Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov

Autor: Alexander Bröstl ml. , Tomáš Čentík
§ 12 (Skončenie nájmu)

§ 12

(1) Ak prenajímateľ alebo nájomca rok pred uplynutím času, na ktorý bol nájom dohodnutý, písomne nevyzve druhú zmluvnú stranu na vrátenie a prevzatie prenajatého pozemku po skončení nájmu, zmluva sa obnovuje na určitý čas podľa § 8; to neplatí, ak sú predmetom zmluvy o nájme pozemku pozemky, s ktorými Slovenský pozemkový fond (ďalej len „fond“) nakladá podľa osobitného predpisu.11b)

(2) Ak ide o zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku dohodnutú na neurčitý čas, možno ju vypovedať len písomne; výpovedná lehota sa nesmie skončiť pred uplynutím času nájmu podľa § 8, ak sa nedohodne inak.

(3) Ak na pozemok nie je prístup, nájom sa neskončí skôr, než sa vykonajú pozemkové úpravy podľa osobitného predpisu.12) To neplatí pri postupe podľa § 12a.

(4) Ak ide o pozemok, ktorý je užívaný bez nájomnej zmluvy, doručí jeho vlastník užívateľovi pozemku návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy alebo výzvu na vrátenie a prevzatie pozemku. Ak nedôjde k uzatvoreniu nájomnej zmluvy alebo ak bola doručená výzva na vrátenie a prevzatie pozemku, je užívateľ pozemku povinný pozemok vrátiť do 30 dní po zbere úrody. Ak ide o pozemok v podielovom spoluvlastníctve, postupuje sa podľa § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

(5) Ak užívateľ, ktorý pozemok užíva bez nájomnej zmluvy, preukáže, že vlastníkovi jej uzatvorenie navrhol a ten uzatvorenie nájomnej zmluvy neodmietol alebo nevyzval užívateľa pozemku na jeho vrátenie a prevzatie, predpokladá sa, že medzi nimi vznikol nájomný vzťah podľa tohto zákona; to neplatí, ak vlastník uzatvoril nájomnú zmluvu s inou osobou, ako je užívateľ pozemku.

(6) Ak počas nájmu pozemku na poľnohospodárske účely dôjde k predaju podniku, k predaju väčšinového podielu podľa § 114 ods. 1 Obchodného zákonníka, k predaju väčšiny majetkových podielov12a) alebo väčšiny akcií12b) doterajšieho nájomcu, prenajímateľ môže do šiestich mesiacov odo dňa predaja odstúpiť od zmluvy; nájomný vzťah zaniká po zbere úrody.

___________________________________________________________________________

11b) § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.

12) Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

12a) § 7 ods. 4 zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov.

12b) § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

 

 

1. Skončenie nájmu všeobecne

Zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzke podniku možno v každom prípade ukončiť dohodou zmluvných strán – jej obsah je ponechaný na vôľu zmluvných strán a preto si zmluvné strany ukončenie môžu dohodnúť rôznym spôsobom (okamžite, po zbere úrody, o dva roky a podobne). Dohoda o skončení musí mať obligatórne písomnú formu, inak bude neplatná (§ 14 ZoNPP v spojení s ustanovením § 40 odsek 1 a 2 Občianskeho zákonníka).

 

Z jednostranných spôsobov ukončenia nájomnej zmluvy komentované ustanovenie upravuje:

 

a)      oznámenie o vrátení/prevzatí pozemku,

b)      výpoveď zmluvy na dobu neurčitú,

c)      odstúpenie od zmluvy pri zmene vnútorných pomerov nájomcu.

 

Ako vyplýva z ďalej uvedeného všetky tieto spôsoby ukončenia reflektujú na osobitosti podnikateľského nájmu poľnohospodárskych pozemkov.

 

Zmluvné strany si popri zákonných dôvodoch môžu dohodnúť aj ďalšie spôsoby skončenia resp. dôvody pre odstúpenie od zmluvy či jej vypovedanie – tieto musia rešpektovať požiadavky právnych predpisov na takéto úkony.

2. Skončenie nájmu na dobu určitú

Pri nájme na dobu určitú ZoNPP počíta s automatickým obnovovaním zmluvy, ktoré sa nevzťahuje len na zmluvy uzavreté so Slovenským pozemkovým fondom, kde je tento mechanizmus zákonom výslovne vylúčený (aj tu však existuje prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy – k tomu pozri komentár k ustanoveniu § 13 ZoNPP).

 

Každá zo zmluvných strán má možnosť zabrániť automatickému obnoveniu zmluvy, ak druhú zmluvnú stranu písomne vyzve na vrátenie a prevzatie prenajatého pozemku a to najneskôr rok pred uplynutím dohodnutého času nájmu.

 

ZoNPP výslovne ustanovuje písomnú formu tejto výzvy (čo je napokon aj v záujme samotného žiadateľa) – jej obsahom by mala byť minimálne identifikácia nájomnej zmluvy (číslom zmluvy, dátumom jej uzavretia), ideálne je však uviesť aj špecifikáciu prenajatých pozemkov.  Z textu výzvy musí vyplývať, že žiadateľ požaduje ukončenie nájmu – môže to byť vyjadrené slovami zákona („žiadam o vrátenie prenajatého pozemku“), alebo aj inými slovami rovnakého či podobného významu (žiadam o ukončenie zmluvy“).

 

Žiadosť musí byť doručená druhej zmluvnej strane najneskôr rok pred uplynutím doby nájmu – ide o hmotnoprávnu lehotu, preto nepostačuje odoslanie žiadosti posledný deň tejto lehoty. Ak by bola žiadosť doručená po tejto lehote, jej účinky by nastali až vo vzťahu k obnovenej nájomnej zmluve.

 

Ak žiadna zo zmluvných strán takúto žiadosť nepodá, prípadne ju podá oneskorene zmluva sa obnovuje na určitý čas – v tomto bode je právna úprava zmätočná, pretože komentované ustanovenie upravuje obnovenie zmluvy na určitý čas podľa § 8 ZoNPP, čo pravdepodobne znamená, že by sa automaticky mala zmluva obnoviť na dobu zakotvenú v tomto ustanovení (všeobecná maximálna doba je 25 rokov). V prípadoch kedy bola doba nájmu dohodnutá napríklad na 15 rokov, však nie je namieste, aby sa automaticky obnovila na dobu dlhšiu o 10 rokov a takáto interpretácia prekračuje vôľu zmluvných strán. Je však možné, že zákonodarca v skutočnosti len nesprávne vyjadril to, že zmluva sa obnovuje na dobu, ktorá bola zmluvnými stranami dohodnutá – komentované ustanovenie považujeme za nejednoznačné a možno preto len odporúčať, aby v každej nájomnej zmluve bola táto otázka medzi zmluvnými stranami ujasnená už pri jej uzavieraní a zmluvné strany výslovne uviedli, aká bude doba automaticky obnoveného nájmu.

3. Skončenie nájmu na dobu neurčitú

Pri nájme na dobe neurčitú vo všeobecnosti platí, že ho možno vypovedať bez uvedenia dôvodu –  v tomto smere nič iné nevyplýva ani z komentovaného ustanovenia. Obligatórne sa ustanovuje písomná forma výpovede, čo je nadbytočné vzhľadom na povinnú písomnú forma nájomnej zmluvy (§14 ZoNPP) a ustanovenie § 40 Občianskeho zákonníka.

 

Skončenie nájmu uzavretého na dobu neurčitú v prípade nájmu pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku obsahuje osobitosti vo vzťahu k maximálnej dobe nájmu upravenej v ustanovení § 8 ZoNPP – platí, že ak nie je dohodnuté inak, výpovedná doba sa nesmie skončiť pred uplynutím doby nájmu podľa uvedeného ustanovenia.

 

To znamená, že ak by napríklad v zmluve na dobu neurčitú bola dohodnutá výpovedná doba v trvaní jedného roka, napríklad v dvanástom roku, nájom bude trvať aj po podanej výpovedi do 25. roka.

 

Zákon umožňuje, aby sa od uvedeného pravidla zmluvné strany v rámci dohody odchýlili - vzniká otázka, či už z dojednania konkrétnej výpovednej doby možno výkladom dospieť k záveru, že nájomný vzťah má skončiť v každom prípade jej uplynutím a nemá trvať do uplynutia 25 rokov. Tento záver by sa nám javí ako najmenej formalistický, avšak je potrebné uviesť, že pri subsidiárnej aplikácii ustanovenia § 6 ZoNPP platí, že ak zmluvné strany nedohodnú výpovednú dobu, uplatňuje sa jednoročná výpovedná lehota –  to by potom mohlo znamenať, že  komentované ustanovenie nemá žiadny význam. Preto sa ako najpravdepodobnejší javí záver, že len dohodnutie konkrétnej výpovednej doby nevylučuje trvanie nájmu do uplynutia maximálnej doby nájmu a zmluvné strany musia výslovne uplynutie výpovednej doby až 25. rokom nájmu v zmluve vylúčiť.

 

Musíme však uviesť, že riešenie zákonodarcu nepovažujeme za štandardné a hlavne drobní prenajímatelia, ktorí nemusia byť oboznámení so znením zákona si nemusia byť vedomí týchto následkov – aj tu možno len odporúčať, aby tejto otázke bola v nájomnej zmluve venovaná patričná pozornosť.

4. Pozemkové úpravy a skončenie nájmu

Pozemkovými úpravami sú zmeny v usporiadaní pozemkov na určitom území vykonané za účelom vytvorenia pôdne ucelených hospodárskych jednotiek podľa potrieb jednotlivých vlastníkov pôdy a s ich súhlasom a podľa celospoločenských požiadaviek na tvorbu krajiny, životného prostredia a na investičnú výstavbu. Obsahom pozemkových úprav je racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom území a ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majetku s ním spojeného vykonávané vo verejnom záujme v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a podpory rozvoja vidieka.

 

Konanie o pozemkových úpravách je upravené v zákone č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách. V rámci týchto konaní dochádza v územiach, na ktoré  sa vzťahujú pozemkové úpravy k zmenám vo vlastníckych vzťahoch a fakticky sa k dotknutým územiam vytvára celkom nový vlastnícky režim.

 

Výsledkom pozemkových úprav je tiež to, že ku všetkým pozemkom sú naprojektované prístupové cesty a každý jeden novovzniknutý pozemok je prístupný.

 

ZoNPP kogentne upravuje, že ak na pozemok nie je prístup, nájom sa neskončí skôr ako sa vykonajú pozemkové úpravy – zo systematického zaradenia tohto ustanovenia, ale aj z povahy veci  vyplýva, že sa vzťahuje na všetky nájomné vzťahy bez ohľadu na to či sú dohodnuté na dobu určitú alebo neurčitú.  

 

Z právneho hľadiska ide o osobitný spôsob predĺženia nájomného vzťahu resp. o posunutie účinkov inak účinného jednostranného právneho úkonu.

 

K výnimke z tohto pravidla pozri komentár k ustanoveniu § 12a ZoNPP.

5. Užívanie pozemku bez nájomnej zmluvy

Novela ZoNPP do komentovaného ustanovenia zakotvila odseky 4 a 5 (rovnako aj odsek 6), upravujúce užívanie pozemku bez nájomnej zmluvy – zákonodarca však túto zmenu prakticky vôbec neodôvodnil

 

Podľa nášho názoru ide o veľmi kontroverznú úpravu, ktorá fakticky umožňuje užívať cudzie pozemky bez právneho titulu – pripúšťame, že vzhľadom na súčasný stav pozemkového vlastníctva a užívacích vzťahov je potrebné upraviť aj takéto situácie, nemyslíme si, že je v súlade s ochranou vlastníckeho práva pripúšťať akékoľvek možnosti užívať pozemok bez nájomnej zmluvy.

 

Uvedené ustanovenie totiž popri neúmyselnom užívaní pozemkov bez nájomnej zmluvy (napríklad pri neplatnosti nájomnej zmluvy, po jej skončení a podobne) umožňuje  aj úmyselné „obsadenie“ pozemkov, ktoré nie sú nikým užívané – osoba, ktorá pristúpi k takémuto postupu môže počítať s tým, že jej je poskytnutá určitá ochrana. Naviac, tým, že užívanie pozemku bez nájomnej zmluvy zákon aprobuje, vzniká otázka, či dotknutému vlastníkovi patria nároky vyplývajúce z obmedzenia jeho vlastníckeho práva (samozrejme okrem nároku na nájomné).  Zdieľame preto názor, že ak už zákonodarca pristúpil k takémuto riešeniu mal by ochranu užívania pozemku bez nájomnej zmluvy zúžiť len na prípady, kedy užívateľ pozemku zámerne neužíva cudzí pozemok bez nájomnej zmluvy.

 

Odsek 4 komentovaného ustanovenia upravuje dve možnosti postupu vlastníka pozemku, ktorý je užívaný bez nájomnej zmluvy.

 

Vlastník môže osobe, ktorá t pozemok užíva bez nájomnej zmluvy doručiť návrh nájomnej zmluvy – návrh samozrejme musí obsahovať náležitosti podľa ZoNPP. Ak bude nájomná zmluva uzavretá, je stav užívania legalizovaný – možno odporúčať, aby v nájomnej zmluve bolo vysporiadané aj obdobie pred jej uzavretím (kde patrí prenajímateľovi minimálne nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia).

 

Ak nájomná zmluva nebude uzavretá, t. j. nájomca ju nebude akceptovať, alebo ju odmietne uzavrieť, je povinný pozemok vrátiť do 30 dní po zbere úrody.

 

Rovnaká situácia vzniká aj v prípade, ak prenajímateľ vyzve nájomcu na vrátenie a prevzatie pozemku (správne by malo byť len „výzva na vrátenie pozemku“) -  užívateľ má povinnosť pozemok vrátiť do 30 dní po zbere úrody.

 

Zákonodarca výslovne uviedol, že ak ide o pozemok v podielovom spoluvlastníctve, postupuje sa podľa § 139 odsek 2 Občianskeho zákonníka, v ktorom je upravené rozhodovanie spoluvlastníkov o hospodárení so spoločnou vecou – v danom prípade to znamená, že postupu podľa odseku 4 by malo predchádzať rozhodovanie o ďalšom osude pozemku a podľa toho by mal byť zvolený postup (predloženie nájomnej zmluvy schválenej nadpolovičnou väčšinou spoluvlastníkov, či výzva na vrátenie pozemku schválená nadpolovičnou väčšinou spoluvlastníkov).

 

V slovenských podmienkach je veľmi častý prípad, že spoluvlastníkmi konkrétnej parcely je niekoľko desiatok osôb s podielmi na úrovni 1/20 – 1/1000 a fakticky nie je možné dosiahnuť stav, aby sa tieto osoby zišli a prijali rozhodnutie o nakladaní s pozemkom. Užívateľovi tento stav môže vyhovovať, pretože môže kalkulovať s tým, že nebude prijaté rozhodnutie nadpolovičnej väčšiny spoluvlastníkov.

 

Pri užívaní pozemku bez nájomnej zmluvy môže byť smerom k legalizácii vzniknutého stavu aktívny aj nájomca – ak preukáže, že vlastníkovi pozemku navrhol uzavretie nájomnej zmluvy (čo znamená najmä preukázateľné doručenie návrhu nájomnej zmluvy) a ten uzavretie nájomnej zmluvy neodmietol, alebo nevyzval užívateľa pozemku na jeho vrátenie a prevzatie, konštruuje sa vyvrátiteľná právna domnienka o vzniku nájomnej zmluvy podľa ZoNPP.

 

Z právneho hľadiska ide takisto o neštandardný postup, pretože v zásade platí, že z nečinnosti nemôžu vznikať právne záväzky – vlastník pozemku nemá žiadnu povinnosť na predložený návrh reagovať a podľa všeobecnej úpravy právnych úkonov platí, že ak v primeranej lehote adresát návrhu nereaguje návrh zaniká.

 

Predpokladáme, že práve z týchto dôvodov, ako určitú korekciu neštandardného riešenia, zákonodarca do zákona zakotvil, že tento postup neplatí, ak vlastník uzavrie zmluvu s inou osobou, ako je užívateľ pozemku – z právnej úpravy nevyplýva, že by pri tom bolo rozhodujúci čas uzavretia tejto zmluvy, to znamená, že táto zmluva bude mať prednosť aj pred „zmluvou“ s užívateľom pozemku, aj keď bola uzavretá neskôr.

 

6. Odstúpenie od zmluvy pri zmene vnútorných pomerov nájomcu

Odstúpenie od zmluvy pri predaji podniku, predaji väčšinového podielu na spoločnosti s ručením obmedzený, predaju väčšiny majetkových podielov v družstve alebo väčšiny akcií na akciovej spoločnosti bolo do ZoNPP začlenené zákonom č.  396/2009 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – v pôvodnom vládnom návrhu zákona nefigurovalo (bolo zahrnuté do novely až  poslaneckým návrhom v parlamente) a preto k nemu nie je možné nájsť odôvodnenie v dôvodovej správe vypracovanej k vládnemu návrhu.

 

Odstúpením od zmluvy sa vo všeobecnosti rozumie jednostranný právny úkon, ktorého účinky nastávajú doručením druhej zmluvnej strane – v takomto prípade sa zmluva zrušuje spätne od začiatku (občianskoprávne zmluvy) alebo do budúcnosti (obchodnoprávne zmluvy) a zmluvné strany sa musia vzájomne vysporiadať.

 

Odstúpiť od nájomnej zmluvy môže podľa predmetného ustanovenia výlučne prenajímateľ v prípadoch kedy dôjde k:

 

  • predaju podniku nájomcu – zmluva o predaji podniku je upravená v ustanovení § 476 Obchodného zákonníka; takouto zmluvou, ktorá musí mať obligatórne písomnú formu sa predávajúci zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo k veciam, iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia prevádzkovaniu podniku, a kupujúci sa zaväzuje prevziať záväzky predávajúceho súvisiace s podnikom a zaplatiť kúpnu cenu;
  • prevodu väčšinového podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným -  podľa súčasnej právnej úpravy (§115 Obchodného zákonníka) obchodný podiel, ktorý vzhľadom na pomer hodnoty vkladu spoločníka k výške základného imania spoločnosti spoločníkovi priznáva aspoň polovicu všetkých hlasov alebo obchodný podiel, s ktorým spája aspoň polovicu všetkých hlasov spoločenská zmluva. Interpretačne problém spôsobuje, že táto definícia slúži výlučne na účely Obchodného zákonníka  v súvislosti so stanoviskom daňovej správy k prevodu. Nemožno preto vylúčiť, že za väčšinu na účely ZoNPP bude považovaná len väčšina v zmysle viac ako 50 % podiel na spoločnosti s ručením obmedzeným – takýto záver považujeme za obhájiteľnejší.
  • prevodu majetkových podielov na družstve – ZoNPP v tomto prípade odkazuje na ustanovenie § 7 odsek 4 tzv. transformačného zákona (zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách), v ktorom sa definujú majetkové podiely. Nevieme, či to bolo zámerom zákonodarcu, no pri takomto vymedzení zmeny vnútorných pomerov v družstve prichádzajú do úvahy len družstvá, ktoré prešli transformačným procesom a nie aj neskôr založené družstvá;
  • k predaju väčšiny akcií na akciovej spoločnosti – teda podielu, s ktorým je spojená väčšina na hlasovacích právach

 

Poukazujeme na to, že vo všetkých troch prípadoch zákon predpokladá predaj, to znamená odplatný prevod – komentované ustanovenie by sa preto nemalo vzťahovať na bezodplatné prevody.

 

Je potrebné uviesť, že o prvých dvoch prípadoch je možné sa jednoducho dozvedieť z verejne prístupných evidencií – prevod podniku sa zapisuje do obchodného registra (aj keď len deklaratórne), rovnako prevod väčšinového podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným, je podľa súčasnej právnej úpravy účinným až zápisom do obchodného registra resp. zmeny v spoločnosti s ručením obmedzeným sú viditeľné v evidencii obchodného registra.

 

Naopak v prípade prevodu majetkových podielov, či akcií nie sú tieto zmeny na prvý pohľad z evidencie obchodného registra viditeľné (môžu im nasvedčovať napríklad zmeny štatutárnych orgánov) – obchodné spoločnosti resp. družstvá síce majú zákonom uloženú povinnosť ukladať do zbierky listín aj dokumenty, ktoré môžu obsahovať údaje o týchto zmenách, ani to však nemusí platiť vždy resp. túto povinnosť si nemusia plniť.

 

Citované ustanovenie obmedzuje toto právo 6 mesačnou prekluzívnou lehotou, ktorá začína plynúť odo dňa predaja – nie je teda podstatné, či sa nájomca o prevode dozvedel alebo mohol dozvedieť, rozhodujúce je uplynutie 6 mesačnej lehoty odo dňa predaja.

 

Uvedené ustanovenie nepovažujeme za štandardné a obdobná právna konštrukcia nám nie je známa v žiadnom inom právnom predpise v domácom právnom prostredí – podľa nášho názoru neexistuje žiadny legitímny argument pre to, aby pri zmene vnútorných pomerov určitého subjektu patrilo nájomcovi právo odstúpiť od zmluvy.  Odôvodnenie poslaneckého pozmeňovacieho návrhu neobsahuje žiadnu argumentáciu pre takúto úpravu a obmedzuje sa len na konštatovanie, že sa vytvára právny rámec pre vlastníka, aby na základe prejavu jeho vôle ukončil nájomný vzťah, ak dôjde k zmene vlastníka nájomcu.

 

znenie ustanovenia účinné od 1. januára 2004 do 1. januára 2008 (novela zákonom č. 571/2007 Z.z.):

§ 12


(1) Ak prenajímateľ alebo nájomca rok pred uplynutím času, na ktorý bol nájom dohodnutý, písomne nevyzve druhú zmluvnú stranu na vrátenie a prevzatie prenajatého pozemku po skončení nájmu, zmluva sa obnovuje na určitý čas podľa § 8.

(2) Ak ide o zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku dohodnutú na neurčitý čas, možno ju vypovedať len písomne; výpovedná lehota sa nesmie skončiť pred uplynutím času nájmu podľa § 8.

(3) Ak na pozemok nie je prístup, nájom sa neskončí skôr, než sa vykonajú pozemkové úpravy podľa osobitného predpisu. 12)

______________________________

12) Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

 

 

znenie ustanovenia účinné od 1. januára 2008 do 1. novembra 2009 (novela zákonom č. 396/2009 Z.z.):

§ 12


(1) Ak prenajímateľ alebo nájomca rok pred uplynutím času, na ktorý bol nájom dohodnutý, písomne nevyzve druhú zmluvnú stranu na vrátenie a prevzatie prenajatého pozemku po skončení nájmu, zmluva sa obnovuje na určitý čas podľa § 8.

(2) Ak ide o zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku dohodnutú na neurčitý čas, možno ju vypovedať len písomne; výpovedná lehota sa nesmie skončiť pred uplynutím času nájmu podľa § 8; ak sa nedohodne inak.

(3) Ak na pozemok nie je prístup, nájom sa neskončí skôr, než sa vykonajú pozemkové úpravy podľa osobitného predpisu.12) To neplatí pri postupe podľa § 12a.

______________________________

12) Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

Z dôvodovej správy k zákonu č. 504/2003 Z.z.:

Národohospodársky významná väčšina výmery poľnohospodárskej pôdy používanej na poľnohospodársku výrobu je dlhodobo v nájme podnikateľov v poľnohospodárstve.

Využitie pôdy na poľnohospodársku výrobu vyžaduje rozsiahle výdavky na udržiavanie, obnovu a zvyšovanie úrodnosti pôdy, na výkonnú techniku pre rastlinnú výrobu, dopravu a manipuláciu a na stavby a infraštruktúru.

Trvanie nájmu primerané výrobno-hospodárskym cyklom je prirodzeným záujmom nájomcu. Pri zachovaní hospodárskej rovnováhy zmluvných strán je tiež prirodzeným záujmom tých prenajímateľov, ktorým nie je dostupný iný spôsob ekonomického využitia ich vlastníckeho práva k pozemku.

Pre samotné vytváranie biologického majetku nie je rozhodujúce, či podnikateľ pôdu na riadenie a ovplyvňovanie biologických procesov využíva na základe vecného (vlastníckeho) alebo obligačného (nájomného) práva. Pre posudzovanie finančnej situácie a výnosovosti podniku, vrátane jeho úverovej spôsobilosti, nie je ale bez významu ovládanie pozemku alebo jeho budúcich úžitkov podnikom v čase, primerane povahe týchto procesov a dostupným technológiám rastlinnej a živočíšnej výroby a pravdepodobnosť, že budúce úžitky budú plynúť podniku. V tomto kontexte je podstatné, či právne podmienky ovládania pôdy a jej úžitkov na základe nájmu bránia alebo nebránia vkladom do pôdy a riadnemu hospodáreniu na nej a či nájomca má možnosť plného využitia investícií, ktoré do pôdy vloží na udržanie a zlepšenie úrodnosti pôdy;

Ak má ísť o dlhodobejšie trvanie nájmu, je potrebné všeobecnú úpravu nájomnej zmluvy doplniť o úpravu právneho mechanizmu pre prípad, že dodatočne nastanú okolnosti, ktoré vedú k podstatnej zmene rovnováhy v plneniach zmluvných strán v dôsledku zmeny nákladov na získavanie úžitkov z predmetu nájmu alebo zmeny hodnoty týchto úžitkov, ktorý by neviedol k skončeniu nájmu ale k zmene záväzkov tak, aby došlo k obnoveniu rovnováhy zmluvy a udržanie účelu zmluvy pre obe zmluvné strany.

Postavenie zmluvných strán na ktoré sa vzťahuje táto časť navrhovaného zákona je podstatne ovplyvnené dôsledkami neusporiadania pozemkového vlastníctva a oddelenosti vlastníctva pozemkov a ostatných majetkových hodnôt potrebných na poľnohospodársku výrobu. Na jednej strane prenajímatelia, ktorí v podstatnej časti nemajú možnosť alebo záujem hospodáriť na vlastných pozemkoch a na druhej strane producenti, ktorí na hospodárske využitie svojho majetku potrebujú pôdu, ktorú nevlastnia vôbec alebo v dostatočnej výmere. To obmedzuje možnosti výberu oboch a vystavuje ich istej odkázanosti a závislosti a tak vyvoláva zreteľa hodnú nevýhodu, ktorá v modernom zákonodarstve pripúšťa právnu preferenciu takejto znevýhodnenej zmluvnej strany, modifikujúcu princíp formálnej rovnosti strán.

Ak prenajatý pozemok slúži na prevádzkovanie podniku nájomcu, stáva sa právo nájmu zložkou podniku, ako právo patriace podnikateľovi, ktoré slúži na prevádzkovanie podniku.

Poľnohospodárstvo (poľnohospodárska činnosť) je v návrhu ponímané v zmysle štatistických klasifikácií a medzinárodných účtovných štandardov, ktoré ho charakterizované ako riadenie a ovplyvňovanie biologických procesov na základe využitia pôdy a ďalších prírodných, ako aj industriálnych faktorov, zahŕňajúcich biologickú transformáciu (kvantitatívne a kvalitatívne zmeny) biologického majetku (živé zviera alebo rastlina). Sú k nemu priraďované aj s ním súvisiace služby.

Osobitné ustanovenie k § 663 Občianskeho zákonníka navrhuje reguláciu doby nájmu.

Investičné vklady do pôdy majú životnosť 15 – 20 rokov, poľnohospodárska technika 6 – 12 rokov, trvalé porasty 12 rokov od prvého roku plodnosti, stavby pre poľnohospodársku výrobu sa daňovo odpisujú 20 rokov.

S prihliadnutím na to a na istý význam už v platnom zákonodarstve pripisovaný päťročnému nájmu, pre prípad, že prenajatý pozemok má slúžiť na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti pri prevádzkovaní podniku nájomcu, navrhuje sa minimálna doba trvania nájmu na 5 rokov, pričom ak bola nájomná zmluva uzavretá na dobu neurčitú, nemožno ju vypovedať pred uplynutím tejto lehoty. Zároveň treba ustanoviť aj hornú hranicu doby nájmu.

S prihliadnutím na dlhodobejšie trvanie nájmu je navrhovaný rozsah starostlivosti nájomcu prirodzene väčší ako podľa navrhovanej všeobecnej úpravy poľnohospodárskeho nájmu v prvej časti navrhovaného zákona.

Kým navrhovaná subsidiárna úprava v § 3 predpokladá v prvom rade zmluvné určenie účelu zmluvy a naň nadväzujúci rozsah povinností nájomcu, v tomto ustanovení sa navrhuje v odseku 1 kogentne ustanoviť účel využívania predmetu nájmu a v odseku 2 udržiavaním predmetu nájmu v spôsobilom stave zaťažuje nájomcu. Pre nájomcov poľnohospodárskych a lesných pozemkov ustanovujú určité povinnosti pri hospodárení na nich aj predpisy na ich ochranu ako prírodných zdrojov a zložiek životného prostredia; návrh na ne odkazuje.

Návrh upúšťa od používania výrazu „starostlivosť riadneho hospodára“ (§ 22 ods. 6, ods. 9 písm. a) zákona č. 229/1991 Zb., § 2 nariadenia vlády č. 208/1994 Z. z.) a pridržiava sa terminológie všeobecnej úpravy nájomnej zmluvy („užívať vec riadnym spôsobom“).

Rozdelenie nákladov pri poľnohospodárskom využití pozemku medzi prenajímateľa a nájomcu plynie z vymedzenia práv, ktoré nájomca nadobúda z nájomnej zmluvy.

Nájomca prirodzene znáša náklady na výkon svojho práva brať úžitky z prenajatej veci (na branie úžitkov: na zber úrody alebo na inú exploatáciu biologického majetku).

Riadne užívanie poľnohospodárskeho pozemku, ktorého výsledkom je vznik úžitkov, zahŕňa aj bežné obnovenie a udržiavanie produkčných schopností užívaného pozemku a v tomto rozsahu aj znášanie nákladov na udržiavanie predmetu nájmu v stave spôsobilom na poľnohospodárske využitie.

Pre nájomcov poľnohospodárskych a lesných pozemkov ustanovujú určité povinnosti pri hospodárení na nich aj predpisy na ich ochranu ako prírodných zdrojov a zložiek životného prostredia, ktorých dodržiavanie je podľa citovaného nariadenia vlády základom starostlivosti riadneho hospodára.

Navrhovaná úprava v odseku 3 sa nedotýka postavenia prenajímateľa ako účastníka administratívneho konania napr. o pozemkových úpravách alebo o zmene využitia územia.

Vymedzenie práva na odpustenie alebo zľavu nájomného pre mimoriadne okolnosti vedie k spravodlivému rozdeleniu strát pri nájme pozemkov medzi stranami z dôvodov, ktoré majú v podstate povahu vyššej moci. Pri dlhodobom využití prenajatého pozemku na podnikateľsky vykonávanú poľnohospodársku výrobu je namieste reflektovať aj významnú zmenu hospodárskych pomerov alebo obmedzujúcich vplyvov opatrení na ochranu prírody a pod.

Právo na odpustenie alebo na zľavu nájomného umožňuje riešiť jednorazové nepriaznivé vplyvy na výnosy z prenajatého pozemku, pričom výška nájomného zostáva pre budúcnosť nezmenená. Je namieste, aby obom zmluvným stranám bolo priznané zákonné právo na úpravu (nové určenie) výšky nájomného a pre ten prípad ustanovené skutočnosti rozhodujúce pre zvýšenie alebo zníženie výšky nájomného, ak si strany takúto tzv. kĺzavú doložku nedohodnú, pričom to bude aj interpretačné pravidlo ak si ju dohodnú bez určenia týchto kritérií.

Väzba dodatočnej úpravy na regulované nájomné alebo cenový index poľnohospodárskych výrobkov je známa z viacerých európskych krajín. Úroveň obvyklých cien je všeobecnou zásadou.

Navrhovanej úprave dĺžky nájmu sa prispôsobuje aj obnovenie nájomnej zmluvy na základe tzv. tichého súhlasu druhej strany dojednanej na určitú dobu (osobitné ustanovenie k § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka) a beh výpovednej lehoty ak ide o nájom na neurčitú dobu.

V odseku 3 sa preberá ustanovenie § 22 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Pre budúcnosť nie je potrebné preberať výpovedné dôvody pre zmluvný i tzv. zákonný nájom ustanovené na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 22 ods. 9 písm. c) zákona č. 229/1991 Zb. nariadením vlády č. 208/1994 Z. z. (§ 6), nakoľko sú kryté dôvodmi odstúpenia od nájomnej zmluvy podľa všeobecnej úpravy nájomnej zmluvy (§ 679 Občianskeho zákonníka).

Odstránenie informačnej asymetrie na trhu nájmov poľnohospodárskych pozemkov vyžaduje vytvorenie právnych základov pre uchovávanie relevantných informácií.

Návrh ponecháva nedotknutú bezformálnosť nájomnej zmluvy podľa všeobecnej úpravy Občianskeho zákonníka, zavádza však povinnosť písomného potvrdenia o obsahu zmluvy, ktorou, primerane okolnostiam, zaťažuje nájomcu. Okrem účinkov na právnu istotu strán je písomná forma významná aj s ohľadom na zavádzanú možnosť zmien výšky nájomného, i s ohľadom na potrebu nájomcom vedenej evidencie pozemkov v nájme, na ktorých hospodári, pre potreby evidencie ceny nájmu a pre potreby evidencie plôch, na ktorú sa viaže štátna podpora pre poľnohospodárstvo.

Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v § 16 ods. 6 ustanovuje povinnosť nájomcov viesť evidenciu pozemkov, na ktoré sa vzťahuje, pričom pokiaľ ide o poľnohospodárske pozemky, odkazuje na nariadenie vlády č. 208/1994 Z. z., ktoré jednak žiadnu evidenciu neupravuje a jednak sa navrhuje zrušiť. Preto sa zavádza základný obsah evidencie a splnomocnenie na vydanie vykonávacieho predpisu. Evidencia bude nadväzovať na súbory geodetických a popisných informácií katastra nehnuteľností a požiadavky identifikačného systému pre poľnohospodárske parcely zavádzaného v súvislosti s vytváraním podmienok pre prijímanie platieb zo zdrojov EÚ.

Podľa vymedzenia predmetu úpravy zákona o cenách (zákon č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov) sa tento zákon vzťahuje aj na cenu nájmu (§ 1 ods. 1), úprava cenovej evidencie a cenových informácií však nezohľadňuje stav v oblasti nájmu pozemkov na poľnohospodárske účely. Navrhuje sa preto rozšíriť povinnosti na úseku cenovej evidencie a cenových informácií aj na nájomcov pozemkov.

S ohľadom na navrhovanú úpravu dodatočného zníženia alebo zvýšenia nájomného sa navrhuje zaviesť zverejňovanie potrebných informácií, ktoré by umožnilo sfunkčniť tento mechanizmus a predísť komplikovaným sporom o výšku nájomného.

 

Z dôvodovej správy k zákonu č. 571/2007 Z.z.:

Zmierňuje sa tvrdosť zákona a umožňuje dohodnúť výpoveď pred uplynutím zákonných lehôt.
Doplnenie platnej úpravy nadväzuje na zmeny uvedené v §12a.

 

Z dôvodovej správy k zákonu č. 396/2009 Z.z.:

Ide o vytvorenie legislatívneho prostredia pre osobitnú úpravu práva na opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemkoch v správe a nakladaní fondu doterajším nájomcom za podmienok bližšie špecifikovaných v bode 6.
Ide o riešenie prípadov, keď sú pozemky užívané bez dohody ich vlastníka s užívateľom. Ide o prípady, keď vlastník neprejavuje o užívanie záujem a pozemok zostáva neobrobený, resp. jeho faktický užívateľ je v pozícii nelegálneho užívateľa, alebo ide o pozemky, ktoré sú užívané tak, že zámerne obchádzajú ich vlastníka.

Nenašli sa žiadne diskusné príspevky
Právnik od roku Reagovať