Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Autor: Matúš Králik
§ 76 (Súpis majetku podstát)

§ 76
Súpis majetku podstát


(1) Súpis majetku podstát (ďalej len "súpis") je listina oprávňujúca správcu speňažiť spísaný majetok. Súpis vyhotovuje správca podľa zoznamu majetku predloženého úpadcom, informácií od úpadcu a iných osôb, ako aj vlastných zistení a šetrení. Súpis správca vyhotovuje osobitne pre všeobecnú podstatu a osobitne pre každú oddelenú podstatu; pre posúdenie, či majetok tvorí oddelenú podstatu, sú rozhodujúce údaje uvedené v prihláške zabezpečenej pohľadávky až do márneho uplynutia lehoty na podanie návrhu na určenie pohľadávky, späťvzatia návrhu na určenie pohľadávky alebo rozhodnutia súdu o určení pohľadávky. Len čo je majetok zapísaný do súpisu, iná osoba ako správca nesmie majetok previesť, dlhodobo prenajať, zriadiť na ňom právo k cudzej veci alebo inak zmenšiť jeho hodnotu alebo likviditu.

(2) Súpis je správca povinný vyhotoviť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu. V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže súd na návrh správcu lehotu na vyhotovenie súpisu aj opakovane predĺžiť. Vyhotovený súpis je správca povinný bezodkladne zverejniť v Obchodnom vestníku.

(3) Správca je povinný súpis pravidelne aktualizovať. Každú zmenu súpisu je správca povinný najneskôr do 10 dní od vykonania zmeny zverejniť v Obchodnom vestníku.

(4) Na požiadanie je správca povinný vydať každému písomné potvrdenie o tom, či majetok uvedený v žiadosti je alebo nie je zapísaný do súpisu. Za vydanie potvrdenia môže správca požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených.

(5) Súpis tvorí súčasť správcovského spisu.

1. Všeobecne o súpise majetku

Predpokladom toho, aby správca mohol majetok podliehajúci konkurzu zistený postupom podľa ust. § 73 a nasl. ZKR speňažiť a uspokojiť tak v konkurze veriteľov riadne prihlásených pohľadávok, musí tento majetok spísať do súpisu majetku podstát. Až následne môže spísaný majetok postupom podľa ust. § 91 a nasl. ZKR speňažiť. Súpis majetku podstát je listina majúca náležitosti uvedené v ust. § 77 ZKR a ust. § 37 a nasl. vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.. Súpis majetku podstát tvorí súčasť správcovského spisu.

 

Súpis majetku podstát by mal zahŕňať všetok majetok podliehajúci konkurzu (pozri ust. § 67 ZKR) a nemal by obsahovať zápis takého majetku, ktorý danému konkurzu nepodlieha. Uvedený stav nemusí nastať vždy, a to buď z dôvodu, že správcovi sa nepodarí zistiť všetok majetok podliehajúci danému konkurzu (napr. novoobjevený majetok) alebo z dôvodu, že správca do súpisu zapíše aj taký majetok, ktorý danému konkurzu nepodlieha (napr. z dôvodu neprávneho vyhodnotenia právneho stavu správcom).

 

Bez ohľadu na to, či sa súpis majetku podstát zhoduje s konkurznou podstatou platí, že len čo je majetok zapísaný do súpisu, iná osoba ako správca nesmie majetok previesť, dlhodobo prenajať, zriadiť na ňom právo k cudzej veci alebo inak zmenšiť jeho hodnotu alebo likviditu. Uvedená zákonná formulácia je prejavom zabezpečovacieho charakteru súpisu, ktorý súpisu možno priznať až po tom, ako sa stane verejne známym v dôsledku jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

2. Súpis všeobecnej podstaty a súpis oddelených podstát

Súpis majetku je oprávnený vyhotoviť iba správca. Správca je povinný vyhotoviť súpis osobitne pre všeobecnú podstatu a osobitne pre každú oddelenú podstatu. To, či správca zaradí konkrétny majetok do všeobecnej alebo do jednej z oddelených podstát závisí výlučne od prihlášok riadne prihlásených do daného konkurzu v rámci základnej prihlasovacej lehoty (k tomu pozri výklad k ust. § 28 ZKR). Správca do súpisu danej oddelenej podstaty zaradí ten majetok, ktorý bol zabezpečený zabezpečovacím právo (v zmysle ust. § 8 ZKR) riadne prihláseným do konkurzu v základnej prihlasovacej lehote prihláškou zabezpečenej pohľadávky zabezpečeného veriteľa. Pre zaradenie majetku do danej oddelenej podstaty nie je dôležité, či prihlásená pohľadávka (resp. v nej uplatnené zabezpečovacie právo) bola popretá alebo sa považuje za zistenú. Všetok ostatný majetok podliehajúci konkurzu správca zaradí do súpisu všeobecnej podstaty (k rozdeleniu majetku na všeobecnú a oddelené podstaty pozri výklad k ust. § 68 a § 69 ZKR). Ak správca zapísal majetok vzťahujúci  sa k zabezpečovaciemu právu do oddelenej podstaty a následne zabezpečenú pohľadávku v lehote na popieranie pohľadávok on alebo iný veriteľ poprie a veriteľ tejto pohľadávky nepodá v lehote podľa ust. § 32 ods. 9 ZKR žalobu na určenie popretej pohľadávky alebo veriteľ vezme túto žalobu späť, prípadne súd tejto žalobe nevyhovie, majetok zapísaný do oddelenej podstaty správca zapíše do súpisu všeobecnej podstaty.

3. Lehota na vyhotovenie súpisu majetku

Správca je povinný súpis majetku vyhotoviť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu. Na návrh správcu môže súd lehotu na vyhotovenie súpisu majetku podstát predĺžiť, a to aj opakovane. ZKR uvádza, že tak môže súd urobiť jedine v prípadoch hodných osobitného zreteľa, ktoré však bližšie nekonkretizuje. Bude na úvahe súdu, či dôvod uvádzaný správcom bude považovať za tak závažný, aby bolo potrebné lehotu na jeho zostavenie predĺžiť. Za najpravdepodobnejší dôvod predĺženia lehoty považujeme veľké množstvo majetku podliehajúceho danému konkurzu. Na druhej strane nedostatok súčinnosti zo strany úpadcu alebo tretích osôb pravdepodobne nebude dôvodom na predĺženie tejto lehoty, a to s poukazom na možnosť aktualizácie súpisu majetku podstát (ust. § 76 ods. 3 ZKR). Za dôvod hodný osobitného zreteľa by sa mal preto považovať taký dôvod, pre ktorý správca majetok podliehajúci konkurzu, ktorý mu je v danom čase známy, nemôže do súpisu majetku zapísať.

 

O návrhu správcu na predĺženie lehoty rozhoduje súd uznesením zverejňovaným v Obchodnom vestníku (pozri ust. § 199 ods. 1 ZKR), proti ktorému nie je odvolanie prípustné (pozri ust. § 198 ods. 1 ZKR). Ak súd návrhu vyhovie, lehotu predĺži. V opačnom prípade návrh na predĺženie lehoty zamietne. Súd by mal návrh zamietnuť vždy vtedy, ak bol návrh na predĺženie tejto lehoty súdu doručený po jej uplynutí, nakoľko podľa nášho názoru, súd nemôže predĺžiť lehotu, ktorá už uplynula.

 

Lehota 60 dní od vyhlásenia konkurzu stanovená na vyhotovenie súpisu majetku podstát bola zavedená až novelou ZKR zákonom č. 348/2011 Z.z. a vzťahuje sa iba na konkurzné konania začaté po 1. januári 2012 (k uvedenému pozri výklad k ust. § 206a ZKR). Predošlá právna úprava ustanovovala 30-dňovú lehotu na vyhotovenie súpisu majetku podstát, čo bolo, vzhľadom na potrebu vyhotovenia osobitného súpisu všeobecnej podstaty a jednotlivých súpisov oddelených podstát vyhotovovaných na základe pohľadávok prihlasovaných v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu majetku, prakticky nemožné.

4. Aktualizácia súpisu majetku, jeho zverejňovanie a vydávanie potvrdení správcom

Nakoľko zisťovanie majetku podliehajúceho konkurzu prebieha počas celého konkurzu (k tomu pozri výklad k ust. § 73 ZKR), pravdepodobne nikdy nenastane situácia, že súpis majetku  bude v zákonnej lehote 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotovený tak, že sa bude úplne zhodovať s majetkom podliehajúcim konkurzu. Keď navyše zohľadníme možnosť vylúčiť určitý majetok zo súpisu postupom podľa ust. § 81 ZKR, je pravdepodobné, že správca bude musieť počas konkurzu súpis majetku podstát priebežne aktualizovať. Každú vykonanú zmenu je povinný v lehote 10 dní od jej vykonania zverejniť v Obchodnom vestníku, pričom uvedené ustanovenie je potrebné vykladať tak, že správca je povinný v tejto lehote uskutočniť úkon smerujúci k zverejneniu tejto aktualizácie v Obchodnom vestníku. Správca nie je povinný zabezpečiť, aby v tejto lehote aktualizácia súpisu bola už aj zverejnená v Obchodnom vestníku (proces zverejňovania zabezpečuje Ministerstvo spravodlivosti SR a v praxi trvá niekoľko pracovných dní).

 

Skutočnosť, že určitý majetok je zapísaný do súpisu majetku podstát môže byť niekedy sporná napriek tomu, že správca dodrží všetky povinnosti ustanovené ZKR, ako aj vykonávacou vyhláškou. Uvedené je odôvodnené najmä tým, že identifikácia jednotlivých súpisových zložiek majetku môže byť v praxi problematická. Z tohto dôvodu ZKR formuluje povinnosť správcu vydať komukoľvek na požiadanie a za úhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených potvrdenie o tom, či určitý majetok je alebo nie je zapísaný do súpisu majetku podstát.

Znenie účinné od 1. januára 2006 do 31. decembra 2011 (novela zákonom č. 348/2011 Z.z.):

§ 76
Súpis majetku podstát


(1) Súpis majetku podstát (ďalej len "súpis") je listina oprávňujúca správcu speňažiť spísaný majetok. Súpis vyhotovuje správca podľa zoznamu majetku predloženého úpadcom, informácií od úpadcu a iných osôb, ako aj vlastných zistení a šetrení. Súpis správca vyhotovuje osobitne pre všeobecnú podstatu a osobitne pre každú oddelenú podstatu; pre posúdenie, či majetok tvorí oddelenú podstatu, sú rozhodujúce údaje uvedené v prihláške zabezpečenej pohľadávky až do márneho uplynutia lehoty na podanie návrhu na určenie pohľadávky, späťvzatia návrhu na určenie pohľadávky alebo rozhodnutia súdu o určení pohľadávky. Len čo je majetok zapísaný do súpisu, iná osoba ako správca nesmie majetok previesť, dlhodobo prenajať, zriadiť na ňom právo k cudzej veci alebo inak zmenšiť jeho hodnotu alebo likviditu.

(2) Súpis je správca povinný vyhotoviť do 30 60 dní od vyhlásenia konkurzu. V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže súd na návrh správcu lehotu na vyhotovenie súpisu aj opakovane predĺžiť. Vyhotovený súpis je správca povinný bezodkladne zverejniť v Obchodnom vestníku.

(3) Správca je povinný súpis pravidelne aktualizovať. Každú zmenu súpisu je správca povinný najneskôr do 10 dní od vykonania zmeny zverejniť v Obchodnom vestníku.

(4) Na požiadanie je správca povinný vydať každému písomné potvrdenie o tom, či majetok uvedený v žiadosti je alebo nie je zapísaný do súpisu. Za vydanie potvrdenia môže správca požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených.

(5) Súpis tvorí súčasť správcovského spisu.

Z dôvodovej správy k zákonu č. 7/2005 Z.z.:

Majetok podliehajúci konkurzu zapíše správca do súpisu, ktorý sa zverejňuje v Obchodnom vestníku. Zaradenie daného majetku do súpisu podstát treba chápať aj v súvislosti s možnosťou správcu takýto majetok speňažovať (ak sú splnené iné podmienky uvedené v tomto zákone).  

Zákon ďalej uvádza povinnosti, ktoré je správca povinný splniť v súvislosti so  súpisom majetku podstát, ako napríklad povinnosť neustále tento súpis dopĺňať, aktualizovať a v súpise zaraďovať jednotlivý majetok do tej podstaty, do ktorej patrí.

__________________________________________________________________________

Z dôvodovej správy k zákonu č. 348/2011 Z.z.:

Ide o procesno-technickú úpravu, kvalifikovane zostaviť prvý súpis majetku možno objektívne až po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty tj. v čase, keď sú už ustálené všetky zabezpečovacie práva, ktoré ovplyvňujú rozčlenenie konkurznej podstaty na všeobecnú podstatu a príslušné oddelené podstaty.

ALEXANDER, J.: Jeden pokus o nápravu a ďalšia premárnená šanca... In: Lexforum, 14.04.2011, dostupné na http://www.lexforum.cz/305.

ALEXANDER, J.: Úpadok úpadku. In: Lexforum, 20.01.2010, dostupné na http://www.lexforum.cz/220.

ĎURICA, M.: Konkurzné právo na Slovensko a v Európskej únii. Bratislava: EUROKÓDEX, 2012.

ĎURICA, M.: Zákon o konkurze a reštrukturalizácia. Komentár. Bratislava: C.H.Beck, 2012.

KUBINEC, M.: Nad novým zákonom o konkurze a reštrukturalizácii. Justičná revue, 2009, č. 11, s. 1699.

POSPÍŠIL, B.: Zákon o konkurze a reštrukturalizácia. Komentár. Bratislava: Iura Edition, 2012.

RICHTER, T.: Slovenská rekodifikace insolvenčního práva: několik lekcí pro Českou republiku (a jedna sázka na divokou kartu) - 1. Část. Justičná revue, 2005, č. 12, s. 1599.

Nenašli sa žiadne diskusné príspevky
Právnik od roku Reagovať