Správny súdny poriadok

§ 9 (Príslušnosť)

§ 9
Príslušnosť

(1) Konanie sa uskutočňuje na tom správnom súde, ktorý je vecne, miestne a kauzálne príslušný. Príslušnosť sa určuje podľa okolností existujúcich v čase začatia konania a trvá až do jeho skončenia.

(2) Ak nemožno určiť príslušnosť podľa § 10 až 13, je na konanie príslušný Krajský súd v Bratislave.

Dôvodová správa k zákonu č. 162/2015 Z.z.:

Navrhované ustanovenie vychádza z doterajšieho § 11 OSP a zakotvuje zásadu, podľa ktorej sa konanie uskutočňuje na vecne, miestne a kauzálne príslušnom správnom súde. Zároveň zakotvuje i zásadu perpetuatio fori.

V prípade, že nemožno vecnú a miestnu príslušnosť určiť, predkladateľ z dôvodu procesnej ekonómie ustanovuje príslušnosť Krajského súdu v Bratislave.

Nenašli sa žiadne diskusné príspevky
Právnik od roku Reagovať