Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov

Autor: Alexander Bröstl ml. , Tomáš Čentík
§ 10 (Nájomné, podnájom)

(1) Na vznik zmluvy o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku sa vyžaduje dohoda o výške nájomného alebo o spôsobe jej určenia, pričom výška nájomného je najmenej 1 % z hodnoty poľnohospodárskej pôdy určenej podľa osobitného predpisu.11a)

(2) Ak priemerné ceny poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sú predmetom regulácie trhu s poľnohospodárskymi výrobkami, pestovaných na prenajatých poľnohospodárskych pozemkoch v priebehu troch po sebe nasledujúcich rokoch klesli alebo stúpli o viac ako 20 %, môže prenajímateľ alebo nájomca požadovať pomernú úpravu nájomného, a to počnúc najbližším obdobím, za ktoré sa nájomné platí.

(3) Nájomca je oprávnený dať prenajatú vec do podnájmu, ak zmluva neurčuje inak. Spôsob a čas podnájmu je nájomca povinný prenajímateľovi oznámiť do 30 dní. Ak bol pozemok daný do podnájmu na dlhší čas ako jeden rok, má prenajímateľ právo na nájomné priamo voči podnájomcovi. Na podnájom sa v prípadoch mimoriadnych udalostí vzťahuje ustanovenie § 5 primerane.

(4) Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na postupy podľa § 12a.

(5) Ak je vypočítaná výška nájomného podľa odseku 1 nižšia ako dve eurá, môže sa prenajímateľ a nájomca dohodnúť na bezodplatnom užívaní pozemku. Taká dohoda sa považuje za zmluvu o výpožičke podľa § 659 až 662 Občianskeho zákonníka.

(6) Pozemky v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu nemožno dať do podnájmu, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 12a).

___________________________________________________________________________

11a) § 43 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení zákona č. 549/2004 Z. z.

 

1. Všeobecne o nájomnom

Pojmovým znakom každého nájomného vzťahu je odplatnosť – nájomná zmluva preto musí obsahovať dohodu o výške nájomného, alebo aspoň dohodu o spôsobe jeho určenia.

 

Ak by nájomná zmluva takúto náležitosť neobsahovala prichádzajú do úvahy dve možné interpretácie – nájomná zmluva nie je platná resp. vôbec nedôjde k jej vzniku alebo vzniká nárok na obvyklé nájomné (subsidiárne uplatnenie § 671 odsek 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého „Nájomca je povinný platiť nájomné podľa zmluvy, inak nájomné obvyklé v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na hodnotu prenajatej veci a spôsob jej užívania“).

 

Vzhľadom na znenie komentovaného ustanovenia, z ktorého jednoznačne vyplýva, že pre vznik nájomnej zmluvy je potrebná dohoda o výške nájomného alebo o spôsobe jeho určenia sme toho názoru, že pri nedojednaní nájomného nedôjde k vzniku nájomnej zmluvy resp. takáto zmluva je neplatná – znenie ustanovenia vylučuje prípadnú aplikáciu ustanovenia § 671 Občianskeho zákonníka. 

2. Výška nájomného

Dohoda o nájomnom je najčastejšie vyjadrená konkrétnou peňažnou čiastkou za 1 ha a rok (t. j. napríklad 45,- €/ha prenajatej plochy).

 

ZoNPP ustanovuje minimálnu výšku nájomného, pričom odkazuje na ustanovenie § 43 odsek 2 zákona č. 330/1991 Zb.  o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, v zmysle ktorého podrobnosti o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

 

Uvedeným predpisom je aktuálne vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 38/2005 Z. z. o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav, podľa ktorej hodnota pozemku, ktorý tvorí poľnohospodársku pôdu a ostatnú plochu, sa určuje podľa bonitovaných pôdnoekologických jednotiek a príslušných sadzieb uvedených v prílohe č. 1 vyhlášky; hodnota pozemku, ktorý tvorí poľnohospodársku pôdu, sa zvyšuje o hodnotu trvalých porastov na ňom podľa prílohy č. 2 vyhlášky. Vyhláška ďalej ustanovuje spôsoby určenia hodnoty lesných pozemkov a trvalých porastov – pre presný výpočet bližšie pozri uvedenú vyhlášku.

 

Ak nájomné nie je vyjadrené v nájomnej zmluve, musí byť pre jej platnosť definovaný aspoň spôsob jeho určenia – môže sa jednať o ľubovoľný spôsob (napríklad nájomné zodpovedajúce cene výnosu z 1/1000 prenajatej plochy, či iný vzorec), podmienkou však je, že nájomné musí byť jednoznačne vypočítateľné; inak môže hroziť neplatnosť nájomnej zmluvy pre neurčitosť dojednania o výške nájmu resp. pre absenciu podstatnej náležitosti nájomnej zmluvy.

 

Z právnej úpravy nevyplýva, čo v prípadoch, ak si zmluvné strany dojednajú nájomné nižšie ako v predpísanej výške - možno uvažovať buď o neplatnosti zmluvy alebo naopak o jej platnosti s tým, že nájomca je povinný uhrádzať nájomné v minimálnej výške. Druhý z uvedených prístupov by zodpovedal neformalistickým interpretačným pravidlám, avšak v takomto prípade výkladom nemožno podľa nášho názoru dotvoriť vôľu zmluvných strán, preto sa skôr prikláňame k názoru, že zmluva by nebola platná.

3. Nájomné v naturálnej forme

Z textu zákona nevyplýva, či je možné dojednať nájomné v naturálnej forme, ktoré je v poľnohospodárskej praxi pomerne bežné – najmä drobní prenajímatelia, ktorí prenechávajú svoje pozemky do nájmu lokálnym poľnohospodárskym podnikom preferujú možnosť dostať nájomné vo forme naturálií najčastejšie pre vlastné potreby.

 

Považujeme za nedostatok právnej úpravy, že výslovne nezakotvuje takúto možnosť, napriek tomu sa však domnievame sa, že možnosť naturálneho nájomného je možné platne dojednať – kým pri dohode o výške nájomného komentovaný text počíta s nájomným vymedzením v peniazoch (vzhľadom na stanovenie minimálnej výšky nájomného), pri spôsobe určenia nájomného ZoNPP neurčuje, že musí byť vyjadrené v peniazoch. Rovnako vo všeobecnej úprave nájomnej zmluvy (§ 663 a nasl. Občianskeho zákonníka) nie je nijakým spôsobom vylúčená možnosť naturálneho nájomného.

 

Aj v prípade ak bude nájomné dojednané v naturálnej forme je potrebné, aby bola dodržaná minimálna výška nájomného – prepočet poskytnutého naturálneho plnenia na eurá musí prekračovať zákonom ustanovenú minimálnu hranicu. 

4. Úprava nájomného

Odsek 2 komentovaného ustanovenia počíta s možnosťou úpravy nájomného a to obidvoma smermi a to v prípade, ak priemerné ceny poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sú predmetom regulácie trhu s poľnohospodárskymi výrobkami, pestovaných na prenajatých poľnohospodárskych pozemkoch v priebehu troch po sebe nasledujúcich rokoch klesli alebo stúpli o viac ako 20 %,

 

Rozhodujúcim obdobím je obdobie troch po sebe nasledujúcich rokov – za toto obdobie sa musí cena zmeniť o 20 % a to buď klesnúť alebo stúpnuť, to znamená, že po troch rokoch musí byť priemerná cena týchto výrobkov o 20 % vyššia alebo nižšia ako bola na začiatku trojročného obdobia.

 

Úpravu nájomného môže požadovať prenajímateľ aj nájomca – domáhať sa úpravy bude dotknutá zmluvná strana.

 

Úpravu nájomného môže zmluvná strana uplatniť jednoduchou žiadosťou adresovanou druhej strane, v ktorej musí byť preukázané splnenie uvedených podmienok – máme za to, že úprava je automatická a pre jej účinnosť nie je potrebné uzavierať k nájomnej zmluve dodatok.

 

Nájomné by malo byť upravené od najbližšieho platobného obdobia a to do budúcnosti, t.j do prípadnej zmeny nájomného dohodou zmluvných strán, alebo do opätovného uplatnenia postupu podľa komentovaného ustanovenia. 

5. Výpožička poľnohospodárskeho pozemku

Ustanovenie § 10 odsek 5 ZoNPP výslovne pripúšťa možnosť, v prípadoch kedy je výška nájomného menej ako dve eurá (zo zákona však nevyplýva, či sa tým myslí ročné nájomné, alebo nájomné za cele obdobie nájmu), uzavrieť medzi prenajímateľom a nájomcom dohodu o tom, že pozemok sa prenecháva nájomcovi bezodplatne.

 

Dôvodová správa uvedené ustanovenie, ktoré bolo do ZoNPP začlenené novelou č. 396/2009 Z. z. odôvodňuje veľmi stručne a nie celkom zrozumiteľne nasledovne: „Taktiež sa navrhuje riešiť legalizovanie nájmu pri drobnom vlastníctve, keď by bola výška nájomného do dvoch eur a vlastník nemá o vyplatenie nájomného záujem.“

                                                   

Z ustanovení § 659 – 662 Občianskeho zákonníka vyplýva nasledovné:

 

  • požičiavateľ je povinný odovzdať vypožičiavateľovi vec v stave spôsobilom na riadne užívanie;
  • vypožičiavateľ je oprávnený užívať vec riadne a v súlade s účelom, ktorý sa v zmluve dohodol alebo ktorému obvykle slúži; je povinný chrániť ju pred poškodením, stratou alebo zničením;
  • ak nie je dohodnuté inak, nesmie vypožičiavateľ prenechať vec na užívanie inému;
  • vypožičiavateľ je povinný vec vrátiť, len čo ju nepotrebuje, najneskôr však do konca určenej doby zapožičania. Požičiavateľ môže požadovať vrátenie veci aj pred skončením určenej doby zapožičania, ak vypožičiavateľ neužíva vec riadne alebo ak ju užíva v rozpore s účelom, ktorému slúži.

 

Bezodplatné dočasné užívanie veci je výpožičkou – ako vidno z uvedených ustanovení zmluva o výpožičke obsahuje pri niekoľkých inštitútoch výrazné odchýlky od ustanovení ZoNPP (napríklad prenechanie užívania ďalšiemu, trvania výpožičky a podobne). Sme toho názoru, že zákonodarca nie celkom precízne použil slovnú formuláciu, že „takáto dohoda sa považuje za zmluvu o výpožičke“, ktorá je čiastočne zmätočná a aj z dôvodov vysvetlených ďalej by bola správnejšie formulácia typu „v takomto prípade platí, že medzi zmluvnými stranami bola uzavretá zmluva o výpožičke poľnohospodárskeho pozemku pri prevádzkovaní poľnohospodárskeho pozemku, ktorá sa spravuje ustanoveniami tohto zákona“, prípadne by úplne postačovalo ak by sa ustanovenie odseku 5 obmedzilo len na prvú vetu bez dovetku, že sa na takúto dohodu uplatnia ustanovenia Občianskeho zákonníka o zmluve o výpožičke.

 

Pri súčasnom znení môže vzniknúť otázka, či sa na daný vzťah majú uplatniť ustanovenia ZoNPP - i keď z legislatívno-technického to nie je vyjadrené ideálne, za jediný logický záver považujeme, že na takúto zmluvu o výpožičke sa budú vzťahovať ustanovenia §§ 659 – 662 a ustanovenia §§ 1-14 ZoNPP s odchýlkami vyplývajúcimi zo ZoNPP.

 

Predpokladom takejto zmeny je skutočnosť, že nájomné vypočítané podľa predmetného ustanovenia predstavuje menej ako 2,- eurá (predpokladáme, že ročne, hoci z textu to výslovne nevyplýva) a následná dohoda zmluvných strán o takejto úprave nájomnej zmluvy – v istom zmysle aj požiadavka dohody poukazuje na nadbytočnosť celého tohto riešenia vytvoreného zákonodarcom. Ak totiž zmluvné strany budú považovať za vhodné dohodnúť sa na bezodplatnom užívaní poľnohospodárskeho pozemku budú tak môcť urobiť vždy bez ohľadu na prípadnú výšku nájomného.

6. Podnájom poľnohospodárskeho pozemku

Komentované ustanovenie v odsekoch 3, 4 a 6 upravuje podnájom poľnohospodárskeho pozemku – ustanovenie je podľa nášho názoru systematicky zaradené nesprávne, pretože podnájom nijako nesúvisí s nájomným. Správnejšie by bolo vytvorenie samostatného ustanovenia upravujúceho podnájom, prípadne jeho zaradenie na iné miesto v ZoNPP (napríklad ustanovenie § 9, kde je upravený spôsob užívania poľnohospodárskeho pozemku).

 

Predpokladom vzniku podnájmu je existencia platnej nájomnej zmluvy medzi vlastníkom a nájomcom poľnohospodárskeho pozemku; nájomný vzťah je akcesorickým právnym vzťahom, ktorý je závislý od existencie platného nájomného vzťahu.

 

Z obsahového a formálneho hľadiska musí podnájomná zmluva zodpovedať požiadavkám ustanoveným komentovaným právnym predpisom pre nájomnú zmluvu – aplikácia ZoNPP na podnájomné vzťahy je výslovne zakotvená v ustanovení § 1 odsek 1 ZoNPP.

 

V tejto súvislosti poukazujeme na to, že z odseku 3 vyplýva možnosť uzavrieť podnájomný vzťah na kratšiu dobu ako 1 rok, čo nekorešponduje s požiadavkou minimálneho trvania nájmu podľa ustanovenia § 8 ZoNPP, resp. z toho nevyhnutne vyplýva záver, že podnájomný vzťah môže trvať aj kratšiu dobu ako 5 rokov.

 

Na rozdiel od niektorých iných právnych úprav nájmu (napríklad nebytové priestory alebo byty) podľa odseku 3 komentovaného ustanovenia platí, že pre prenechanie poľnohospodárskeho pozemku do podnájmu nie je potrebný súhlas prenajímateľa (to isté platí aj pri nájme podľa ustanovení §§ 1-6 ZoNPP a to na základe ustanovenia § 666 Občianskeho zákonníka)   – vzhľadom na komplikovanosť súčasných vlastníckych a pozemkových práv k poľnohospodárskym pozemkom, ako aj určitú mieru flexibility, ktorá je potrebná pre usporiadanie užívacích vzťahov, považujeme takéto riešenie za veľmi vhodné.

 

V prípade, že prenajímateľ nechce umožniť podnájom pozemku je potrebné, aby túto možnosť v zmluve výslovne vylúčil a to napríklad v celom rozsahu, alebo za určitých situácii, prípadne môže byť podnájom  jeho súhlasom – v tejto otázke zákon neustanovuje žiadne pravidlá.

 

Pri podnájme sa nájomcovi ukladá povinnosť oznámiť podnájomcovi v lehote 30 dní spôsob a čas podnájmu – nie je celkom zrozumiteľné, čo mal zákonodarca na mysli pojmom spôsob podnájmu (ktorý je daný povahou predmetu nájmu), pri čase sa bude jednať o dobu jeho trvania.  I keď to nie je výslovne ustanovené, 30 – dňová lehota začína plynúť odo dňa vzniku podnájomného vzťahu. Máme za to, že ak nie je v zmluve dohodnuté niečo iné, prichádza pre prenajímateľa pri porušení tejto povinnosti len nárok na náhradu vzniknutej škody – za týchto okolností si však možno len veľmi ťažko predstaviť aká škoda by mohla prenajímateľovi porušením tejto povinnosti vzniknúť.

 

Podľa komentovaného ustanovenia platí, že ak bol pozemok daný do podnájmu na dlhší čas ako jeden rok, má prenajímateľ právo na nájomné priamo voči podnájomcovi. V týchto prípadoch môže (ale nemusí) prenajímateľ nájomné požadovať priamo od podnájomcu – takéto riešenie považujeme za praktické, je však potrebné uviesť, že zákonodarca mohol zakotviť pravidlo (ktoré samozrejme výkladom možno vyvodiť), že úhradou (pod) nájomného nájomcovi zaniká jeho povinnosť uhradiť nájomné prenajímateľovi resp. že úhradou nájomného zo strany nájomcu prenajímateľovi zaniká jeho nárok voči podnájomcovi.

 

Vzhľadom na znenie ustanovení §§ 1 a 7 ZoNPP považujeme odkaz na primerané použitie ustanovenia § 5 ZoNPP za nadbytočné – ustanovenie § 5 ZoNPP upravuje nárok na zľavu v prípade mimoriadnych udalostí (k tomu pozri komentár k ustanoveniu § 5 ZoNPP).

7. Podnájom a osobitný postup podľa § 12a ZoNPP

Odsek 4 komentovaného ustanovenia výslovne ustanovuje, že odsek 3 sa nevzťahuje na postupy podľa § 12a – nie je dostatočne jednoznačné, ktorá časť odseku 3 má byť vylúčená.

 

Vylúčenie časti ustanovenia odseku 3 v znení „Nájomca je oprávnený dať prenajatú vec do podnájmu, ak zmluva neurčuje inak. Spôsob a čas podnájmu je nájomca povinný prenajímateľovi oznámiť do 30 dní“ je nelogické, nakoľko práve tieto resp. obdobné pravidlá upravuje aj samotné ustanovenia § 12a ZoNPP.

 

Vylúčenie  časti ustanovenie odseku 3 v znení „Ak bol pozemok daný do podnájmu na dlhší čas ako jeden rok, má prenajímateľ právo na nájomné priamo voči podnájomcovi. Na podnájom sa v prípadoch mimoriadnych udalostí vzťahuje ustanovenie § 5 primerane“  je na účely  postupu podľa § 12a ZoNPP možné, nevidíme však pre to, žiadny rozumný dôvod.

8. Podnájom pozemkov prenajatých Slovenským pozemkovým fondom

Komentované ustanovenie výslovne zakazuje podnájom pozemkov, ktoré sú v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu, ktorými sú pozemky:

 

a)      vo vlastníctve štátu,

b)      s nezisteným vlastníkom (ktorých vlastník je známy, ale ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe alebo ktorých vlastník nie je známy vôbec) ktorých vlastník nie je známy,

c)      ktorých vlastníctvo nie je evidované podľa predpisov o katastri nehnuteľností v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií alebo ak sa nepreukáže inak ak ide o lesné pozemky, obdobne postupuje správca.

 

Ustanovenie je kogentné a v zmluve uzavretej so Slovenským pozemkovým fondom sa preto nie je možné dohodnúť odlišne resp. takéto prípadne dojednanie by bolo neplatné pre rozpor so zákonom.

 

Jedinou výnimkou je postup podľa §12a ZoNPP, ktoré upravuje tzv. náhradné užívanie prostredníctvom osobitnej formy podnájmu – v týchto prípadoch je zo zákona prelomený zákaz podnájmu pozemkov, ktoré sú v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu. K tomu pozri bližšie komentár k tomuto ustanoveniu.

Znenie ustanovenia účinné od 1. januára 2004 do 31. decembra 2007 (novela zákonom č. 571/2007 Z.z.)

§ 10 

(1) Na vznik zmluvy o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku sa vyžaduje dohoda o výške nájomného alebo o spôsobe jej určenia, pričom výška nájomného je najmenej 1 % z ceny poľnohospodárskej pôdy určenej podľa bonitovanej pôdnoekologickej jednotky.

(2) Ak priemerné ceny poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sú predmetom regulácie trhu s poľnohospodárskymi výrobkami, pestovaných na prenajatých poľnohospodárskych pozemkoch v priebehu troch po sebe nasledujúcich rokoch klesli alebo stúpli o viac ako 20 %, môže prenajímateľ alebo nájomca požadovať pomernú úpravu nájomného, a to počnúc najbližším obdobím, za ktoré sa nájomné platí.

(3) Nájomca je oprávnený dať prenajatú vec do podnájmu, ak zmluva neurčuje inak. Spôsob a čas podnájmu je nájomca povinný prenajímateľovi včas oznámiť. Ak bol pozemok daný do podnájmu na dlhší čas ako jeden rok, má prenajímateľ právo na nájomné priamo voči podnájomcovi. Na podnájom sa v prípadoch mimoriadnych udalostí vzťahuje ustanovenie § 5 primerane.

 

 

Znenie ustanovenia účinné od 1. januára 2008 do 31. augusta 2009 (novela zákonom č. 274/2009 Z.z.):

§ 10

(1) Na vznik zmluvy o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku sa vyžaduje dohoda o výške nájomného alebo o spôsobe jej určenia, pričom výška nájomného je najmenej 1 % z hodnoty poľnohospodárskej pôdy určenej podľa osobitného predpisu.11a)

(2) Ak priemerné ceny poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sú predmetom regulácie trhu s poľnohospodárskymi výrobkami, pestovaných na prenajatých poľnohospodárskych pozemkoch v priebehu troch po sebe nasledujúcich rokoch klesli alebo stúpli o viac ako 20 %, môže prenajímateľ alebo nájomca požadovať pomernú úpravu nájomného, a to počnúc najbližším obdobím, za ktoré sa nájomné platí.

(3) Nájomca je oprávnený dať prenajatú vec do podnájmu, ak zmluva neurčuje inak. Spôsob a čas podnájmu je nájomca povinný prenajímateľovi oznámiť do 30 dní. Ak bol pozemok daný do podnájmu na dlhší čas ako jeden rok, má prenajímateľ právo na nájomné priamo voči podnájomcovi. Na podnájom sa v prípadoch mimoriadnych udalostí vzťahuje ustanovenie § 5 primerane.

(4) Ustanovenie sa nevzťahuje na postupy podľa § 12a.

______________________

11a) § 43 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení zákona č. 549/2004 Z. z.

Z dôvodovej správy k zákonu č. 504/2003 Z.z.:

Národohospodársky významná väčšina výmery poľnohospodárskej pôdy používanej na poľnohospodársku výrobu je dlhodobo v nájme podnikateľov v poľnohospodárstve.

Využitie pôdy na poľnohospodársku výrobu vyžaduje rozsiahle výdavky na udržiavanie, obnovu a zvyšovanie úrodnosti pôdy, na výkonnú techniku pre rastlinnú výrobu, dopravu a manipuláciu a na stavby a infraštruktúru.

Trvanie nájmu primerané výrobno-hospodárskym cyklom je prirodzeným záujmom nájomcu. Pri zachovaní hospodárskej rovnováhy zmluvných strán je tiež prirodzeným záujmom tých prenajímateľov, ktorým nie je dostupný iný spôsob ekonomického využitia ich vlastníckeho práva k pozemku.

Pre samotné vytváranie biologického majetku nie je rozhodujúce, či podnikateľ pôdu na riadenie a ovplyvňovanie biologických procesov využíva na základe vecného (vlastníckeho) alebo obligačného (nájomného) práva. Pre posudzovanie finančnej situácie a výnosovosti podniku, vrátane jeho úverovej spôsobilosti, nie je ale bez významu ovládanie pozemku alebo jeho budúcich úžitkov podnikom v čase, primerane povahe týchto procesov a dostupným technológiám rastlinnej a živočíšnej výroby a pravdepodobnosť, že budúce úžitky budú plynúť podniku. V tomto kontexte je podstatné, či právne podmienky ovládania pôdy a jej úžitkov na základe nájmu bránia alebo nebránia vkladom do pôdy a riadnemu hospodáreniu na nej a či nájomca má možnosť plného využitia investícií, ktoré do pôdy vloží na udržanie a zlepšenie úrodnosti pôdy;

Ak má ísť o dlhodobejšie trvanie nájmu, je potrebné všeobecnú úpravu nájomnej zmluvy doplniť o úpravu právneho mechanizmu pre prípad, že dodatočne nastanú okolnosti, ktoré vedú k podstatnej zmene rovnováhy v plneniach zmluvných strán v dôsledku zmeny nákladov na získavanie úžitkov z predmetu nájmu alebo zmeny hodnoty týchto úžitkov, ktorý by neviedol k skončeniu nájmu ale k zmene záväzkov tak, aby došlo k obnoveniu rovnováhy zmluvy a udržanie účelu zmluvy pre obe zmluvné strany.

Postavenie zmluvných strán na ktoré sa vzťahuje táto časť navrhovaného zákona je podstatne ovplyvnené dôsledkami neusporiadania pozemkového vlastníctva a oddelenosti vlastníctva pozemkov a ostatných majetkových hodnôt potrebných na poľnohospodársku výrobu. Na jednej strane prenajímatelia, ktorí v podstatnej časti nemajú možnosť alebo záujem hospodáriť na vlastných pozemkoch a na druhej strane producenti, ktorí na hospodárske využitie svojho majetku potrebujú pôdu, ktorú nevlastnia vôbec alebo v dostatočnej výmere. To obmedzuje možnosti výberu oboch a vystavuje ich istej odkázanosti a závislosti a tak vyvoláva zreteľa hodnú nevýhodu, ktorá v modernom zákonodarstve pripúšťa právnu preferenciu takejto znevýhodnenej zmluvnej strany, modifikujúcu princíp formálnej rovnosti strán.

Ak prenajatý pozemok slúži na prevádzkovanie podniku nájomcu, stáva sa právo nájmu zložkou podniku, ako právo patriace podnikateľovi, ktoré slúži na prevádzkovanie podniku.

Poľnohospodárstvo (poľnohospodárska činnosť) je v návrhu ponímané v zmysle štatistických klasifikácií a medzinárodných účtovných štandardov, ktoré ho charakterizované ako riadenie a ovplyvňovanie biologických procesov na základe využitia pôdy a ďalších prírodných, ako aj industriálnych faktorov, zahŕňajúcich biologickú transformáciu (kvantitatívne a kvalitatívne zmeny) biologického majetku (živé zviera alebo rastlina). Sú k nemu priraďované aj s ním súvisiace služby.

Osobitné ustanovenie k § 663 Občianskeho zákonníka navrhuje reguláciu doby nájmu.

Investičné vklady do pôdy majú životnosť 15 – 20 rokov, poľnohospodárska technika 6 – 12 rokov, trvalé porasty 12 rokov od prvého roku plodnosti, stavby pre poľnohospodársku výrobu sa daňovo odpisujú 20 rokov.

S prihliadnutím na to a na istý význam už v platnom zákonodarstve pripisovaný päťročnému nájmu, pre prípad, že prenajatý pozemok má slúžiť na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti pri prevádzkovaní podniku nájomcu, navrhuje sa minimálna doba trvania nájmu na 5 rokov, pričom ak bola nájomná zmluva uzavretá na dobu neurčitú, nemožno ju vypovedať pred uplynutím tejto lehoty. Zároveň treba ustanoviť aj hornú hranicu doby nájmu.

S prihliadnutím na dlhodobejšie trvanie nájmu je navrhovaný rozsah starostlivosti nájomcu prirodzene väčší ako podľa navrhovanej všeobecnej úpravy poľnohospodárskeho nájmu v prvej časti navrhovaného zákona.

Kým navrhovaná subsidiárna úprava v § 3 predpokladá v prvom rade zmluvné určenie účelu zmluvy a naň nadväzujúci rozsah povinností nájomcu, v tomto ustanovení sa navrhuje v odseku 1 kogentne ustanoviť účel využívania predmetu nájmu a v odseku 2 udržiavaním predmetu nájmu v spôsobilom stave zaťažuje nájomcu. Pre nájomcov poľnohospodárskych a lesných pozemkov ustanovujú určité povinnosti pri hospodárení na nich aj predpisy na ich ochranu ako prírodných zdrojov a zložiek životného prostredia; návrh na ne odkazuje.

Návrh upúšťa od používania výrazu „starostlivosť riadneho hospodára“ (§ 22 ods. 6, ods. 9 písm. a) zákona č. 229/1991 Zb., § 2 nariadenia vlády č. 208/1994 Z. z.) a pridržiava sa terminológie všeobecnej úpravy nájomnej zmluvy („užívať vec riadnym spôsobom“).

Rozdelenie nákladov pri poľnohospodárskom využití pozemku medzi prenajímateľa a nájomcu plynie z vymedzenia práv, ktoré nájomca nadobúda z nájomnej zmluvy.

Nájomca prirodzene znáša náklady na výkon svojho práva brať úžitky z prenajatej veci (na branie úžitkov: na zber úrody alebo na inú exploatáciu biologického majetku).

Riadne užívanie poľnohospodárskeho pozemku, ktorého výsledkom je vznik úžitkov, zahŕňa aj bežné obnovenie a udržiavanie produkčných schopností užívaného pozemku a v tomto rozsahu aj znášanie nákladov na udržiavanie predmetu nájmu v stave spôsobilom na poľnohospodárske využitie.

Pre nájomcov poľnohospodárskych a lesných pozemkov ustanovujú určité povinnosti pri hospodárení na nich aj predpisy na ich ochranu ako prírodných zdrojov a zložiek životného prostredia, ktorých dodržiavanie je podľa citovaného nariadenia vlády základom starostlivosti riadneho hospodára.

Navrhovaná úprava v odseku 3 sa nedotýka postavenia prenajímateľa ako účastníka administratívneho konania napr. o pozemkových úpravách alebo o zmene využitia územia.

Vymedzenie práva na odpustenie alebo zľavu nájomného pre mimoriadne okolnosti vedie k spravodlivému rozdeleniu strát pri nájme pozemkov medzi stranami z dôvodov, ktoré majú v podstate povahu vyššej moci. Pri dlhodobom využití prenajatého pozemku na podnikateľsky vykonávanú poľnohospodársku výrobu je namieste reflektovať aj významnú zmenu hospodárskych pomerov alebo obmedzujúcich vplyvov opatrení na ochranu prírody a pod.

Právo na odpustenie alebo na zľavu nájomného umožňuje riešiť jednorazové nepriaznivé vplyvy na výnosy z prenajatého pozemku, pričom výška nájomného zostáva pre budúcnosť nezmenená. Je namieste, aby obom zmluvným stranám bolo priznané zákonné právo na úpravu (nové určenie) výšky nájomného a pre ten prípad ustanovené skutočnosti rozhodujúce pre zvýšenie alebo zníženie výšky nájomného, ak si strany takúto tzv. kĺzavú doložku nedohodnú, pričom to bude aj interpretačné pravidlo ak si ju dohodnú bez určenia týchto kritérií.

Väzba dodatočnej úpravy na regulované nájomné alebo cenový index poľnohospodárskych výrobkov je známa z viacerých európskych krajín. Úroveň obvyklých cien je všeobecnou zásadou.

Navrhovanej úprave dĺžky nájmu sa prispôsobuje aj obnovenie nájomnej zmluvy na základe tzv. tichého súhlasu druhej strany dojednanej na určitú dobu (osobitné ustanovenie k § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka) a beh výpovednej lehoty ak ide o nájom na neurčitú dobu.

V odseku 3 sa preberá ustanovenie § 22 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Pre budúcnosť nie je potrebné preberať výpovedné dôvody pre zmluvný i tzv. zákonný nájom ustanovené na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 22 ods. 9 písm. c) zákona č. 229/1991 Zb. nariadením vlády č. 208/1994 Z. z. (§ 6), nakoľko sú kryté dôvodmi odstúpenia od nájomnej zmluvy podľa všeobecnej úpravy nájomnej zmluvy (§ 679 Občianskeho zákonníka).

Odstránenie informačnej asymetrie na trhu nájmov poľnohospodárskych pozemkov vyžaduje vytvorenie právnych základov pre uchovávanie relevantných informácií.

Návrh ponecháva nedotknutú bezformálnosť nájomnej zmluvy podľa všeobecnej úpravy Občianskeho zákonníka, zavádza však povinnosť písomného potvrdenia o obsahu zmluvy, ktorou, primerane okolnostiam, zaťažuje nájomcu. Okrem účinkov na právnu istotu strán je písomná forma významná aj s ohľadom na zavádzanú možnosť zmien výšky nájomného, i s ohľadom na potrebu nájomcom vedenej evidencie pozemkov v nájme, na ktorých hospodári, pre potreby evidencie ceny nájmu a pre potreby evidencie plôch, na ktorú sa viaže štátna podpora pre poľnohospodárstvo.

Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v § 16 ods. 6 ustanovuje povinnosť nájomcov viesť evidenciu pozemkov, na ktoré sa vzťahuje, pričom pokiaľ ide o poľnohospodárske pozemky, odkazuje na nariadenie vlády č. 208/1994 Z. z., ktoré jednak žiadnu evidenciu neupravuje a jednak sa navrhuje zrušiť. Preto sa zavádza základný obsah evidencie a splnomocnenie na vydanie vykonávacieho predpisu. Evidencia bude nadväzovať na súbory geodetických a popisných informácií katastra nehnuteľností a požiadavky identifikačného systému pre poľnohospodárske parcely zavádzaného v súvislosti s vytváraním podmienok pre prijímanie platieb zo zdrojov EÚ.

Podľa vymedzenia predmetu úpravy zákona o cenách (zákon č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov) sa tento zákon vzťahuje aj na cenu nájmu (§ 1 ods. 1), úprava cenovej evidencie a cenových informácií však nezohľadňuje stav v oblasti nájmu pozemkov na poľnohospodárske účely. Navrhuje sa preto rozšíriť povinnosti na úseku cenovej evidencie a cenových informácií aj na nájomcov pozemkov.

S ohľadom na navrhovanú úpravu dodatočného zníženia alebo zvýšenia nájomného sa navrhuje zaviesť zverejňovanie potrebných informácií, ktoré by umožnilo sfunkčniť tento mechanizmus a predísť komplikovaným sporom o výšku nájomného.

 

Z dôvodovej správy k zákonu č. 571/2007 Z.z:

Spresňuje sa termín oznámenia podnájmu vlastníkovi nájomcom na 30 dní.

 

Z dôvodovej správy k zákonu č. 396/2009 Z.z.:

Postupy riešenia obhospodarovania pozemkov formou náhradného pozemku, ak prenajímateľ ukončil nájom a nemieni v ňom pokračovať a jeho vlastné pozemky sú neprístupné, sa riešia dočasným postupom podľa § 12a. Nejde teda o bežné prípady podnájmu, ale o špeciálnu formu obhospodarovania náhradného pozemku. Taktiež sa navrhuje riešiť legalizovanie nájmu pri drobnom vlastníctve, keď by bola výška nájomného do dvoch eur a vlastník nemá o vyplatenie nájomného záujem.

Nenašli sa žiadne diskusné príspevky
Právnik od roku Reagovať