – 31. 3. 2018 728 (13 z 13 sudcov)

– 1. 1. 2019 – 31. 3. 2019 438 (366 +72)

· do ukončenia III. funkčného obdobia 366 (13 z 13 sudcov)

· od ukončenia III. funkčného obdobia do konca marca 72 (4 z 13 sudcov)

  1. priemerná dĺžka 1 konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky

– 1. 1. 2017 – 31. 3. 2017 – priemerná dĺžka konania 10,01 mesiaca (10 z 13 sudcov)

– 1. 1. 2018 – 31. 3. 2018 – priemerná dĺžka konania 6,82 mesiaca (13 z 13 sudcov)

– 1. 1. 2019 – 31. 3. 2019 – priemerná dĺžka konania 8,71 mesiaca

· 1. 1. 2019 – 16. 2. 2019 – priemerná dĺžka konania 8,23 mesiaca (13 z 13 sudcov)

· 16. 2. 2019 do 31. 3. 2019 – priemerná dĺžka konania 9,43 mesiaca (4 z 13 sudcov)

Z uvedeného vyplýva, že počet doručených podaní (návrhov a sťažností) v prvých troch mesiacoch roku 2019 je porovnateľný s počtom doručených podaní v rovnakom sledovanom období spred roka i spred dvoch rokov – ide približne o 600 doručených podaní.

Rozdiel je však v počte vybavených podaní – v prvých troch mesiacoch roku 2019 (4 z 13 sudcov) sa vybavilo približne o 300 podaní menej ako v rovnakom sledovanom období v roku 2018 (13 z 13 sudcov).

Kým pri počte 10 z 13 sudcov ústavného súdu bola priemerná dĺžka konania v prvých troch mesiacoch roku 2017 – 10,01 mesiaca, v rovnakom sledovanom období roku 2018 sa znížila na 6,82 mesiaca (približne o 3 mesiace menej ako v roku 2017), keďže plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky pracovalo v úplnom zložení – 13 sudcov.

V roku 2019, keď plénum ústavného súdu pracovalo v úplnom zložení (1. 1. 2019 – 16. 2. 2019), bola priemerná dĺžka konania 8,23 mesiaca. Od ukončenia III. funkčného obdobia 9 z 13 sudcov ústavného súdu sa ale priemerná dĺžka konania predĺžila viac ako o mesiac – 9,43 mesiaca.

Pokiaľ ide o podania, v ktorých je príslušné rozhodovať plénum ústavného súdu, k dnešnému dňu je ich 28.

„Proces výberu sudcov ústavného súdu je výlučne v kompetencii Národnej rady Slovenskej republiky a prezidenta Slovenskej republiky. Ja i moji kolegovia veríme, že poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a prezident Slovenskej republiky budú postupovať tak, aby bol ústavný súd opäť plne funkčný v čo najkratšom možnom čase, aby mohol naďalej chrániť práva všetkých občanov Slovenskej republiky.“ dodala sudkyňa Baricová.


Zdroj: Ústavný súd SR

ilustračné foto: pixabay.com

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať