Vymenovanie do funkcie dekana Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. inicioval v piatok 1. marca 2019 stretnutie s vedením Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach za účelom vymenovania doc. JUDr. Miroslava Štrkolca, PhD. do funkcie dekana na funkčné obdobie 2019 – 2023. Slávnostného podujatia sa zúčastnili členovia Akademického senátu PrávF UPJŠ, členovia kolégia dekana a členovia Vedeckej rady PrávF UPJŠ.

V úvode rektor UPJŠ privítal všetkých prítomných a poďakoval predchádzajúcemu vedeniu PrávF  za odvedenú prácu. „Dovoľte mi, aby som Vám pri príležitosti ukončenia Vášho pôsobenia vo funkcii vyjadril úprimné poďakovanie za doterajšiu prácu v prospech fakulty i univerzity, korektné pracovné vzťahy a inšpiratívne stretnutia. Pracovné výsledky, ktoré ste počas svojho náročného funkčného obdobia dosiahli, zaznamenali vysoké renomé nielen v košickom regióne, ale i v národnom, či medzinárodnom kontexte,“uviedol vo svojom poďakovaní rektor UPJŠ prof. RNDR. Pavol Sovák, CSc. Zároveň odovzdal doc. JUDr. Gabriele Dobrovičovej, CSc., doc. JUDr. Milene Barinkovej, CSc. a doc. JUDr. Regine Hučkovej, PhD. kytice a ďakovné listy.

Doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. poďakovala vo svojom príhovore rektorovi a všetkým zamestnancom, s ktorými vedenie fakulty v priebehu predošlých rokov spolupracovalo. Vyjadrila nielen vďaku, ale aj uznanie za oddanosť, profesionalitu a tvrdú prácu. V závere svojho príhovoru popriala svojmu nástupcovi veľa úspechov a vyjadrila presvedčenie, že v nasledujúcom období bude fakulta v najlepších rukách.

Po slávnostnom akte vymenovania nového dekana nasledoval príhovor novozvoleného dekana. „Ďakujem Vám, ktorí ste mi prejavili dôveru tým, že ste ma navrhli za kandidáta na funkciu dekana. Ďakujem členom akademického senátu, ktorí ma zvolili za kandidáta na funkciu dekana. Ďakujem aj jeho Magnificencii, pánovi rektorovi, ktorý ma dnes vymenoval do funkcie dekana. Sľubujem Vám, že moje povinnosti dekana budem vykonávať podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia tak, aby ste sa vo mne a vo výsledkoch mojej práce nesklamali. O funkciu dekana fakulty som sa však neuchádzal len s dôverou vo vlastné schopnosti, ale tiež s dôverou v rozvahu, skúsenosti, múdrosť, energiu ale aj odvahu Vás, členov akademickej obce. Verím, že v úzkej spolupráci s prodekanmi, akademickým senátom, vedeckou radou a ďalšími orgánmi fakulty a univerzity, ktorá bude založená na konštruktívnej, slobodnej a vecnej diskusii, dokážeme ďalej rozvíjať našu fakultu,“ uviedol novozvolený dekan PrávF UPJŠ doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.


Zdroj (vrátane fotografie): www.pravo.upjs.sk

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať