Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Autor: Matúš Králik
§ 114 (Účinky začatia reštrukturalizačného konania)

§114
Účinky začatia reštrukturalizačného konania

(1) Začatie reštrukturalizačného konania má tieto účinky: 

a) dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnosti na bežné právne úkony; iné právne úkony dlžníka podliehajú súhlasu správcu, ktorý vypracoval posudok, 
b) pre pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie na majetok patriaci dlžníkovi; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, 
c) pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi, 
d) druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre omeškania dlžníka s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred začatím reštrukturalizačného konania; vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné, 
e) zmluvné dojednania umožňujúce druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania alebo konkurzného konania sú neúčinné,
f) pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno voči dlžníkovi započítať,
g) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.  

(2) Právne úkony dlžníka môže správca schváliť, len ak zhodnotia majetok dlžníka alebo ak sú potrebné na dosiahnutie účelu reštrukturalizácie. Dlžník je povinný na tento účel poskytnúť správcovi všetky informácie o schvaľovanom právnom úkone a inú s tým súvisiacu súčinnosť. Ak dlžník urobí právny úkon podliehajúci súhlasu správcu bez súhlasu správcu, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, ak bol na majetok dlžníka do dvoch rokov od začatia reštrukturalizačného konania vyhlásený konkurz. 

(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, účinky začatia reštrukturalizačného konania zanikajú zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení reštrukturalizačného konania v Obchodnom vestníku; oznam súd zverejní v Obchodnom vestníku bezodkladne po tom, čo uznesenie nadobudne právoplatnosť. 

1. Všeobecne o účinkoch reštrukturalizačného konania

Vymedzenie účinkov reštrukturalizačného konania je odôvodnené praktickou potrebou ochrany dlžníka pred jeho veriteľmi počas prebiehajúcej reštrukturalizácie. Ak by veriteľom a iným osobám (druhej zmluvnej strane) tieto oprávnenia patrili, s najväčšou pravdepodobnosťou by to malo za následok znemožnenie podnikania dlžníka. Nakoľko výkon podnikateľskej činnosti dlžníkom je azda najdôležitejším predpokladom každej reštrukturalizácie pričom cieľom reštrukturalizácie je práve záchrana dlžníka ako podnikateľa a subjektu trhu, majú účinky začatia reštrukturalizácie v praxi veľký význam. 

2. Obmedzenie výkonu činnosti dlžníka a súhlas správcu s právnymi úkonmi dlžníka

Prvým z účinkov začatia reštrukturalizačného konania (k tomu pozri výklad k ust. § 113 ZKR) je povinnosť dlžníka obmedziť výkon svojej činnosti na bežné právne úkony (k pojmu bežné právne úkony pozri výklad k ust. § 10 ZKR). Všetky ostatné právne úkony, ktoré dlžník uskutoční po začatí reštrukturalizačného konania podliehajú súhlasu správcu.

 

Správca je oprávnený iné než bežné právne úkony dlžníka schváliť iba za predpokladu, že zhodnotia majetok dlžníka (napr. účelné investície) alebo sú potrebné na dosiahnutie účelu reštrukturalizácie (napr. kúpa strojov potrebných pre zefektívnenie jeho podnikateľskej činnosti).

 

Aby mohol správca s odbornou starostlivosťou zhodnotiť daný právny úkon, je dlžník povinný splniť si informačnú povinnosť o danom právnom úkone a poskytnúť správcovi taktiež všetku s tým súvisiacu súčinnosť.

 

ZKR pritom neustanovuje, že súhlas musí byť správcom daný vopred, preto máme za to, že správca môže daný právny úkon, ktorý nie je možné považovať za bežný právny úkon, schváliť aj dodatočne.

 

V prípade, že správca iný než bežný právny úkon neschváli, nemá to za následok neplatnosť daného právneho úkonu. Ak ale dôjde v priebehu dvoch rokov od začatia reštrukturalizačného konania (k tomu pozri výklad k ust. § 113 ZKR) k vyhláseniu konkurzu na majetok dlžníka, tomuto právnemu úkonu možno v konkurze z uvedeného dôvodu a bez splnenia akýchkoľvek ďalších podmienok odporovať (k tomu pozri ust. § 57 a nasl. ZKR).

3. Zákaz výkonu rozhodnutia, exekúcie a výkonu zabezpečovacích práv

Účinkom začatia reštrukturalizačného konania je, obdobne ako je to tomu v prípade začatia konkurzného konania (pozri ust. § 14 ods. 5 písm. b) ZKR), zákaz začatia výkonu rozhodnutia alebo exekučného konania na majetok patriaci úpadcovi ohľadom pohľadávky, ktorá sa má v reštrukturalizácii uplatňovať prihláškou (k tomu pozri výklad k ust. § 121 ZKR). Účinkom začatia reštrukturalizačného konania je taktiež prerušenie skôr začatých konaní o výkon rozhodnutia a exekučných konaní na majetok patriaci dlžníkovi ohľadom pohľadávok, ktoré sa v reštrukturalizácii uplatňujú prihláškami.

 

Účinkom začatia reštrukturalizačného konania je taktiež zákaz začatia alebo pokračovania vo výkone zabezpečovacích práv na majetok patriaci dlžníkovi ohľadom zabezpečených pohľadávok, ktoré sa v reštrukturalizácii uplatňujú prihláškami (k tomu pozri výklad k ust. § 121 ZKR ohľadom prihlasovania zabezpečenej pohľadávky).

 

Uvedené účinky slúžia ochrane dlžníka pred jeho veriteľmi, čo je nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie vo výkone jeho podnikateľskej činnosti.

4. Zákaz vypovedania zmlúv a odstúpenia od zmlúv

Účinkom začatia reštrukturalizačného konania, ktorý nemá svoju obdobu pri konkurznom konaní, je zákaz vypovedania zmluvy alebo odstúpenia od zmluvy druhou zmluvnou stranou, a to z dôvodu:

  • omeškania dlžníka s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok ešte pred začatím reštrukturalizačného konania,
  • naplnenia podmienok zmluvného dojednania o možnosti vypovedať zmluvu alebo odstúpiť od zmluvy v prípade, že voči dlžníkovi bude začaté reštrukturalizačné alebo konkurzné konanie.

Takéto vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy uskutočnené druhou zmluvnou stranou nie je zo zákona neplatné, je však sankcionované neúčinnosťou.

 

Aj tento účinok začatia reštrukturalizačného konania slúži ochrane dlžníka pred jeho veriteľmi, čo je nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie vo výkone jeho podnikateľskej činnosti.

5. Zákaz zápočtu pohľadávok

Dlžník je počas reštrukturalizačného konania chránený taktiež pred započítaním pohľadávok, ktoré sa majú v reštrukturalizácii uplatňovať prihláškou druhou zmluvnou stranou. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že zápočet prednostných pohľadávok počas reštrukturalizačného konania vylúčený nie je.

6. Zákaz splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia dlžníka

Ďalším z účinkov začatia reštrukturalizačného konania je nemožnosť dlžníka rozhodnúť o svojom splynutí, zlúčení alebo rozdelení. Z formulácie komentovaného ustanovenia vyvodzujeme, že sa jedná o účinok reštrukturalizačného konania majúci za následok, že akékoľvek takéto rozhodnutie uskutočnené po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o začatí reštrukturalizačného konania je absolútne neplatné z dôvodu svojho rozporu so zákonom. V prípade, že k rozhodnutiu o  splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka dôjde pred začatím reštrukturalizačného konania, rozhodnutie ostáva platné, po začatí reštrukturalizačného konania ho však nemožno zapísať do obchodného registra. Na túto skutočnosť by mal prihliadať registrový súd ex offo.

7. Zánik účinkov začatia reštrukturalizačného konania
Za predpokladu, že ZKR nestanoví v konkrétnom prípade inak všetky vyššie uvádzané účinky začatia reštrukturalizačného konania zanikajú zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení reštrukturalizačného konania v Obchodnom vestníku. ZKR ustanovuje  pre súd povinnosť zverejniť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti každého uznesenia o zastavení reštrukturalizačného konania oznam o jeho právoplatnosti. ZKR pritom pozná viaceré prípady, pri ktorých súd uznesením reštrukturalizačné konanie zastaví (pozri napríklad ust. § 115 ods. 2, ust. § 116 ods. 1 ZKR, ust. § 117 ods. 1 ZKR, ust. § 131 ods. 2 ZKR a pod.), pričom pri týchto ustanoveniach neustanovuje povinnosť zverejňovania následného oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia. Uvedené ustanovenie je vo vzťahu k povinnosti zverejňovania oznamu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení reštrukturalizačného konania potrebné považovať za všeobecné ustanovenie, ktoré sa použije v prípade, že zákon pri jednotlivých uzneseniach neustanovuje inak.

 

Konkrétny prípad, kedy ZKR ustanovil iný moment zániku účinkov začatia reštrukturalizačného konania predstavuje napríklad ust. § 156 ZKR, ktoré ich zánik nevzťahuje na zverejnenie oznamu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia v Obchodnom vestníku, ale na samotné zverejnenie uznesenia o skončení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku.

 

ustanovenie nebolo novelizované

Z dôvodovej správy k zákonu č. 7/2005 Z.z.:

V záujme dosiahnutia účelu reštrukturalizácie a ochrany práv veriteľov je správca, ktorý vypracoval reštrukturalizačný posudok povinný dohliadať nad tým, ako dlžník disponuje so svojím majetkom v období po podaní návrhu a do povolenia reštrukturalizácie.

Správca teda plní dve základné úlohy, ktorými sú jednak zistenie dlžníkovho majetku a jednak jeho zabezpečenie a zhodnotenie  prostredníctvom schvaľovania úkonov dlžníka mimo bežnej obchodnej činnosti. 

Začatie reštrukturalizácie má ďalej účinky voči právam veriteľov. Uvedené je nevyhnutným predpokladom na zabezpečenie účelu reštrukturalizácie, ktorým je pri zachovaní maximálneho uspokojenia veriteľov aj zachovanie prevádzky podniku úpadcu alebo jeho časti, čo by bolo veľmi obtiažne, ak by jednotlivý veritelia mohli individuálne uplatňovať svoje práva alebo ukončiť obchodné zmluvy, ktoré môžu byť kritické pre chod podniku. 

 

ALEXANDER, J.: Jeden pokus o nápravu a ďalšia premárnená šanca... In: Lexforum, 14.04.2011, dostupné na http://www.lexforum.cz/305.

ALEXANDER, J.: Úpadok úpadku. In: Lexforum, 20.01.2010, dostupné na http://www.lexforum.cz/220.

ĎURICA, M.: Zákon o konkurze a reštrukturalizácia. Komentár. Bratislava: C.H.Beck, 2012.

GYARFAS, J.: Lietadlo SkyEurope v Paríži alebo krátke cvičenie z konkurzného práva. In: Lexforum, 13.07.2009, dostupné na http://www.lexforum.cz/182.

KUBINEC, M.: Nad novým zákonom o konkurze a reštrukturalizácii. Justičná revue, 2009, č. 11, s. 1699.

POSPÍŠIL, B.: Zákon o konkurze a reštrukturalizácia. Komentár. Bratislava: Iura Edition, 2012.

Nenašli sa žiadne diskusné príspevky
Právnik od roku Reagovať