Uľahčenie obehu niektorých verejných listín v rámci Európskej únie

Od 16. februára 2019 sa začne v Európskej únii uplatňovať nové nariadenie o verejných listinách, vďaka ktorému sa odstráni administratívna záťaž pre občanov súvisiaca napr. s apostiláciou alebo zabezpečovaním overených prekladov niektorých verejných listín.

Pri uplatňovaní základných slobôd - voľný pohyb tovaru, služieb, osôb a kapitálu, ktoré majú spoločne uľahčiť  vnútorný trh EÚ dochádza často k predkladaniu verejných listín vydaných v jednom členskom štáte EÚ pred orgány a organizácie v druhom členskom štáte za účelom preukázania skutočností  alebo právnych  vzťahov  uvedených vo verejnej listine. V súčasnosti podlieha predkladanie verejných listín  v členských štátoch rôznym vnútroštátnym pravidlám, medzi ktoré patrí aj požiadavka  vyššieho overenia verejnej listiny alebo podobnej formálnej náležitosti (apostil),  resp. inej formálnej náležitosti, ktorou je  požiadavka vyhotovenia prekladu verejnej listiny súdnym prekladateľom do úradného jazyka štátu, kde má byť verejná listina predložená alebo požiadavka súčasného predloženia originálu, ak klient predkladá osvedčený odpis. To sú všetko formality, ktoré pre občanov a organizácie vytvárajú byrokratické prekážky, ktoré predlžujú proces vybavenia žiadostí s negatívnymi dôsledkami pre žiadateľa, akými sú náklady na apostiláciu, ako aj náklady na odmenu súdneho prekladateľa.

Tieto prekážky budú odstránené, keď sa od 16. februára 2019 začne v členských štátoch EÚ uplatňovať nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/1191 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 („nariadenie o verejných listinách“).

Bližšie informácie a stručné zhrnutie obsahu nariadenai o verejných listín vrátane praktických príkladov nájdete TU.

Zdroj: MS SR

ilustračné foto: pixabay.com

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať