Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov

Autor: Alexander Bröstl ml. , Tomáš Čentík
§ 11 (Zľava z nájomného)

§ 11

(1) Ak nemohol nájomca dosiahnuť žiaden výnos z dôvodu, že v dôsledku podstatnej zmeny hospodárskych pomerov, ktorá sa neprejavila len u neho, sa podstatne zvýšili náklady na získavanie úžitkov z prenajatého pozemku alebo sa podstatne znížila ich hodnota, alebo ak z týchto dôvodov klesne výnos nájomcu pod polovicu obvyklého výnosu, má právo na odpustenie alebo na primeranú zľavu z nájomného obdobne ako v prípade tohto práva pre mimoriadne okolnosti (§ 5).

(2) Nájomca má právo požadovať primerané zníženie nájomného, ak opatreniami podľa osobitného predpisu2) alebo činnosťou iného v súlade s ním bolo sťažené alebo obmedzené užívanie prenajatého pozemku, alebo bola znížená intenzita jeho využitia. Ak ide len o dočasné vplyvy, nájomca má právo na primeranú zľavu z nájomného, ak výnos z prenajatého pozemku klesol pod polovicu bežného výnosu. Náhrady a príspevky z verejných prostriedkov alebo iné platby prijaté nájomcom v súvislosti s týmito vplyvmi sa pripočítajú k úžitkom z prenajatého pozemku.

______________________________________________________________________________

2) Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Nároky nájomcu pri zmene hospodárskych pomerov

ZoNPP zakotvuje pre nájomcu osobitný ochranný mechanizmus pri podstatnej zmene hospodárskych pomerov – nájomca má v takýchto prípadoch právo na odpustenie alebo na primeranú zľavu z nájomného obdobne ako v prípade tohto práva pre mimoriadne okolnosti.

 

Obdobná úprava je obsiahnutá aj v ustanovení § 5 ZoNPP s tým rozdielom, že predmetné ustanovenia dopadá na mimoriadne okolnosti, ktorými sú najmä následky prírodných pomerov – pôjde o prírodné katastrofy ako záplavy, či zničujúce víchrice (k tomu pozri komentár k ustanoveniu § 5 ZoNPP).

 

Na rozdiel od týchto situácií komentované ustanovenie dopadá na zmeny hospodárskych pomerov – tento pojem nie je bližšie konkretizovaný, usudzujeme, že sa bude jednať o obdobia,  poznačené negatívnymi ekonomickými javmi (tzv. krízové obdobia), prípadne o iné mimoriadne situácie na poľnohospodárskych trhoch resp. v ekonomickej situácii.

 

Tomu zodpovedá aj stanovenie podmienok na uplatnenie nároku podľa tohto ustanovenia - musí  sa jednať o „podstatnú zmenu“ a nestačí, aby sa prejavila len u nájomcu, ale aj u ďalších resp. minimálne aspoň jedného ďalšieho subjektu.  

 

V príčinnej súvislosti s takouto zmenou hospodárskych pomerov musí byť podstatné zvýšenie nákladov na získavanie úžitkov z prenajatého pozemku (napríklad zvýšenie nákladov na poľnohospodárske prípravné práce, stroje a podobne), podstatné zníženie hodnoty týchto úžitkov (tu sa musí prejaviť vplyv na hodnotu úrody), alebo pokles výnosov pod polovicu obvyklého výnosu (teda reálny pokles úrody alebo významný pokles cien).

 

Nájomca má v takýchto prípadoch buď nárok na odpustenie nájomného, t.j. úplné bezodplatné užívanie pozemku, alebo na primeranú zľavu z nájomného.

 

Zákon žiaľ neupravuje bližšie podmienky pre uplatnenie týchto nárokov – jednak nie je jasné, či sa uplatnia prekluzívne lehoty podľa § 675 Občianskeho zákonníka („Právo na odpustenie alebo na poskytnutie zľavy z nájomného sa musí uplatniť u prenajímateľa bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak sa neuplatní do šiestich mesiacov odo dňa, keď došlo ku skutočnostiam toto právo zakladajúcim“) – vzhľadom na subsidiárnu aplikáciu Občianskeho zákonníka je táto úvaha na mieste, pretože ZoNPP neobsahuje žiadne ustanovenie, ktoré by aspoň naznačovalo, že uvedené ustanovenie má byť vylúčené.

 

Z dikcie ustanovenia nepochybne vyplýva, že sa jedná o následný nárok a nájomca nemôže požadovať úpravu nájomného do budúcnosti – k tomu porovnaj nároky vyplývajúce z odseku 2 komentovaného ustanovenia.

 

Rovnako chýba vyjadrenie toho za aké obdobie patria nájomcovi tieto nároky – ustanovením predvídaná situácia môže trvať len prechodné obdobie (napríklad niekoľko mesiacov), alebo aj dlhé obdobia (niekoľko rokov). Logický záver je taký, že na celé obdobia trvania zmeny pomerov má nájomca nárok na uplatnenie opísaných nárokov – jasná a zrozumiteľná úprava však v komentovanom ustanovení chýba.

 

Vzhľadom na nejednoznačnú právnu úpravu odporúčame nájomcom takýto nárok u prenajímateľa uplatniť bezodkladne po tom, ako je možné určiť následky zmeny hospodárskych pomerov a aspoň predbežne ich vyčísliť.

2. Nároky nájomcu pri opatreniach na ochranu poľnohospodárskej pôdy

V druhej časti zákona č. 220/2004 o  ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú obsiahnuté „Zásady trvalo udržateľného využívania poľnohospodárskej pôdy a obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy a jej ochrany“; uvedený predpis v ustanoveniach §§ 3-8 obsahuje podmienky:

 

  • starostlivosti o poľnohospodársku pôdu
  • ochrany poľnohospodárskej pôdy pred degradáciou
  • ochrany poľnohospodárskej pôdy pred eróziou
  • ochrany poľnohospodárskej pôdy pred zhutnením
  • ochrany obsahu a kvality pôdnej organickej hmoty
  • ochrany poľnohospodárskej pôdy pred rizikovými látkami

 

Súčasťou týchto povinnosti sú aj rôzne opatrenia – uvedené opatrenia majú plniť v prvom rade vlastníci a užívatelia pozemkov.

 

Ak v dôsledku takýchto opatrení, resp. ich výkonu niekým iným bolo sťažené alebo obmedzené užívanie predmetu pozemku (napríklad faktická nemožnosť užívania pozemku), alebo bola znížená  intenzita jeho využitia, má nájomca právo požadovať primerané zníženie nájomného – hoci to kvôli terminologickej nejednotnosti ZoNPP nie je celkom jednoznačné, z celkového znenia ustanovenia vyplýva, že sa jedná o trvalú úpravu nájomného a to aj do budúcnosti a to počas celej doby trvania stavu, brániaceho plnohodnotnému užívaniu pozemkov. Zníženie nájomného musí byť primerané rozsahu obmedzení.

 

Ak ide len o dočasné vplyvy, t. j. dočasné obmedzenia v dôsledku uvedených opatrení, má nájomca nárok na primeranú zľavu z nájomného a to len za predpokladu, ak výnos z prenajatého pozemku klesol pod polovicu bežného výnosu.

 

Náhrady a príspevky z verejných prostriedkov alebo iné platby prijaté nájomcom v súvislosti s týmito vplyvmi sa pripočítajú k úžitkom z prenajatého pozemku – uvedené ustanovenie nie je v kontexte textu celého odseku 2 úplne zrozumiteľne, predpokladáme, že sa má vykladať tak, že  náhrady a príspevky z verejných prostriedkov, ktoré slúžia ako kompenzácia vzniknutej situácie sa považujú za úžitok z prenajatého pozemku (a teda výnos nájomcu), čo je potrebné zohľadňovať pri posudzovaní toho, či došlo alebo nedošlo k poklesu výnosov.

ustanovenie nebolo novelizované

Z dôvodovej správy k zákonu č. 504/2003 Z.z.:

Národohospodársky významná väčšina výmery poľnohospodárskej pôdy používanej na poľnohospodársku výrobu je dlhodobo v nájme podnikateľov v poľnohospodárstve.

Využitie pôdy na poľnohospodársku výrobu vyžaduje rozsiahle výdavky na udržiavanie, obnovu a zvyšovanie úrodnosti pôdy, na výkonnú techniku pre rastlinnú výrobu, dopravu a manipuláciu a na stavby a infraštruktúru.

Trvanie nájmu primerané výrobno-hospodárskym cyklom je prirodzeným záujmom nájomcu. Pri zachovaní hospodárskej rovnováhy zmluvných strán je tiež prirodzeným záujmom tých prenajímateľov, ktorým nie je dostupný iný spôsob ekonomického využitia ich vlastníckeho práva k pozemku.

Pre samotné vytváranie biologického majetku nie je rozhodujúce, či podnikateľ pôdu na riadenie a ovplyvňovanie biologických procesov využíva na základe vecného (vlastníckeho) alebo obligačného (nájomného) práva. Pre posudzovanie finančnej situácie a výnosovosti podniku, vrátane jeho úverovej spôsobilosti, nie je ale bez významu ovládanie pozemku alebo jeho budúcich úžitkov podnikom v čase, primerane povahe týchto procesov a dostupným technológiám rastlinnej a živočíšnej výroby a pravdepodobnosť, že budúce úžitky budú plynúť podniku. V tomto kontexte je podstatné, či právne podmienky ovládania pôdy a jej úžitkov na základe nájmu bránia alebo nebránia vkladom do pôdy a riadnemu hospodáreniu na nej a či nájomca má možnosť plného využitia investícií, ktoré do pôdy vloží na udržanie a zlepšenie úrodnosti pôdy;

Ak má ísť o dlhodobejšie trvanie nájmu, je potrebné všeobecnú úpravu nájomnej zmluvy doplniť o úpravu právneho mechanizmu pre prípad, že dodatočne nastanú okolnosti, ktoré vedú k podstatnej zmene rovnováhy v plneniach zmluvných strán v dôsledku zmeny nákladov na získavanie úžitkov z predmetu nájmu alebo zmeny hodnoty týchto úžitkov, ktorý by neviedol k skončeniu nájmu ale k zmene záväzkov tak, aby došlo k obnoveniu rovnováhy zmluvy a udržanie účelu zmluvy pre obe zmluvné strany.

Postavenie zmluvných strán na ktoré sa vzťahuje táto časť navrhovaného zákona je podstatne ovplyvnené dôsledkami neusporiadania pozemkového vlastníctva a oddelenosti vlastníctva pozemkov a ostatných majetkových hodnôt potrebných na poľnohospodársku výrobu. Na jednej strane prenajímatelia, ktorí v podstatnej časti nemajú možnosť alebo záujem hospodáriť na vlastných pozemkoch a na druhej strane producenti, ktorí na hospodárske využitie svojho majetku potrebujú pôdu, ktorú nevlastnia vôbec alebo v dostatočnej výmere. To obmedzuje možnosti výberu oboch a vystavuje ich istej odkázanosti a závislosti a tak vyvoláva zreteľa hodnú nevýhodu, ktorá v modernom zákonodarstve pripúšťa právnu preferenciu takejto znevýhodnenej zmluvnej strany, modifikujúcu princíp formálnej rovnosti strán.

Ak prenajatý pozemok slúži na prevádzkovanie podniku nájomcu, stáva sa právo nájmu zložkou podniku, ako právo patriace podnikateľovi, ktoré slúži na prevádzkovanie podniku.

Poľnohospodárstvo (poľnohospodárska činnosť) je v návrhu ponímané v zmysle štatistických klasifikácií a medzinárodných účtovných štandardov, ktoré ho charakterizované ako riadenie a ovplyvňovanie biologických procesov na základe využitia pôdy a ďalších prírodných, ako aj industriálnych faktorov, zahŕňajúcich biologickú transformáciu (kvantitatívne a kvalitatívne zmeny) biologického majetku (živé zviera alebo rastlina). Sú k nemu priraďované aj s ním súvisiace služby.

Osobitné ustanovenie k § 663 Občianskeho zákonníka navrhuje reguláciu doby nájmu.

Investičné vklady do pôdy majú životnosť 15 – 20 rokov, poľnohospodárska technika 6 – 12 rokov, trvalé porasty 12 rokov od prvého roku plodnosti, stavby pre poľnohospodársku výrobu sa daňovo odpisujú 20 rokov.

S prihliadnutím na to a na istý význam už v platnom zákonodarstve pripisovaný päťročnému nájmu, pre prípad, že prenajatý pozemok má slúžiť na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti pri prevádzkovaní podniku nájomcu, navrhuje sa minimálna doba trvania nájmu na 5 rokov, pričom ak bola nájomná zmluva uzavretá na dobu neurčitú, nemožno ju vypovedať pred uplynutím tejto lehoty. Zároveň treba ustanoviť aj hornú hranicu doby nájmu.

S prihliadnutím na dlhodobejšie trvanie nájmu je navrhovaný rozsah starostlivosti nájomcu prirodzene väčší ako podľa navrhovanej všeobecnej úpravy poľnohospodárskeho nájmu v prvej časti navrhovaného zákona.

Kým navrhovaná subsidiárna úprava v § 3 predpokladá v prvom rade zmluvné určenie účelu zmluvy a naň nadväzujúci rozsah povinností nájomcu, v tomto ustanovení sa navrhuje v odseku 1 kogentne ustanoviť účel využívania predmetu nájmu a v odseku 2 udržiavaním predmetu nájmu v spôsobilom stave zaťažuje nájomcu. Pre nájomcov poľnohospodárskych a lesných pozemkov ustanovujú určité povinnosti pri hospodárení na nich aj predpisy na ich ochranu ako prírodných zdrojov a zložiek životného prostredia; návrh na ne odkazuje.

Návrh upúšťa od používania výrazu „starostlivosť riadneho hospodára“ (§ 22 ods. 6, ods. 9 písm. a) zákona č. 229/1991 Zb., § 2 nariadenia vlády č. 208/1994 Z. z.) a pridržiava sa terminológie všeobecnej úpravy nájomnej zmluvy („užívať vec riadnym spôsobom“).

Rozdelenie nákladov pri poľnohospodárskom využití pozemku medzi prenajímateľa a nájomcu plynie z vymedzenia práv, ktoré nájomca nadobúda z nájomnej zmluvy.

Nájomca prirodzene znáša náklady na výkon svojho práva brať úžitky z prenajatej veci (na branie úžitkov: na zber úrody alebo na inú exploatáciu biologického majetku).

Riadne užívanie poľnohospodárskeho pozemku, ktorého výsledkom je vznik úžitkov, zahŕňa aj bežné obnovenie a udržiavanie produkčných schopností užívaného pozemku a v tomto rozsahu aj znášanie nákladov na udržiavanie predmetu nájmu v stave spôsobilom na poľnohospodárske využitie.

Pre nájomcov poľnohospodárskych a lesných pozemkov ustanovujú určité povinnosti pri hospodárení na nich aj predpisy na ich ochranu ako prírodných zdrojov a zložiek životného prostredia, ktorých dodržiavanie je podľa citovaného nariadenia vlády základom starostlivosti riadneho hospodára.

Navrhovaná úprava v odseku 3 sa nedotýka postavenia prenajímateľa ako účastníka administratívneho konania napr. o pozemkových úpravách alebo o zmene využitia územia.

Vymedzenie práva na odpustenie alebo zľavu nájomného pre mimoriadne okolnosti vedie k spravodlivému rozdeleniu strát pri nájme pozemkov medzi stranami z dôvodov, ktoré majú v podstate povahu vyššej moci. Pri dlhodobom využití prenajatého pozemku na podnikateľsky vykonávanú poľnohospodársku výrobu je namieste reflektovať aj významnú zmenu hospodárskych pomerov alebo obmedzujúcich vplyvov opatrení na ochranu prírody a pod.

Právo na odpustenie alebo na zľavu nájomného umožňuje riešiť jednorazové nepriaznivé vplyvy na výnosy z prenajatého pozemku, pričom výška nájomného zostáva pre budúcnosť nezmenená. Je namieste, aby obom zmluvným stranám bolo priznané zákonné právo na úpravu (nové určenie) výšky nájomného a pre ten prípad ustanovené skutočnosti rozhodujúce pre zvýšenie alebo zníženie výšky nájomného, ak si strany takúto tzv. kĺzavú doložku nedohodnú, pričom to bude aj interpretačné pravidlo ak si ju dohodnú bez určenia týchto kritérií.

Väzba dodatočnej úpravy na regulované nájomné alebo cenový index poľnohospodárskych výrobkov je známa z viacerých európskych krajín. Úroveň obvyklých cien je všeobecnou zásadou.

Navrhovanej úprave dĺžky nájmu sa prispôsobuje aj obnovenie nájomnej zmluvy na základe tzv. tichého súhlasu druhej strany dojednanej na určitú dobu (osobitné ustanovenie k § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka) a beh výpovednej lehoty ak ide o nájom na neurčitú dobu.

V odseku 3 sa preberá ustanovenie § 22 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Pre budúcnosť nie je potrebné preberať výpovedné dôvody pre zmluvný i tzv. zákonný nájom ustanovené na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 22 ods. 9 písm. c) zákona č. 229/1991 Zb. nariadením vlády č. 208/1994 Z. z. (§ 6), nakoľko sú kryté dôvodmi odstúpenia od nájomnej zmluvy podľa všeobecnej úpravy nájomnej zmluvy (§ 679 Občianskeho zákonníka).

Odstránenie informačnej asymetrie na trhu nájmov poľnohospodárskych pozemkov vyžaduje vytvorenie právnych základov pre uchovávanie relevantných informácií.

Návrh ponecháva nedotknutú bezformálnosť nájomnej zmluvy podľa všeobecnej úpravy Občianskeho zákonníka, zavádza však povinnosť písomného potvrdenia o obsahu zmluvy, ktorou, primerane okolnostiam, zaťažuje nájomcu. Okrem účinkov na právnu istotu strán je písomná forma významná aj s ohľadom na zavádzanú možnosť zmien výšky nájomného, i s ohľadom na potrebu nájomcom vedenej evidencie pozemkov v nájme, na ktorých hospodári, pre potreby evidencie ceny nájmu a pre potreby evidencie plôch, na ktorú sa viaže štátna podpora pre poľnohospodárstvo.

Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v § 16 ods. 6 ustanovuje povinnosť nájomcov viesť evidenciu pozemkov, na ktoré sa vzťahuje, pričom pokiaľ ide o poľnohospodárske pozemky, odkazuje na nariadenie vlády č. 208/1994 Z. z., ktoré jednak žiadnu evidenciu neupravuje a jednak sa navrhuje zrušiť. Preto sa zavádza základný obsah evidencie a splnomocnenie na vydanie vykonávacieho predpisu. Evidencia bude nadväzovať na súbory geodetických a popisných informácií katastra nehnuteľností a požiadavky identifikačného systému pre poľnohospodárske parcely zavádzaného v súvislosti s vytváraním podmienok pre prijímanie platieb zo zdrojov EÚ.

Podľa vymedzenia predmetu úpravy zákona o cenách (zákon č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov) sa tento zákon vzťahuje aj na cenu nájmu (§ 1 ods. 1), úprava cenovej evidencie a cenových informácií však nezohľadňuje stav v oblasti nájmu pozemkov na poľnohospodárske účely. Navrhuje sa preto rozšíriť povinnosti na úseku cenovej evidencie a cenových informácií aj na nájomcov pozemkov.

S ohľadom na navrhovanú úpravu dodatočného zníženia alebo zvýšenia nájomného sa navrhuje zaviesť zverejňovanie potrebných informácií, ktoré by umožnilo sfunkčniť tento mechanizmus a predísť komplikovaným sporom o výšku nájomného.

Nenašli sa žiadne diskusné príspevky
Právnik od roku Reagovať