Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Autor: Matúš Králik
§ 35 (Schôdza veriteľov)

§ 35
Schôdza veriteľov


(1) Ak schôdzu veriteľov zvolal správca, schôdzi veriteľov predsedá správca. Ak schôdzu veriteľov zvolal súd, schôdzi veriteľov predsedá sudca alebo ním poverený vyšší súdny úradník.

(2) Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Predseda schôdze môže povoliť účasť na schôdzi veriteľov aj úpadcovi, štatutárnemu orgánu alebo členovi štatutárneho orgánu úpadcu alebo zákonnému zástupcovi úpadcu. Na požiadanie predsedu schôdze sú tieto osoby povinné sa na schôdzi veriteľov zúčastniť a odpovedať na otázky predsedu schôdze.

(3) Schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať. Schôdza veriteľov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných veriteľov. Ak ide o voľbu alebo odvolanie člena veriteľského výboru, schôdza veriteľov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných nezabezpečených veriteľov.

(4) Ak súd nerozhodol inak, právo hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti; na každé jedno euro zistenej sumy pohľadávky má veriteľ jeden hlas. Veriteľ pohľadávky spojenej so záväzkom podriadenosti podľa osobitného zákona1a) (ďalej len "podriadený veriteľ"), ani veriteľ, ktorý sa v konkurze uspokojuje v poradí ako podriadený veriteľ, nemá právo hlasovať na schôdzi veriteľov ani právo byť volený do veriteľského výboru. Podmienený veriteľ môže na schôdzi veriteľov hlasovať len vtedy, ak vznik ním prihlásenej a zistenej podmienenej pohľadávky závisí od splnenia záväzku podmieneným veriteľom za úpadcu a veriteľ oprávnený požadovať splnenie záväzku od podmieneného veriteľa na schôdzi veriteľov v rozsahu podmienenej pohľadávky svoje hlasovacie právo neuplatní alebo si svoju pohľadávku v rozsahu podmienenej pohľadávky v konkurze neprihlási. Toto právo podmienenému veriteľovi zanikne, ak sa vznik ním prihlásenej podmienenej pohľadávky stane nemožným; o tom je podmienený veriteľ povinný informovať správcu, len čo sa o tejto skutočnosti dozvie, inak zodpovedá iným veriteľom za škodu, ktorá im v dôsledku toho vznikla. Ak je podmienených veriteľov, ktorí sú povinní plniť za úpadcu tomu istému veriteľovi pre tú istú pohľadávku, viac, môžu vykonávať hlasovacie práva spojené s ich prihlásenými podmienenými pohľadávkami, len ak si zvolia spoločného zástupcu; tieto hlasovacie práva pritom môžu vykonávať len v rozsahu, v akom sú povinní plniť za úpadcu.

(5) Predmetom hlasovania schôdze veriteľov môže byť len záležitosť uvedená v oznámení o jej zvolaní. O inej záležitosti môže schôdza veriteľov hlasovať len za prítomnosti a so súhlasom všetkých veriteľov oprávnených na schôdzi veriteľov hlasovať.

(6) O priebehu schôdze veriteľov predseda schôdze spíše zápisnicu. Zápisnica obsahuje zoznam prítomných veriteľov, opis priebehu schôdze veriteľov, znenia uznesení prijatých schôdzou veriteľov spolu s výsledkami hlasovania, námietky uplatnené proti týmto uzneseniam z dôvodu ich rozporu so zákonom a podpis predsedu schôdze veriteľov. Odpis zápisnice predseda schôdze veriteľov najneskôr nasledujúci pracovný deň po konaní schôdze veriteľov doručí súdu alebo správcovi; odpis zápisnice je predseda schôdze veriteľov povinný podpísať.

(7) Správca je povinný zabezpečiť, aby veritelia prihlásených pohľadávok mohli do zápisnice alebo odpisu zápisnice zo schôdze veriteľov v jeho kancelárii nahliadať; za úhradu vecných nákladov je povinný im vydať aj podpísaný odpis zápisnice. Zápisnica alebo odpis zápisnice tvorí súčasť správcovského spisu.

(8) Každý veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať sa môže do piatich dní od skončenia schôdze veriteľov domáhať, aby súd zrušil uznesenie schôdze veriteľov, ak uplatnil na schôdzi veriteľov do zápisnice odôvodnenú námietku rozporu prijatého uznesenia so zákonom; uznesenie možno napadnúť len dôvodmi uvedenými v námietke. Ak je uznesenie schôdze veriteľov v rozpore so zákonom, súd uznesenie schôdze veriteľov do siedmich dní od doručenia návrhu zruší, inak návrh na jeho zrušenie v rovnakej lehote zamietne. Do rozhodnutia vo veci môže súd aj bez návrhu účinky uznesenia schôdze veriteľov pozastaviť.

1. Predsedanie schôdzi veriteľov

Schôdzi veriteľov predsedá jej zvolávateľ. Vo väčšine prípadov je zvolávateľom schôdze veriteľov správca, ktorý jej aj predsedá. V prípade, že je zvolávateľom schôdze veriteľov súd, schôdzi predsedá sudca alebo ním poverený vyšší súdny úradník.

2. Právo a povinnosť účasti na schôdzi veriteľov

Schôdza veriteľov je neverejná, preto sa jej môže zúčastniť len zákonom vymedzený okruh subjektov. Zákon striktne rozlišuje právo účasti na schôdzi veriteľov a právo hlasovať na schôdzi veriteľov.

 

Právo zúčastniť sa schôdze veriteľov má každý veriteľ riadne prihlásenej pohľadávky, pričom zastávame názor, že komentované ustanovenie nerozlišuje, či bola jeho pohľadávka prihlásená v základnej prihlasovacej lehote alebo až po nej. Domnievame sa preto, že právo účasti na schôdzi má aj veriteľ pohľadávky prihlásenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty. Rozhodujúce je riadne vyplnenie prihlášky pohľadávky. Zákon na tomto mieste nerozlišuje ani to, či bola pohľadávka veriteľa zistená alebo popretá. Uvedené však platí iba za predpokladu, že účastníctvo v konaní veriteľovi nezaniklo v zmysle ust. § 27 ods. 1 ZKR. Len tieto osoby majú teda nárok na to, aby sa mohli zúčastniť schôdze veriteľov.

 

Predseda schôdze veriteľov však môže umožniť zúčastniť sa schôdze veriteľov aj ďalším v zákone taxatívne vymenovaným osobám. Týmito osobami sú jedine:

 • úpadca,
 • štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu úpadcu,
 • zákonný zástupca úpadcu.

 

Tieto osoby sú (so súhlasom predsedu schôdze veriteľov) nie len oprávnené, ale na jeho žiadosť aj povinné sa schôdze veriteľov zúčastniť. Forma tejto žiadosti síce nie je v zákone uvedená, je však možné vyvodiť, že o povinnosti zúčastniť sa tejto schôdze by mali byť tieto osoby upovedomené najmenej 15 dní pred konaním schôdze veriteľov.

 

Iné osoby nemajú právo účasti na schôdzi veriteľov. Zastávame však názor, že za „osoby“ v zmysle komentovaného ustanovenia nemožno považovať osoby zabezpečujúce priebeh schôdze veriteľov za predpokladu, že sú na to poverené predsedajúcim schôdze. Medzi takéto osoby patria napríklad zapisovateľ, skrutátor, či súdna tajomníčka v prípade, že sa schôdza veriteľov koná na súde. Tieto osoby sú podľa nášho názoru oprávnené zúčastniť sa schôdze veriteľov aj napriek tomu, že s ich účasťou na schôdzi ZKR nepočíta

3. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov

Naproti tomu právo hlasovať na schôdzi veriteľov má v zásade len veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti. Výnimku z tohto pravidla zaviedla novela účinná od 1. januára 2012, ktorá ustanovila, že právo hlasovať má aj ten veriteľ, ktorému súd priznal hlasovacie práva postupom podľa ust. § 32a ZKR, na druhej strane táto novela odňala právo hlasovať na schôdzi veriteľov a) podriadeným veriteľom, t.j. veriteľom, ktorých pohľadávka obsahuje zmluvne dojednaný záväzok podriadenosti podľa ust. § 408 ObZ, ako aj b) veriteľom, ktorí sa v konkurze uspokojujú ako podriadení veritelia, t.j. veriteľom pohľadávok zo zmluvných pokút a veriteľom, ktorí sú alebo boli spriaznení s úpadcom (pozri ust. § 95 ods. 3 a 4 ZKR).

 

Podmienený veriteľ, teda veriteľ budúcej pohľadávky alebo pohľadávky, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky, má právo hlasovať na schôdzi veriteľov len za podmienok ustanovených v  § 35 ods. 4 ZKR. 

4. Program schôdze veriteľov

Vo všeobecnosti platí, že schôdza veriteľov môže hlasovať len o tej záležitosti, ktorá bola uvedená v programe tejto schôdze nachádzajúcom sa v oznámení o jej zvolaní uverejnenom v Obchodnom vestníku. Výnimku predstavuje prípad, kedy sa na schôdzi veriteľov zúčastnia všetci veritelia oprávnení na tejto schôdzi hlasovať a zároveň všetci títo veritelia súhlasia s hlasovaním o ďalšej záležitosti, ktorá nie je v programe danej schôdze veriteľov. Máme však za to, že aj bez splnenia tejto podmienky môže byť ďalším bodom programu akákoľvek záležitosť, o ktorej nie je potrebné hlasovať (napríklad správa správcu o jeho postupe v konkurznom konaní a pod.).

5. Zápisnica zo schôdze veriteľov a jej náležitosti

O priebehu schôdze veriteľov je jej predseda povinný spísať zápisnicu, ktorej odpis je povinný najneskôr nasledujúci pracovný deň po konaní tejto schôdze doručiť buď súdu alebo správcovi (v závislosti od toho, kto bol predsedom schôdze veriteľov).

 

Náležitosťami zápisnice zo schôdze veriteľov sú:

 • zoznam prítomných veriteľov,
 • opis priebehu schôdze veriteľov,
 • znenia uznesení prijatých schôdzou veriteľov,
 • výsledky hlasovaní ohľadne uznesení prijatých schôdzou veriteľov,
 • námietky uplatnené proti prijatým uzneseniam (z dôvodu rozporu prijatých uznesení so zákonom)  a
 • podpis predsedu schôdze veriteľov.

ZKR síce ustanovuje len to, že zápisnica alebo jej odpis tvorí súčasť správcovského spisu, máme však za to, že jednoznačne tvorí aj súčasť súdneho spisu. V prípade, že je predsedom schôdze veriteľov správca, je povinný túto zápisnicu bezodkladne doručiť súdu a v prípade, že schôdzi veriteľov predsedal súd, zápisnica zo schôdze veriteľov tvorí súčasť súdneho spisu momentom jej vyhotovenia. 

6. Zrušenie uznesenia schôdze veriteľov a pozastavenie jeho účinkov

ZKR upravuje aj mechanizmus, ktorým sa môže veriteľ domáhať zrušenia uznesenia schôdze veriteľov. Na to, aby sa veriteľ mohol domáhať zrušenia niektorého z uznesení schôdze veriteľov, musia byť súčasne naplnené nasledujúce podmienky:

 • veriteľ musel byť na schôdzi veriteľov prítomný,
 • veriteľ musel na schôdzi veriteľov hlasovať proti prijatiu daného uznesenia schôdze veriteľov a zároveň
 • veriteľ musel na schôdzi veriteľov uplatniť do zápisnice odôvodnenú námietku rozporu prijatého uznesenia so zákonom.

Domáhať sa zrušenia uznesenia schôdze veriteľov môže veriteľ len v lehote piatich dní od skončenia schôdze veriteľov, a to návrhom v tejto lehote doručeným na príslušný konkurzný súd.

 

Súd, ktorý vedie dané konkurzné konanie o tomto návrhu rozhodne uznesením v lehote 7 dní od doručenia návrhu, a to buď tak, že zruší napadnuté uznesenie schôdze veriteľov alebo návrh zamietne. Proti predmetnému uzneseniu nie je odvolanie prípustné (pozri ust. § 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa doručuje jeho zverejnením v Obchodnom vestníku (pozri ust. § 199 ods. 1 ZKR).

 

Súd zruší napadnuté uznesenie schôdze veriteľov ak sú súčasne naplnené nasledujúce podmienky:

 • návrh na zrušenie uznesenia schôdze veriteľov bol súdu doručený v lehote 5 dní od skončenia schôdze veriteľov,
 • veriteľ, ktorý návrh podal na schôdzi veriteľov hlasoval proti prijatiu daného uznesenia schôdze veriteľov,
 • veriteľ, ktorý návrh podal na schôdzi veriteľov uplatnil do zápisnice odôvodnenú námietku rozporu prijatého uznesenia so zákonom (napr. schôdza veriteľov ustanovila do funkcie osobu správcu, ktorá nie je zapísaná do zoznamu správcov alebo ustanovila do funkcie člena veriteľského výboru veriteľa, ktorý je spriaznenou osobou úpadcu), 
 • v návrhu uvádzané dôvody sú zhodné s dôvodmi uvedenými v námietke tohto veriteľa a zároveň
 • napadnuté uznesenie je v rozpore so ZKR.

Z uvedeného podľa nášho názoru vyplýva, že súd nemôže na základe takto podaných námietok rozhodnúť o zrušení napadnutého uznesenia schôdze veriteľov v prípade, že veriteľ, ktorý návrh podal sa domáha zrušenia napadnutého uznesenia iba z dôvodu nesprávneho procesu hlasovania o prijatí napadnutého uznesenia schôdze veriteľov (napr. z dôvodu, že napadnuté rozhodnutie nebol prijaté potrebnou väčšinou hlasov, alebo že za prijatie tohto uznesenia hlasovali aj veritelia, ktorí neboli oprávnení hlasovať). Neplatnosti uznesenia schôdze veriteľov by sa, podľa nášho názoru, v danom prípade ale veriteľ mohol domáhať samostatnou určovacou žalobou (spor vyvolaný konkurzom), o ktorej by súd rozhodol v konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku rozsudkom. Uvedené podporuje aj skutočnosť, že v prípade, ak by bol predsedajúcim danej schôdze veriteľov sudca, nebolo by pravdepodobne vhodné a spravodlivé, aby tento sudca rozhodoval aj o námietkach podaných proti schvaľovaciemu procesu, ktorý sám viedol. Spor vyvolaný konkurzom by už mohol rozhodovať iný sudca na základe náhodného výberu.

 

Do rozhodnutia súdu o návrhu na zrušenie uznesenia schôdze veriteľov môže súd účinky uznesenia schôdze veriteľov pozastaviť, čo sa však vzhľadom na krátkosť zákonnej lehoty na rozhodnutie o tomto návrhu nejaví byť účelné. Preto sa možnosť pozastavenia účinnosti týchto uznesení v praxi príliš nevyužíva. O pozastavení účinnosti uznesenia môže súd rozhodnúť na návrh alebo z vlastného podnetu.

Znenie účinné od 1. januára 2006 do 31. decembra 2011 (novela zákonom č. 348/2011 Z.z.):

§ 35
Schôdza veriteľov


(1) Ak schôdzu veriteľov zvolal správca, schôdzi veriteľov predsedá správca. Ak schôdzu veriteľov zvolal súd, schôdzi veriteľov predsedá sudca alebo ním poverený vyšší súdny úradník.

(2) Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Predseda schôdze môže povoliť účasť na schôdzi veriteľov aj úpadcovi, štatutárnemu orgánu alebo členovi štatutárneho orgánu úpadcu alebo zákonnému zástupcovi úpadcu. Na požiadanie predsedu schôdze sú tieto osoby povinné sa na schôdzi veriteľov zúčastniť a odpovedať na otázky predsedu schôdze.

(3) Schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať. Schôdza veriteľov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných veriteľov. Ak ide o voľbu alebo odvolanie člena veriteľského výboru, schôdza veriteľov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných nezabezpečených veriteľov.

(4) Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti;  na každé jedno euro zistenej sumy pohľadávky má veriteľ jeden hlas. Ak súd nerozhodol inak, právo hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti; na každé jedno euro zistenej sumy pohľadávky má veriteľ jeden hlas. Veriteľ pohľadávky spojenej so záväzkom podriadenosti podľa osobitného zákona1a) (ďalej len "podriadený veriteľ"), ani veriteľ, ktorý sa v konkurze uspokojuje v poradí ako podriadený veriteľ, nemá právo hlasovať na schôdzi veriteľov ani právo byť volený do veriteľského výboru. Podmienený veriteľ môže na schôdzi veriteľov hlasovať len vtedy, ak vznik ním prihlásenej a zistenej podmienenej pohľadávky závisí od splnenia záväzku podmieneným veriteľom za úpadcu a veriteľ oprávnený požadovať splnenie záväzku od podmieneného veriteľa na schôdzi veriteľov v rozsahu podmienenej pohľadávky svoje hlasovacie právo neuplatní alebo si svoju pohľadávku v rozsahu podmienenej pohľadávky v konkurze neprihlási. Toto právo podmienenému veriteľovi zanikne, ak sa vznik ním prihlásenej podmienenej pohľadávky stane nemožným; o tom je podmienený veriteľ povinný informovať správcu, len čo sa o tejto skutočnosti dozvie, inak zodpovedá iným veriteľom za škodu, ktorá im v dôsledku toho vznikla. Ak je podmienených veriteľov, ktorí sú povinní plniť za úpadcu tomu istému veriteľovi pre tú istú pohľadávku, viac, môžu vykonávať hlasovacie práva spojené s ich prihlásenými podmienenými pohľadávkami, len ak si zvolia spoločného zástupcu; tieto hlasovacie práva pritom môžu vykonávať len v rozsahu, v akom sú povinní plniť za úpadcu.

(5) Predmetom hlasovania schôdze veriteľov môže byť len záležitosť uvedená v oznámení o jej zvolaní. O inej záležitosti môže schôdza veriteľov hlasovať len za prítomnosti a so súhlasom všetkých veriteľov oprávnených na schôdzi veriteľov hlasovať.

(6) O priebehu schôdze veriteľov predseda schôdze spíše zápisnicu. Zápisnica obsahuje zoznam prítomných veriteľov, opis priebehu schôdze veriteľov, znenia uznesení prijatých schôdzou veriteľov spolu s výsledkami hlasovania, námietky uplatnené proti týmto uzneseniam z dôvodu ich rozporu so zákonom a podpis predsedu schôdze veriteľov. Odpis zápisnice predseda schôdze veriteľov najneskôr nasledujúci pracovný deň po konaní schôdze veriteľov doručí súdu alebo správcovi; odpis zápisnice je predseda schôdze veriteľov povinný podpísať.

(7) Správca je povinný zabezpečiť, aby veritelia prihlásených pohľadávok mohli do zápisnice alebo odpisu zápisnice zo schôdze veriteľov v jeho kancelárii nahliadať; za úhradu vecných nákladov je povinný im vydať aj podpísaný odpis zápisnice. Zápisnica alebo odpis zápisnice tvorí súčasť správcovského spisu.

(8) Každý veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať sa môže do piatich dní od skončenia schôdze veriteľov domáhať, aby súd zrušil uznesenie schôdze veriteľov, ak uplatnil na schôdzi veriteľov do zápisnice odôvodnenú námietku rozporu prijatého uznesenia so zákonom; uznesenie možno napadnúť len dôvodmi uvedenými v námietke. Ak je uznesenie schôdze veriteľov v rozpore so zákonom, súd uznesenie schôdze veriteľov do siedmich dní od doručenia návrhu zruší, inak návrh na jeho zrušenie v rovnakej lehote zamietne. Do rozhodnutia vo veci môže súd aj bez návrhu účinky uznesenia schôdze veriteľov pozastaviť.

________________________________________________________________________

Znenie účinné od 1. januára 2006 do 31. decembra 2008 (novela zákonom č. 477/2008 Z.z.):

 

§ 35
Schôdza veriteľov


(1) Ak schôdzu veriteľov zvolal správca, schôdzi veriteľov predsedá správca. Ak schôdzu veriteľov zvolal súd, schôdzi veriteľov predsedá sudca alebo ním poverený vyšší súdny úradník.

(2) Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Predseda schôdze môže povoliť účasť na schôdzi veriteľov aj úpadcovi, štatutárnemu orgánu alebo členovi štatutárneho orgánu úpadcu alebo zákonnému zástupcovi úpadcu. Na požiadanie predsedu schôdze sú tieto osoby povinné sa na schôdzi veriteľov zúčastniť a odpovedať na otázky predsedu schôdze.

(3) Schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať. Schôdza veriteľov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných veriteľov. Ak ide o voľbu alebo odvolanie člena veriteľského výboru, schôdza veriteľov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných nezabezpečených veriteľov.

(4)  Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti;  na každú jednu slovenskú korunu 
na každé jedno euro zistenej sumy pohľadávky má veriteľ jeden hlas. Podmienený veriteľ môže na schôdzi veriteľov hlasovať len vtedy, ak vznik ním prihlásenej a zistenej podmienenej pohľadávky závisí od splnenia záväzku podmieneným veriteľom za úpadcu a veriteľ oprávnený požadovať splnenie záväzku od podmieneného veriteľa na schôdzi veriteľov v rozsahu podmienenej pohľadávky svoje hlasovacie právo neuplatní alebo si svoju pohľadávku v rozsahu podmienenej pohľadávky v konkurze neprihlási. Toto právo podmienenému veriteľovi zanikne, ak sa vznik ním prihlásenej podmienenej pohľadávky stane nemožným; o tom je podmienený veriteľ povinný informovať správcu, len čo sa o tejto skutočnosti dozvie, inak zodpovedá iným veriteľom za škodu, ktorá im v dôsledku toho vznikla. Ak je podmienených veriteľov, ktorí sú povinní plniť za úpadcu tomu istému veriteľovi pre tú istú pohľadávku, viac, môžu vykonávať hlasovacie práva spojené s ich prihlásenými podmienenými pohľadávkami, len ak si zvolia spoločného zástupcu; tieto hlasovacie práva pritom môžu vykonávať len v rozsahu, v akom sú povinní plniť za úpadcu.

(5) Predmetom hlasovania schôdze veriteľov môže byť len záležitosť uvedená v oznámení o jej zvolaní. O inej záležitosti môže schôdza veriteľov hlasovať len za prítomnosti a so súhlasom všetkých veriteľov oprávnených na schôdzi veriteľov hlasovať.

(6) O priebehu schôdze veriteľov predseda schôdze spíše zápisnicu. Zápisnica obsahuje zoznam prítomných veriteľov, opis priebehu schôdze veriteľov, znenia uznesení prijatých schôdzou veriteľov spolu s výsledkami hlasovania, námietky uplatnené proti týmto uzneseniam z dôvodu ich rozporu so zákonom a podpis predsedu schôdze veriteľov. Odpis zápisnice predseda schôdze veriteľov najneskôr nasledujúci pracovný deň po konaní schôdze veriteľov doručí súdu alebo správcovi; odpis zápisnice je predseda schôdze veriteľov povinný podpísať.

(7) Správca je povinný zabezpečiť, aby veritelia prihlásených pohľadávok mohli do zápisnice alebo odpisu zápisnice zo schôdze veriteľov v jeho kancelárii nahliadať; za úhradu vecných nákladov je povinný im vydať aj podpísaný odpis zápisnice. Zápisnica alebo odpis zápisnice tvorí súčasť správcovského spisu.

(8) Každý veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať sa môže do piatich dní od skončenia schôdze veriteľov domáhať, aby súd zrušil uznesenie schôdze veriteľov, ak uplatnil na schôdzi veriteľov do zápisnice odôvodnenú námietku rozporu prijatého uznesenia so zákonom; uznesenie možno napadnúť len dôvodmi uvedenými v námietke. Ak je uznesenie schôdze veriteľov v rozpore so zákonom, súd uznesenie schôdze veriteľov do siedmich dní od doručenia návrhu zruší, inak návrh na jeho zrušenie v rovnakej lehote zamietne. Do rozhodnutia vo veci môže súd aj bez návrhu účinky uznesenia schôdze veriteľov pozastaviť.

Z dôvodovej správy k zákonu č. 7/2005 Z.z.:

Na schôdzi veriteľov majú právo hlasovať a zúčastniť sa veritelia, ktorých pohľadávky sú v čase konania schôdze zistené a veritelia s podmienenými pohľadávkami, ktorí si uplatňujú pohľadávku za veriteľov úpadcu, v rozsahu, v ktorej si takýto veritelia neuplatňujú svoje pohľadávky.

Na schôdzi veriteľov sa na základe povolenia prípadne žiadosti predsedajúceho zúčastňuje aj úpadca, prípadne jeho štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, ktorí sú povinní odpovedať na položené otázky.

Predmet schôdze sa môže týkať len záležitosti uvedenej v oznámení o zvolaní schôdze veriteľov, prípadne aj o inej záležitosti, ale len so súhlasom všetkých veriteľov oprávnených na schôdzi hlasovať.

Zápisnica obsahuje informácie o priebehu schôdze, ako aj znenia prijatých uznesení a zapisujú sa do nej aj odôvodnené námietky veriteľov o rozpore uznesenia so spoločným záujmom veriteľov. Zápisnica s takýmito odôvodnenými námietkami bude dôležitá ako podklad pre prípadné zrušenie uznesenia schôdze, ak súd rozhodne, že uznesenie je v rozpore so spoločným záujmom veriteľov.

Súd rozhodujúci o spornej otázke môže do rozhodnutia vo veci pozastaviť účinnosť napadnutého uznesenia a tým zabrániť prípadnej škode hroziacej z vykonania napadnutého uznesenia.

________________________________________________________________________

 

Z dôvodovej správy k zákonu č. 477/2008 Z.z.:

Predmetné zmeny sa navrhujú vzhľadom na prechod na menu euro v Slovenskej republike.

________________________________________________________________________

Z dôvodovej správy k zákonu č. 348/2011 Z.z.:

Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na kompetenciu súdu rozhodovať o priznaní hlasovacieho práva v prípade, že pohľadávka veriteľa bola popretá iným veriteľom. Vo všeobecnosti právo hlasovať na schôdzi veriteľov majú iba veritelia pohľadávok zistených čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti. Ak však pohľadávka veriteľa bola popretá iba iným veriteľom/nie správcom v takom prípade súd rozhodne či tomuto veriteľovi prizná alebo neprizná hlasovacie právo. Ak mu hlasovacie právo prizná veriteľ napriek tomu, že jeho pohľadávka je popretá, čo do právneho dôvodu alebo vymáhateľnosti, bude mať oprávnenie hlasovať na schôdzi veriteľov.

Ide o zásadnú zmenu oproti doterajšej právnej úprave. Podľa teraz platného právneho stavu, právo hlasovať na schôdzi veriteľov a tým ovplyvňovať priebeh konkurzu majú veritelia, ktorí sú spriaznení, resp. v minulosti boli spriaznení s úpadcom, vrátane akcionárov ako aj členov predstavenstva. Tieto osoby však z pravidla nesú zodpovednosť za úpadok dlžníka. Okrem toho v chovaní týchto veriteľov sa spravidla neprejavuje záujem na legitímnom cieli dosiahnuť pre veriteľov čo najvyššiu mieru uspokojenia ich pohľadávok, ale záujem zachovať status quo v právnych vzťahoch tak ako boli založené tieto právne vzťahy pred vyhlásením konkurzu, vrátane nespochybňovania akýchkoľvek úkonov vykonaných pred vyhlásením konkurzu, z ktorých z pravidla profitovali. Vzhľadom na tieto skutočnosti obdobne ako je tomu aj v zahraničných právnych úpravách sa navrhuje týmto veriteľom odňať hlasovacie právo. K vymedzeniu okruhu týchto osôb viď. znenie bodu 64.

ALEXANDER, J.: Jeden pokus o nápravu a ďalšia premárnená šanca... In: Lexforum, 14.04.2011, dostupné na http://www.lexforum.cz/305.

ALEXANDER, J.: Úpadok úpadku. In: Lexforum, 20.01.2010, dostupné na http://www.lexforum.cz/220.

ĎURICA, M.: Konkurzné právo na Slovensko a v Európskej únii. Bratislava: EUROKÓDEX, 2012.

ĎURICA, M.: Zákon o konkurze a reštrukturalizácia. Komentár. Bratislava: C.H.Beck, 2012.

KUBINEC, M.: Nad novým zákonom o konkurze a reštrukturalizácii. Justičná revue, 2009, č. 11, s. 1699.

POSPÍŠIL, B.: Zákon o konkurze a reštrukturalizácia. Komentár. Bratislava: Iura Edition, 2012.

RICHTER, T.: Slovenská rekodifikace insolvenčního práva: několik lekcí pro Českou republiku (a jedna sázka na divokou kartu) - 1. Část. Justičná revue, 2005, č. 12, s. 1599.

Nenašli sa žiadne diskusné príspevky
Právnik od roku Reagovať