Správny súdny poriadok

§ 1 (Predmet zákona)

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

PRVÁ HLAVA

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Predmet zákona

§ 1


Tento zákon upravuje

a) právomoc a príslušnosť správneho súdu konajúceho a rozhodujúceho v správnom súdnictve,

b) konanie a postup správneho súdu, účastníkov konania a ďalších osôb v správnom súdnictve.

Dôvodová správa k zákonu č. 162/2015 Z.z.:

Vymedzuje sa predmet zákonnej úpravy. Správny súdny poriadok (ďalej aj ako „zákon“ alebo „SSP“) bude upravovať jednak právomoc a príslušnosť súdu konajúceho a rozhodujúceho v správnom súdnictve, ako i konanie a postup súdu, účastníkov konania a ďalších osôb v konaní.

Zavádza sa pomenovanie „správny súd“. Toto má zvýrazniť osobitosť správneho súdnictva. Právny poriadok pritom pozná už podobné, zaužívané pomenovania ako registrový súd alebo konkurzný súd.

Nenašli sa žiadne diskusné príspevky
Právnik od roku Reagovať