Správny súdny poriadok

§ 177 (Všeobecná správna žaloba)

TRETIA ČASŤ

SPRÁVNA ŽALOBA

 

PRVÁ HLAVA

VŠEOBECNÁ SPRÁVNA ŽALOBA

§ 177

Konanie o správnej žalobe

(1) Správnou žalobou sa žalobca môže domáhať ochrany svojich subjektívnych práv proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej správy.

(2) Ochrany iných ako subjektívnych práv sa môže domáhať len prokurátor alebo subjekt výslovne na to oprávnený zákonom

Dôvodová správa k zákonu č. 162/2015 Z.z.:


Správna žaloba predstavuje základný druh žaloby v správnom súdnictve. Prostredníctvom nej sa možno domáhať preskúmania zákonnosti rozhodnutia alebo opatrenia orgánu verejnej správy. Správna žaloba primárne slúži na ochranu subjektívnych práv účastníkov právnych vzťahov, teda fyzických osôb a právnických osôb. Výnimku tvorí prokurátor, u ktorého predstavuje správna žaloba právny prostriedok, ktorým sa domáha ochrany zákonnosti.

Tomáš ČentíkPrávnik od roku 201113.03.2023 o 10:05:22Reagovať
Ak možno ochranu toho istého subjektívneho práva dosiahnuť viacerými typmi konaní v správnom súdnictve, voľba konkrétneho z nich je vecou procesnej autonómie žalobcu. V prípade konkurencie žalobných typov je výber druhu správnej žaloby, ktorou sa uplatňuje ochrana subjektívnych práv, zverený do dispozičnej sféry žalobcu. ÚS SR, III. ÚS 593/2022
Právnik od roku Reagovať